Tillatelse til utvidelse av bruksområdet for UV-behandlet sopp som ny mat

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1011 av 17. juli 2018 om tillatelse til en utvidelse av bruksområdet for UV-behandlet sopp som et nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1011 of 17 July 2018 authorising an extension of use levels of UV-treated mushrooms as a novel food under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council, and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 5.12.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.8.2018)

Sammendrag av innhold
Søknad om godkjenning av utvidede bruksbetingelser for UV-behandlet sopp (Agaricus bisporus) som ny mat.

UV-behandlet sopp (Agaricus bisporus) er tidligere godkjent som ny mat-ingrediens (kommisjonsbeslutning (EU) nr. 2017/2355). Den tidligere godkjenningen inngår nå i unionslisten over ny mat, som ble fastsatt ved forordning (EU) nr. 2017/2470.

Søknaden om godkjenning av utvidelse av bruksbetingelsene ble sendt etter den gamle ny mat-forordningen ((EU) nr. 258/97), men ble ikke ferdigbehandlet før januar 2018, og er dermed overført til den nye forordningen om ny mat ((EU) nr.2015/2283) i henhold til overgangsbestemmelsene.

Utkastet til rettsakt vil endre bruksbetingelsene for UV-behandlet sopp, slik at maksimumsnivået for vitamin D2 i sopp økes fra 10 til 20 mikrogram per 100 g fersk sopp.

Unionslisten over ny mat ble fastsatt ved forordning (EU) nr. 2017/2470, som ble vedtatt den 20. desember 2017 og trådte i kraft 19. januar 2018. Unionslisten kan endres ved å tilføye eller fjerne en ny mat, eller tilføye, endre eller fjerne bruksbetingelser, spesifikasjoner, merkekrav eller krav om overvåking. Vilkårene for godkjenning og oppføring av ny mat i unionslisten, er at næringsmiddelet ikke utgjør en helsefare, at bruken av næringsmiddelet ikke villeder forbrukeren eller er ernæringsmessig ugunstig for forbrukeren. Endringer i unionslisten skjer ved forordninger.

Godkjenningen av utvidet bruk av UV-behandlet sopp er gitt med grunnlag i tidligere risikovurderinger fra EU-landene, og en ny vurdering av Nederland, som konkluderer med at utvidelse av bruksbetingelsene er helsemessig trygt.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser utkastet til rettsakt som EØS-relevant og akseptabelt.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
19.04.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.07.2018
Anvendelsesdato i EU
07.08.2018
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.10.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.12.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.12.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet