Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: endringsbestemmelser
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser
EU-byrået ENISA og europeisk cybersikkerhet
Avvikling av kredittinstitusjoner og visse verdipapirforetak: endringsbestemmelser
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser
Fornyet godkjenning av S. cerevisiae CNCM I-1077 som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse husdyr
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: utfyllende bestemmelser om innovasjonsfondet
Grenseverdi for kolekalsiferol (D3-vitamin) i fôr til laksefisk
Lydnivået til motorkjøretøyer: endringsbestemmelser
Tekniske spesifikasjoner for fartøysporingssystemer for kanaltrafikk
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet (EMIR): endringsbestemmelser
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser
Næringsmidler for spesielle grupper: endringsbestemmelser om D-vitamer og erukasyre i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger
Energieffektiviseringsdirektivet: endringsbestemmelser om vurderinger av potensialet for varme- og kjøleeffektivitet
Europeiske venturekapitalfond: utfyllende bestemmelser om interessekonflikter
Europeiske fond for sosialt entreprenørskap: utfyllende bestemmelser om interessekonflikter, sosial virkninger og informasjon til investorer
Samkjøring av EUs databaser for politi- og rettssamarbeid, asyl og migrasjon
Samkjøring av EUs databaser for grensekontroll og visum
Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: utfyllende bestemmelser om elektronisk rapporteringsformat
Fornybar energidirektivet: utfyllende bestemmelser om biobrensel
Godkjenning av et preparat av muramidase som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger og mindre utbredte fjørfearter til oppfôring
Fornyet godkjenning av organisk selen og selenometionin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Statistikk over gass- og elektrisitetspriser til industrien: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
Informasjon om opprinnelsesland eller -sted for hovedingrediensen i en matvare: retting av gresk språkversjon
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av mono- og diglyserider av fettsyrer (E 471) på enkelte friske frukter

Sider