Transitt fra Russland av kjøtt og kjøttprodukter fra fjørfe

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 925/2010 av 15. oktober 2010 som endrer vedtak 2007/777/EF og forordning (EF) nr. 798/2008 angående transitt av fjørfekjøtt og -produkter fra Russland gjennom Unionen

Commission Regulation (EU) No 925/2010 of 15 October 2010 amending Decision 2007/777/EC and Regulation (EC) No 798/2008 as regards transit through the Union of poultry meat and poultry meat products from Russia

Siste nytt

EØS-notat (nytt) offentliggjort 12.2.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.2.2011)

Sammendrag av innhold
Russland har anmodet Kommisjonen om tillatelse til transitt gjennom EØS-området av fjørfekjøtt og fjørfekjøttprodukter som har gjennomgått ikke-spesifikk behandling i henhold til kommisjonsvedtak 2007/777/EF vedlegg II del 4. En inspeksjon som er foretatt av Næringsmiddel- og Veterinærkontoret i Russland har vist at landets veterinærmyndigheter kan fremlegge tilstrekkelige garantier for at EØS-regelverket vil bli overholdt ved transitt av de aktuelle produkter gjennom EØS-området. Kommisjonen har derfor ført Russland opp på tredjelandslistene for fjørfekjøtt og for fjørfekjøttprodukter når det gjelder transitt gjennom EØS-området. Disse tabellene følger av vedlegg til kommisjonsforordning (EU) nr. 798/2008 og kommisjonsvedtak 2007/777/EF.

Merknader
Rettsakten krever regelverksendring.

I forskrift 19. juli 2010 nr. 1135 om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater erstattes liste over tredjestater, områder eller soner med den sist oppdaterte versjonen som følger av forordning (EU) nr. 925/2010. Forordningen føyes dessuten til listen over endringsforordninger som er gjennomført i norsk rett ved henvisning i paragraf 2.

I forskrift 10. september 2009 nr. 1186 om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater erstattes tredjelandslisten i vedlegg II med den sist oppdaterte versjonen som følger av forordning (EU) nr. 925/2010.

Vi vurderer det slik at endringene ikke vil få økonomiske eller administrative konsekvenser verken for Mattilsynet eller for norske importører. I praksis er denne tilføyelsen kun aktuell for transitt gjennom Litauen til Kaliningrad eller motsatt. For norske importører har forskriftsendringen derfor liten praktisk betydning.

Vurdering
Rettsakten er relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift 29. oktober 2010 om endringer i forskrift om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater og forskrift om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater. Det gis unntak for høring ved gjennomføring av tidsbegrensede forskrifter i norsk rett, jfr. matloven § 23 tredje ledd.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
15.10.2010
Anvendelsesdato i EU
05.11.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.10.2010
Anvendes fra i Norge
05.11.2010