Strengere offentlig kontroll av import av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/35 av 8. januar 2019 om endring av forordning (EF) nr. 669/2009 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 med hensyn til strengere offentlig kontroll ved import av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/35 of 8 January 2019 amending Regulation (EC) No 669/2009 implementing Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the increased level of official controls on imports of certain feed and food of non-animal origin

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 14.1.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Der er ved Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 fastsat bestemmelser om en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, der er opført på listen i bilag I til samme forordning (i det følgende benævnt »listen«), som skal foretages på et udpeget indgangssted til de områder, der er opført i bilag I til forordning (EF) nr. 882/2004.

(2) I medfør af forordning (EF) nr. 669/2009 skal medlemsstaterne to gange årligt indsende en rapport om sendinger af foderstoffer og fødevarer på listen, herunder nærmere oplysninger om hver sending, antal sendinger, hvoraf der blev udtaget prøver med henblik på analyse, og resultaterne af den offentlige kontrol, der er foretaget i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 669/2009, til Kommissionen. Visse medlemsstater registrerer på frivillig basis de fælles importdokumenter, der i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 669/2009 er udstedt af deres respektive kompetente myndigheder, i det integrerede veterinærinformationssystem (Traces), der er etableret ved Kommissionens beslutning 2003/24/EF og 2004/292/EF, og giver herigennem Kommissionen nærmere oplysninger om hver sending, antal sendinger, hvoraf der blev udtaget prøver med henblik på analyse, og resultaterne af kontrollerne, jf. forordning (EF) nr. 669/2009. Rapporteringsforpligtelsen bør derfor betragtes som opfyldt, hvis medlemsstaterne registrerer de fælles importdokumenter, der er udstedt i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 669/2009, i løbet af den rapporteringsperiode, der er fastsat i nævnte forordning.

(3) Der er i artikel 19, stk. 1, i forordning (EF) nr. 669/2009 fastsat en overgangsperiode, i hvilken mindstekravene for de udpegede indgangssteder gradvis kan gennemføres og identitetskontrol og fysisk kontrol kan foretages ved andre kontrolsteder end de udpegede indgangssteder. Denne overgangsperiode blev ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 718/2014 forlænget indtil den 14. august 2019, i afventning af resultatet af ændringen af de bestemmelser, der finder anvendelse på de udpegede indgangssteder og grænsekontrol i almindelighed. Ændringen resulterede i vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625, der finder anvendelse fra den 14. december 2019. I henhold til nævnte forordning skal der vedtages delegerede retsakter med regler for, i hvilke tilfælde og på hvilke betingelser der af de kompetente myndigheder kan gennemføres identitetskontrol og fysisk kontrol af sendinger af varer, der skal underkastes en midlertidigt øget offentlig kontrol, på andre kontrolsteder end grænsekontrolsteder. Da nævnte regler skal anvendes fra den 14. december 2019, bør overgangsperioden forlænges indtil dagen før denne dato.

(4) I henhold til artikel 2 i forordning (EF) nr. 669/2009 skal listen i bilag I til nævnte forordning revideres regelmæssigt og mindst to gange årligt under hensyntagen til de informationskilder, der er omhandlet i nævnte artikel.

(5) Forekomsten og betydningen af nylige fødevarehændelser, som er meddelt via det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder, der er etableret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002, oplysninger vedrørende offentlig kontrol, som medlemsstaterne har foretaget af foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, samt de rapporter om sendinger af foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, som medlemsstaterne to gange årligt indsender til Kommissionen, jf. artikel 15 i forordning (EF) nr. 669/2009, viser, at listen bør ændres.

(6) Navnlig viser de relevante informationskilder for så vidt angår sendinger af auberginer fra Den Dominikanske Republik, bønner fra Kenya og peberfrugter (ikke søde) fra Uganda, at der på grund af mulig kontaminering med pesticidrester er opstået nye risici for menneskers sundhed, der kræver, at der indføres en mere intensiv offentlig kontrol. Endvidere viser de relevante informationskilder for så vidt angår sendinger af sort peber fra Brasilien, søde peberfrugter fra Kina og sesamfrø fra Etiopien, at der på grund af mulig kontaminering med Salmonella er opstået nye risici for menneskers sundhed, der kræver, at der indføres en mere intensiv offentlig kontrol. Der bør derfor indsættes rækker med oplysninger om sådanne sendinger på listen.

(7) Endvidere bør rækkerne vedrørende varer, for hvilke de tilgængelige oplysninger viser en generelt tilfredsstillende grad af opfyldelse af de relevante sikkerhedskrav i EU-lovgivningen, og for hvilke en mere intensiv offentlig kontrol derfor ikke længere er berettiget, udgå af listen. Den række med oplysninger på listen, der vedrører ananas fra Benin, bør derfor udgå.

(8) Yderligere bør hyppigheden af identitetskontrol og fysisk kontrol af sendinger, for hvilke de relevante informationskilder viser en grad af manglende opfyldelse af de relevante sikkerhedskrav i EU-lovgivningen, således at en mere intensiv offentlig kontrol er berettiget, øges. De rækker med oplysninger på listen, der vedrører søde peberfrugter og peberfrugter (ikke søde) fra Egypten, peberfrugter (ikke søde) fra Indien og Pakistan, peberfrugter (søde og ikke søde) fra Sri Lanka og hasselnødder fra Georgien, bør derfor ændres.

(9) Anvendelsesområdet for rækken med oplysninger vedrørende hasselnødder fra Georgien bør ændres, således at det også omfatter andre former af varen end dem, der for øjeblikket er opført i nævnte række, hvis disse andre former udgør samme risiko. Rækken med oplysninger vedrørende hasselnødder fra Georgien bør derfor ændres, således at den også omfatter mel og pulver af hasselnødder samt hasselnødder, der er tilberedt eller konserveret på anden måde.

(10) For at sikre sammenhæng og klarhed bør bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

(11) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
23.11.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
08.01.2019
Anvendelsesdato i EU
14.01.2019
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.01.2019
Anvendes fra i Norge
14.01.2019