Testmetoder for kjemikaliedirektivet REACH

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 761/2009 av 23. juli 2009 om teknisk tilpasning til forordning (EF) nr. 440/2008 om testmetoder i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og restriksjoner av kjemikalier - Reach

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 4.6.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.2.2012)

Sammendrag av innhold
Forordning (EF) nr. 1907/2006 innførte regler om registrering, vurdering, godkjenning og restriksjoner av kjemikalier - Reach (behandlet gjennom eget EØS-notat). Forordning (EF) nr. 1907/2006 er hjemlet i artikkel 95 i EF-traktaten. I henhold til Reach-regelverket skal det på fellesskapsnivå fastsettes testmetoder for testing av stoffer og stoffblandinger (metoder for bestemmelse av fysisk-kjemiske egenskaper, human toksisitet og økotoksisitet) hvor slike tester er påkrevet for å fremskaffe opplysninger om stoffers og stoffblandingers iboende egenskaper. Direktiv 67/548/EØF omhandlet regler om klassifisering, merking og emballering av farlige kjemiske stoffer, og vedlegg V til dette direktivet inneholdt tidligere metoder for testing av stoffer. Ved direktiv 2006/121/EF ble vedlegg V til direktiv 67/548/EØF opphevet med virkning fra 1. juni 2008. Testmetodene i vedlegg V til direktiv 67/548/EØF ble innlemmet i forordning (EF) nr. 440/2008 (også tidligere behandlet gjennom eget EØS-notat), som trådte i kraft i EU 1. juni 2008. Gjennom vedlegget til forordning (EF) nr. 440/2008 fastsettes de testmetoder som skal benyttes i forbindelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 om Reach.

Gjennom forordning (EF) nr. 761/2009 oppdateres noen testmetoder i forordning (EF) nr. 440/2008, og videre innføres nye testmetoder som er vedtatt av OECD.

• Bestemmelser om damptrykk revideres slik at den nye effusjonsmetoden innføres.
• Det legges til en ny metode for måling av fibres lengdevektede geometriske middeldiameter.
• Forordning (EF) nr. 440/2008 bør videre oppdateres slik at det innføres en ny in vitro-test for hudirritasjon slik at antall dyr som brukes til dyreforsøk begrenses til et minimum.
• Det er nødvendig å revidere bestemmelsen om testen av veksthemming på alger slik at ytterligere arter tas med , og for å møte kravene for risikovurdering og klassifisering av kjemikalier.
• Det er nødvendig å legge til en ny metode for måling av aerob mineralisering i overflatevann, gjennom en simuleringstest av biologisk nedbrytbarhet, og en ny metode for vurdering av toksisitet for slekten Lemna gjennom en veksthemningstest.

Merknader
Gjennom EØS-komitebeslutning nr. 25/2008 ble forordning (EF) nr. 1907/2006 om Reach innlemmet i EØS-avtalen. Norsk gjennomføringsforskrift for Reach ble fastsatt med virkning fra 30. mai 2008 - forskrift 30. mai 2008 nr. 516 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier. Det ble foretatt en omfattende konsekvensvurdering av Reach i forbindelse med arbeidet med norsk gjennomføringsforskrift. Norge deltar aktivt i arbeidet under Reach-regelverket, herunder deltakelse i de ulike gruppene og komiteene under Reach, videre gjennom deltakelse i ECHAs (det europeiske kjemikaliebyrået i Helsinki) komiteer og styre. Videre er det kontakt mellom berørte parter - både mellom myndigheter og berørt industri.

Det er viktig å gjennomføre tilsvarende bestemmelser som i forordning (EF) nr. 761/2009 slik at norsk industri gis samme rammebestingelser som øvrig europeisk industri, og at norske myndigheter har tilsvarende oppdatert, forbedret og sammenfallende regelverk å forholde seg til og følge opp.

Endringene vil gjennomføres ved endring i Reach-forskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Kommisjonsforordning (EF) nr. 761/2009 er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling, og ansett som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsfororordning (EF) nr. 761/2009 ble vedtatt 23. juli 2009.

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 12/2012 av 10. februar 2012.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
23.07.2009
Anvendelsesdato i EU
27.08.2009
EFTA/EØS-flagg

EØS

Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.10.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.02.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.02.2012
Annen informasjon (EFTA/EØS)
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
27.05.2013
Anvendes fra i Norge
01.06.2013