Europalov - uke 49/2013

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 492013 - Europalov - uke 49/2013

UKE 49/2013
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 02.12-07.12.2013


• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- EU-programmet for sosial endring og innovasjon 2014-2020 - Rådets 1. gangsbehandling 5.12.2013 (endelig vedtak).
Rådet ferdigstilte 5. desember 2013 behandlingen av EU-programmet for sosial endring og innovasjon (PSCI) for perioden 2014-20 (kompromiss med Rådet). Programmet samler og viderefører de tre eksisterende programmene Progress (EU-programmet for sysselsetting og sosial solidaritet), EURES (European Employment Services) og støtteordningen European Progress Microfinance Facility. PSCI vil støtte koordinering av landenes politikkutvikling, deling av beste praksis, kapasitetsbygging og testing av innovative politikker. Programmet får et totalbudsjett på 815 millioner euro for perioden 2014-2020. Likestillings- og ikke-diskriminerings­delene av Progress-programmet vil ikke inngå i det nye programmet, men i stedet bli videreført av programinitiativ på justisområdet.

- Insolvensdirektivet: beskyttelse av arbeidstakere i tilfelle av arbeidsgivers insolvens - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 5.12.2013.
En dom som fortolker visse sider av insolvensdirektivet ble avsagt av EU-domstolen 5. desember 2013. Direktivet fra 2009 er en kodifisert utgave av det opprinnelige insolvensdirektivet fra 1980 og senere endringer av dette.

- Fri bevegelse av arbeidskraft (kodifisering) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 5.12.2013

ENERGI
- Connecting Europe Facility: integrert europeisk infrastruktur - Rådets 1. gangsbehandling 5.12.2013 (endelig vedtak)
Kapasitetstildeling i naturgasstransmisjonsnett - Utkast til kommisjonsforordning votert i komitologikomite 2.10.2013

ETABLERINGSRETT
- EØS-avtalen artikkel 31 (etableringsrett) - Dom avsagt i EFTA-domstolen 2.12.2013 (forskjellsbehandling av fusjoner). Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 5.12.2013 (salg av legemidler)

FINANSIELLE TJENESTER
- Betalingskontodirektivet om rett til grunnleggende bankkonto, flytting av konto og sammenlignbare gebyrer - Komiteinnstilling av 19.11.2013 offentliggjort av Europaparlamentet 4.12.2013.
Europaparlamentet offentliggjorde 4. desember 2013 komiteinnstillingen om Kommisjonens forslag til direktiv om forbrukerrettigheter knyttet til grunnleggende brukskontoer for betaling av varer og tjenester. Direktivforslaget, som ble lagt fram 8. mai 2013, tar sikte på å gi alle personer en mulighet til å opprette og bruke en betalingskonto til en rimelig pris uansett oppholdssted og økonomiske situasjon. Forslaget inneholder også bestemmelser om sammenlignbarhet av bankgebyrer for denne type kontoer og om retten til å flytte kontoer. EFTA/EØS-landene oversendte 11. oktober 2013 en felles kommentar til Europaparlamentet om Kommisjonens forslag.

- Forsikringsdirektivet: endringsbestemmelser om ikrafttredelse - Rådets 1. gangsbehandling 5.12.2013 (endelig vedtak)
- Hvitvaskingsdirektivet: tiltak mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme - Dom om ukorrekt norsk gjennomføring avsagt av EFTA-domstolen 2.12.2013.
Norge ble dømt av EFTA-domstolen 2. desember 2013 for ikke å ha gjennomført EUs hvitvaskingsdirektiv korrekt i norsk rett. Direktivet fastsetter forebyggende tiltak mot bruk av det finansielle systemet til hvitvasking av penger og til finansiering av terrorisme.

FORBRUKERVERN
- Urimelige avtalevilkår for forbrukerne - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 5.12.2013

FORSKNING OG UTDANNING
Juridisk rammeverk for europeisk forskningsinfrastruktur: endringsbestemmelser - Rådsforordning publisert i EU-tidende 6.12.2013.
EU-tidende publiserte 6. desember 2013 en endring av EU-forordningen om europeiske konsortier for forskningsinfrastruktur (ERIC). På initiativ fra Norge la Kommisjonen i desember 2012 fram endringsforslaget for å sidestille Norge og andre land som deltar som assosierte medlemmer av EUs forskningsprogram slik at disse får stemmerett i konsortiene på lik linje med EUs medlemsland. Norge er allerede observatør i flere ERIC-konsortier. En omtale av endringsforslaget ble publisert av Norges EU-delegasjon 21. januar 2013.

- Implementering og utnyttelse av satellittnavigasjonssystemene Galileo og EGNOS - Rådets 1. gangsbehandling 5.12.2013 (endelig vedtak)
Forskning og teknologisk utvikling (samarbeid) (EØS-avtalens protokoll 31.1)
Opprettelse av European Clinical Research Infrastructure Network som et konsortium for europeisk forskningsinfrastruktur (ECRIN-ERIC) - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 5.12.2013

- EUs rammeprogram for forskning og innovasjon - Horisont 2020 - Rådets 1. gangsbehandling 3.12.2013 (endelig vedtak). Norsk lansering 6.12.2013.
Rådet la 3. desember 2013 siste hånd på behandlingen av EUs forskningsprogram ved å bekrefte enigheten som ble fremforhandlet med Europaparlamentet sist sommer. Programmet vil får en budsjettramme på 70.2 milliarder euro for perioden 2014-2020. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen markerte 6. desember 2013 den norske lanseringen av programmet.

- EU-programmet Erasmus+ (2014-2020) - Rådets 1. gangsbehandling 3.12.2013 (endelig vedtak).
Rådet bekreftet 3. desember 2013 enigheten som ble inngått med Europaparlamentet i juni 2013 om EUs nye ungdoms- og utdanningsprogram Erasmus+ i samsvar med kompromisset som ble inngått med Rådet i juni 2013. Programmet er dermed vedtatt og beslutningen vil med det første bli publisert i EU-tidende. Erasmus+ vil få til disposisjon et budsjett på 14.7 millioner euro for perioden 2014-2020.

- EU-høring om marin bioteknologi - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 4.12.2013
Henstilling om kvalitetsrammeverk for traineeperioden - Forslag til rådsrekommandasjon lagt fram av Kommisjonen 4.12.2013

HELSE
- Overvåking av legemidlers bivirkninger - Norsk forskrift kunngjort 3.12.2013.
EØS-komiteen vedtok 8. oktober 2013 å innlemme i EØS-avtalen et direktiv (dette faktaarket) og en forordning om overvåking av legemidler. Erfaringer har vist at gjeldende regler ikke tar tilstrekkelig hensyn til at legemidler har forskjellige egenskaper og forskjellig risikoprofil, og kunnskap som finnes om bivirkninger utnyttes ikke godt nok. De nye EU-rettsaktene vil gi EUs legemiddelkontor i London en sterkere rolle på dette området, og det vil bli lagt opp til raskere pasientrapportering av antatte bivirkninger. EØS-komitevedtaket må godkjennes av parlamentene i Liechtenstein og Island før det trer i kraft. En norsk forskrift som gjennomfører forordningene i norsk rett ble kunngjort 3. desember 2013.

EU-høring om pasientsikkerhet og behandlingskvalitet - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 5.12.2013
- Legemiddelovervåkingsforordningen - Norsk forskrift kunngjort 3.12.2013
- Legemiddeldirektivet: endringer vedrørende legemiddelovervåking - Norsk forskrift kunngjort 3.12.2013
- Overvåking av legemidler: endringsbestemmekser - Norsk forskrift kunngjort 3.12.2013
- EØS-avtalen artikkel 31 (etableringsrett) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 5.12.2013 (salg av legemidler)

IMMATERIELLE RETTIGHETER
EU-høring om regelverket for copyright - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 5.12.2013

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
- Connecting Europe Facility: integrert europeisk infrastruktur - Rådets 1. gangsbehandling 5.12.2013 (endelig vedtak)
Frekvensressurser til kortdistanseutstyr: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsbeslutning votert i komitologikomite 15.11.2013

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
- Liste over tredjeland med visumplikt eller -fritak for passering av Schengens yttergrenser (kodifisering) - Rådsvedtak 5.12.2013 (endelig vedtak)

KULTUR OG OPPHAVSRETT
- EU-programmet Kreativt Europa (2014-2020) - Rådets 1. gangsbehandling 5.12.2013 (endelig vedtak)

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Import av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien: endringsbestemmelser for Brasil - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 6.12.2013
- Matinformasjonsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om merking av opprinnelsesland eller -sted for kjøtt fra svin, får, geiter og fjærfe - Utkast til kommisjonsforordning votert i komitologikomite 5.12.2013
- Fiskehelsedirektivet: endringsbestemmelser om tiltak mot introduksjon av visse akvatiske sykdommer i Finland, Irland, Sverige og Storbritannia - Utkast til kommisjonsforordning votert i komitologikomite 4.12.2013
- Import av akvatiske dyr fra Canada - Utkast til kommisjonsforordning votert i komitologikomite 04.12.2013
- Bekjempelse av visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 3.12.2013
- Overvåking og bekjempelse av sykdommer hos akvatiske dyr: status for Irland og Ungarn: endringsbestemmelser for Danmark og Irland - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 3.12.2013
- Grenseverdier for marine biotoksiner i levende muslinger - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 2.12.2013

Fôrvarer
- Uønskede stoffer i dyrefôr: endringsbestemmelser om arsenikk, kadmium, bly, nitriter, flyktig sennepsolje og skadelige botaniske urenheter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 7.12.2013
Godkjenning av L-tyrosin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 3.12.2013
Godkjenning av L-selenomethionine som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 3.12.2013
- Strengere offentlig kontroll av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning votert i komitologikomite 4.12.2013

Næringsmidler
- Strengere offentlig kontroll av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning votert i komitologikomite 4.12.2013
- Reduksjon av forekomst av dioksiner, furaner og PCB i fôr og mat - Kommisjonsrekommandasjon offentliggjort i EU-tidende 4.12.2013
Vilkår for bruk av helsepåstander om plantesterolers og plantestanolers evne til å senke LDL-kolesterolnivået i blodet - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 2.12.2013
Godkjenning av en helsepåstand på matvarer om redusert risiko for sykdom - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 2.12.2013
- Bruk av visse tilsetningsstoffer i tangbaserte kaviarlignende fiskeprodukter - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 2.12.2013
- Bruk av stigmasterolrike plantesteroler i tilsetningsstoffer til mat - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 2.12.2013
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om visse sukkeralkoholer - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 2.12.2013
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om ekstrakter av rosmarin (E-392) i visse kjøtt- og fiskeprodukter med lavt fettinhold - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 2.12.2013
- Bruk av søtstoffer i visse typer pålegg av frukt eller grønnsaker - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 2.12.2013

Veterinærmedisin
- Godkjenning av laboratorium i USA for kontroll av rabiesvaksiner - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 4.12.2013
Grenseverdier for rester av veterinærlegemidlet diklazuril i matvarer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 2.12.2013

MILJØ
- Redusert bruk av fosfater i vaskemidler - Norsk forskrift kunngjort 6.12.2013.
Etter at EFTAs overvåkingsorgan 13. november 2013 åpnet sak om manglende norsk gjennomføring av EU-forordningen om begrensning av innholdet av fosfater og andre fosforholdige stoffer i husholdningsvaskemidler, ble en norsk forskrift kunngjort 6. desember 2013. Målet med forordningen er å redusere stigende planteproduksjon forårsaket av økt tilførsel av næringssalter (eutrofiering) av EUs overflatevann. Forordningen ble innlemmet i EØS-avtalen 15. juli 2013.

- EUs program for miljø og klima 2014-2020 (LIFE) - Rådets 1. gangsbehandling 5.12.2013 (endelig vedtak)
- Rammeverk for maritim fysisk planlegging og integrert kystsoneforvaltning - Komiteinnstilling av 13.11.2013 offentliggjort av Europaparlamentet 4.12.2013
- Inspire-direktivet: etablering av europeisk infrastruktur for geografisk informasjon - Høring om gjennomføring igangsatt av Kommisjonen 2.12.2013
- Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser for listen over godkjente virksomme stoffer - EØS-notat offentliggjort 5.12.2013
- Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser for listen over godkjente virksomme stoffer - EØS-notat offentliggjort 5.12.2013
- Felles prinsipper for vurdering og godkjenning av plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 5.12.2013
- Krav til merking av plantevernmidler - offentliggjort 5.12.2013
- Persistente organiske forbindelser (POPs): endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 3.12.2013
- Persistente organiske forbindelser (POPs): endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 3.12.2013
Kjemikalieregelverket REACH: endringsbestemmelser for polysykliske aromatiske hydrokarboner - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 7.12.2013
- Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: vaskemidler - Norsk forskrift kunngjort 6.12.2013

- Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser om pentabromderivat av difenyleter og PFOS - Norsk forskrift kunngjort 6.12.2013

NÆRINGSPOLITIKK
- EUs konkurranseevneprogram for foretak og små og mellomstore bedrifter - COSME (2014-2020) - Rådets 1. gangsbehandling 5.12.2013 (endelig vedtak)

OFFENTLIGE INNKJØP
- Innkjøpsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 5.12.2013
- Elektronisk fakturering ved offentlige innkjøp - Foreløpig holdning ("general apporach") vedtatt av Rådet 2.12.2013

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Etablering av et felles europeisk jernbaneområde - Høring om norsk lovutkast igangsatt av Samferdselsdepartementet 3.12.2013.
Samferdselsdepartementet igangsatte 3. desember 2013 en høring om et utkast til norsk lovendring som følge av et EU-jernbanedirektiv fra 2012 som slo sammen tre eksisterende direktiver og senere endringer av disse. Det nye direktivet innfører i tillegg nye prinsipper for styring av jernbanemarkedet, blant annet når det gjelder forholdet mellom infrastrukturforvalter og staten, avgiftsprinsipper, krav til organisering av tilsynsorganer innenfor markedsovervåking og regulering av tilleggstjenester. Direktivet skal være gjennomført i nasjonal rett i EU-landene innen 16. juni 2015.

- Connecting Europe Facility: integrert europeisk infrastruktur - Rådets 1. gangsbehandling 5.12.2013 (endelig vedtak)
- Krav til typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Rådet og Europaparlamentet 21.11.2013 for klarering
- Retningslinjer for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket - Rådets 1. gangsbehandling 5.12.2013 (endelig vedtak)
- Etablering av en infrastruktur for alternative drivstoff - Rådets foreløpige holdning vedtatt 5.12.2013
- Trafikktelematikk for persontrafikk i det europeiske jernbanesystem: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 7.12.2013
- Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: endringsbestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 4.12.2013
- Samtrafikkevnen for godsvogner i det transeuropeiske jernbanesystemet: endringsbestemelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 2.12.2013
- Felles spesifikasjoner for infrastrukturregisteret for jernbaner - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 2.12.2013
- Spesifikasjoner for samtrafikkevnen i jernbanenettverket: endringsbestemmelser - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 2.12.2013
- Spesifikasjoner for samtrafikkevnen i jernbanenettverket: endringsbestemmelser - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 2.12.2013
- Spesifikasjoner for samtrafikkevnen i jernbanenettverket: endringsbestemmelser - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 2.12.2013
- Det europeiske sjøsikkerhetsbyråets program for bekjempelse av olje- og gassforurensning - Komiteinnstilling av 25.9.2013 offentliggjort av Europaparlamentet 2.12.2013
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 3.12.2013 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.12.2013
Ytelsesmål for levering av flysikringstjenester 2015-2019 - EØS-notat offentliggjort 3.2.2013