Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner: utfyllende bestemmelser om utslippsgrenser og typegodkjenning

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/654 av 19. desember 2016 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628 hva angår tekniske og generelle krav vedrørende utslippsgrenser for og typegodkjenning av forbrenningsmotorer til mobile ikke-veigående maskiner

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/654 of 19 December 2016 supplementing Regulation (EU) 2016/1628 of the European Parliament and of the Council with regard to technical and general requirements relating to emission limits and type-approval for internal combustion engines for non-road mobile machinery

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.4.2017

Nærmere omtale

[Red. anm.: Forordningen er ikke merket EØS-relevant av Kommisjonen]

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) For at færdiggøre den ramme, der blev etableret ved forordning (EU) 2016/1628, er det nødvendigt at fastsætte de tekniske og generelle krav samt prøvningsmetoder vedrørende emissionsgrænser og EU-typegodkendelsesprocedurer for forbrændingsmotorer til mobile ikke-vejgående maskiner, produktionens overensstemmelse samt krav og procedurer i relation til tekniske tjenester i forbindelse med disse motorer.

(2) Ved Rådets afgørelse 97/836/EF tiltrådte EU overenskomsten under FN's Økonomiske Kommission for Europa om indførelse af ensartede tekniske forskrifter for hjulkøretøjer samt udstyr og dele, som kan monteres og/eller benyttes på hjulkøretøjer, samt vilkårene for gensidig anerkendelse af godkendelser, der er meddelt på grundlag af sådanne forskrifter.

(3) Med henblik på at tilpasse bestemmelserne om konstruktion af motorer, der er bestemt til montering i mobile ikke-vejgående maskiner, til den tekniske udvikling bør de seneste versioner af CEN/Cenelec- eller ISO-standarder, som er tilgængelige for offentligheden, finde anvendelse for så vidt angår visse krav.

(4) Kontrol af motorers overensstemmelse med de gældende tekniske krav under hele produktionsprocessen er en væsentlig del af EU-typegodkendelsesprocessen. Kontrollen af produktionsprocedurernes overensstemmelse bør derfor forbedres yderligere og tilpasses de strengere procedurer, der gælder for vejgående køretøjer, med henblik på at øge EU's typegodkendelsesprocedures samlede effektivitet.

(5) For at sikre, at de tekniske tjenester opfylder de samme høje præstationsstandarder i alle medlemsstaterne, bør denne forordning fastsætte de harmoniserede krav, som de tekniske tjenester skal opfylde, samt proceduren for, hvordan denne opfyldelse skal vurderes, og hvordan disse tjenester akkrediteres.

(6) Det er for klarhedens skyld hensigtsmæssigt at tilpasse nummereringen af prøvningsprocedurerne i denne forordning i forhold til den globale tekniske forskrift nr. 11 og FN/ECE-regulativ nr. 96.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
19.12.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
19.12.2016
Anvendelsesdato i EU
03.05.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Arbeids- og sosialdepartementet