Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser for 2020

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2019/1910 av 7. november 2019 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 808/2014 om informasjonssamfunnet for referanseåret 2020

Commission Regulation (EU) 2019/1910 of 7 November 2019 implementing Regulation (EC) No 808/2004 of the European Parliament and of the Council concerning Community statistics on the information society for reference year 2020

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.11.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Der er ved forordning (EF) nr. 808/2004 fastlagt fælles rammer for systematisk udarbejdelse af europæiske statistikker om informationssamfundet.

(2) Det er nødvendigt med gennemførelsesforanstaltninger for at fastslå, hvilke data der skal leveres til udarbejdelse af statistikker i modul 1: »virksomheder og informationssamfundet« og modul 2: »privatpersoner, husstande og informationssamfundet«, og for at fastsætte fristerne for indberetning af dataene.

(3) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
07.11.2019
Anvendelsesdato i EU
05.12.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet