Statistikk over inntekter og levekår: fordeling av husstandens ressurser i 2010

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 646/2009 av 23. juli 2009 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikk over inntekter og levekår (EU-SILC) med hensyn til listen for 2010 over sekundære målvariabler om fordeling av husstandens ressurser

Commission Regulation (EC) No 646/2009 of 23 July 2009 implementing Regulation (EC) No 1177/2003 of the European Parliament and of the Council concerning Community statistics on income and living conditions (EU-SILC) as regards the 2010 list of target secondary variables on intra-household sharing of resources

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 25.3.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets bakgrunnsnotat, november 2009)

Sammendrag av innhold
Ved forordning (EF) nr. 1177/2003 er det fastlagt en felles ramme for en systematisk utarbeidelse av EF-statistikker over inntektsforhold og levevilkår som omfatter sammenlignbare og aktuelle tverrsnitt- og tidsseriedata om inntekter og om omfanget av fattigdom og sosial utstøtelse og om de berørte gruppers sammensetning på nasjonalt plan og EU-plan. I henhold til artikkel 15, nr. 2, litra f), i forordning (EF) nr. 1177/2003 er gjennomføringstiltak nødvendige for å fastlegge listen over de sekundære målområder og variabler.

Merknader
Rettsakten har ingen spesielle økonomiske eller administrative konsekvenser. Den vil bli gjennomført i forskrift til statistikkloven.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen har vært vurdert av Statistisk Sentralbyrå som finner den EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
23.07.2009
Anvendelsesdato i EU
18.08.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 3, 15.1.2015, p. 660-667
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
04.12.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
05.12.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
05.12.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.03.2011
Anvendes fra i Norge
23.03.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R0646
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro