Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

Forsiden - Oversikt - Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)
 
EU-rettsakter (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) utstyres alle med en CELEX-betegnelse, som består et tall som angir rettsaktens nivå (1=traktat, 2=bilaterale avtaler, 3=vanlige EU-rettsakter), etterfulgt av vedtaksåret (fire siffer), så en bokstav som angir typen rettsakt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H=rekommandasjon) og til slutt et firesifret løpenummer. Eksempel 1: 32006L0123 er CELEX-nummeret til direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) Eksempel 2: 32009R1223 er CELEX-nummeret til forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen) Et søk på CELEX-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for EU-rettsakten, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle EU-rettsakter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om rettsakten også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på rettsaktens "naturlige" betegnelse, f.eks. "2006/123/EF" eller "1223/2009".
 
EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Romania
Permanent godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer og ti års godkjenning for et koksidiostatikum
Avslag på godkjenning av et fôrtilsetningsstoff av riboflavin produsert av Bacillus subtilis
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff av Bacillus subtilis til fjørfearter av mindre økonomisk betydning til slakt og verping
Godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis som fôrtilsetning til slaktegriser
Epidemiologisk overvåking av og kontroll med smittsomme sykdommer: endringsbestemmelser
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Pollen og Romania
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Pollen og Romania
Avslag på forlenget godkjenning av oxasulfuron som aktivt stoff i plantevernmidler
Avslag på forlenget godkjenning av fenamidon som aktivt stoff i plantevernmidler
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
Overvåking og bekjempelse av sykdommer hos akvatiske dyr: endringsbestemmelser for Finland, Irland, Kroatia og Storbritannia
EUs referanselaboratorier for munn- og klovsyke: endringsbestemmelser
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: kontrollplaner i tredjeland - endringer for Bosnia-Hercegovina og Grønland
CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Ungarn, Polen og Romania
Vilkår for transport og import av enhovede dyr fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser om testing for equin viral arteritis
Import av fiskeprodukter til konsum: endringer til listen over godkjente foretak i Brasil
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud ("svartelisten") pr. 14.6.2018
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om energimåling og -forbruk
Godkjenning av endring av betegnelse og merkekrav til syntetisk zeaxatin som ny mat
Godkjenning av omsetning av pyrroloquinoline quinone dinatriumsalt som ny mat
Godkjenning av omsetning av 1-metylnicotinamidklorid som ny mat
Godkjenning av omsetning av tørkede, overjordiske deler av Hoodia parviflora som ny mat
Forlenget godkjenning av trifloxystrobin som aktivt stoff i plantevernmidler

Sider