Tiltak mot spredning av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE): importbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2019/319 av 6. februar 2019 om endring av vedlegg IX til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 og vedlegg XV til kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til import til Unionen med hensyn til overførbare spongiforme encefalopatier

Commission Regulation (EU) 2019/319 of 6 February 2019 amending Annex IX to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council and Annex XV to Commission Regulation (EU) No 142/2011 as regards health certification at import into the Union concerning transmissible spongiform encephalopathies

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.2.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Der er ved forordning (EF) nr. 999/2001 fastsat regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af transmissible spongiforme encephalopatier (i det følgende benævnt "TSE'er") hos kvæg, får og geder. Forordningen gælder for produktion og markedsføring, samt i visse særlige tilfælde for eksport, af levende dyr og animalske produkter. Forordningen giver også et retsgrundlag for klassificering, jf. Kommissionens beslutning 2007/453/EF , af medlemsstater og tredjelande eller deres regioner i henhold til deres sygdomsstatus for så vidt angår bovin spongiform encephalopati (i det følgende benævnt "BSE"), nemlig i lande eller regioner med ubetydelig BSE-risiko, lande eller regioner med kontrolleret BSE-risiko og lande eller regioner med ikke-fastsat BSE-risiko.

(2) Der er i bilag IX til forordning (EF) nr. 999/2001 fastsat krav vedrørende import til Unionen af levende dyr, embryoner, æg og animalske produkter. Mere specifikt er der i nævnte bilag, kapitel B, fastsat krav vedrørende import af kvæg, der tager hensyn til tredjelandenes eller regionernes BSE-status. Endvidere er der i nævnte bilag, kapitel D, fastsat krav vedrørende forelæggelse af en attest vedrørende TSE-relaterede risici som en del af det sundhedscertifikat, der er påkrævet ved import til Unionen af visse animalske biprodukter og afledte produkter, herunder bl.a. forarbejdet animalsk protein.

(3) Der stilles ved kapitel B i bilag IX til forordning (EF) nr. 999/2001, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) 2016/1396 , krav om, at levende kvæg, der importeres til Unionen, ikke må være blevet eksponeret for BSE-tilfælde eller deres kohorte. Under hensyntagen til den kendsgerning, at den vigtigste smittevej for BSE er gennem foder kontamineret med BSE-prionet, bør dette krav ændres, således at levende kvæg, der importeres til Unionen, ikke må være BSE-tilfælde eller deres kohorte. Kapitel B i bilag IX til forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor ændres.

(4) Der er ved forordning (EF) nr. 1069/2009 fastsat folke- og dyresundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter med henblik på at forhindre og minimere risici for folke- og dyresundheden som følge af sådanne produkter. Der er ved Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 fastsat gennemførelsesbestemmelser for de folke- og dyresundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 1069/2009, herunder visse krav vedrørende import af animalske biprodukter og afledte produkter fra tredjelande.

(5) Der er i bilag I til forordning (EU) nr. 142/2011 opført visse definitioner til anvendelse i samme forordning. I henhold til artikel 31 i forordning (EU) nr. 142/2011 skal sendinger af animalske biprodukter og afledte produkter til import til eller transit gennem Unionen ledsages af sundhedscertifikater og erklæringer, der er udfærdiget i overensstemmelse med modellerne i bilag XV til forordningen.

(6) Det anbefales ved artikel 11.4.13, punkt 1, i sundhedskodeksen for terrestriske dyr fra Verdensorganisationen for Dyresundhed (i det følgende benævnt "OIE-kodeksen"), at kød- og benmel og grever fra drøvtyggere, som defineret i OIE-kodeksen, og varer, der indeholder sådanne produkter, og som hidrører fra lande eller zoner med ubetydelig BSE-risikostatus, i hvilke der har været et nationalt BSE-tilfælde, kun kan indgå i international handel, hvis produkterne er afledt af kvæg, der er født efter datoen for den reelle gennemførelse i landet af forbuddet mod fodring af drøvtyggere med kød- og benmel og grever fra drøvtyggere, som defineret i OIE-kodeksen. Det anbefales ved punkt 2 i samme artikel, at kød- og benmel og grever fra drøvtyggere, som defineret i OIE-kodeksen, og varer, der indeholder sådanne produkter, ikke bør indgå i international handel, hvis de hidrører fra lande eller områder med kontrolleret eller ikke-fastsat BSE-risikostatus.

(7) Kød- og benmel er i OIE-kodeksen defineret som de proteinprodukter i fast form, der opnås ved udvinding af animalsk væv, herunder andre proteinmellemprodukter end peptider med en molekylvægt på under 10 000 dalton og aminosyrer. Således omfatter kød- og benmel som defineret i OIE-kodeksen både definitionen af kød- og benmel i punkt 27 i bilag I til forordning (EU) nr. 142/2011 og definitionen af forarbejdet animalsk protein i samme bilags punkt 5.

(8) I overensstemmelse med artikel 41, stk. 2, litra c), i forordning (EF) nr. 1069/2009 må import til Unionen af kød- og benmel, som defineret i EU-lovgivningen, kun finde sted, hvis der er vedtaget gennemførelsesbestemmelser om betingelserne for sådan import. Da der ikke er vedtaget sådanne gennemførelsesbestemmelser, er det på nuværende tidspunkt ikke tilladt at importere kød- og benmel afledt af kategori 1- eller kategori 2-materiale til Unionen. Dog kan import til Unionen af forarbejdet animalsk protein, som defineret i EU-lovgivningen, finde sted under overholdelse af de TSE-relaterede importbetingelser, der er fastsat i kapitel D, afsnit B, i bilag IX til forordning (EF) nr. 999/2001, samt de betingelser for import af forarbejdet animalsk protein, der er fastsat i forordning (EU) nr. 142/2011.

(9) For at bringe de TSE-relaterede betingelser for import til Unionen, jf. forordning (EF) nr. 999/2001, i overensstemmelse med anbefalingerne i OIE-kodeksens kapitel om BSE bør kapitel D, afsnit B, i bilag IX til forordning (EF) nr. 999/2001 ændres, således at kravet i dette afsnit tager hensyn til anbefalingerne i OIE-kodeksens artikel 11.4.13. Dog bør anbefalingerne i OIE-kodeksens artikel 11.4.13 — da det er tilladt at anvende forarbejdet animalsk protein fra drøvtyggere i fremstillingen af foder til selskabsdyr i Unionen, og for ikke at behandle import forskelligt i forhold til EU-produktionen — ikke følges med hensyn til import af foder til selskabsdyr, der indeholder forarbejdet animalsk protein fra drøvtyggere, forudsat at sådant foder til selskabsdyr er forarbejdet og mærket i overensstemmelse med EU-lovgivningen.

(10) Kapitel D, afsnit B, i bilag IX til forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor ændres.

(11) Der kan ved EU-retten eller ved den ansvarlige virksomhedsleders beslutning stilles krav om en erklæring om, at animalske produkter skal anvendes som animalske biprodukter. Hvis en virksomhedsleder beslutter sig for at kræve en erklæring om, at animalske produkter skal anvendes som animalske biprodukter, er denne beslutning uigenkaldelig. Sådanne animalske biprodukter er udelukket fra anvendelse til konsum. Visse animalske biprodukter har samme toldkoder i den kombinerede nomenklatur (i det følgende benævnt "KN") som animalske produkter bestemt til konsum, jf. bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 . Med henblik på klassificeringen under KN-toldkoderne skal medlemsstaternes toldmyndigheder være i stand til at skelne klart mellem produkter, der er egnede til konsum, og produkter, der er uegnede til konsum. For at undgå enhver forvirring i forbindelse med denne klassificering bør det i de sundhedsmæssige garantier, der er omhandlet i importcertifikaterne for uforarbejdede animalske biprodukter, være præciseret, at de animalske biprodukter — selv om de hidrører fra animalske produkter, der var egnede til konsum på et tidligere tidspunkt — nu er klassificeret som og behandles som animalske biprodukter, der er permanent udelukket fra fødevarekæden. Standardsundhedscertifikaterne i kapitel 3(D), 3(F) og 8 i bilag XV til forordning (EU) nr. 142/2011 bør derfor ændres.

(12) Endvidere bør TSE-attesterne i standardsundhedscertifikaterne til brug ved import til og transit gennem Unionen af visse animalske biprodukter i kapitel 1, 1a, 2(A), 2(B), 3(A), 3(B), 3(C), 3(D), 3(E), 3(F), 4(B), 4(C), 4(D), 6(B), 8, 10(A), 10(B), 11, 12 og 18 i bilag XV til forordning (EU) nr. 142/2011 ændres for at tage hensyn til kravene i kapitel D i bilag IX til forordning (EF) nr. 999/2001, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 630/2013 , ved Kommissionens forordning (EU) 2016/1396 og ved nærværende forordning.

(13) Der stilles ved de betingelser for import af forarbejdet animalsk protein, der er omhandlet i standardsundhedscertifikatet i kapitel 1 i bilag XV til forordning (EU) nr. 142/2011, krav om fravær af blod fra drøvtyggere i forarbejdet animalsk protein, der importeres fra tredjelande. Imidlertid giver den nye TSE-attest i punkt II.7 i nævnte standardsundhedscertifikat, som ændret ved nærværende forordning, passende garantier med hensyn til at afbøde risikoen for TSE i sådanne produkter. Derfor bør ordlyden "andre dyr end drøvtyggere" udgå af alle de standardsundhedscertifikater i bilag XV til forordning (EU) nr. 142/2011, der skal ændres ved nærværende forordning.

(14) Kapitel 1, 1a, 2(A), 2(B), 3(A), 3(B), 3(C), 3(D), 3(E), 3(F), 4(B), 4(C), 4(D), 6(B), 8, 10(A), 10(B), 11, 12 og 18 i bilag XV til forordning (EU) nr. 142/2011 bør derfor ændres.

(15) Endvidere stilles der krav om, at sendinger af mellemprodukter bestemt til fremstilling af kosmetiske og farmaceutiske produkter ledsages af en erklæring udfyldt i overensstemmelse med standarderklæringen i kapitel 20 i bilag XV til forordning (EU) nr. 142/2011, når de fremvises på et grænsekontrolsted (i det følgende benævnt "BIP") med henblik på veterinærkontrol. Mellemprodukter kan bestå af eller kan indeholde animalske biprodukter. Der er i den nuværende standarderklæring kun angivet et begrænset antal relevante HS-koder, som virksomhedslederen skal anvende til at anmelde produktet til medlemsstaternes toldmyndigheder. Det er ikke på forhånd muligt at opstille en udtømmende liste over HS-koder i standarderklæringen, der ville omfatte alle kombinationer af animalske biprodukter i mellemprodukterne. De nuværende HS-koder bør derfor udskiftes, således at den person, der er ansvarlig for sendingen, kan anmelde mellemprodukter til BIP'et ved hjælp af en passende HS-kode, jf. Kommissionens beslutning 2007/275/EF . Kapitel 20 i bilag XV til forordning (EU) nr. 142/2011 bør derfor ændres.

(16) For at undgå handelsforstyrrelser bør der ved denne forordning fastsættes en overgangsperiode, hvor varer, der er berørt af ændringerne af forordning (EU) nr. 142/2011, fortsat bør godtages til import til og transit gennem Unionen, forudsat at disse varer overholder kravene i forordning (EU) nr. 142/2011, før de blev ændret ved nærværende forordning.

(17) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.04.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
06.02.2019
Anvendelsesdato i EU
20.03.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet