Tillatelse til omsetning av hvitt lysozymhydrolysat fra hønseegg som ny mat

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/991 av 12. juli 2018 som godkjenner omsetning av hvitt lysozymhydrolysat fra hønseegg som ny mat etter europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/991 of 12 July 2018 authorising the placing on the market of hen egg white lysozyme hydrolysate as a novel food under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council, and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.10.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.8.2018)

Sammendrag av innhold
Søknad om godkjenning av hvitt lysozymhydrolysat fra hønseegg som ny mat-ingrediens i kosttilskudd til voksne.

Søknaden ble sendt etter den gamle ny mat-forordningen (Eu) nr. 258/97), men ble ikke ferdigbehandlet før i januar 2018, og er dermed overført til den nye forordningen (EU) nr. 2015/2283) i henhold til overgangsbestemmelsene.

Utkastet til rettsakt vil endre unionslisten over ny mat, ved at hvitt lysozymhydrolysat fra hønseegg føres opp i unionslisten med følgende bruksbetingelser: i kosttilskudd til voksne, med en maksimumsgrensen på 1000 mg/dag, betegnelsen er "hvitt lysozymhydrolysat fra hønseegg". Spesifikasjoner angis i vedlegg 2 til unionslisten.

Unionslisten over ny mat ble fastsatt ved forordning (EU) nr. 2017/2470, som ble vedtatt den 20. desember 2017 og trådte i kraft 19. januar 2018. Unionslisten kan endres ved å tilføye eller fjerne en ny mat, eller tilføye, endre eller fjerne bruksbetingelser, spesifikasjoner, merkekrav eller krav om overvåking. Vilkårene for godkjenning og oppføring av ny mat i unionslisten, er at næringsmiddelet ikke utgjør en helsefare, at bruken av næringsmiddelet ikke villeder forbrukeren eller er ernæringsmessig ugunstig for forbrukeren. Endringer i unionslisten skjer ved forordninger.

Godkjenningen av utvidet bruk av hvitt lysozymhydrolysat fra hønseegg er gitt med grunnlag en risikovurdering utført av Irland, og gjennomgang i EUs arbeidsgruppe for ny mat, som konkluderer med at utvidelse av bruksbetingelsene er helsemessig trygt.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser utkastet til rettsakt som EØS-relevant og akseptabelt.

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
19.04.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
12.07.2018
Anvendelsesdato i EU
02.08.2018
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.10.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet