Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om endring av forordning (EU) nr. 1321/2014 når det gjelder innføring av spesielle kategorier for vedlikeholdssertifikater for luftfartøy, modifisering av modifisering av godkjenningsprosedyren for komponenter fra eksterne leverandører og endring av vedlikeholdsopplæringsorganisasjonenes rettigheter

(Draft) Commission Regulation amending Regulation (EU) No 1321/2014 as regards the introduction of certain categories of aircraft maintenance licences, the modification of the acceptance procedure of components from external suppliers and the modification of the maintenance training organisations privileges

Siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite 18.2.2016 og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 7.7.2016

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I Kommissionens forordning (EU) nr. 1321/2014 fastsættes gennemførelsesbestemmelser om vedvarende luftdygtighed af luftfartøjer og luftfartøjsmateriel, -dele og -apparatur og om godkendelse af organisationer og personale, der deltager i opgaver i forbindelse dermed.

(2) I overensstemmelse med artikel 8, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1321/2014 har det europæiske luftfartsikkerhedsagentur (herefter kaldet: agenturet) fremsendt en udtalelse til Kommissionen den 22. juni 2015. Denne udtalelse indeholder forslag om et system til certificering af det certificeringspersonale, der er beskæftiget med vedligeholdelse af ELA1-flyvemaskiner og andre luftfartøjer end flyvemaskiner og helikoptere. I betragtning af, at der er et behov for et sådan system, og at det foreslåede system er enkelt og forholdsmæssigt, bør der nu træffes de nødvendige foranstaltninger til at inkludere systemet i EU-lovgivningen.

(3) I overensstemmelse med lignende krav fra erhvervslivet herom bør der oprettes et ny certifikat for det certificeringspersonale, der er beskæftiget med vedligeholdelse af flyelektroniske og elektriske systemer i andre luftfartøjer end luftfartøjer i gruppen komplekse luftfartøjer, idet kravene vedrørende det eksisterende certifikat ikke står i forhold til disse luftfartøjers mindre kompleksitet. Kravene til et sådant nyt certifikat bør tilpasses, så sikkerhedsniveauet ikke reduceres i forhold til det niveau, der opnås med det eksisterende certifikat. Oprettelsen af et sådant nyt certifikat forventes at reducere potentielle sikkerhedsrisici, der eventuelt kunne opstå, hvis det personale, der står til rådighed for de pågældende vedligeholdelsesopgaver, er utilstrækkeligt kvalificeret og certificeret.

(4) Under udførelse af vedligeholdelsesarbejdet er det almindeligt, at personer eller organisationer anvender komponenter, dele og materiel fra tredjemand. Det er nødvendigt at mindske de risici, der er forbundet med godkendelse af sådanne komponenter, dele eller sådant materiel fra tredjemand, og især sikre, at personer og organisationer træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre korrekt godkendelse, klassifikation og adskillelse af komponenter.

(5) Agenturet har modtaget indberetning om et betydeligt antal tilfælde af svig, hvor prøvestandarderne, der er fastlagt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1321/2014, bevidst er tilsidesat. Disse tilfælde omfatter godkendte vedligeholdelsesuddannelsesorganisationers afholdelse af grundlæggende teoriprøver for elever, der ikke har deltaget i grunduddannelseskurset. Denne situation har givet anledning til alvorlige betænkeligheder angående sikkerheden, især med henblik på risikoen for at certifikatindehavere frigiver luftfartøjer til tjeneste efter vedligeholdelsesarbejde uden at have den nødvendige grundlæggende viden. Der bør nu træffes forholdsregler til løsning af disse sikkerhedsproblemer.

(6) På baggrund af indførelsen af det nye certifikat til certificeringspersonale anses det for passende at ændre anvendelsesdatoen for de regler, der er fastlagt i forordning (EU) nr. 1321/2014 vedrørende certificering af personale, der er beskæftiget med vedligeholdelse af ELA1-flyvemaskiner. Af klarhedshensyn bør denne anvendelsesdato og anvendelsesdatoen for reglerne vedrørende certificering af personale, der er beskæftiget med vedligeholdelse af andre luftfartøjer end flyvemaskiner og helikoptere, tilpasses.

(7) I henhold til Kommissionens forordning (EU) nr. 1536/2015 sikrer operatører af komplekse motordrevne luftfartøjer, i erhvervsmæssige eller ikke-erhvervsmæssige operationer, at de opgaver, der er forbundet med vedvarende luftdygtighed, udføres af en godkendt organisation til sikring af vedvarende luftdygtighed, og at vedligeholdelse af luftfartøjet og komponenter til installation heri udføres af en godkendt vedligeholdelsesorganisation. I visse tilfælde, såsom ikke-erhvervsmæssig drift af lette twin-turbopropflyvemaskiner, er kravene om overholdelse, der stilles til disse operatører, imidlertid ude af proportion med de fordele, som indførelsen af disse krav medfører for deres driftssikkerhed. I sådanne tilfælde bør de gældende krav derfor tilpasses. For at sikre, at disse krav kan tilpasses, før reglerne vedrørende komplekse motordrevne luftfartøjer i forordning (EU) nr. 1536/2015 finder anvendelse, bør anvendelsesdatoen for reglerne vedrørende ikke-erhvervsmæssig operation af lette tomotorede turbopropflyvemaskiner tilpasses.

(8) Der er endvidere konstateret nogle redaktionelle fejl i bilag Va til forordning (EU) nr. 1321/2014, som har ført til utilsigtede gennemførelsesvanskeligheder. Disse fejl bør rettes.

(9) Forordning (EU) nr. 1321/2014 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(10) Det er nødvendigt at give alle involverede parter tid til at foretage de nødvendige tilpasninger til de ændrede lovgivningsrammer, der er en konsekvens af de fastlagte foranstaltninger i nærværende forordning. Af klarhedshensyn bør anvendelsesdatoen for de foranstaltninger, der vedrører forordning (EU) nr. 1536/2015, imidlertid tilpasses anvendelsesdatoen for denne forordning, hvorimod foranstaltningerne vedrørende de indberettede tilfælde af svig af sikkerhedsmæssige årsager bør træde i kraft straks.

(11) Foranstaltningerne i nærværende forordning er i overensstemmelse med agenturets udtalelser, som er afgivet i medfør af artikel 19, stk. 1, i forordning (EF) nr. 216/2008.

(12) Foranstaltningerne i nærværende forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 65 i forordning (EF) nr. 216/2008 —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
18.02.2016
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet