Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser for 2019

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2018/1798 av 21. november 2018 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 808/2004 om fellesskapsstatistikk over informasjonssamfunnet for referanseåret 2019

Commission Regulation (EU) 2018/1798 of 21 November 2018 implementing Regulation (EC) No 808/2004 of the European Parliament and of the Council concerning Community statistics on the information society for the reference year 2019

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 10.7.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.12.2018)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2018/1798 gjennomfører europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 808/2004 om fellesskapsstatistikk over informasjonssamfunnet, som er innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XXI Statistikk. Europaparlaments- og rådsforordningen oppretter en felles ramme for systematisk utarbeiding av fellesskapsstatistikker over informasjonssamfunnet. Regelverket grupperer statistikken i moduler og det foreligger to hovedmoduler; modul I. Foretakene og informasjonssamfunnet og modul II. Privatpersoner, husholdninger og informasjonssamfunnet

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2018/1798 er av teknisk karakter og angir i vedlegg de ulike emnene/ variablene som skal gjelde for referanseåret 2019 for de to modulene. I forordningen fastsettes fristene for innrapportering av data, metadata, og kvalitetsrapport til Eurostat.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil bli gjennomført i forskrift til statistkkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forslaget. Rapporteringen er i stor grad sammenfallende med tidligere års rapporteringer og forordningen har derfor ikke vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Statistisk sentralbyrå finner forordningen relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
18.05.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
21.11.2018
Anvendelsesdato i EU
12.12.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.05.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
10.07.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.07.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.07.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R1798
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro