Tilbaketrekking av godkjenning av det aktive stoffet metylnonylketon i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/781 av 5. mai 2017 om tilbaketrekking av godkjenningen av det aktive stoffet metylnonylketon i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

(Draft) Commission Implementing Regulation (EU) 2017/781 of 5 May 2017 withdrawing the approval of the active substance methyl nonyl ketone, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.5.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Methylnonylketon blev ved Kommissionens direktiv 2008/127/EF optaget i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF. Den anmelder, på hvis anmodning methylnonylketon blev optaget, skulle i henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 608/2012 forelægge yderligere bekræftende oplysninger om a) specifikationen af det materiale, der er testet i toksikologiske undersøgelser af pattedyr og økotoksikologiske undersøgelser, b) specifikationen med data vedrørende partiet og validerede analysemetoder, c) en passende vurdering af skæbne og adfærd for så vidt angår methylnonylketon og potentielle omdannelsesprodukter i miljøet og d) risikoen for organismer, der lever i vand og jord. Oplysningerne skulle forelægges senest den 30. april 2013 for så vidt angår litra a) og b) og senest den 31. december 2015 for så vidt angår litra c) og d).

(2) Aktivstoffer i bilag I til direktiv 91/414/EØF betragtes som godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 og er opført i del A i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011.

(3) Anmelderen fremlagde ikke de bekræftende oplysninger, der krævedes ved litra c) og d), i betragtning 1 senest den 31. december 2015. Han svarede heller ikke på brevet fra Kommissionen, der gav ham mulighed for at redegøre for sin holdning, inden der ville blive truffet afgørelse om at trække stoffet tilbage.

(4) Godkendelsen af methylnonylketon bør derfor tilbagekaldes.

(5) Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor ændres.

(6) Medlemsstaterne bør have tid til at tilbagekalde godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder det pågældende aktivstof. Den maksimale varighed af den afviklingsperiode, som medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009 kan bevilge for plantebeskyttelsesmidler, der indeholder aktivstoffet, bør begrænses.

(7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
23.03.2017
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
05.05.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet