Tilsetningsstoffer i mat: endringsbestemmelser om taumatin (E 957) som smaksforsterker

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder bruk av taumatin (E 957) som smaksforsterker i visse kategorier av mat

(Draft) Commission Regulation amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of Thaumatin (E 957) as a flavour enhancer in certain food categories

Siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 10.1.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 er der fastlagt en EU-liste over fødevaretilsætningsstoffer, der er godkendt til anvendelse i fødevarer, og deres anvendelsesbetingelser.

(2) Denne liste kan opdateres i overensstemmelse med den fælles procedure, jf. artikel 3, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1331/2008 , enten på Kommissionens initiativ eller som følge af en ansøgning.

(3) I henhold til bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 er thaumatin (E 957) godkendt til anvendelse i Unionen som fødevaretilsætningsstof i forskellige fødevarekategorier og ved specifikke anvendelsesniveauer.

(4) Der blev den 12. november 2014 indgivet en ansøgning om udvidelse af anvendelsen af thaumatin (E 957) som smagsforstærker til adskillige fødevarekategorier ved specifikke anvendelsesniveauer. Kommissionen gjorde ansøgningen tilgængelig for medlemsstaterne, jf. artikel 4 i forordning (EF) nr. 1331/2008.

(5) Thaumatin blev i 1984 og 1988 evalueret af Den Europæiske Unions Videnskabelige Komité for Levnedsmidler (i det følgende benævnt "SCF"). Thaumatin blev vurderet til at være acceptabelt til anvendelse, og det acceptable daglige indtag (ADI) blev fastsat til "ikke specificeret". I sidstnævnte evaluering blev det også bemærket, at thaumatin som et protein fordøjes til almindelige fødevarekomponenter.

(6) I henhold til artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1331/2008 skal Kommissionen indhente en udtalelse fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt "autoriteten"), inden den opdaterer EU-listen over fødevaretilsætningsstoffer i bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008.

(7) Autoriteten afgav den 13. november 2015 en videnskabelig udtalelse om sikkerheden af de foreslåede udvidelser af anvendelser af og anvendelsesniveauer for thaumatin (E 957) som fødevaretilsætningsstof. Med henblik på at afgive en sådan udtalelse besluttede autoriteten, at en sammenligning af den eksponering, som de gældende anvendelser og anvendelsesniveauer medførte, med den eksponering, som de yderligere foreslåede anvendelser ville medføre, ville være tilstrækkelig til at adressere sikkerheden af thaumatin.

(8) Den anslåede eksponering ved både de allerede godkendte og de foreslåede anvendelser af og anvendelsesniveauer for thaumatin førte til middelindtag fra 0,03 til 0,10 mg kropsvægt pr. dag hos ældre og på op til 0,13 til 0,34 mg/kg pr. dag hos børn. Højniveaueksponeringen lå på 0,13 til 0,32 mg/kg kropsvægt hos unge og på op til 0,09 til 1,10 mg/kg hos voksne. Dette anses for at være en mindre eksponering af forbrugeren og giver derfor ikke anledning til sikkerhedsmæssige betænkeligheder.

(9) Autoriteten konkluderede på grundlag af de foreliggende toksikologiske evalueringer, at den foreslåede udvidelse af anvendelserne og de foreslåede ændringer af anvendelsesniveauerne ikke ville give anledning til sikkerhedsmæssige betænkeligheder.

(10) Selv om autoriteten beregnede eksponeringen for thaumatin (E 957) ved anvendelse af de gældende maksimale anvendelsesniveauer og udvidelsen af anvendelser og anvendelsesniveauer som foreslået af ansøgeren, bør anvendelsen af thaumatin (E 957) som smagsforstærker begrænses til fødevarekategorier, for hvilke der er et teknologisk begrundet behov, der ikke kan opfyldes ved hjælp af andre økonomisk og teknologisk mulige midler, og i hvilke anvendelsen af stoffet ikke vil vildlede forbrugeren.

(11) Anvendelsen af thaumatin (E 957) som smagsforstærker forbedrer de organoleptiske egenskaber ved krydrede fødevarer. Thaumatin kan forstærke den umami- og kryddersmag, der allerede er til stede i saucer og snacks, og herigennem gøre fødevarer mere appetitvækkende for mennesker.

(12) Det bør derfor tillades at anvende thaumatin (E 957) som smagsforstærker i produkter i fødevarekategori 12.6, "Saucer", og 15.1, "Snacks på basis af kartofler, cerealier, mel eller stivelse", ved en maksimumsværdi på 5 mg/kg i hver fødevarekategori.

(13) Bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 bør derfor ændres.

(14) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
17.11.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet