Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Slovakia
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Bulgaria og Ungarn
Erverv av jordbruksareal i Kroatia: forlengelse av overgangsperiode
Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: endringsbestemmelser om hyppigheten av medisinske undersøkelser i forbindelse med covid-19-pandemien
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen
Godkjenning av en teknologi for 12 volts dynamoer som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om biler som bruker alternativt drivstoff
Godkjenning av en dynamofunksjon som benyttes i 12 volts dynamoer som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra visse personbiler
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Ungarn og Romania
Harmonisering av frekvensbåndene 1920-1980 MHz og 2110-2170 MHz for bakkebaserte kommunikasjonstjenester: endringsbestemmelser
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Ungarn, Polen, Litauen og Belgia
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Ungarn og Romania
Harmonisering av frekvensbåndet 2 500-2 690 MHz for bakkebaserte kommunikasjonstjenester: endringsbestemmelser
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Ungarn, Romania og Tyskland
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Ungarn
Harmonisering av frekvensbåndet 24,25-27,5 GHz for bakkebaserte kommunikasjonstjenester: endringsbestemnmelser
Revisjonsdirektivet: krav til vedkommende myndigheter i Sør-Afrika
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8: generell forlengelse samt endringsbestemmelser om Ungarn
Beskyttelse av dyr brukt til vitenskapelige formål: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsformat
Anerkjenning av regioner i Italia og Portugal som fri for storfetuberkulose og i regioner i Porugal som fri for storfebrucellose
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Polen og Ungarn
Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: endringer for visse helseyrker
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Litauen, Polen og Ungarn
Helsetjenester over landegrensene: endringsbestemmelser om European Reference Networks i forbindelse med covid-19-utbruddet
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Ungarn
Godkjenning av laboratorier i Brasil, Kina, Sør-Korea, Thailand og USA for testing av rabiesvaksiner

Sider