Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
EU-traktatens anvendelse på grupper av vertikale avtaler og samordnet opptreden
Fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse
Prosedyreforordningen for statsstøtte
Regler for databaserte reservasjonssystemer for luftfart
Energimerkedirektivet for personbiler
Elektronisk signaturdirektivet: fellesskapsramme for elektroniske signaturer
Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer
Verpehønsdirektivet
Rammeavtale om midlertidig ansettelse
Organisering av sjøfolks arbeidstid
Eurovignett-direktivet: veiavgifter på tunge lastebiler
Stoffblandingsdirektivet: klassifisering, emballering og merking av farlige stoffblandinger
Forbrukerkjøpsdirektivet
Vognkortdirektivet
Tilsyn med roroferger og hurtiggående rutebåter
Produktansvarsdirektivet: endringsbestemmelser
Svoveldirektivet om svovelinnhold i petroleumsprodukter
Deponidirektivet
VOC-direktivet: utslipp av flyktige organiske forbindelser fra bruk av organiske løsemidler
Gjennomføring av rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn til energimerking av oppvaskmaskiner (endring)
R&TTU-direktivet om radio- og terminalutstyr
Liste over næringsmidler og -ingredienser behandlet med ioniserende stråling
Behandling av næringsmidler og næringsmiddelingredienser med ioniserende stråling
Forbud mot bovint veksthormon (BST) til melkekyr
Gjennomføring av rådsvedtak 1999/280/EF om informasjonsutveksling og konsultasjoner om forsyningskostnader for råolje og forbruk

Sider