Typegodkjenning av motorkjøretøy: endringsbestemmelser om forlenget førerhus og aerodynamiske anordninger

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2019/1892 av 31. oktober 2019 om endring av forordning (EU) 2012/1230 med hensyn til krav til typegodkjenning for visse motorvogner utstyrt med langstrakte førerhus og for aerodynamiske anordninger og utstyr til motorkjøretøyer og deres tilhengere

Commission Regulation (EU) 2019/1892 of 31 October 2019 amending Regulation (EU) No 1230/2012 as regards type-approval requirements for certain motor vehicles fitted with elongated cabs and for aerodynamic devices and equipment for motor vehicles and their trailers

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.11.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1230/2012 gennemføres forordning (EF) nr. 661/2009 gennem fastsættelse af krav til EF-typegodkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil for så vidt angår masse og dimensioner.

(2) Aerodynamiske anordninger og udstyr som for eksempel finner, der kan trækkes eller foldes ind, som monteres bag på lastvogne og påhængskøretøjer dertil, samt aerodynamiske anordninger og udstyr til førerhuse er eksisterende teknologi, der giver mulighed for at forbedre køretøjernes aerodynamiske egenskaber. Som følge af designet kan disse typer anordninger og udstyr imidlertid rage ud over forenden, bagenden eller siderne på det køretøj, som de er monteret på. Derfor bør køretøjer med de nævnte typer anordninger og udstyr monteret undtages fra kravene vedrørende standarddimensioner.

(3) Rådets direktiv 96/53/EF blev ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/719 og ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/[...] for at fastsætte en undtagelse fra begrænsningerne vedrørende maksimal længde og vægt og dermed tillade anvendelsen af henholdsvis motorkøretøjer med forbedrede aerodynamiske egenskaber, motorkøretøjer med alternative brændstoffer eller emissionsfri motorkøretøjer i grænseoverskridende trafik.

(4) Med henblik på at sikre sammenhæng mellem lovgivningen vedrørende EF-typegodkendelse og de harmoniserede regler for vejkøretøjer i brug i Unionen er det nødvendigt at fastsætte krav til typegodkendelse for motorkøretøjer med forlængede førerhuse samt for aerodynamiske anordninger og udstyr med henblik på at sikre, at de skaber forbedringer af energieffektiviteten, bedre udsyn for føreren, øget sikkerhed for andre trafikanter samt sikkerhed og komfort for føreren.

(5) Det er ikke muligt for en godkendende myndighed at attestere, at en type aerodynamisk anordning og udstyr opfylder de relevante tekniske krav uafhængigt af et køretøj. Sådanne typer aerodynamiske anordninger og udstyr bør derfor typegodkendes til en eller flere angivne køretøjstyper eller til generiske køretøjer, for hvilke de nøjagtige dimensioner og materialespecifikationer er angivet på monteringsstedet. Derfor bør de typegodkendes som separate tekniske enheder, og der bør fastsættes specifikke krav til deres godkendelse, før de markedsføres. Forlængede førerhuse bør gøres til genstand for køretøjstypegodkendelse, jf. direktiv 96/53/EF.

(6) Overholdelse af de kommende CO2-emissionsstandarder for tunge køretøjer kræver anvendelse af forskellige teknologier til forbedring af energieffektiviteten. Et af de mest effektive tiltag til at forbedre energieffektiviteten er at reducere køretøjets luftmodstand.

(7) Aerodynamiske anordninger, der kan trækkes eller foldes ind, og som monteres bag på lastvogne og påhængskøretøjer dertil, samt aerodynamiske anordninger og udstyr til førerhuse bør konstrueres, så det samtidig sikres, at de ikke hindrer, at køretøjet kan anvendes til intermodal transport. Derfor bør den maksimale bredde på 2,60 m gælde for alle køretøjer, inklusive køretøjer med afkøling. De aerodynamiske anordninger bør desuden kunne modstå den luftfortrængning, som opstår som følge af operationelle forhold i intermodal transport.

(8) Motorkøretøjer med alternative brændstoffer eller emissionsfri motorkøretøjer bør være omfattet af lempeligere regler for maksimal vægt. Den ekstra vægt, der kræves til den alternative brændstofteknologi eller den emissionsfri teknologi, bør fremgå tydeligt af fabrikantens lovpligtige fabrikationsplade.

(9) Forordning (EU) nr. 1230/2012 bør derfor ændres.

(10) Foranstaltningerne i nærværende forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra Det Tekniske Udvalg for Motorkøretøjer —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
04.07.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
31.10.2019
Anvendelsesdato i EU
02.12.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet