Europalov - uke 24/2014

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 242014 - Europalov - uke 24/2014

UKE 24/2014
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 09.06-15.06.2014


• nye saker
- andre saker

GENERELT
Rettsakter som forventes innlemmet i EØS-avtalen 27. juni 2014 - Informasjon fra Utenriksdepartementet (Europaportalen)
Norge i Europa: Regjeringens EU-strategi 2014-2017 - Strategidokument lagt fram av regjeringen 11.06.2014

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Arbeidstidsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 12.06.2014 (utbetaling av feriepenger ved dødsfall)

ENERGI
- Krav til miljøvennlig utforming av elektriske motorer - Norsk forskriift kunngjort 10.06.2014

FINANSIELLE TJENESTER
- Innskuddsgarantidirektivet (revisjon): Garanti for innskudd i banker og kredittinstitusjoner - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 12.06.2014.
EUs reviderte innskuddsgarantidirektiv ble publisert i EU-tidende 12. juni 2014. EU opprettholder innskuddsgarantien på 100 000 euro som ble vedtatt i 2009, men vil tillate nasjonale garantiordninger på opptil 300 000 euro inntil utgangen av 2018. Norge har for tiden en innskuddsgarantiordning på to millioner kroner (omlag 250 000 euro).

- Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om krav knyttet til eksponering for overført kredittrisiko - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.06.2014
- Krisehåndteringsdirektivet om gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 12.06.2014
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om utveksling av informasjon mellom kompetente myndigheter - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 12.06.2014

- Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 12.06.2014
- Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID (omarbeiding) - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 12.06.2014
- Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen) - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 12.06.2014

FORSKNING OG UTDANNING
Forskning om innovasjon som kilde til ny vekst - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 10.06.2014
Deltakelse og formidling i Horisont 2020: unntaksbestemmelser for fellesforetaket for innovative medisiner (IMI 2) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.06.2014
Deltakelse og formidling i Horisont 2020: unntaksbestemmelser for fellesforetaket for biobaserte industrier (BBI) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.06.2014
Deltakelse og formidling i Horisont 2020: unntaksbestemmelser for fellesforetaket for Clean Sky 2 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.06.2014

HELSE
- Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser - Høring om gjennomføring i norsk rett igangsatt av Mattilsynet 06.06.2014
Deltakelse og formidling i Horisont 2020: unntaksbestemmelser for fellesforetaket for innovative medisiner (IMI 2) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.06.2014

IMMATERIELLE RETTIGHETER
- Vernetidsdirektivet for opphavsrett og nærstående rettigheter: endringsbestemmelser - Norsk lovendring kunngjort 13.06.2014

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
- Tiltak for nettverks- og informasjonssikkerhet - Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 11.06.2014

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Krav til håndtering av viltlevende storvilt og inspeksjon av dødt vilt - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.06.2014
- Standardsertifikat for handel med uskinnet storvilt - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.06.2014
- Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: kontrollplaner i tredjeland - endringer - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 14.06.2014
- Gjennomføring av hygienepakken: bestemmelser om standarddokumenter for opplysninger om matkjeden og godkjente næringsmiddelsforetak - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 12.06.2014
Import av dyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser om tamsvin - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 12.06.2014
Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 12.06.2014

Fôrvarer
Uønskede stoffer i dyrefôr: gjennomføringsbestemmelser om avgiftningsprosesser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 04.06.2014

Næringsmidler
- Bruk av bruk av aluminumslakkfarge i riboflaviner (E 101) og karminer (E 120) i mat - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 26.05.2014
Innvilgelse og avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 27.05.2014
Innvilgelse på bruk av visse helsepåstander på matvarer - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 27.05.2014
Avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 27.05.2014
Informasjon til forbrukerne om fravær eller redusert tilstedeværelse av gluten i mat - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 27.05.2014
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.06.2014

MILJØ
- Miljøhensyn ved produksjon og bruk av biobrensel - Rådets 1. gangsbehandling (politisk enighet) 13.06.2014.
EUs energiministre kom 13. juni 2014 fram til en politisk enighet om Kommisjonens forslag til endringer av EU-direktivene om kvaliteten på bensin og dieselolje og fremme av bruk av fornybare energikilder. Forslaget er et ledd i omleggingen til biodrivstoff og flytende biobrensler som leverer vesentlige reduksjoner i klimagassutslipp også når utslipp fra indirekte arealbruksendringer medregnes. Europaparlamentet ferdigstilte i september 2013 sin førstegangsebehandling av forslaget uten å ha fremforhandlet et kompromiss med Rådet. Etter at Rådet formelt har vedtatt holdning, må forslaget derfor gå en ny runde i to de EU-institusjonene før det eventuelt kan bli vedtatt.

- Mulighet for nasjonalt forbud mot eller begrensning av dyrking av genmodifiserte organismer (GMO) - Rådets 1. gangsbehandling (politisk enighet) 12.06.2014.
EUs miljøvernministre kom 12. juni 2014 fram til en politisk enighet om endringer til det såkalte utsettingsdirektivet, hvor Kommisjonen har foreslått at medlemslandene selv skal få bestemme i hvilken grad de vil forby eller begrense utsetting i naturen av genmodifisert organismer (GMO) på annet enn et rent vitenskapelig grunnlag. I dag kan GMO-utsetting kun innvilges av EU etter anbefaling fra EUs matsikkerhetsbyrå på rent vitenskapelig grunnlag. Europaparlamentet gjorde 5. juli 2011 ferdig sin 1. gangsbehandling av forslaget. Etter at Rådetet formelt har vedtatt sin holdning, går saken til en ny runde i de to EU-institusjonene.

- Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til tekstilprodukter - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 13.06.2014
- Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til trykksaker: endringsbestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 11.06.2014
- Godkjenning av flubendiamid som virksomt stoff i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.06.2014
- Vilkår for bruk av methyl-nonylketone som virksomt stoff i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.06.2014
- Kvalitetskrav til bensin og diesel: endringsbestemmelser - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 11.06.2014

OFFENTLIGE INNKJØP
- Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp - Norsk forskrift kunngjort 13.06.2014.
En norsk forskrift som gjennomfører EUs nye terskelverdier for offentlige anskaffelser ble kunngjort 13. juni 2014 med ikrafttredelse to dager senere. I henhold til EØS-avtalen skal terkselverdiene justeres hvert annet år for å ta høyde for svingninger i valutakursene. Tilsvarende forpliktelser følger av WTO-avtalen om offentlige anskaffelser. EØS-komiteen vedtok 16. mai 2014 å innlemme de nye EU-reglene i EØS-avtalen.

SELSKAPSRETT
- Internasjonale regnskapsstandarder: IFRIC-komiteens fortolkningsbidrag 21 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.06.2014
- Internasjonale regnskapsstandarder: IAS 23 - Norsk forskrift kunngjort 10.06.2014
- Internasjonale regnskapsstandarder: International Financial Reporting Standard 2 (IFRS 2) - Norsk forskrift kunngjort 10.06.2014
- Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 36 - Norsk forskrift kunngjort 10.06.2014
- Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 39 - Norsk forskrift kunngjort 10.06.2014

STATISTIKK
Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 13.06.2014

TJENESTER
- EØS-avtalen artikkel 36 (tjenester) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 12.06.2014 (pengespill på TV og internett)

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner: endringsbestemmelser - Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 11.06.2014.
EUs transportministre kom 5. juni 2014 fram til en politisk enighet om Kommisjonens forslag til endringer av EUs vekt- og dimensjonsdirektiv for motorvogner. Stortingets EU/EØS-nytt omtalte enigheten 11. juni 2014. Europaparlamentet ferdigsstilte 14. april 2014 sin 1. gangsbehandling av forslaget, som etter at den formelle 1. gangsbehandlingen i Rådet er ferdig, må behandles på nytt i Parlamentet. Kommisjonens forslag tar sikte på redusert energiforbruk og økt trafikksikkerhet. Det foreslås blant annet å tillate avrundede førerkabiner og bruk av aerodynamiske finner bak på vogntogene. I forslaget til direktiv er det også innarbeidet retningslinjer for bruk av såkalte modulvogntog som EU-landene selv kan velge om de vil tillate. Videre foreslås det endringsbestemmelser om installering av tyngre batterier som kreves for hybrid- og el-kjøretøy, og om kobling av vektdata til ferdsskriverne for å hindre overvekt og skade på veiene. Norge, Island og Liechtenstein sendte 10. mars 2014 en felles EØS/EFTA-kommentar til EU-siden om forslaget.

- Typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler - Norsk forskrift kunngjort 10.06.2014.
EU vedtok i februar 2013 strengere regler for utslipp fra klasse L-kjøretøyer som motorsykler, trisykler, quadrisykler og minibiler. En forskrift om typegokjenning i henhold til det nye regelverket ble kunngjort 10. juni 2014.

- Krav til typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler: utfyllende bestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 10.06.2014
- Typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler: utfyllende bestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 10.06.2014
- Typegodkjenning av motorkjøretøy med hensyn til avgass fra tunge kjøretøy: endringsbestemmelser om partikkelovervåking - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.06.2014
Adgang til yrket som veitransportør: gjennomføringsbestemmelser om brudd på regelverket - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 12.06.2014
Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip og relevante aktiviteter i sjøfartsadministrasjonene: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsdirektiv sendt til komitebehandling 06.06.2014
- Strategiplan for forvaltning av nettverksfunksjoner i Det felles europeiske luftrom 2015-2019 - Kommisjonsutkast godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 03.06.2014
- Driftsbegrensninger knyttet til støy i lufthavner - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 12.06.2014
Deltakelse og formidling i Horisont 2020: unntaksbestemmelser for fellesforetaket for Clean Sky 2 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.06.2014

VARER
- Sikkerhetskrav til stasjonært trenings- og gymnastikkutstyr - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 14.06.2014
- Sikkerhetskrav til flytende fritidsutstyr - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 14.06.2014
- Sikkerhetskrav til barnesikring av vinduer og balkongdører - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 14.06.2014