Tilsetningsstoffer i mat: endringsbestemmelser om taumatin (E 957) som smaksforsterker

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av taumatin (E 957) som smaksforsterker i visse matkategorier

(Draft) Commission Regulation amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of Thaumatin (E 957) as a flavour enhancer in certain food categories

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 30.1.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.2.2018)

Sammendrag av innhold
I følge søker vil taumatin (E 957) fremme og forbedre de organoleptiske egenskapene til sauser og snacks. Taumatin forsterker bl.a. umamismaken og gjør matvaren mer innbydende.

European food safety authority (EFSA) risikovurderte taumatin i 2015. En eksponering for taumatin som inkluderer både den nåværende maksimale bruken og den foreslåtte utvidelsen ble vurdert. EFSA konkluderte, basert på eksisterende toksikologiske vurderinger, med at den foreslåtte utvidelsen av bruksområder og endringer i bruksnivåer ikke ville utgjøre noen økt helsemessig risiko av betydning.

Taumatin, som smakfremmer, er begrenset til de næringsmiddelkategoriene der det er et rimelig teknologisk behov.

Regelverksendringen omhandler bruk av taumatin i næringsmiddelkategoriene 12.6 ‘Sauser’ og 15.1 ‘Snacks basert på poteter, korn, mel eller stivelse’. Maks brukernivå er satt til 5 mg/kg i begge kategoriene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringen vil ikke føre til økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken næringsmiddelbransjen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten fører til at det godkjente søtstoffet taumatin kan benyttes i sauser og snasks som smaksfremmer. Bruken av taumatin vil ikke villede forbrukeren, og den foreslåtte utvidelsen av bruksområder vil i følge EFSA ikke utgjøre noen økt helsemessig risiko av betydning.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
17.11.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet