Statistikk om folkehelse i EU (EHIS): gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2018/255 av 19. februar 2018 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1338/2008 hva angår statistikker basert på intervjuundersøkelsen om folkehelse i EU (EHIS)

Commission Regulation (EU) 2018/255 of 19 February 2018 implementing Regulation (EC) No 1338/2008 of the European Parliament and of the Council as regards statistics based on the European Health Interview Survey (EHIS)

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.2.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I forordning (EF) nr. 1338/2008 fastlægges der fælles rammer for systematisk udarbejdelse af europæiske statistikker inden for folkesundhed og arbejdsmiljø.

(2) I henhold til artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1338/2008 er det nødvendigt med gennemførelsesforanstaltninger for at præcisere, hvilke data og metadata der skal indberettes om sundhedstilstand, sundhedsdeterminanter og sundhedspleje som omhandlet i nævnte forordnings bilag I, og for at fastlægge referenceperioder og hyppighed for indberetning af de pågældende data.

(3) Disse data udgør et statistisk minimumsdatasæt, der bør give mulighed for bedre overvågning af Unionens sundhedsprogrammer og Unionens politikker om social inklusion og social beskyttelse, sundhedsmæssige uligheder og sund aldring.

(4) Fortrolige data, som medlemsstaterne fremsender til Kommissionen (Eurostat), bør behandles i overensstemmelse med princippet om statistisk fortrolighed i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 og i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 .

(5) Der er blevet foretaget en cost-benefit-analyse, og resultaterne heraf er blevet evalueret i overensstemmelse med artikel 6 i forordning (EF) nr. 1338/2008. Analysen viste, at sammenlignelige data på EU-plan må forventes at være til stor gavn i forbindelse med sundheds- og socialpolitiske beslutninger og til videnskabelige formål. Anvendelse af fælles værktøjer bør give mulighed for datakonsistens landene imellem, selv om de dermed forbundne omkostninger vil variere, alt efter i hvor høj grad de krævede variabler og metodologien er integreret i de eksisterende nationale undersøgelser.

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
22.09.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
19.02.2018
Anvendelsesdato i EU
13.03.2018
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet