Europalov - uke 15/2019

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 15/2019

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 8.4.-14.4.2019

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Digitaliseringens virkninger på arbeidsmarkedet - Rapport lagt fram av Kommisjonen 8.4.2019*
Unionsborgerdirektivet: Unionsborgeres og deres familiemedlemmers rett til fri bevegelse og opphold - Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 3.12.2018 og 18.1.2019 og kunngjort i EU-tidende 8.4.2019. Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 11.4.2019
Fri bevegelse av arbeidskraft - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 28.12.2018 og kunngjort i EU-tidende 8.4.2019
Rammeavtale om midlertidig ansettelse - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 11.4.2019
Arbeidstidsdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 12.2.2019 og kunngjort i EU-tidende 8.4.2019. Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 11.4.2019

ENERGI
Beslutningsprosessen for EUs energi- og klimapolitikk - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 9.4.2019. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 10.4.2019*
EU-strategi for batterier som en strategisk verdikjede - Rapport lagt fram av Kommisjonen 9.4.2019*
EUs energiunion - 4. statusrapport for energiunionen lagt fram av Kommisjonen 4.9.2019
Fornybar energidirektivet (revisjon) - Statusrapport om fornybar energi lagt fram av Kommisjonen 9.4.2019
Energieffektivitetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om nasjonale handlingsplaner - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.4.2019
Gassmarkedsdirektiv III: felles regler for det indre gassmarked - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 11.4.2019
Elektrisitetsdirektiv III - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 9.11.2018 og kunngjort i EU-tidende 8.4.2019

FINANSIELLE TJENESTER
Kapitalkravsdirektivet (CRD IV) - Samtykkeproposisjon fremmet av regjeringen 10.4.2019.
Regjeringen sendte 10. april 2019 EØS-komiteens vedtak om EUs kapitalkravsregelverk til Stortinget for samtykkebehandling. Skjerpede krav til ansvarlig kapital og nye kvantitative likviditetskrav skal bidra til en mer solid banksektor. Store deler av innholdet er allerede gjennomført i norsk rett. Innlemmingen i EØS-avtalen vil likevel medføre enkelte lovendringer og en rekke forskriftsendringer. EØS-beslutningen er derfor avhengig av Stortingets samtykke, samt samtykke fra Islands og Liechtensteins nasjonalforsamlinger, for å tre i kraft. De sentrale rettsaktene i det reviderte regelverket er kapitalkravsdirektivet (CRD) (dette faktaarket) og kapitalkravsforordningen (CRR).

Hvitvaskingsdirektivet (revisjon) - Samtykkeproposisjon fremmet av regjeringen 10.4.2019.
Norge, Island og Liechtenstein vedtok 5. desember 2019 sammen med EU-siden å innlemme EUs reviderte hvitvaskingsdirektiv fra 2015 i EØS-avtalen, men vedtaket vil først tre i kraft etter lovendringer og godkjenning av parlamentene i de tre EØS-landene. Direktivets virkeområde er utvidet til å omfatte tilbydere av spillvirksomhet og innebærer skjerpede krav til rapporteringsplikt. Gjennomføring av direktivet har vært utredet av Hvitvaskingslovutvalget og vil i stor grad skje ved ikrafttredelse av hvitvaskingsloven som ble vedtatt i juni 2018. Direktivets krav om tilgang til informasjon om reelle rettighetshavere krever nye lovbestemmelser og derfor også Stortingets samtykke.

Prospektforordningen for verdipapirer - Lov- og samtykkeproposisjon fremmet av regjeringen 10.4.2019.
Prospektforordningen etablerer et revidert regelverk for samordning av kravene til utforming, kontroll og distribusjon av prospekt ved offentlige tilbud av verdipapirer. Forordningen trer hovedsakelig i kraft i 2019 og erstatter samtidig prospektdirektivet fra 2003. Gjennomføring av prospektforordningen innebærer at verdipapirhandellovens kapittel 7 må erstattes med forordningens regler på området for EØS-prospekt. Innlemming i EØS-avtalen vil derfor kreve Stortingets samtykke.

Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II - Samtykkeproposisjon fremmet av regjeringen 10.4.2019.
Regjeringen sendte 10. april 2019 EØS-komiteens vedtak om EUs reviderte regelverk om verdipapirhandel til Stortinget for samtykkebehandling. Revisjonen skal bidra til mer velfungerende verdipapirmarkeder og redusert risiko. Stortingets samtykke er nødvendig fordi regelverket innebærer overføring av myndighet til EFTAs overvåkingsorgan. Innlemmelsen gjelder verdipapirmarkedsdirektivet MiFID II (dette faktaarket) og verdipapirmarkedsforordningen MiFIR, samt en stort antall tilknyttede rettsakter.

Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: utfyllende bestemmelser om identifisering av høyrisikotredjeland med strategiske mangler - Samtykkeproposisjon fremmet av regjeringen 10.4.2019
Fjernsalg av finansielle tjenesteytelser til forbrukerne - Høring om i forbindelse med evaluering av direktivet igangsatt av Kommisjonen 9.4.2019
Betalingstjenestedirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 11.4.2019
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om tapsdekning for misligholdte engasjementer - Rådsbehandling 9.4.2019 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)
Kapitalkravsforordningen (CRR) - Samtykkeproposisjon fremmet av regjeringen 10.4.2019
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel - Lov- og samtykkeproposisjon fremmet av regjeringen 10.4.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Singapore - Norsk forskrift kunngjort 8.4.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Canada - Norsk forskrift kunngjort 8.4.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Japan - Norsk forskrift kunngjort 8.4.2019
Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.4.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om tidspunkt for ikrafttredelse av clearingplikten i forbindelse med brexit - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.4.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: midlertidige bestemmelser i forbindelse med brexit - EØS-notat offentliggjort 9.4.2019
Verdipapirsentraler: midlertidige endringsbestemmelser om Storbritannia med hensyn til brexit - EØS-notat offentliggjort 9.4.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om USA - Norsk forskrift kunngjort 8.4.2019
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen) - Samtykkeproposisjon fremmet av regjeringen 10.4.2019
Verdipapirsentralforordningen - Samtykkeproposisjon fremmet av regjeringen 10.4.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om USA - Norsk forskrift kunngjort 8.4.2019

FORBRUKERVERN
Tilgjengelighetsdirektivet om krav til varer og tjenester for funksjonshemmede - Rådsbehandling 9.4.2019 (enighet med EP; endelig vedtak).
European Accessibility Act (EAA) har som mål å gi funksjonshemmede lik tilgang til varer og tjenester i det indre marked. Regelverket kan for eksempel sikre bedre lesbarhet av skjermer på betalingsautomater og hørbarhet av informasjon på flyplasser og jernbanestasjoner.

Forbrukersamarbeidsforordningen om håndheving av forbrukervernlovgivning over landegrensene - Høring om norsk gjennomføring på alkohol- og tobakksområdet igangsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 9.4.2019

HANDELSFORENKLINGER
Direktivet for måleenheter: endringsbestemmelser om SI-enheter - EØS-notat offentliggjort 10.4.2019
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: overføring av lisenser til demonstrasjons- og vurderingsformål - EØS-notat offentliggjort 10.4.2019
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: overføring av lisenser til reparasjons- og vedlikeholdsformål - EØS-notat offentliggjort 10.4.2019
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: overføring av lisenser til utstillingsformål - EØS-notat offentliggjort 10.4.2019
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (revisjon) - Rådsbehandling 9.4.2019 (enighet med EP; endelig vedtak)

HELSE
EU-strategi om legemiddelrester i miljøet - Svensk departementsnotat offentliggjort 12.4.2019

IMMATERIALRETT
Varemerkedirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 11.4.2019

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Etiske retningslinjer for kunstig intelligens - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 8.4.2019. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 10.4.2019
EU-byrået ENISA og europeisk cybersikkerhet - Rådsbehandling 9.4.2019 (enighet med EP; endelig vedtak)
Rammeverk for fri flyt av ikke-personlige data - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 12.4.2019
Onlineplattformer: regler for rimelig forretningspraksis - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 12.4.2019
Gjesting i telefonnettet: gjennomsnitt av maksimale mobiltermineringspriser for 2019 - Norsk forskrift kunngjort 9.4.2019

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Liste over tredjeland med visumplikt eller -fritak for passering av Schengens yttergrenser - Norsk forskrift kunngjort 11.4.2019
Visumforordningen: endringsbestemmelser - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 12.4.2019
Visumbestemmelser i forbindelse med brexit - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 12.4.2019
Den europeiske grense- og kystvakt - Samtykkeproposisjon lagt fram av regjeringen 10.4.2019

KATASTROFEBEREDSKAP
EUs ordning for sivil beredskap 2014-2020: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 10.4.2019*

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Helsemessige krav til import av sammensatte næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse - EØS-notat offentliggjort 13.4.2019
BSE-status (kugalskap): endringsbestemmelser i forbindelse med brexit - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 12.4.2019*
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringsbestemmelser om kategorier av forsendelser om omfattes av grensekontroll - EØS-notat offentliggjort 13.4.2019
Innføring av forsendelser av fjørfe og fjørfeprodukter: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.4.2019*
Innføring av visse dyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.4.2019*
Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket: endringer i forbindelse med brexit - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 12.4.2019*
Innføring av forsendelser av akvakulturdyr til Den europeiske Union: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.4.2019*
Innføring av forsendelser av rå melk, meieriprodukter, råmelk og produkter av råmelk: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.4.2019*
Innføring av forsendelser av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 12.4.2019*
Tiltak mot smittsom blæreutslett hos svin (SVD) i Italia: oppheving - EØS-notat offentliggjort 13.4.2019
Innføring av forsendelser av kjøtt fra ville haredyr, kjøtt fra visse ville landpattedyr og oppdrettskanin: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.4.2019*
Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.4.2019*
Innførsel av forsendelser av høy og halm: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.4.2019*
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Belgia og Polen - EØS-notat offentliggjort 13.4.2019
Innførsel av storfesæd: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 12.4.2019*
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria - EØS-notat offentliggjort 13.4.2019
Innførsel av storfeembryo: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 12.4.2019*
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 13.4.2019
Innførsel av toskallede muslinger, pigghuder, kappedyr, sjøsnegler og fiskerivarer: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 12.4.2019*
Innførsel av rånesæd: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 12.4.2019*
Innførsel av sæd, egg og embryoer fra fåre- og geitearter: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 12.4.2019*
Spesielle vilkår for import av jordnøtter fra Gambia og Sudan - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 10.4.2019*
Kontrollplaner for restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 12.4.2019*

Fôrvarer
Godkjenning av fôrtilsetningsstoff av Lactobacillus hilgardii og Lactobacillus buchneri - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 11.4.2019*
Fornyet godkjenning av organisk selen og selenometionin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 13.4.2019*
Godkjenning av sinkkelat av metioninsulfat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 13.4.2019*
Godkjenning av L-treonin framstilt av E. coli CGMCC 7.232 som fôrtilsetning for alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 13.4.2019*
Innføring av to nye funksjonelle grupper av tilsetningsstoffer i fôrvarer - EØS-notat offentliggjort 13.4.2019

Næringsmidler
Tillatelse til omsetning av avskallet korn fra Digitaria exilis som tradisjonell mat fra tredjeland - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.4.2019
Tillatelse til omsetning av sirup fra Sorghum bicolor som tradisjonell mat - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.4.2019
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av jernlaktat på fåresopp som matingrediens i svenske leverposteier - EØS-notat offentliggjort 13.4.2019
Næringsmidler for spesielle grupper: endringsbestemmelser om D-vitamer og erukasyre i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger - EØS-notat offentliggjort 13.4.2019

MILJØ
EU-strategi om legemiddelrester i miljøet - Svensk departementsnotat offentliggjort 12.4.2019
Innsatsfordelingsforordningen: årlige mål for reduksjon av klimagassutslipp i perioden 2021-2030 - Samtykkeproposisjon fremmet av regjeringen 10.4.2019
LULUCF-forordningen: Inkludering av utslipp og opptak av klimagasser fra arealbruk og skogbruk i EUs klima- og energirammeverk for 2030 - Samtykkeproposisjon fremmet av regjeringen 10.4.2019
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: endringsbestemmelser om tilpasning til et globalt system for datainnsamling - EØS-notat offentliggjort 10.4.2019
Godkjenning av frirullingsfunksjon for biler for reduksjon av CO2-utslipp - EØS-notat offentliggjort 9.4.2019
Godkjenning av teknologien i 48-volts dynamoer og 48/12-volts likestrømsomformere som en innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler - EØS-notat offentliggjort 9.4.2019
Godkjenning av teknologien i 48-volts dynamoer og 48-volts/12-volts likestrømsomformere som en innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler - EØS-notat offentliggjort 9.4.2019
Undersøkelsesprogrammet for eksisterende aktive stoffer i biocidholdige produkter: endringer på grunn av Storbritannias utmeldelse av EU - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.4.2019
Batteridirektivet: avfall fra batterier og akkumulatorer - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 9.4.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bruk av bly i krystallglass - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.4.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i overflatelaget på visse dioder - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.4.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for blyoksid i forseglingsfritte til fremstilling av vinduer til laserrør - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.4.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bruk av bly i loddemateriale i integrerte kretser av typen flip-chip - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.4.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for kadmium og kadmiumforbindelser i elektriske kontakter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.4.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i dielektrisk keramikk og visse kondensatorer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.4.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i PZT-baserte dielektriske keramiske materialer til visse kondensatorer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.4.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i lagre og bøssinger i ikke-veigående utstyr - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.4.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly som aktivator i lyspulver i utladningslamper som inneholder lysstoff - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.4.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly og kadmium i trykkfarge for påføring av emalje på glass - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.4.2019

Plantevernmidler
Betingelser for godkjenning av cyflumetofen som aktivt stoff i plantevernmiddel - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 4.4.2019*

STATISTIKK
Folke- og boligtellingen i 2021: gjennomføringsbestemmelser om geokoding - EØS-notat offentliggjort 11.4.2019
Integrert landbruksstatistikk: gjennomføringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 11.4.2019
Statistikk over utenriksregnskap, internasjonal tjenestehandel og utenlandske direkte investeringer: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit - EØS-notat offentliggjort 11.4.2019

TRANSPORT
CO2-utslipp fra og drivstofforbruk til tunge kjøretøy - EØS-notat offentliggjort 9.4.2019
Eurovignettdirektivet om veiavgifter: endringsbestemmelser - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 10.4.2019
Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: gjennomføringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 13.4.2019*
Lokomotivførerdirektivet: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.4.2019
Skipsavfallsdirektivet (revisjon) - Rådsbehandling 9.4.2019 (enighet med EP; endelig vedtak)
Felles standarder for luftfartssikkerhet i tredjeland: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit - Norsk forskrift kunngjort 11.4.2019
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: bestemmelser i forbindelse med brexit - Norsk forskrift kunngjort 10.4.2019