Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser om bremser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/68 av 15. oktober 2014 om ufyllende bestemmelser for europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013 med hensyn til krav til kjøretøybremser for godkjenning av jord- og skogbrukstraktorer

Commission Delegated Regulation (EU) 2015/68 of 15 October 2014 supplementing Regulation (EU) No 167/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to vehicle braking requirements for the approval of agricultural and forestry vehicles

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 8.7.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.9.2016)

Sammendrag av innhold
Det er vedtatt nytt godkjenningsregelverk for landbruks- og skogbrukstraktorer i EU. Regelverket vil tre i kraft bindende fra 1.1.2016. Regelverket består av Rammeforordning (EU) 167/2013 og en rekke delegerte rettsakter, der sistnevnte angir de spesifikke tekniske krav.

Forordning 2015/68/EU er en slik delegert rettsakt, og omhandler krav til bremser og bremsesystemer som må være oppfylt i forbindelse med godkjenning.

Beskrivelse

Utrykket "landbruks- og skogbrukskjøretøyer" dekker en lang rekke forskjellige kjøretøytyper med en eller flere aksler og to, fire eller flere hjul samt beltekjøretøyer. Eksempler på slike kjøretøyer er hjul- og beltetraktor samt ikke-motoriserte kjøretøyer som tilhengere og utskiftbart trukket utstyr som brukes til en lang rekke oppgaver innenfor for landbruk og skogbruk.

I direktiv 2003/37/EF, som ble implementert i norsk forskrift med virkning fra juli 2005 og som vil bli opphevet med virkning fra 1. januar 2016, er det ikke bestemmelser for traktorer med hastighet over 40 km/t. Norge utarbeidet derfor nasjonale krav for traktorer med hastighet over 40 km/t. I den nye traktorforordningen, (EU) nr. 167/2013 av 5. februar 2013 om godkjenning og markedsovervåkning av landbruks- og skogbrukstraktorer, som erstatter tidligere direktiv 2003/37/EF for traktorer fra 1. januar 2016, fremkommer det at det skal utarbeides delegerte forordninger knyttet til tekniske områder for traktor.

Den delegerte forordningen 2015/68 omfatter krav til flere type bremsesystem for alle type traktorer, og henviser i stor grad i ECE-regulativer. Forordningen består av 13 vedlegg.

• Vedlegg I inneholder krav til konstruksjon og montering av bremssystemer samt bremsesystemets tilkobling til tilhenger.
- I pkt. 1 i vedlegg 1 er det bl.a. bestemt at tilhengeren skal være utstyrt med lastavhengig bremseventil med unntak for traktorer hvor hastigheten ikke overstiger 30 km/t. Det er unntak for klasse S dersom redskapen ikke har annen belastning enn egenvekten på redskapen. Videre er det mulig å gradere bremsystemets virkning, noe som fører skal kunne regulere fra førerplass. For at føreren skal kunne styre med bremsene må det ikke være mulig å kjøre med større hastighet enn 40 km/t. Ved hastigheter over 40 km/t skal den differensierte bremsefunksjonen være deaktivert. Dette kan gjøres manuelt, men føreren skal lett kunne kontrollere dette fra førerplassen. Videre er det krav til nødbremsesystem og parkeringsbremsesystem.
- I pkt. 2.1.5.1. er det fastsatt hvilke standard som skal brukes ved tilkobling til henger med hydraulisk system. Traktorer i klasse Tb som har en konstruktiv hastighet over 60 km/t skal være utstyrt med ABS. For traktorer i klasse Tb med konstruktiv hastighet over 40 km/t skal det bli påbudt med ABS-bremser for ny type kjøretøyer fra 1. januar 2020 og for nye kjøretøy fra 1. januar 2021.
- Videre er det i vedlegget krav til parkeringsbrems og kobling for brems mellom tilhenger og traktor.Når det gjelder tilhenger R1a og R1b vil det ikke bli krav til driftbremsesystem dersom summen av den enkelte akslene teknisk tillatte aksetrykk er 750 kg eller mindre, men dersom disse har driftbremseanlegg skal kravene som gjelder for kjøretøy i klasse R2 eller S2 være oppfylt. Kjøretøy i klasse R1b og S1b skal være utstyrt med driftbremseanlegg dersom teknisk tillatt akseltrykk er mer enn 750 kg. Videre er det krav om at driftbremseanlegget for påhengsvogn i klasse Rb og Sb skal ha bremsevirkning på minst to hjul på hver aksel. Det vil bli krav om at påhengsvogner i klasse R3b, R4b og S2b med konstruktiv over 60 km/t skal ha ABS-bremser.

• Vedlegg II inneholder krav for prøving av bremsesystemer samt bremsetilkobling til tilhenger. Vedlegget beskriver testprosedyrer ved de ulike prøvemetodene, f.eks. prøvemetode ved kald brems og varm brems.

• Vedlegg III omhandler krav og testprosedyrer for måling av responstid.

• Vedlegg IV inneholder krav til energikilder (kompressor) og energilagringskilder (lufttanker og væskebeholdere) på bremsesystem som er montert på traktor eller tilhenger. I vedlegget fremkommer det tekniske krav til beholdere for trykkluft samt volum til beholderen. Videre er det krav til kompressoren som skal tilføre luft til beholdere for trykkluft. Krav til beholdere for vakuumdrevne bremsesystemer. Hydraulisk lagrinstanker for traktorer og tilhengere med hydrauliske bremser. Videre tekniske krav til tankene samt kapasitet på tankene.

• Vedlegg V inneholder krav til fjærbrems. Her fremgår det at fjærbrems ikke kan benyttes som driftsbrems. Fjærbrems er tillatt som et nødbremsesystem. Videre foreligger det krav til hvordan denne skal kunne aktiveres av fører. Fjærbrems tillates ikke på tilhenger.

• Vedlegg VI omhandler krav til parkeringsbremsesystem som har mekanisk låsesystem for bremsesylinder. Mekanisk bremsesylinderlåsing er en anordning som sikrer parkeringsbremser ved at bremsesylinderens stempelstang låses automatisk. Den mekaniske låsingen trer ikraft når beholderen er tømt for væske eller lufttrykk.

• Vedlegg VII inneholder alternative krav for prøving av kjøretøy hvor prøvemetodene I, II eller III ikke er obligatorisk.

• Vedlegg VIII inneholder krav og testmetoder for prøving av påløpsbremser, bremsanordninger og bremsekoblinger på påhengsvogner og kjøretøyer.

• Vedlegg IX inneholder kav til kjøretøyer som har hydrostatisk drivlinje samt bremseanordninger og bremsesystemer. Virkeområdet for dette vedlegget er kjøretøyer opp til 40 km/t, som er utstyrt med hydrostatisk drivlinje som ikke kan frakobles under drift og som kjøretøyets fabrikant har oppgitt som bremsesystem som kan være enten driftsbremsesystem og nødbremssystem, eller et av disse to systemene.

• Vedlegg X inneholder krav til typegodkjenning, feilmeldinger og kontroll vedrørende sikkerhetsaspekter ved komplekse elektroniske kjøretøykontrollsystemer for traktorer og landbrukskjøretøyer. Her er det bestemt at alle elektroniske kjøretøykontrollsystemer skal oppfylle bestemmelsene i vedlegg 18 i ECE-regulativ nr. 13, supplement 5 til endringsserie 10 og 11.

• Vedlegg XI omhandler krav og testprosedyrer for ABS-bremser og kjøretøy som har dette montert. Vedlegget angir ulike typer blokkeringfrie bremsesystemer, kategori 1, 2 og 3 samt kategori A og B. Det er beskrevet hvordan blokkeringen skal skje på de ulike akslingene for både traktor og påhengsvogn.

• Vedlegg XII omhandler krav for elektroniske bremsesystemer på kjøretøy som har montert trykkluft mekaniske bremser.

• Vedlegg XIII omhandler krav for kjøretøy som har montert hydrauliske tilkoblinger av typen en-leder (single-line) system.

I forordningen vil det for traktorer med hastighet over 60 km/t bli stilt krav til ABS-bremser. Ettersom det er vanskelig å få ABS-bremsesystem til traktorer med hastighet mellom 40 - 60 km/t, vil Kommisjonen, før de vurderer krav til ABS-bremser for traktorer mellom 40 - 60 km/t, undersøke om det finnes ABS-bremseteknologi på markedet for denne hastighetsgruppen og bruksområde.

I fortalens pkt. 7 til forordningen fremgår det at det er opp til hvert land hvorvidt de vil bruke bestemmelsene som fremgår av denne delegerte rettsakten med vedlegg når det gjelder bremser eller om det skal brukes nasjonale forskrifter ved nasjonal godkjenning (enkeltgodkjenning) av traktor. Det står videre at et land ikke bør nekte godkjenninger som er gjort i henhold til denne forordningen. Dette innebærer at traktorer med single-line-typen bremser bør kunne brukes i en perioden fremover ved EU-typegodkjenning. I Norge er det tillatt med single-line-typen (en-leder) hydraulisk system for traktorer mellom 40 og 50 km/t.

Merknader

EU-hjemmel:

Forordningen er en endringsforordning, og har blitt vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i Traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV) artikkel 290.

Gjeldende norsk lovgivning:

Gjeldende regelverk for traktor er i forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften).

Norsk gjennomføring:

Det er planlagt å lage en helt ny forskrift for godkjenning av traktor, der både rammeforordning (EU) 167/2013 og den delegerte forordningen vil bli tatt inn på egnet måte.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Implementeringen av forordningen antas ikke å få økonomiske konsekvenser for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å utforme ny forskrift. Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Overgangsbestemmelse

Ettersom det vil kunne komme traktorer som er typegodkjent i henhold til den nye rammeforordningen med delegerte rettsakter før 2016, har det blitt laget en overgangsbestemmelse i kjøretøyforskriften § 6-3b. Denne bestemmelsen inneholder allerede en referanse til forordning 167/2013. Bestemmelsen skal sikre at typegodkjente kjøretøy aksepteres i Norge i tråd med føringer i rammeforordning 167/2013. Her vil en referanse til forordningen bli tatt inn ila våren 2015.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten ble behandlet av Spesialutvalget for handelsforenklinger 21. april 2015. Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel for Norge.

Vurdering
Rettsakten vurderes å være relevant og akseptabel for Norge.

Rettsakten gjør at det blir europeiske krav til bremser på til alle type traktorer. Det må likevel vurderes om Norge skal beholde de nasjonale kravene til traktor opp til 50 km/t. Traktorer opp til 50 km/t blir som oftest fremstilt for enkeltgodkjenning, da det er er endel traktorer som blir importert utenfor hovedimportørleddet.

Andre opplysninger
Norge har være representert på noen av møtene i arbeidsgruppen for traktor i EU.

Status
Denne delegerte forordningen som gjelder bremser ble vedtatt 15. oktober 2014, men ble ikke publisert i Official Journal før den 23. januar 2015. Norske forskrifter basert på hovedforordningen og de delegerte rettsakter forventes sendt på høring første halvår 2015. Med virkning fra 1. januar 2018 skal det ikke utstedes typegodkjenning for nye kjøretøy dersom kravene i forordningen ikke er tilfredsstilt. Når det gjelder krav om ABS vil det bli påbudt fra 1. januar 2020 for traktorer med hastighet over 60 km/t og fra 1. januar 2021 for traktorer med hastighet over 40 km/t.

Forordningen ble sendt på nasjonal høring den 12.06.15, med høringsfrist satt til 11.09.15.

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens vedtak av 08.07.16, beslutning nr. 138/2016. Forordningen er implementert i ny forskrift av 1. juni 2016 nr. 561 om godkjenning av traktor og tilhenger til traktor. Forskriften trådte i kraft 1. september 2016.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
15.10.2014
Anvendelsesdato i EU
01.01.2016
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 73, 8.11.2018, p. 74-212
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.05.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
08.07.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.07.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.07.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.06.2016
Anvendes fra i Norge
01.09.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R0068
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro