Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående Hong Kong

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2319 av 13. desember 2017 om likeverdigheten av de rettslige og tilsynsmessige rammer som finner anvendelse på børsvirksomhet i Den spesielle administrative regionen Hongkong i overenstemmelse med europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU

Commission Implementing Decision (EU) 2017/2319 of 13 December 2017 on the equivalence of the legal and supervisory framework applicable to recognised exchange companies in Hong Kong Special Administrative Region in accordance with Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 14.12.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) I henhold til artikel 23. stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 skal investeringsselskaber sikre, at de handler, de foretager med aktier, som er optaget til handel på regulerede markeder eller handles på markedspladser, foregår på regulerede markeder, i MHF'er eller hos systematiske internalisatorer, eller på markedspladser i tredjelande, der af Kommissionen vurderes som ækvivalente i henhold til artikel 25, stk. 4, litra a), i direktiv 2014/65/EU.

(2) I henhold til artikel 23, stk. 1, i forordning (EU) nr. 600/2014 finder en handelsforpligtelse kun anvendelse i forbindelse med aktier. Handelsforpligtelsen omfatter ikke andre aktieinstrumenter, såsom depotbeviser, ETF'er, certifikater og andre lignende finansielle instrumenter.

(3) Hensigten med ækvivalensproceduren for markedspladser i tredjelande, jf. artikel 25, stk. 4, litra a), i direktiv 2014/65/EU, er at gøre det muligt for investeringsselskaber at handle med aktier, der er omfattet af handelsforpligtelsen i Unionen, på markedspladser i tredjelande, der anerkendes som ækvivalente. Kommissionen bør vurdere, om de retlige og tilsynsmæssige rammer i et tredjeland sikrer, at en markedsplads, der er meddelt tilladelse i det pågældende tredjeland, opfylder retligt bindende krav, som er ækvivalente med de krav, der følger af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014, afsnit III i direktiv 2014/65/EU, afsnit II i forordning (EU) nr. 600/2014 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF, og at markedspladsen er omfattet af et effektivt tilsyn og en effektiv håndhævelse i det pågældende tredjeland. Dette bør læses i lyset af de mål, der forfølges ved nævnte retsakt, særlig dens bidrag til det indre markeds oprettelse og funktion, markedets integritet, investorbeskyttelse og — sidst, men ikke mindst — finansiel stabilitet.

(4) I henhold til artikel 25, stk. 4, litra a), fjerde afsnit, i direktiv 2014/65/EU kan et tredjelands retlige og tilsynsmæssige ramme betragtes som ækvivalent, når denne ramme opfylder mindst betingelser om, a) at markederne er underlagt krav om tilladelse og om løbende effektivt tilsyn og effektiv håndhævelse, b) at markederne har klare og gennemsigtige regler, hvad angår optagelse af værdipapirer til handel, således at værdipapirer kan handles på rimelige, ordentlige og effektive betingelser og er frit omsættelige, c) at værdipapirudstedere er underlagt regelmæssig og løbende oplysningspligt, der sikrer en høj grad af investorbeskyttelse, og d) at markedsgennemsigtighed og -integritet er sikret ved forebyggelse af markedsmisbrug i form af insiderhandel og kursmanipulation.

(5) Formålet med denne ækvivalensvurdering er bl.a. at vurdere, om de retligt bindende krav, som finder anvendelse i Hongkong på anerkendte børsvirksomheder, der er etableret og meddelt tilladelse i henhold til Hongkongs Securities and Futures Ordinance (»SFO«) og er underlagt tilsyn af Securities and Futures Commission (»SFC«), er ækvivalente med de krav, der følger af forordning (EU) nr. 596/2014, afsnit III i direktiv 2014/65/EU, afsnit II i forordning (EU) nr. 600/2014 og direktiv 2004/109/EF, og som er omfattet af et effektivt tilsyn og en effektiv håndhævelse i det pågældende tredjeland.

(6) For så vidt angår betingelserne om, at markederne er underlagt krav om tilladelse og om løbende effektiv kontrol og håndhævelse, i henhold til SFO (kapitel 571 i Laws of Hong Kong), skal den anerkendte børsvirksomhed drive et multilateralt system efter faste regler. Den råder ikke over skønsbeføjelse til at bestemme, hvordan den skal udføre transaktioner, eller tilladelse til at handle for egen regning eller deltage i ejermatchningshandel. Endvidere skal en anerkendt børsvirksomhed give medlemmerne upartisk adgang til sine markeder og tjenester. Adgangskriterierne skal være upartiske og gennemsigtige og skal anvendes på en ikkediskriminerende måde. Med henblik herpå skal driftsreglerne for en anerkendt børsvirksomhed indeholde rimelige og ikkediskriminerende standarder for adgangs- og udvælgelseskrav. Børsstatutterne gennemgås og godkendes af SFC. For at få adgang til handelssystemet på en anerkendt børsvirksomhed er det nødvendigt at være deltager i en anerkendt børsvirksomhed. Børsdeltagerne skal opfylde visse kriterier. De skal bl.a. være indregistreret som aktieselskab, der er stiftet i Hongkong, være autoriseret i henhold til § 116, stk. 1, i SFO og besidde en gyldig virksomhedsregistreringsattest i henhold til forordningen om virksomhedsregistrering (Business Registration Ordinance).

(7) De fire betingelser i artikel 25, stk. 4, litra a), fjerde afsnit, i direktiv 2014/65/EU skal være opfyldt, før det kan vurderes, om et tredjelands retlige og tilsynsmæssige ordninger vedrørende de markedspladser, der har tilladelse der, er ækvivalente med dem, der er fastlagt i direktiv 2014/65/EU.

(8) I henhold til den første betingelse skal markedspladser i tredjelande være underlagt krav om tilladelse og løbende effektivt tilsyn og effektiv håndhævelse.

(9) I henhold til § 19, stk. 1, litra a), i SFO må ingen person drive et aktiemarked, medmindre personen er en anerkendt børsvirksomhed. SFC kan anerkende en virksomhed som børsvirksomhed, hvis SFC finder det godtgjort, at dette vil være i investeringskundernes eller offentlighedens interesse eller med henblik på hensigtsmæssig regulering af værdipapirmarkederne. SFC kan, efter høring af offentligheden og derefter af finansministeren (Financial Secretary) for Det Særlige Administrative Område Hongkong, anerkende en virksomhed som børsvirksomhed. SFC kan også, med finansministerens samtykke, tildele anerkendelse til en registeransvarlig for børsen. Anerkendelse kan underlægges betingelser pålagt af SFC. Når en virksomhed er blevet anerkendt som børsvirksomhed, er den, såfremt den driver et aktiemarked, forpligtet til at sikre et ordentligt, velunderbygget og rimeligt marked for de værdipapirer, der handles på børser, som er dens datterselskaber. I henhold til del III, afsnit 2 til 4, i SFO skal en anerkendt børsvirksomhed sikre, at de risici, der er forbundet med dens virksomhed og drift, forvaltes med forsigtighed. Ved opfyldelsen af disse forpligtelser skal den handle i offentlighedens interesse, særlig investeringskundernes interesse, og sikre, at offentlighedens interesse har forrang, hvis den strider imod den anerkendte børsvirksomheds interesse eller den anerkendte børsregisteransvarliges interesser. Den anerkendte børsvirksomhed skal opfylde alle lovlige krav, som den er pålagt i henhold til enhver retsakt eller retsudøvelse og alle andre retlige krav.

(10) SFC er tilsynsmyndighed for værdipapirmarkederne i Hongkong. I henhold til del III i SFO har SFC ansvaret for tilsyn, overvågning og regulering af aktiviteter, der udføres af anerkendte børsvirksomheder og anerkendte børsregisteransvarlige. SFC overvåger en anerkendt børsvirksomhed med henblik på at vurdere, hvorvidt den opfylder sine lovbestemte forpligtelser, både indledningsvis og løbende. Hvis den anerkendte børsvirksomhed ikke opfylder disse forpligtelser har SFC beføjelse til at træffe passende foranstaltninger, som er fastlagt i del III i SFO. I §§ 28 og 72 i SFO er det fastsat, at SFC kan trække virksomhedens anerkendelse som børs tilbage. I henhold til SFO har SFC reguleringsmæssige, administrative og undersøgelsesmæssige beføjelser og kan fuldbyrde rettens pålæg ved civile retssager i overensstemmelse med §§ 213 og 214 i SFO, pålægge administrative eller strafferetlige sanktioner samt indlede eller indbringe sager til strafferetlig forfølgelse. I henhold til § 399, stk. 1, i SFO kan SFC udstede kodekser og retningslinjer, som den finder passende, med henblik på at yde vejledning for fremme af en eller flere af dens reguleringsmæssige målsætninger og opgaver og anvendelsen af enhver bestemmelse i SFO. Anerkendte børsvirksomheder er ansvarlige for indførelse og håndhævelse af sine egne handelsregler for at sikre, at deres børsdeltagere overholder dem. For at sikre fortsat overholdelse af kravene i SFO kan SFC gennemgå og revidere aktiviteter foretaget af anerkendte børsvirksomheder og anerkendte børsregisteransvarlige, deres elektroniske handels- og clearingsystemer samt deres risikostyring. I henhold til § 23 i SFO kan SFC pålægge en anerkendt børsvirksomhed at fastsætte eller ændre enhver regel, som den har tilladelse til at fremsætte i henhold til denne bestemmelse. SFC kan pålægge en anerkendt børsvirksomhed at fremlægge ordrebøger, optegnelser og andre oplysninger vedrørende dens virksomhed eller handel med værdipapirer. SFC kan desuden pålægge en anerkendt børsvirksomhed at træffe bestemte foranstaltninger, bl.a. kan SFC kræve, at en anerkendt børsvirksomhed skal træffe sådanne foranstaltninger vedrørende dens virksomheds forvaltning, adfærd eller drift, eller forbyde den at træffe foranstaltninger vedrørende dens virksomheds forvaltning, adfærd eller drift,som er nærmere angivet i meddelelsen om begrænsninger (Restriction Notices) i henhold til § 92, stk. 1, i SFO. I henhold til § 29 i SFO har SFC beføjelse til at suspendere handel med værdipapirer og lukke en anerkendt børsvirksomhed, såfremt SFC finder, at den velordnede handel på børsen er truet. SFC tillægger SFO beføjelse til at pålægge disciplinære foranstaltninger (del IX i SFO) og retsforfølge lovovertræder ved markedsmisbrug i forbindelse med værdipapirer § 388 i SFO). SFC's overvågning og disciplinære kontrol omfatter, foruden børsnoterede virksomheder og licensindehavere, også markedsdeltagere, heriblandt investorer. I henhold til SFO har SFC beføjelse til at træffe disciplinære, civilretlige og strafferetlige foranstaltninger ved markedsmisbrug. I henhold til del XIII i SFO har SFC regresret til domstolen for markedsmisbrug (Market Misconduct Tribunal) og kan, hvis det er relevant, pålægge civilretlige sanktioner. I henhold til del XIV i SFO kan SFC tillige indbringe en sag for de strafferetlige domstole. Hvis det er relevant, kan SFC i givet fald også søge om ret til at foretage ransagninger i overensstemmelse med § 191 i SFO og samarbejde med indenlandske og oversøiske reguleringsorganer om at gennemføre undersøgelser i henhold til § 186 i SFO.

(11) Aftalememorandummet (»MoU«), som blev indgået i 2001 mellem den registeransvarlige og SFC om sager vedrørende SFC kontrol, tilsyn med børsdeltagerne og markedsovervågning, indeholder krav om, at anerkendte børsvirksomheder skal levere data og oplysninger til SFC regelmæssigt eller på ad hoc-basis. Med henblik på overvågning har SFC adgang til oplysninger om ordrer og transaktioner i realtid. I henhold til punkt 16 i tillæg II til MoU er anerkendte børsvirksomheder forpligtede til, så snart det er praktisk muligt, at underrette SFC om forhold, der betegnes som alvorlige, og videregive oplysninger til SFC inden for de foreskrevne frister, som disse to parter har aftalt. I henhold til § 27 i SFO kan SFC pålægge en anerkendt børsvirksomhed at fremlægge ordrebøger og optegnelser, der opbevares i forbindelse med eller med henblik på dens virksomhed eller i forbindelse med eventuel handel med finansielle instrumenter, og andre oplysninger vedrørende sin virksomhed eller handel med værdipapirer, futureskontrakter eller OTC-derivatprodukter. Anerkendte børsvirksomheder er forpligtede til at opbevare optegnelser over alle ordrer og transaktioner i forbindelse med alle finansielle instrumenter, som SFC med rimelighed kan kræve for at udføre sine opgaver. De er forpligtede til at opbevare sådanne optegnelser i en periode på mindst syv år.

(12) Det kan derfor konkluderes, at anerkendte børsvirksomheder i Hongkong er underlagt krav om tilladelse og løbende effektivt tilsyn og effektiv håndhævelse.

(13) I henhold til den anden betingelse skal tredjelandes markedspladser have klare og gennemsigtige regler for værdipapirers optagelse til handel, således at værdipapirer kan handles på en rimelig, ordentlig og effektiv måde, og at de er frit omsættelige.

(14) I henhold til § 21 i SFO er det en anerkendt børsvirksomheds vedtægtsmæssige forpligtelse at sikre et ordentligt, velunderbygget og rimeligt marked. Børsreglerne omfatter krav, der er indeholdt i regelsættet for børser i overensstemmelse med SFO, hvor markedsoperatøren opstiller sine interne regler for at sikre et rimeligt, velordnet og effektivt marked for handel med værdipapirer, og kræver, at udstedelse af værdipapirer gennemføres på en rimelig og velordnet måde, og at alle indehavere af udstedte værdipapirer behandles rimeligt og på lige fod. Børsreglerne indeholder de grundlæggende kvalifikationskrav for børsnotering af værdipapirer. Disse regler omfatter også krav, der skal være opfyldt, før værdipapirer kan blive noteret, samt løbende forpligtelser, som en udsteder skal overholde, når noteringen er blevet godkendt. I henhold til § 24 i SFO skal SFC godkende disse børsregler. En ansøger om børsnotering skal være behørigt indregistreret som aktieselskab, opfylde visse kapitalkrav og oplysningskrav og have tilstrækkelig tilstedeværelse på direktionsniveau i Hongkong. Både ansøgeren og dennes virksomhed skal bedømmes af markedsoperatøren som egnet til at blive børsnoteret. En anerkendt børsvirksomhed bevarer en ubegrænset skønsbeføjelse til at godkende eller afvise ansøgninger om børsnotering. Eventuelle fravigelser fra børsreglerne kan kun indrømmes ved individuel vurdering af konkrete enkeltsager under hensyntagen til hver sags særlige omstændigheder. Hvis en sådan fravigelse har til formål athave en generel virkning, kan den kun indrømmes efter forudgående godkendelse af SFC. En anerkendt børsvirksomhed skal attestere over for SFC, at værdipapiret er godkendt til børsnotering og kursnotering. Værdipapirerne skal være frit omsættelige og skal opfylde visse kriterier vedrørende distribution af værdipapirer til offentligheden. Endelig kan SFC for at sikre en ordentlig handel med værdipapirer suspendere handel med et finansielt produkt eller klasser af finansielle produkter, der handles i en anerkendt børsvirksomhed.

(15) Som en del af sin forpligtelse til at sikre ordentlig, velunderbygget og rimelig handel skal en anerkendt børsvirksomhed sikre en passende grad af gennemsigtighed i handelen på et rettidigt og afbalanceret grundlag. Førhandelsoplysningerne omfatter bedste købs- og salgskurser, prisdybde og ordredybde. Den fulde ordrebog, herunder de aktuelle købs- og salgspriser og markedsdybden ved disse priser offentliggøres løbende i realtid i den løbende handelsperiode. Markedsdeltagerne kan få adgang til førhandelsoplysningerne direkte via markedsdatasystemer for børserne eller indirekte gennem dataleverandører. Der er ingen fritagelser fra kravene om førhandelsgennemsigtighed. Transaktioner, der har fundet sted på en anerkendt børs, er underlagt krav om efterhandelsoplysning. Transaktionsoplysninger med hensyn til transaktioner på børsen videreformidles i realtid og omfatter bl.a. oplysninger om priser, slutkurser og markedets omsætningsniveau. Markedsdeltagerne kan få adgang til efterhandelsoplysningerne direkte via markedsdatasystemer for børserne eller indirekte gennem dataleverandører.

(16) Det kan derfor konkluderes, at anerkendte børsvirksomheder i Hongkong har klare og gennemsigtige regler for værdipapirers optagelse til handel, således at værdipapirer kan handles på en rimelig, ordentlig og effektiv måde, og at de er frit omsættelige.

(17) I henhold til den tredje betingelse skal udstedere af værdipapirer være underlagt regelmæssig og løbende oplysningspligt, der sikrer en høj grad af investorbeskyttelse.

(18) Børsreglerne hos en anerkendt børsvirksomhed skal have klare, omfattende og specifikke oplysningskrav, der gælder for årlige og mellemliggende rapporter. Udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel, er forpligtede til at offentliggøre årsregnskaber og halvårsrapporter som fastsat i børsens regelsæt. Rapporterne skal revideres og overholde almindeligt anerkendte regnskabsstandarder. En anerkendt børsvirksomhed skal overvåge udstedernes løbende overholdelse af oplysningspligten i henhold til børsreglerne. Derudover gennemgår en anerkendt børsvirksomhed også udstedernes årsrapporter med fokus på udstedernes overholdelse af børsregler og deres oplysninger om væsentlige begivenheder og udviklinger, som led i sine løbende overvågnings- og compliance-aktiviteter. SFC foretager aktiv overvågning af virksomhedens aktiviteter og grundige gennemgange af udvalgte børsnoterede virksomheder med henblik på at konstatere eventuel manglende regeloverholdelse eller ukorrekt adfærd fra virksomhedens side. Afgivelse af omfattende og rettidige oplysninger om udstedere af værdipapirer gør det muligt for investorerne at vurdere udstedernes forretningsresultater og sikrer passende gennemsigtighed for investorer gennem en regelmæssig informationsstrøm.

(19) Det kan derfor konkluderes, at værdipapirudstedere, der er optaget til handel i anerkendte børsvirksomheder i Hongkong, er underlagt regelmæssig og løbende oplysningspligt, der sikrer en høj grad af investorbeskyttelse.

(20) I henhold til den fjerde betingelse skal tredjelandets retlige og tilsynsmæssige rammer sikre markedsgennemsigtighed og -integritet ved forebyggelse af markedsmisbrug i form af insiderhandel og markedsmanipulation.

(21) Hongkongs værdipapirlovgivning fastsætter, som nærmere beskrevet nedenfor, en omfattende ramme for regulering og tilsyn med henblik på at sikre markedets integritet, forbyde svigagtig eller vildledende adfærd i anerkendte børsvirksomheder og videregivelse af urigtige eller vildledende oplysninger om værdipapirer eller udstedere samt forhindre insiderhandel og markedsmanipulation. SFO regulerer markedsmisbrug og fastsætter civilretlige og strafferetlige ordninger med hensyn til markedsmisbrug. Markedsmisbrug, som det defineres i SFO, omfatter seks lovovertrædelser, nemlig insiderhandel i henhold til §§ 270 og 291 i SFO, falsk handel i henhold til §§ 274 og 295 i SFO, prismanipulation i henhold til §§ 275 og 296 i SFO, videregivelse af oplysninger om forbudte transaktioner i henhold til §§ 276 og 297 i SFO, afgivelse af urigtige og vildledende oplysninger, der foranlediger indgåelse af transaktioner, i henhold til §§ 277 og 298 i SFO samt markedsmanipulation §§ 278 og 299 i SFO. Lovovertrædelser i henhold til den civilretlige ordning behandles af domstolen for markedsmisbrug (Market Misconduct Tribunal), for hvilken SFC kan indbringe sager. Ved lovovertrædelser i henhold til den strafferetlige ordning har SFC beføjelse til at føre summarisk retsforfølgning ved byretterne. I henhold til § 107 i SFO kan SFC anmode om strafferetlige sanktioner mod personer, der gennem svigagtig eller uagtsom afgivelse af urigtige oplysninger foranlediger en anden person til at købe eller sælge værdipapirer, eller i henhold til § 298 i SFO, mod personer, der afgiver urigtige eller vildledende oplysninger, som sandsynligvis vil foranledige en anden person til at købe værdipapirer. I henhold til § 277 i SFO anses sidstnævnte adfærd også for en forseelse i henhold til den civilretlige ordning for markedsmisbrug. Ydermere er der i § 300 i SFO fastsat strafansvar forpersoner, der ved en værdipapirtransaktion tyr til vildledende eller svigagtige handlinger, planer eller kneb med henblik på at bedrage eller vildlede. I § 384 i SFO er der fastsat strafansvar for personer, der forsætligt eller uagtsomt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til SFC eller til den anerkendte børsregisteransvarlige. Hvis en virksomhed kendes skyldig i en lovovertrædelse, gælder strafansvaret i henhold til § 390 i SFO også enhver ansat i virksomheden, som har samtykket til, været medvidende om eller optrådt uagtsomt i forbindelse med forøvelsen af lovovertrædelsen.

(22) Det kan derfor konkluderes, at Hongkongs retlige og tilsynsmæssige rammer sikrer markedsgennemsigtighed og -integritet ved forebyggelse af markedsmisbrug i form af insiderhandel og markedsmanipulation.

(23) Det kan derfor yderligere konkluderes, at de retlige og tilsynsmæssige rammer, der gælder for anerkendte børsvirksomheder, som drives i Hongkong under SFC's tilsyn, opfylder de fire betingelser for retlige og tilsynsmæssige ordninger, og de bør derfor anses for at udgøre et system, der er ækvivalent med de krav for markedspladser, der er fastsat i direktiv 2014/65/EU, forordning (EU) nr. 600/2014, forordning (EU) nr. 596/2014 og direktiv 2004/109/EF.

(24) Da et væsentligt antal aktier, som er udstedt i EU og optaget til handel på markedspladser i EU, og som handles der, også handles på markedspladser i Hongkong, udgør markedspladser i Hongkong ofte ekstra likviditetskilder for aktier, der er udstedt i EU. Dette muliggør, at investeringsselskaber i EU kan handle med aktier, der er udstedt i EU og optaget til handel på markedspladser i EU, og som handles der, uden for de i EU beliggende markedspladsers åbningstider. Såfremt Hongkongs retlige og tilsynsmæssige rammer anerkendes, ville det bevirke, at investeringsselskaber i EU bevarer muligheden for at fortsætte handel med aktier, der er udstedt i EU, uden for de i EU beliggende markedspladsers åbningstider.

(25) Denne afgørelse er baseret på oplysninger, som viser, at den samlede EU-handel med en lang række aktier, som er optaget til handel på børser i Hongkong, foregår med en sådan hyppighed, at MiFID-selskaber ikke kan benytte sig af undtagelsen i artikel 23, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 600/2014. Dette indebærer, at handelsforpligtelsen i artikel 23, stk. 1, i forordning (EU) nr. 600/2014 ville finde anvendelse på et væsentligt antal aktier, som er optaget til handel i Hongkong.

(26) Afgørelsen vil blive suppleret af samarbejdsordninger for at sikre effektiv udveksling af oplysninger og koordinering af tilsynsaktiviteter mellem de nationale kompetente myndigheder og SFC.

(27) Denne afgørelse er baseret på de retligt bindende krav til anerkendte børsvirksomheder, som var gældende i Hongkong på tidspunktet for vedtagelsen af afgørelsen. Kommissionen bør fortsat løbende overvåge udviklingen i de retlige og tilsynsmæssige ordninger for disse markedspladser, markedsudviklingen, effektiviteten af det tilsynsmæssige samarbejde i forbindelse med overvågning og håndhævelse samt kontrollere, at de betingelser, som danner grundlag for nærværende afgørelse, er opfyldt.

(28) Kommissionen bør regelmæssigt gennemgå de retlige og tilsynsmæssige rammer, der finder anvendelse på anerkendte børsvirksomheder i Hongkong. Dette berører ikke Kommissionens mulighed for at foretage en særlig gennemgang på et hvilket som helst tidspunkt, hvis en relevant udvikling nødvendiggør, at Kommissionen revurderer nærværende afgørelse om ækvivalens. En sådan revurdering kan medføre ophævelse af nærværende afgørelse.

(29) Da forordning (EU) nr. 600/2014 og direktiv 2014/65/EU anvendes fra den 3. januar 2018, er det nødvendigt, at nærværende afgørelse træder i kraft dagen efter dens offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

(30) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Europæiske Værdipapirudvalg —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
13.12.2017
Anvendelsesdato i EU
15.12.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet