Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner: utfyllende bestemmelser om utslippsgrenser og typegodkjenning

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/654 av 19. desember 2016 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628 hva angår tekniske og generelle krav vedrørende utslippsgrenser for og typegodkjenning av forbrenningsmotorer til mobile ikke-veigående maskiner

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/654 of 19 December 2016 supplementing Regulation (EU) 2016/1628 of the European Parliament and of the Council with regard to technical and general requirements relating to emission limits and type-approval for internal combustion engines for non-road mobile machinery

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

Red. anm.: EØS-komiteens beslutning av 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen trer først i kraft etter at forordning (EU) 2016/1628 også er innlemmet.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.11.2017)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordningen inneholder utfyllende tekniske krav til testmetodene og prosedyrene som legges til grunn for vurderingen av om kravene om utslippsgrenser er overholdt, med henblikk på EU-typegodkjenning av de aktuelle motortypene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen må implementeres i norsk rett gjennom EØS-avtalen.

Arbeidstilsynet har i forbindelse med vedtakelsen av Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628 foreslått å erstatte gjeldende vedlegg XII (om miljøkrav til forbrenningsmotorer) i forskrift 20. mai 2009 nr. 544 om maskiner (maskinforskriften), med et vedlegg som gjennomfører EØS-avtalen vedlegg II kapittel XXIV nr. ## [det nummer som Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628 plasseres under]. Kommisjonsforordning 2017/654 vil bli innplassert under samme punkt i EØS-avtalens vedlegg II kapittel XXIV som ovennevnte Parlaments- og rådsforordning, og vil dermed også bli gjort til forskrift gjennom endringen i maskinforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Ut over ordinært regelverksarbeid antas vedtakelsen av forordningen ikke å føre til store administrative konsekvenser for Norge og norske aktører, fordi Norge har forholdsvis få store og internasjonale maskinprodusenter.

Sakkyndige instansers merknader
Forslag til endringer i maskinforskriften pga. gjennomføringen av

Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2016/1628 var på høring våren 2017. Det kom ingen merknader til forskriftsendringene.

Vurdering
Forordningen anses relevant og akseptabel.

Forordningen kan medføre behov for endringer i allerede foreslått nytt vedlegg XII til maskinforskriften.

Det anses ikke nødvendig å gjøre endringer i arbeidsmiljøloven og/eller produktkontrolloven.

Status
EU-kommisjonen vedtok 19. desember 2016 tre forordninger med utfyllende regler til Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628 om utslippsgrenser for forurensende luftarter og partikler for og typegodkjennelse av forbrenningsmotorer til mobile ikke-veigående maskiner, og om endring av forordning (EU) nr. 1024/2012 og (EU) nr. 167/2013 om endring og opphevelse av direktiv 97/68/EF.

Kommisjonsforordning (EU) 2017/654 ble publisert i Official Journal of the European Union 13. april 2017 og kom etter dette til anvendelse i EU fra 3. mai 2017, jf. artikkel 21.

Forordningen faller inn under EFTAs hurtigprosedyre.

Forordningen kommer først til anvendelse i norsk rett etter implementering. Forordningen er foreløpig ikke vedtatt av EØS-komiteen.

Arbeidstilsynet anser ikke forordningen som kontroversiell.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
19.12.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
19.12.2016
Anvendelsesdato i EU
03.05.2017
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.02.2018
EØS- komitebeslutning
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Arbeids- og sosialdepartementet
Informasjon fra departementet