Europalov - uke 19/2016

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 19/2016

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 9.5-15.5.2016

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Fortolkningsdommer i EFTA-domstolen

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Utsendingsdirektivet: endringsbestemmelser - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 11.5.2016.
Nye regler for avlønning av utsendte arbeidstakere og nye bestemmelser om vikaransatte og for utestasjoneringer av lengre varighet. Det er hovedinnholdet i Kommisjonens forslag til revisjon av utsendingsdirektivet som ble lagt fram 8. mars. De foreslått endringene behandles nå av Europaparlamentet og Rådet.

Vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 13.5.2016
Fri bevegelse av arbeidskraft: gjennomføringsbestemmelser for EUs mobilitetsnettverk EURES - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 13.5.2016

FINANSIELLE TJENESTER
- Opprettelse av Den europeiske banktilsynsmyndighet - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 10.5.2016. Lovproposisjon fremmet av Finansdepartementet 11.5.2016.
Etter at regjeringen i april ba Stortinget om samtykke til innlemmelse i EØS-avtalen av det europeisk finanstilsynssystem og tilknyttede rettsakter, har Finans­departementet igangsatt en høring om norsk gjennomføring av regelverket og samtidig fremmet forslag til lov om EØS-finanstilsyn. Det europeiske finanstilsynssystem består blant annet av en tilsynsmyndighet for bank (dette faktaarket), en tilsynsmyndighet for forsikring og pensjon, en tilsynsmyndighet for verdipapirmarkedet og et europeisk råd for makroøkonomisk systemrisiko. Utkastene til EØS-komitébeslutninger om disse og flere tilknyttede saker er til behandling i EUs organer og i de to andre EØS/EFTA-statene. For at Norge ikke skal forsinke ikrafttredelsen av EU-regelverket, legges det opp til at Stortingets samtykke innhentes før beslutningene er fattet i EØS-komiteen. Regjeringen har samtidig fremmet en separat samtykkeproposisjon om endringer til avtalen mellom EFTA-statene om ESA og EFTA-domstolens kompetanse og arbeid i forbindelse med innlemmelse av de nevnte rettsaktene i EØS-avtalen.

Pakken som nå skal behandles består av 31 i alt rundt 180 rettsakter på finansområdet som er til vurdering for EØS-innlemmelse. De resterende rettsaktene inkluderer blant annet direktiver og forordninger om bankinnskuddsgaranti, kapitalkrav til banker, tiltak mot hvitvasking av penger, innsidehandel og markedsmanipulasjon, samt styrking av forbrukerne i forbindelse med markedsføring av finansielle instrumenter.

- Livsforsikringsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EFTA-domstolen 10.5.2016
- Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: unntaksbestemmelser for råvarehandlere - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 11.5.2016
- Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper (CRR): utfyllende regler om unntaksbestemmelser om valutaer for hvilke likvide aktiva er tilgjengelige i begrenset omfang - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.5.2016
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om innholdsmessige krav til restruktureringsplan - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 10.5.2016

FORBRUKERVERN
EU-høring om forbruker- og markedsføringsregelverk - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 12.5.2016

HANDELSFORENKLINGER
- Direktiv om ikke-automatiske vekter (revisjon) - Norsk forskrift kunngjort 10.5.2016
- Skipsutstyrsdirektivet: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 10.5.2016

HELSE
- EUs folkehelseprogram (2008-2013) - Evalueringsrapport lagt fram av Kommisjonen 10.5.2016

INDRE MARKED OG EØS
- EØS-finansieringsordningene 2014-2021 - Samtykkeproposisjon fremmet av Utenriksdepartementet 11.5.2016

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
- Bruk av frekvensbåndet 2010-2025 MHz for trådløs videooverføring ved programproduksjon eller spesielle arrangementer - EØS-notat offentliggjort 10.5.2016

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
- EUs inn- og utreisesystem - Svensk departementsnotat offentliggjort 11.5.2016
- Sterkere og smartere informasjonssystemer for grenser og sikkerhet - Svensk departementsnotat offentliggjort 11.5.2016

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Midlertidig forbud mot import av mat fra Bagladesh som inneholder paanblader: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 6.5.2016
Midlertidig forbud mot import av tørkede bønner fra Nigeria: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (medlemslandenes representanter) 4.5.2016
- Status for BSE-risiko (kugalskap) i Frankrike - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 11.5.2016
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest: endringsbestemmelser om Latvia - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 4.5.2016
Import av ferskt kjøtt: endringsbestemmelser om Argentina og Brasil - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (medlemslandenes representanter) 10.5.2016
Import fra tredjeland av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer til konsum: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 10.5.2016

Næringsmidler
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 10.5.2016
Import fra tredjeland av visse næringsmidler til konsum - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.5.2016
- Grenseverdier for okratoksin A (OTA) i krydder av Capsicum spp. - Norsk forskrift kunngjort 10.5.2016
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for tropane alkaloider i kornbasert mat til spedbarn og småbarn - Norsk forskrift kunngjort 10.5.2016

Veterinærmedisin
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for kopperkarbonat - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.5.2016

MILJØ
- Gjenvinning av bensindamp ved fylling av bensin på personbiler: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 13.5.2016
Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om produkter for hånddisinfeksjon som inneholder propal-2-ol - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (medlemslandenes representanter) 10.5.2016
Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 10.5.2016

SELSKAPSRETT
- Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 16 og 41 - Norsk forskrift kunngjort 12.5.2016

STATISTIKK
Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen 2016 - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 10.5.2016

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
- Tjenestedirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EFTA-domstolen 10.5.2016

TRANSPORT
- Førerkortdirektivet: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 12.5.2016
- Bruk av fartsskriver innen veitransport: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 10.5.2016
- Sjøsikkerhet og hindring av forurensning fra skip: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 11.5.2016
- Felles regler og standarder for organisasjoner som skal inspisere og besikte skip: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 11.5.2016
- Skipsutstyrsdirektivet: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 10.5.2016
- Retningslinjer for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.5.2016