Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

Forsiden - Oversikt - Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)
 
EU-rettsakter (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) utstyres alle med en CELEX-betegnelse, som består et tall som angir rettsaktens nivå (1=traktat, 2=bilaterale avtaler, 3=vanlige EU-rettsakter), etterfulgt av vedtaksåret (fire siffer), så en bokstav som angir typen rettsakt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H=rekommandasjon) og til slutt et firesifret løpenummer. Eksempel 1: 32006L0123 er CELEX-nummeret til direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) Eksempel 2: 32009R1223 er CELEX-nummeret til forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen) Et søk på CELEX-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for EU-rettsakten, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle EU-rettsakter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om rettsakten også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på rettsaktens "naturlige" betegnelse, f.eks. "2006/123/EF" eller "1223/2009".
 
EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Brasil
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Mexico
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for USA
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Singapore
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Canada
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Australia
Referanseverdiforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: gjennomføringsbestemmelser om likeverdighet for Singapore
Referanseverdiforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: gjennomføringsbestemmelser om likeverdighet for Australia
Tiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Litauen og Polen
Krav til medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk: endringsbestemmelser om HIV-tester
Tiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Litauen og Polen
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: utfyllende bestemmelser om IOC-bestemmelser om utsplipp fra luftfart
Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner: gjennomføringsbestemmelser om veieanordninger på kjøretøyer
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria
REACH-forordningen om kjemikalier: gjennomføringsbestemmelser om registrering etter innfasingsperioden
Godkjenning av et laboratorium i Ukraina for kontroll av effektiviteten til rabiesvaksiner i hunder, katter og ildere
Import og transitt av fjørfe- og eggprodukter: endringsbestemmelser om Bosnia-Hercegovina, Israel og Nord-Makedonia og om standard helsesertifikat
Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket (endringer)
Godkjenning av et preparat av 6-fytase som fôrtilsetning til oppfôringskyllinger eller livkyllinger
Godkjenning av L-valine tilvirket av C. glutamicum som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for imazalil
Godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium som tilsetningsstoff i drikkevann til purker
Godkjenning av et preparat av Bacillus amyloliquefaciens og subtilis som fôrtilsetning til visse griser
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase som fôrtilsetning til visse fjørfe og griser
Godkjenning av ordningen "Roundtable on Sustainable Palm Oil RED" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel

Sider