Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

Forsiden - Oversikt - Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)
 
EU-rettsakter (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) utstyres alle med en CELEX-betegnelse, som består et tall som angir rettsaktens nivå (1=traktat, 2=bilaterale avtaler, 3=vanlige EU-rettsakter), etterfulgt av vedtaksåret (fire siffer), så en bokstav som angir typen rettsakt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H=rekommandasjon) og til slutt et firesifret løpenummer. Eksempel 1: 32006L0123 er CELEX-nummeret til direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) Eksempel 2: 32009R1223 er CELEX-nummeret til forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen) Et søk på CELEX-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for EU-rettsakten, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle EU-rettsakter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om rettsakten også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på rettsaktens "naturlige" betegnelse, f.eks. "2006/123/EF" eller "1223/2009".
 
EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Godkjenning av et preparat av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til visse fjørfe, griser og fugler
Godkjenning av et preparat av Saccharomyces cerevisiae som fôrtilsetning til smågris og avlspurker
Utvidelse av garantier for Salmonella spp for kjøtt fra broilers beregnet for Danmark
Ny anvendelse av et preparat av Bacillus subtilis som tilsetningsstoff til slakte- og livkylling
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus buchneri som fôrtilsetning til alle dyrearter
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-b-xylanase som fôrtilsetning til karper
Gebyrer og avgifter til Det europeiske jernbanebyrå
Tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevnen til EUs jernbanesystem knyttet til telematikkanvendelser for godstog: endringsbestemmelser
SMB-definisjon
Innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om testprosedyrer
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om testprosedyrer
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringsmessige avsetninger og basiskapitalgrunnlag for rapportering (31.12.2017-30.3.2018)
Avslag på fornyet godkjenning av Reynoutria sachalinensis-ekstrakt som aktivt stoff i plantevernmidler
Avslag på fornyet godkjenning av propineb som aktivt stoff i plantevernmidler
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet bifentrin i plantevernmidler
NIS-direktivet om tiltak for nettverks- og informasjonssikkerhet: gjennomføringsbestemmelser
Næringsmidler for spesielle grupper: utfyllende bestemmelser om kravene til proteininnhold i tilskuddsblandinger
EUs referanselaboratorier for munn- og klovsyke og for smittsom blæreutslett hos svin
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser for dicyclohexyl-ftalat (DCHP) som stoff av stor grunn til bekymring
Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantemedisiner (urtelisten): Valeriana officinalis L.
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om kontroll av forankringsanordninger som skal hindre eller stanse fall fra stor høyde
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om transaksjoner med ikke-finansielle motparter etablert i tredjeland
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om Etiopia
CO2-utslippsstandarder for personbiler: endringsbestemmelser om gjennomsnittlig masse av nye kjøretøy i 2014-2016

Sider