Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående USA

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2320 av 13. desember 2017 om likeverdigheten av de rettslige og tilsynsmessige rammer som finner anvendelse på verdipapirbørser i USA i overenstemmelse med europaparlamentets- og rådsdirektiv 2014/65/EU

Commission Implementing Decision (EU) 2017/2320 of 13 December 2017 on the equivalence of the legal and supervisory framework of the United States of America for national securities exchanges and alternative trading systems in accordance with Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 23.12.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.4.2020)

Sammendrag av innhold
Verdipapirforetak skal forsikre seg om at handler med aksjer notert på regulerte markeder, eller handlet på handelsplasser gjennomføres på regulerte markeder, multilaterale handelsfasiliteter eller systematiske internaliserere, eller på tredjelands handelsplasser som er vurdert til å være likeverdig av EU-kommisjonen i samsvar med artikkel 25 (4)(a) i direktiv 2014/65/EU (verdipapirmarkedsdirektivet), jf. artikkel 23 (1) i forordning (EU) No 600/2014 (verdipapirmarkedsforordningen). I denne sammenhengen vurderer kommisjonen at reglene som gjelder for angitte handelsplassene i USA er tilsvarende de reglene i verdipapirmarkedsdirektivet som gjelder for europeiske handelsplasser.

I likeverdighetsvurderingen er det lagt vekt på:

- at handelspalssen har tillatelse som handelsplass og er løpende underlagt effektivt tilsyn og effektive sanksjoner

-at handelsplassene har et klart og gjennomsiktig handelsregelverk for aksjehandel slik at aksjene kan handles på en rettferdig, ordentlig og effektiv måte og er fritt omsettelig

-at aksjeutstedere er underlagt periodisk og løpende informasjonskrav som sikrer god investorbeskyttelse

-at markedets gjennomsiktighet og integritet ivaretas gjennom forbud mot markedsmisbruk i form av ulovlig innsidehandel og markedsmanipulasjon.

Konklusjonen av ekvivalensevalueringen er at følgende aksjebørser i i United States of America er evaluert til å være ekvivalente med regulerte markeder etter artikkel 25 (4)(a) i direktiv 2014/65/EU:

(a) BOX Options Exchange LLC

(b) Cboe BYX Exchange, Inc. (formerly Bats BYX Exchange, Inc.; BATS Y-Exchange, Inc.)

(c) Cboe BZX Exchange, Inc. (formerly Bats BZX Exchange, Inc.; BATS Exchange, Inc.)

(d) Cboe C2 Exchange, Inc.

(e) Cboe EDGA Exchange, Inc. (formerly Bats EDGA Exchange, Inc.; EDGA Exchange, Inc.)

(f) Cboe EDGX Exchange, Inc. (formerly Bats EDGX Exchange, Inc.; EDGX Exchange, Inc.)

(g) Cboe Exchange, Inc.

(h) Chicago Stock Exchange, Inc.

(i) The Investors Exchange LLC

(j) Miami International Securities Exchange

(k) MIAX PEARL, LLC

(l) Nasdaq BX, Inc. (formerly NASDAQ OMX BX, Inc.; Boston Stock Exchange)

(m) Nasdaq GEMX, LLC (formerly ISE Gemini)

(n) Nasdaq ISE, LLC (formerly International Securities Exchange, LLC)

(o) Nasdaq MRX, LLC (formerly ISE Mercury)

(p) Nasdaq PHLX LLC (formerly NASDAQ OMX PHLX, LLC; Philadelphia Stock Exchange)

(q) The Nasdaq Stock Market

(r) New York Stock Exchange LLC

(s) NYSE Arca, Inc.

(t) NYSE MKT LLC (formerly NYSE AMEX and the American Stock Exchange)

(u) NYSE National, Inc. (formerly National Stock Exchange, Inc.)

Alternative trading systems:

(a) Aqua Securities L.P.

(b) ATS-1

(c) ATS-4

(d) ATS-6

(e) Barclays ATS

(f) Barclays DirectEx

(g) BIDS Trading, L.P.

(h) CIOI

(i) CitiBLOC

(j) CITICROSS

(k) CODA Markets, Inc

(l) Credit Suisse Securities (USA) LLC

(m) Deutsche Bank Securities, Inc

(n) eBX LLC

(o) Instinct X

(p) Instinet Continuous Block Crossing System (CBX)

(q) Instinet, LLC (Instinet Crossing, Instinet BLX)

(r) Instinet, LLC (BlockCross)

(s) JPB-X

(t) J.P. Morgan ATS ('JPM-X')

(u) JSVC LLC

(v) LiquidNet H2O ATS

(w) Liquidnet Negotiation ATS

(x) Luminex Trading & Analytics LLC

(y) National Financial Services, LLC

(z) POSIT

(aa) SIGMA X2

(bb) Spot Quote LLC

(cc) Spread Zero LLC

(dd) UBS ATS

(ee) Ustocktrade

(ff) Virtu MatchIt

(gg) XE

Likeverdighetsvurderingen gjelder fra og med 3. januar 2018.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten gir utfyllende bestemmelser til plikter som allerede følger av hovedrettsakten. Beslutningen er tatt inn i EØS-avtalen og er gjennomført i norsk rett i forskrift om likeverdsvurderingar etter verdipapirmarkedsdirektivet og -forordningen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter, foretak eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Beslutningen er EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasninger ut over at det må avgjøres fra hvilket tidspunkt beslutningen skal gjelde i EØS/EFTA-landene.

Status
Beslutningen er vedtatt og trådte i kraft i EU 15. desember 2017 og er innlemmet i EØS-avtalen. Reglene trådte i kraft i Norge den 01.01.2020 gjennom forskrift om likeverdsvurderingar etter verdipapirmarkedsdirektivet og -forordningen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
13.12.2017
Anvendelsesdato i EU
15.12.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.10.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av direktiv 2014/65/EU) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.12.2019
Anvendes fra i Norge
01.01.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017D2320
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro