Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

Forsiden - Oversikt - Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)
 
EU-rettsakter (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) utstyres alle med en CELEX-betegnelse, som består et tall som angir rettsaktens nivå (1=traktat, 2=bilaterale avtaler, 3=vanlige EU-rettsakter), etterfulgt av vedtaksåret (fire siffer), så en bokstav som angir typen rettsakt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H=rekommandasjon) og til slutt et firesifret løpenummer. Eksempel 1: 32006L0123 er CELEX-nummeret til direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) Eksempel 2: 32009R1223 er CELEX-nummeret til forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen) Et søk på CELEX-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for EU-rettsakten, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle EU-rettsakter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om rettsakten også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på rettsaktens "naturlige" betegnelse, f.eks. "2006/123/EF" eller "1223/2009".
 
EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Ungarn
Emballasjedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om beregningsmetode for forbruk av plastbæreposer
Fornybar energi: anerkjennelse av rapport fra Kroatia om drivhusgassutslipp fra dyrking av raps
Jernbanesikkerhetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om utstedelse av sikkerhetssertifikater
Kapitalkravsforordningen (CRR): forlengelse av overgangsperioder for eksponeringer mot sentrale motparter
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: rettelse av polsk språkutgave
Utprøving av informasjonssystemet for det indre marked i forbindelse med personvernforordningen
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om rapportering
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringsmessige avsetninger og basiskapitalgrunnlag for rapportering (31.3.-29.6.2018)
Midlertidig forbud mot import av mat fra Bagladesh som inneholder paanblader
Grenseverdier for rester av eprinomektin i matvarer
Grenseverdier for rester av svineprolaktin i matvarer
Liste over stoffer i vann som skal overvåkes
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
Informasjon om opprinnelsesland eller -sted for hovedingrediensen en matvare
Beskyttelsestiltak for bekjempelse av svinepest i Ungarn
Godkjenning av benzosyre, kalsiumformat og fumarsyre som fôrtilsetningsstoff til slakte- og livkylling
Godkjenning av benzosyre som fôrtilsetningsstoff til mindre utbredte grisearter til slakt og avl
Harmonisert bruk av 1452-1492 MHz-frekvensbåndet til bakkebaserte kommunikasjonstjenester: endringsbestemmelser om utvidelse til 1427-1517 MHz
Forbud mot utendørs bruk av plantevernmidler som inneholder tiamethoxam
Forbud mot utendørs bruk av plantevernmidler som inneholder imidakloprid
Forbud mot utendørs bruk av plantevernmidler som inneholder klotianidin
Statistisk registrering av godstransport og passasjerbefordring til sjøs: utfyllende bestemmelser om havnelister
Handel med frø av fôrvekster: rettelse angående Lolium x boucheanum Kunth
Omsetning av såkorn: endringsbestemmelser om Sorghum spp.

Sider