Taubaneforordningen

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/424 av 9. mars 2016 om taubaneanlegg og om oppheving av direktiv 2000/9/EF

Regulation (EU) 2016/424 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on cableway installations and repealing Directive 2000/9/EC

Siste nytt

Norsk lov og forskrift kunngjort 22.5.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.3.2016)

Sammendrag av innhold
Forordning som endrer direktiv 2000/9/EF. Rettsakten endres fra direktiv til forordning i tråd med EU Kommisjonens målsettinger om at rettsakter som er basert på "ny metode" blir ensartet implementert i hele EØS.

Den nye rettsakten avklarer/presiser virkeområdet. Det framgår klart at den ikke gjelder flytting av taubaner innenfor EØS-området eller at den får virkning på sikkerhetskomponenter og delsystemer som allerede er plassert på markedet i EØS. De nåværende unntakene for taubaneinstallasjoner som benyttes til fritidsaktiviteter i parker og tivoli gjelder opprettholdes, likeledes presiseres det at såkalte vannskitrekk faller utenfor. Unntaket for taubaneinstallasjoner som er ment til landbruks- og industriell bruk opprettholdes, taubaneinstallasjoner ment for bruk til fjellhytter og hus unntas. Unntaket for kjettingdrevne installasjoner og drivhjul installasjoner opprettholdes ikke, siden disse installasjonene likevel ikke faller inn under definisjonen til rettsakten.

Forordningen samordnes med den såkalte "varepakken" av 2008, som er gjennomført i norsk rett ved EØS-vareloven.

Den nye rettsakten samkjører bestemmelsene for samsvarsvurderinger fra delsystemer med allerede eksisterende samsvarsvurderinger for sikkerhetskomponenter. Forordningen introduserer også CE- merking for delsystemer og styrker tekniske kontrollorganers (NoBoenes) rolle samt kravene som stilles til dem.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen krever det endring i forskrift 2002-05-03 nr. 453 om tekniske krav til taubaneanlegg, inkludert kabelbaneanlegg til persontransport, eventuelt også forskrift 2002-05-03 nr 446 om bygging og drift av taubaner og kabelbaner § 11.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen vil ikke innebære vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser, selv om markedstilsynet også utvides til å gjelde delsystemer.

Sakkyndige instansers merknader
Statens jernbanetilsyn ser positivt på de foreslått endringene. De foreslåtte endringene vil kunne bidra til å sikre, og opprettholde, et høyt og ensartet sikkerhetsnivå for taubaner i Europa.
Vurdering

Forordningen fremstår som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
I utkast til forskrift om taubaner som Statens jernbanetilsyn sendte på høring 6. februar med høringsfrist 6. mai 2016, er det tatt høyde for de endringer som omgjøringen fra direktiv til forordning medfører ved at direktivets bestemmelser er lagt i et eget kapittel som kan erstattes med forordningen når denne skal implementeres i norsk rett.

Status
Parlamentet og Rådet har kommet til enighet i saken og det forventes at forordningen blir publisert i Official Journal i nær fremtid.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
27.03.2014
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
09.03.2016
Anvendelsesdato i EU
21.10.2016
Rettsakten erstatter
Annen informasjon
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
22.05.2017
Anvendes fra i Norge
01.07.2017
Annen informasjon