Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

Forsiden - Oversikt - Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)
 
EU-rettsakter (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) utstyres alle med en CELEX-betegnelse, som består et tall som angir rettsaktens nivå (1=traktat, 2=bilaterale avtaler, 3=vanlige EU-rettsakter), etterfulgt av vedtaksåret (fire siffer), så en bokstav som angir typen rettsakt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H=rekommandasjon) og til slutt et firesifret løpenummer. Eksempel 1: 32006L0123 er CELEX-nummeret til direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) Eksempel 2: 32009R1223 er CELEX-nummeret til forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen) Et søk på CELEX-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for EU-rettsakten, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle EU-rettsakter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om rettsakten også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på rettsaktens "naturlige" betegnelse, f.eks. "2006/123/EF" eller "1223/2009".
 
EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Godkjenning av frirullingsfunksjon for biler for reduksjon av CO2-utslipp
Schengen-evaluering av Norge: anbefalinger om retur
Plantevernmidler: endringsbestemmelser om rapporterende medlemsstat for visse aktive stoffer
Plantevernmidler: forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer (abamectin m.fl.)
Vilkår for bruk av eddik som basisstoff i plantevernmidler
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: overføring av lisenser til utstillingsformål
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: overføring av lisenser til reparasjons- og vedlikeholdsformål
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: overføring av lisenser til demonstrasjons- og vurderingsformål
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående Sveits
CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
CO2-utslippsstandarder for varebiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
Godkjenning av Beauveria bassiana stamme IMI389521 som aktivt stoff i plantevernmidler
Fornyet godkjenning av metoksyfenozid som bør erstattes som aktivt stoff i plantevernmidler
Fornyet godkjenning av Clonostachys rosea stamme J1446 som et lavrisikostoff i plantevernmidler
Godkjenning av Beauveria bassiana stamme PPRI 5339 som aktivt stoff i plantevernmidler
Avslag på godkjenning av propanil som aktivt stoff i plantevernmidler
Godkjenning av et preparat av 3-fytase produsert av K. pastoris som tilsetningsstoff til fôrvarer for fjørfe
Tilsetningsstoff i fôrvarer: endring av navn på innehaver av visse godkjenninger
Tilsetningsstoff i fôrvarer: endring av navn på innehaver og representant for innehaver av visse godkjenninger
Godkjenning av preparatet av S. cerevisiae som tilsetningsstoff i fôrvarer melkekyr: endringsbestemmelser
Godkjenning av humleekstrakt som fôrtilsetningsstoff til smågris og slaktegris
Verdipapirsentraler: midlertidige endringsbestemmelser om Storbritannia med hensyn til brexit
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: midlertidige bestemmelser om Storbritannia med hensyn til brexit
Tillatelse til omsetning av sirup fra Sorghum bicolor som tradisjonell mat
Tillatelse til omsetning av avskallet korn fra Digitaria exilis som tradisjonell mat fra tredjeland

Sider