Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til samlokaliseringstjenester og gebyrstrukturer

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/573 av 6. juni 2016 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter hva angår reguleringstekniske standarder for krav som skal sikre rettferdige og ikke-diskriminerende samlokaliseringstjenester og gebyrstrukturer

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/573 of 6 June 2016 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council on markets in financial instruments with regard to regulatory technical standards on requirements to ensure fair and non-discriminatory co-location services and fee structures

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.3.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Det er vigtigt at vedtage detaljerede reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på klart at præcisere, hvilke betingelser der skal være opfyldt, for at samhusning og gebyrstrukturer, som anvendes af markedspladser, kan betragtes som retfærdige og ikke-diskriminerende.

(2) Ved direktiv 2014/65/EU udvides kravene vedrørende samhusning og gebyrstrukturer til også at omfatte multilaterale handelsfaciliteter og organiserede handelsfaciliteter. Det er derfor vigtigt at sikre, at disse steder også er omfattet af denne forordnings anvendelsesområde.

(3) For at sikre harmoniserede vilkår bør der gælde fælles krav for alle typer af samhusningstjenester og for markedspladser, der organiserer deres egne datacentre eller gør brug af datacentre, som ejes eller forvaltes af tredjepart.

(4) Markedspladser bør have mulighed for at fastlægge deres forretningspolitik for så vidt angår samhusning og afgøre, hvilke typer markedsdeltagere de ønsker at give adgang til de pågældende tjenester, forudsat at deres forretningspolitik er baseret på objektive, gennemsigtige og ikke-diskriminerende kriterier. Markedspladser bør ikke være forpligtet til at udvide deres samhusningskapacitet ud over de naturlige begrænsninger, som udgøres af de pladsforhold, elektricitetssystemer, kølefaciliteter eller lignende faciliteter, de råder over, og de bør selv kunne beslutte, om de vil udvide deres fysiske rammer for samhusningen eller ej.

(5) Retfærdige og ikke-diskriminerende samhusningstjenester og gebyrstrukturer forudsætter en tilstrækkelig grad af gennemsigtighed, så det sikres, at forpligtelserne i henhold til direktiv 2014/65/EU ikke omgås. Markedspladser bør derfor anvende objektive kriterier ved fastsættelsen af rabatter, incitamenter og demotiverende foranstaltninger.

(6) Gebyrstrukturer, som bidrager til vilkår, der medfører ureglementerede handelsvilkår, derved at der tilskyndes til intensiv handel, og som kan medføre en belastning af markedsinfrastrukturerne, bør forbydes. Mængderabatter bør således være tilladt, forudsat at de som prisdifferentieringsordninger er baseret på det samlede handelsvolumen eller det samlede antal handler med eller de kumulerede handelsgebyrer fra ét medlem, således at kun den marginale handel, der er gennemført, efter at tærsklen er nået, sker til nedsat pris.

(7) Af konsekvenshensyn og for at sikre velfungerende finansmarkeder er det nødvendigt, at bestemmelserne i denne forordning og de tilsvarende nationale retsforskrifter til gennemførelse af direktiv 2014/65/EU anvendes fra den samme dato.

(8) Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har forelagt for Kommissionen.

(9) Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de dermed forbundne potentielle omkostninger og fordele samt indhentet en udtalelse fra interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
06.06.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
06.06.2016
Anvendelsesdato i EU
03.01.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet