Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Tillatelse til endring av spesifikasjonene for 2'-fucosyllactose som ny mat
Tillatelse til utvidelse av bruk av olje fra Schizochytrium sp. som ny mat
Import av rå melk, meieriprodukter, råmelk og råmelkbaserte produkter til konsum: endringsbestemmelser om Japan
Rapportering og transparens av verdipapirtransaksjoner: endringsbestemmelser om sanskjoner, tiltak og undersøkelser
Rapportering og transparens av verdipapirtransaksjoner: endringsbestemmelser om søknader om registrering og utvidelse av registreringen
Rapportering og transparens av verdipapirtransaksjoner: endringsbestemmelser
Transaksjonsregistre: krav til søknad om registrering
Transaksjonsregistre: gjennomføringsbestemmelser om adgang til data
Transaksjonsregistre: supplerende bestemmelser om gebyrer ilagt av ESMA
Transaksjonsregistre: utfyllende bestemmelser om innholdet av søknader om registrering
Transaksjonsregistre: supplerende bestemmelser om innsamling, verifisering og offentliggjøring av data om verdipapirfinansieringstransaksjoner
Adgang til opplysninger om verdipapirfinansieringstransaksjoner som oppbevares i transaksjonsregistre
Transaksjonsregistre: innrapportering av opplysninger om verdipapirfiansieringstransaksjoner
Gjenoppretting og omstrukturering av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser
Avslag på forlenget godkjenning av etoprofos som aktivt stoff i plantevernmidler
Påstandsforordningen for matvarer: unntaksbestemmelser for bruk av generiske betegnelser
Godkjenning av det aktive stoffet mefentriflukonazol i plantevernmidler
Plantevernmidler: endringsbestemmelser om rapporterende medlemsstat for visse aktive stoffer (1-metylsyklopropen m.fl.)
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen 'Tequila' som alkoholsterk drikk
Kvotedirektivet om handel med CO2: gjennomføringsbestemmelser om gratistildelinger for perioden 2021-2030
Forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer (bifentrin m.fl.)
Radiodirektivet: tilleggsbestemmelser om lokaliseringsinformasjon i nødsamtaler fra mobile enheter
Tiltak mot spredning av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE): importbestemmelser
CO2-utslipp fra og drivstofforbruk til tunge kjøretøy
Ytelses- og avgiftsordning for flysikringstjenester

Sider