Svovelinnhold i marint brennstoff: endringsbestemmelser om prøvetaking og rapportering

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/253 av 16. februar 2015 som fastsetter bestemmelser om prøvetaking og rapportering i henhold til rådsdirektiv 1999/32/EF når det gjelder svovelinnhold i marint brennstoff

Commission Implementing Decision (EU) 2015/253 of 16 February 2015 laying down the rules concerning the sampling and reporting under Council Directive 1999/32/EC as regards the sulphur content of marine fuels

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 11.12.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.11.2015)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsbeslutningen henvender seg til medlemsstatene og regulerer frekvens av prøvetaking, metoder for prøvetaking samt rapporteringskrav knyttet til gjennomførte inspeksjoner m.v. Hensikten er å sikre etterlevelse av svoveldirektivet (1999/32/EF) med senere endringer. Svoveldirektivet ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 90/2001 og er gjennomført i norsk rett.

Beslutningen pålegger medlemsstatene å gjennomføre dokumentkontroll om bord minimum 10 prosent av det totale antallet individuelle skip som anløper medlemsstaten basert på gjennomsnittlige anløp de siste tre år. Fra 1. januar 2016 skal medlemsstatene gjennomføre fysisk prøvetaking og analyser av 20-40 % av disse skipene, avhengig av om og i hvilken utstrekning den aktuelle staten grenser mot SECA-områder (Sulphite Emission Control Areas). For stater som har delvis grenser mot SECA-områder, slik som Norge, er tallet 30%.

Beslutningen pålegger medlemsstatene å gjennomføre kontroll i form av fysisk prøvetaking og analyser av leverandører av marint drivstoff som minst tre ganger i løpet av ett gitt år har levert drivstoff som ikke tilfredsstiller spesifikasjonen oppgitt på leveringsseddelen for bunkers.

Beslutningen pålegger videre medlemsstatene rapporteringsforpliktelser. På vegne av EU-kommisjonen har EMSA utviklet et dedikert informasjonssystem for utveksling av opplysninger og rapportering til dette formålet kalt THETIS-S. Landene kan også velge å bruke et nasjonalt rapporteringssystem som oppfyller tilsvarende krav

Merknader

Rettslige konsekvenser
Ved at beslutningen kun relaterer seg til inspeksjon og kontroll, og ikke innfører nye materielle krav, får beslutningen ikke rettslige konsekvenser. Grenseverdiene for svovelinnhold i marint drivstoff, og sanksjonsbestemmelser knyttet til manglende etterlevelse, følger av basisrettsakten.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen direkte konsekvenser for næringen. For administrasjonen gir beslutningen konkrete forpliktelser knyttet til frekvens, metode og rapportering. For kontroll og prøvetaking om bord på skipene vil disse forpliktelsene gjelde Sjøfartsdirektoratet. Forpliktelser til kontroll og prøvetaking av produsenter av marint drivstoff vil gjelde Miljødirektoratet. Kravene til fysisk prøvetaking og analyser inntrer fra 2016. Sjøfartsdirektoratet har allerede iverksatt kontrollrutiner for kontroll og prøvetaking ombord på skip som minst vil tilfredsstille de krav som følger av beslutningen. Forpliktelsene etter beslutningen kan håndteres innenfor de rammer som gjelder for de berørte kontrolletatene pr. i dag.

Sakkyndige instansers merknader
Sjøfartsdirektoratet har forelagt beslutningen for hovedorganisasjonene. Arbeidstakersiden har ingen merknader. Rederiforbundet er positiv til et kontrollregime for å sikre like konkurransevilkår. Rederiforbundet er derimot bekymret for at frekvensen av fysiske prøver og analyser er for lav, og at overtredelser vil bli sanksjonert for mildt. Rederiforbundet viser til at risikoen for å bli oppdaget er lav, og konsekvensene ved å bli oppdaget vil være små sett i forhold til de store prisforskjellene på drivstoff med ulikt svovelinnhold.

Rettsakten er behandlet på skriftlig prosedyre i Spesialutvalget for miljøsaker, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
16.02.2015
Anvendelsesdato i EU
09.03.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.10.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
11.12.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.12.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.12.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015D0253
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro