Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Krav til testflygninger (maintenance check flights - MCF)
Horisont Europa - EUs rammeprogram for forskning og innovasjon (2021-2027)
Integrert landbruksstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
Europeisk e-tjenestekort
Regelverket for bagatellmessig støtte (kodifisering)
Retur av animalske biprodukter avvist i tredjeland
Hensyn til bærekraftighet ved investeringsråd og porteføljeforvaltning (ESG-vurderinger)
Redusert publiserings- og oversettelsesforpliktelse ved registrering av visse type selskaper
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om flerårig rullende planlegging
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser
Anerkjennelse av organisasjoner for inspeksjon og sertifisering av skip: endringsbestemmelser for Bureau Veritas SA
Regler for kontroll med og bekjempelse av hestepest (kodifisering)
Malingsdirektivet: bestemmelser om landenes gjennomføringsrapporter
Minstekrav til miljøinspeksjoner
Vilkår for at Kommisjonen skal kunne kreve informasjon fra bedrifter i forbindelse med det indre marked
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om angivelse av økonomisk nedtur
Særprogrammet for gjennomføring av Horisont Europa - rammeprogrammet for forskning og innovasjon (2021-2027)
Gjenoppretting og avvikling av sentrale motparter
Anerkjenning av status til visse regioner i Spania som offisielt fri for brucellose og visse regioner i Italia som offisielt fri for Aujeszkys sykdom hos storfebesetninger
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser om undersøkelse av testforslag til reproduktiv toksisitet
Meldeplikt for tillatelsesordninger og krav til tjenestevirksomhet
Katalog over fôrvarer: rettelse av svensk språkutgave
Schengen-rundreisevisum
Oppheving av visumkrav for borgere av Tyrkia
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse (ETIAS): endringsbestemmelser om samvirke med andre EU-informasjonssystemer

Sider