Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Krav til rekonfigurerbare radiosystemer
Godkjenningsplikt for produsenter av fôr og premikser som inneholder koksidiostatika og histomonostatika
Godkjenning av allura red AC som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for peanutolje og hydrolyserte hveteproteiner
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om data
EU-programmet for rettigheter og verdier (2021-2027)
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om krav til åpenhet om aksjer, depotbeviser, børsomsatte fond, sertifikater m.m.: endringsbebstemmelser
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser (14. ATP)
Førskoleundervisning og barnepassordninger av høy kvalitet
Import av ferskt kjøtt: endringer i liste over godkjente tredjeland
Kommersiell tilgang til jordobservasjonsdata
Etablering av en kompetansegaranti
Felles europeisk luftrom: krav til myndighetenes sikkerhetstilsyn
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse (ETIAS): endringsbestemmelser om tilgang til andre EU-informasjonssystemer
Europeisk stiftelse
Adgang til yrket som veitransportør og markedet for internasjonal godstransport: endringsbestemmelser
Statistikk over sikkerhet mot kriminalitet
EU-programmet for rettslige spørsmål (2021-2027)
Veltervern på smalsporede traktorer
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om krav til åpenhet om aksjer, depotbeviser, børsomsatte fond, sertifikater m.m.: endringsbebstemmelser
Godkjenning av visse anvendelser av trikloroetylen i henhold til kjemikalieforordningen (REACH)
Styrket samarbeid mellom offentlige arbeidsmarkedsetater: endringsbestemmelser
Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser for plastavfall
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser for visse animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum
Ekspertgruppe for datalagring

Sider