Statistikk over gass- og elektrisitetspriser til industrien

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1952 av 26. oktober 2016 om europeiske statistikker over prisene på naturgass og elektrisitet og om oppheving av direktiv 2008/92/EF

Regulation (EU) 2016/1952 of the European Parliament and of the Council of 26 October 2016 on European statistics on natural gas and electricity prices and repealing Directive 2008/92/EC

Siste nytt

Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 17.11.2016

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra europaparlaments- og rådsforordningen, dansk utgave)

(1) Konkurrenceevne, bæredygtighed og energisikkerhed er de overordnede mål for en stærk energiunion med en fremadskuende politik for klimaforandringer.

(2) Sammenlignelige, opdaterede, pålidelige og harmoniserede oplysninger af høj kvalitet om de priser på naturgas og elektricitet, som de endelige kunder betaler, er nødvendige for at kunne udvikle EU's energipolitik og overvåge medlemsstaternes energimarkeder.

(3) Denne forordning har til formål at frembringe europæiske statistikker, der kan danne grundlag for energipolitikker, der især er rettet mod at skabe et fuldt integreret indre energimarked for kunderne. Større gennemsigtighed i forbindelse med energiomkostninger og -priser, samt den offentlige støttes niveau, bør lægges frem for at forbedre markedsintegrationen.

(4) Til dato har Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/92/EF udgjort en fælles ramme for udarbejdelse, indberetning og formidling af sammenlignelige statistikker over forbrugerpriserne på naturgas og elektricitet til kunder i industrien i Unionen.

(5) Indsamlingen af data om forbrugerpriserne på naturgas og elektricitet til endelige kunder i husholdningssektoren er indtil videre blevet udført på et frivilligt grundlag.

(6) Den øgede kompleksitet af det indre energimarked gør det stadig mere vanskeligt at skaffe pålidelige og opdaterede data om priserne på naturgas og elektricitet i mangel af retligt bindende forpligtelser til at levere sådanne data, især for husholdningssektoren.

(7) For at sikre indberetning af høj kvalitet for husholdningssektoren og erhvervssektoren bør indsamlingen af begge typer data være omfattet af en retsakt.

(8) I de fleste lande er data om transmissionssystemerne tilgængelige hos energireguleringsmyndighederne. Hvad angår distributionsomkostningerne er et meget større antal dataindsamlere dog involveret, og indberetningen af data anses for vanskeligere i nogle medlemsstater. I lyset af distributionsomkostningernes betydning samt behovet for gennemsigtighed, hvad det angår, skal indsamlingen af data harmoniseres på grundlag af en anerkendt metodologi.

(9) Det system for forbrugsintervaller, som Kommissionen (Eurostat) anvender i sine publikationer om priser bør sikre gennemsigtighed på markedet samt en bred formidling af ikke-fortrolige prisdata og bør muliggøre beregningen af europæiske aggregater.

(10) Ifølge Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 skal statistikker indsamles i overensstemmelse med principperne om upartiskhed, gennemsigtighed, pålidelighed, objektivitet, faglig uafhængighed og omkostningseffektivitet, samtidig med at den statistiske fortrolighed beskyttes.

(11) Oplysninger om de priser på naturgas og elektricitet, som de endelige kunder betaler, bør muliggøre en sammenligning med priserne på andre energiprodukter.

(12) Information om indsamling af data om priser og kvalitet bør være en del af den standardiserede indberetningsprocedure.

(13) Detaljerede data om opdelingen af forbrugsintervaller og deres respektive markedsandele er en væsentlig del af statistikkerne over priserne på naturgas og elektricitet.

(14) Der kan kun foretages en prisanalyse, hvis der er officielle statistikker af høj kvalitet tilgængelige fra medlemsstaterne, hvad angår de forskellige komponenter og delkomponenter for priserne på naturgas og elektricitet. En revideret metode til at foretage en detaljeret opdeling af de forskellige komponenter og delkomponenter for de priser på naturgas og elektricitet, som de endelige kunder betaler, vil gøre det muligt at analysere virkningen af forskellige aspekter på de endelige priser.

(15) De data, der indberettes til Kommissionen (Eurostat) om priser og betingelser for salg til de endelige kunder og om opdelingen af antallet af endelige kunder efter forbrug inden for hvert forbrugsinterval, bør være et tilstrækkeligt grundlag til at Kommissionen kan træffe afgørelse om passende foranstaltninger eller forslag vedrørende energipolitik.

(16) En god forståelse af skatter og afgifter i hver medlemsstat er væsentlig for at sikre prisgennemsigtigheden. Vigtigheden af en opdeling af dataene om netomkostninger, skatter, afgifter og gebyrer er blevet tydeliggjort.

(17) Medlemsstater, hvor husholdningers forbrug af naturgas er lavt i forhold til det samlede, endelige energiforbrug, bør undtages fra pligten til at indberette data om naturgaspriser for de endelige privatkunder.

(18) For at forbedre dataenes pålidelighed bør Kommissionen (Eurostat) sammen med medlemsstaterne vurdere - og om nødvendigt forbedre - metoderne for præcis indsamling og bearbejdning af data på en måde, der er i overensstemmelse med styringsrammen for statistikker. Derfor bør der udarbejdes regelmæssige kvalitetsrapporter og vurderinger af kvaliteten af prisdataene bør gennemføres regelmæssigt.

(19) Baseret på en begrundet anmodning fra en medlemsstat kan Kommissionen indrømme medlemsstater undtagelser vedrørende de specifikke forpligtelser, hvor anvendelsen af forordningen vil kræve omfattende tilpasninger af de nationale statistiske systemer og kan forventes at føre til en betydelig ekstra byrde for respondenterne.

(20) For at opretholde den høje kvalitet af de data, som medlemsstaterne indsender, bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde delegeres til Kommissionen med henblik på at tilpasse de minimumsværdier, der kan anvendes på naturgasområdet. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

(21) Kommissionen bør sikre, at delegerede retsakter ikke pålægger medlemsstaterne eller respondenterne en yderligere, væsentlig administrativ byrde.

(22) For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår formatet af og de nærmere bestemmelser for fremsendelsen af data, kravene til kvalitetsrapporterne og deres struktur og sammenlignelighed samt indrømmelsen af undtagelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser.

(23) Direktiv 2008/92/EF ophæves.

(24) Udvalget for det Europæiske Statistiske System er blevet hørt

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
18.11.2015
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
26.10.2016
Anvendelsesdato i EU
07.12.2016
Rettsakten erstatter
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet