Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Bruk av fartsskriver innen veitransport: endringsbestemmelser
Konjunkturstatistikk
Europeiske arbeidskraftundersøkelser
Rettslig vern av tilgangskontrollerte og tilgangskontrollerende tjenester (dekodere)
Drikkevannsdirektivet
Medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk
Transitt av elektrisk kraft gjennom hovednett: ajourføring av liste
Mønsterdirektivet: rettslig vern av design
Kvalitetskrav til bensin og diesel
Masseoppsigelsesdirektivet
Vern av dyr som holdes for landbruksformål
Rettighet til tilleggspensjon
Informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter
Bioteknologidirektivet: rettslig vern av bioteknologiske oppfinnelser
Registrering av personar som reiser med passasjerskip
Informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter
Gassdirektivet: felles regler for det indre marked for gass (til 30.6.2004)
Oppgjørsdirektivet for betalingssystemer og verdipapir
Grenseverdier for eksponering for kjemiske stoffer på arbeidsplassen
Rammeavtalen om deltidsarbeid inngått mellom UNICE, CEEP og EF: inkludering av Storbritannia
Gjennomføring av rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn til energimerking av lamper
Biociddirektivet
Informasjon om priser på forbruksvarer
Advokatdirektivet
EU-nettet for epidemiologisk overvåking av og kontroll med smittsomme sykdommer

Sider