Typegodkjenning av traktorer: gjennomføringsbestemmelser om administrative krav til godkjenning og markedsovervåking

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/504 av 11. mars 2015 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsorordning (EU) nr. 167/2013 når det gjelder administrative krav for godkjenning og markedsovervåking av jord- og skogbrukstraktorer

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/504 of 11 March 2015 implementing Regulation (EU) No 167/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to the administrative requirements for the approval and market surveillance of agricultural and forestry vehicles

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 8.7.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.9.2016)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 2015/504 omhandler administrative bestemmelser i forbindelse med typegodkjenning og markedsovervåking av kjøretøy i klasse T, C, R og S, og er en gjennomføringsrettsakt til forordning (EU) nr. 167/2013 om typegodkjenning og markedsovervåking av traktorer, beltetraktorer, tilhenger til traktor og landbruksmaskiner (jord-og skogsbrukskjøretøy).

Forordningen fastsetter gjennomføringstiltak for å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av de administrative bestemmelser for typegodkjenning av nye jord- og skogsbrukskjøretøy, samt av systemer komponenter og separate tekniske enheter konstruert og framstilt for slike kjøretøy. Dessuten fastsettes administrative bestemmelser for markedsføring og ibruktaking av deler eller utstyr som kan utgjøre en alvorlig risiko for at vesentlige systemer ikke fungerer korrekt. Denne forordning er utarbeidet i samsvar med bestemmelsene i artikkel 22 i forordning (EU) nr. 167/2013.

I motsetning til det tidligere typegodkjenningsdirektiv 2003/37/EF for traktorer inneholder denne forordningen krav til søknader for EU-typegodkjenning for alle klasser jord- og skogsbrukskjøretøy. Videre er det satt krav til at det skal være adgang for uavhengige verksteder å kunne hente ut opplysninger i forbindelse med reparasjon av kjøretøyet inklusiv informasjon om OBD. Det er utarbeidet 3 maler når det gjelder typegodkjenningsattester for:

ferdigoppbygde traktorer
trinnvis ferdigoppbygde traktorer
delvis oppbygde kjøretøyer

Forordningen samler alle malene (modellene) for skjemaene som skal brukes i forbindelse med typegodkjenning og registrering av jord- og skogsbrukskjøretøyer. Det gis også bestemmelser for bruken av disse. Tidligere har det vært vanlig at alle tekniske rettsakter har inneholdt maler av administrative dokumenter. Malene har i tillegg vært en del av typegodkjenningsdirektivet. Dermed har hvert dokument vært regulert av minst to separate rettsakter. Denne samlingen av administrative bestemmelser og dokumentmaler i en forordning, anses derfor å være en forenkling i forhold til tidligere ordning. Malenes innhold er endret for å tilpasses utviklingen som har foregått for jord- og skogsbrukskjøretøy, både med hensyn til den tekniske utviklingen og til utviklingen av de tekniske bestemmelsene. Eksempelvis innføring av krav til ABS-bremser for traktorer over 40 km/t.

Forordningen inneholder 11 vedlegg

• Vedlegg 1 Mal for informasjonsdokument og underlag

• Maler for fabrikantens attest om adgang til informasjoner fra OBD-systemet og til reparasjons- og vedlikeholdsopplysninger, som beviser overensstemmelse overfor den godkjenningsmyndigheten

• Maler for fabrikasjonsplate og EU-typegodkjenningsmerke

• Maler for fabrikantens uttalelse om holdbarhetstesting og kjøretøykonstruksjonens integritet

• Maler for samsvarssertifikat (COC)

• Maler for EU-typegodkjenningsattester

• Nummereringssystemet for EU-typegodkjenningsattester

• Format på prøverapporten og mal for vedlegget med prøveresultater

• Liste over deler eller utstyr som kan utgjøre en alvorlig risiko for at vesentlige systemer ikke fungerer korrekt

• Mal og nummereringssystem for attesten som gir tillatelse til markedsføring og ibrukstaking av deler eller utstyr som kan utgjøre en alvorlig risiko for at vesentlige systemer ikke fungerer korrekt

Nærmere om nummerering

Forordningen gir bestemmelser om nummerering av typegodkjenninger for hele kjøretøy, systemer, komponenter og separate tekniske enheter. Det gis bestemmelser både for merkingen på kjøretøyet og hvordan nummereringen skal framkomme i typegodkjenningsdokumentene. For systemer, komponenter og separate tekniske enheter benyttes det en alfanumerisk kode i tillegg til forordningens nummer, slik at det kan identifiseres hva slags system, komponent eller teknisk enhet som er typegodkjent

Merknader

EU-hjemmel:

Forordningen er en gjennomføringsforordning, og har blitt vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i Traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV) artikkel 291.

Gjeldende norsk lovgivning

Gjeldende norsk regelverk for traktor er implementert i fagkapitlene, samt i vedlegg 1 til forskrift av 4.oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften)

Norsk gjennomføring

Det er planlagt å lage en helt ny forskrift for godkjenning av traktor, der både rammeforordning (EU) nr. 167/2013 og forordning 2015/504 vil bli tatt inn på egnet måte.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Implementeringen vurderes ikke å få økonomiske konsekvenser for private eller offentlige myndigheter av betydning. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å utforme ny forskrift. Forordningen vurderes å høre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Overgangsbestemmelse

Ettersom det vil kunne komme traktorer og tilhengere som er typegodkjent i henhold til den nye rammeforordningen med tilhørende rettsakter før 2016, har det blitt laget en overgangsbestemmelse i kjøretøyforskriften § 6-3b. Ved forskriftsendring av 6. juni 2014 ble det tatt inn en referanse til forordning 167/2013 i § 6-3b. Bestemmelsen skal sikre at typegodkjente kjøretøy aksepteres i Norge, i tråd med føringer i rammeforordning 167/2013.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling.

Vurdering
Rettsakten vurderes å være relevant og akseptabel for Norge.

Som beskrevet tidligere omhandler forordning (EU) nr. 2015/504 administrative bestemmelser i forbindelse med typegodkjenning og markedsovervåking av jord- og skogsbrukskjøretøy, og er en gjennomføringsrettsakt til forordning (EU) nr. 167/2013 om typegodkjenning og markedsovervåking av jord- og skogsbrukskjøretøy. Følgelig er alle områder som reguleres av denne forordningen enten hjemlet direkte i forordning (EU) nr. 167/2013 eller i en av dennes delegerte forordninger hhv. 2015/208, 2015/166, 2015/68, 1322/2014, 2015/96.

Andre opplysninger
Norge har deltatt i arbeidsgruppen WGAT der forordningen har vært drøftet.

Status
Rettsakten ble vedtatt den 11. mars 2015, og ble publisert i EU-tidene den 28.03.15. Den trer i kraft i EU den 17.04.15. Forordningen kommer imidlertid bindende til anvendelse først fra 1. januar 2016.

Vegdirektoratet tar sikte på å sende forslag om ny forskrift for traktor på høring ila første halvår 2015.

Forordningen ble sendt på nasjonal høring den 12.06.15, med høringsfrist satt til 11.09.15.

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens vedtak av 08.07.16, beslutning nr. 138/2016. Forordningen er implementert i ny forskrift av 1. juni 2016 nr. 561 om godkjenning av traktor og tilhenger til traktor. Forskriften trådte i kraft 1. september 2016.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
11.03.2015
Anvendelsesdato i EU
01.01.2016
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 73, 8.11.2018, p. 234-430
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.05.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
08.07.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.07.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.07.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.06.2016
Anvendes fra i Norge
01.09.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R0504
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro