Europalov - uke 2/2017

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 2/2017

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 9.1.-15.1.2017

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
EU-strategi for helse og sikkerhet på arbeidsplassen - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 10.1.2017
Vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 10.1.2017
- Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringsbestemmelser om omregningskurs - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 4.1.2017
- Trygdeforordningen: gjennomføringsbestemmelser - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 12.1.2017

FINANSIELLE TJENESTER
- Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om unntak fra datakravet - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.1.2017
- Gjenoppretting og avvikling av sentrale motparter - Dansk departementsnotat offentliggjort 13.1.2017

FORBRUKERVERN
- On-line tvisteløsning på forbrukerområdet ved handel over landegrensene - Samtykkeproposisjon lagt fram av regjeringen 13.1.2017
- On-line tvisteløsning på forbrukerområdet ved handel over landegrensene: gjennomføringsbestemmelser - Samtykkeproposisjon lagt fram av regjeringen 13.1.2017

FORSKNING OG UTDANNING
- Investering i Europas ungdom - Dansk departementsnotat offentliggjort 10.1.2017
- Modernisering av Europas utdanningssystemer - Dansk departementsnotat offentliggjort 10.1.2017
Veiledning for reform av regulering av tjenestesektoren - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 10.1.2017
Behovsprøving for nasjonale bestemmelser om regulerte tjenesteyrker - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 10.1.2017
- Handelsagentdirektivet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 12.1.2017

HANDELSFORENKLINGER
- Aerosoldirektivet: endringsbestemmelser om masimaltrykk i aerosolbeholdere - EØS-notat offentliggjort 9.1.2017

HELSE
Legemidler til barn (pediatriforordningen) - Forslag til rådsbeslutning om EØS-innlemmelse lagt fram av Kommisjonen 13.1.2017

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
EU-høring om en europeisk dataøkonomi - Meddelelse og høring kunngjort av Kommisjonen 10.1.2017
EU-strategi om utveksling og vern av persondata - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 10.1.2017
e-databeskyttelsesforordningen - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 10.1.2017. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 12.1.2017 - Se JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER

INTELLEKTUELL EIENDOM
- Supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler (kodifisering) - Utkast til rådsbeslutning om EØS-innlemmelse lagt fram av Kommisjonen 13.1.2017

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
e-databeskyttelsesforordningen - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 10.1.2017. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 12.1.2017.
EU-direktivet om e-databeskyttelse er 15 år gammelt og gjelder bare for tradisjonelle teleoperatører. Forslaget til revisjon som nå er lagt fram, vil blant annet utvide regelverket til å gjelde nye e-tjenester som WhatsApp, Facebook Messenger, Skype og Gmail. Kommisjonen ønsker samtidig at lovverket vedtas som forordning i stedet for direktiv for å sikre samtidig og lik anvendelse i alle medlemslandene. Forslaget innebærer en oppmyking av "cookie"-reglene, men skjerper bestemmelser om spam, både via data og telefon. I en separat meddelelse gjør Kommisjonen rede for sin strategi for internasjonal overføring av dataopplysninger.

EU-strategi om utveksling og vern av persondata - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 10.1.2017
- Produktansvarsdirektivet - Høring om evaluering av direktivet igangsatt av Kommisjonen 10.1.2017
- Tiltak mot forfalsking av reisedokumenter - Svensk departementsnotat offentliggjort 12.1.2017

MATTRYGGHET

Fôrvarer
Godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff til visse griser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 9.1.2017

MILJØ
- Miljøansvarsdirektivet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 10.1.2017
EUs miljømerke: forlengelse av gyldigheten av kriteriene for visse produktgrupper - EØS-notat offentliggjort 10.1.2017
- CO2-utslippsstandarder for personbiler: endringsbestemmelser om gjennomsnittlig masse av nye kjøretøy i 2013-2015 - EØS-notat offentliggjort 10.1.2017
- Innsatsfordelingsforordningen: årlige mål for reduksjon av klimagassutslipp i perioden 2021-2030 - Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 12.1.2017
- Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for bisphenol A - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 4.1.2017
- Kjemikalieforordningen (REACH): endringer til vedlegg XIV - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 9.1.2017
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for perfluoroktylsyre - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 9.1.2017

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
- Innkjøpsdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 18.10.2016
- Forsyningsvirksomhetdirektivet for vann, energi, transport og post: gjennomføringsbestemmelser om kontraktsinngåelse - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 4.1.2017

STATISTIKK
- Integrerte landbruksstatistikker - Dansk departementsnotat offentliggjort 9.1.2017

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
Europeisk e-tjenestekort - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 10.1.2017. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 12.1.2017.
EU-kommissærene Jyrki Katainen og Elzbieta Bienkowska (bildet) la 10. januar fram en forslagspakke for stimulering av tjenestesektoren i Europa. Et e-tjenestekort skal lette tjenesteyting over landegrensene. Andre forslag gjelder behovsprøving av regulerte yrker og forhåndsnotifisering av nasjonale lover om tjenester. Kommisjonen har også utarbeidet en veiledning for land som vurderer reformer av tjenestesektoren. Tjenestepakken skal nå behandles av Europaparlamentet og Rådet.

Europeisk e-tjenestekort: rettslige og operasjonelle rammebestemmelser - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 10.1.2017
Notifiseringsprosedyrer for nasjonale godkjenningsordninger og krav knyttet til tjenester - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 10.1.2017
Veiledning for reform av regulering av tjenestesektoren - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 10.1.2017
Behovsprøving for nasjonale bestemmelser om regulerte tjenesteyrker - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 10.1.2017

TRANSPORT
- CO2-utslippsstandarder for personbiler: endringsbestemmelser om gjennomsnittlig masse av nye kjøretøy i 2013-2015 - EØS-notat offentliggjort 10.1.2017
- Fritidsbåtdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om identifikasjon av vannscootere - EØS-notat offentliggjort 12.1.2017
Ekspertgruppe for ytelsesvurdering av Single European Sky - EØS-notat offentliggjort 13.1.2017
- Unntak fra de generelle sikkerhetsstandarder for sivil luftfart - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 4.1.2017
- Prosedyrer for innsendelse av flygeplaner: endringer angående ICAO-bestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 4.1.2017