Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til samlokaliseringstjenester og gebyrstrukturer

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/573 av 6. juni 2016 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter når det gjelder tekniske reguleringsstandarder om krav for å sikre rettferdige og ikke-diskriminerende samlokaliseringstjenester og gebyrstrukturer

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/573 of 6 June 2016 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council on markets in financial instruments with regard to regulatory technical standards on requirements to ensure fair and non-discriminatory co-location services and fee structures

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.12.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.9.2017)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordningen utfyller europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU (MiFID II). Den gir bestemmelser om regulerte markeder som tilbyr samlokaliseringstjenester knyttet til datasentre. Disse tjenestene skal tilbys på en rettferdig og ikke-diskriminerende måte. Den gir regler som pålegger regulerte markeder å ha rettferdige og ikke-diskriminerende gebyrstrukturer.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Det vil si at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske forhold.

Sakkyndige instansers merknader
Ingen merknader.

Vurdering
Rettsakten må tas inn i norsk rett som sammen med MiFID II/MiFIR-gjennomføringen.

Det er ikke behov for tilpasninger ut over at det må avgjøres fra hvilket tidspunkt forordningen skal gjelde i EØS/EFTA-landene.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er til vurdering av EØS/EFTA-landene.

Det er angitt at konstitusjonelt forbehold (Stortingets samtykke) er nødvendig fordi basisrettsakten 2014/65 (MiFID II) ennå ikke er inntatt i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
06.06.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
06.06.2016
Anvendelsesdato i EU
03.01.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
20.12.2017
Anvendes fra i Norge
01.01.2018