Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Import av rå melk, meieriprodukter, råmelk og råmelkbaserte produkter til konsum: endringsbestemmelser om Bosnia-Hercegovina
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om anmeldte treningsorganisasjoner
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: utfyllende bestemmelser om kontaktpunkter for utstedere av elektroniske penger og betalingstjenesteytere
Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: gjennomføringsbestemmelser om standarder for konformitetserklæring
Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: gjennomføringsbestemmelser om innrapportering til ESMA
Beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker: rettelse og endringsbestemmelser
Integrert statistikk om jordbruksbedrifter
Godkjenning av et preparat produsert av Komagataella pastoris som fôrtilsetningsstoff til visse fugle- og dyrearter
Godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis som fôrtilsetning til slaktegriser
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff av Bacillus subtilis til fjørfearter av mindre økonomisk betydning til slakt og verping
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff produsert av Bacillus subtilis (DSM 28343) til avvendt smågris
Forsikringsdirektivet: rentekurver for beregning av forsikringstekniske avsetninger og basiskapital for rapporteringsperioden 30.6.-29.9.2018
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for isofluran
Forlenget godkjenning av Ampelomyces quisqualis stamme AQ10 som et aktivt lavrisikostoff i plantevernmidler
Automatisk validering av flybesetninglisenser
Forlenget godkjenning av carfentrazonetyl som aktivt stoff i plantevernmidler
Forlenget godkjenning av trifloxystrobin som aktivt stoff i plantevernmidler
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om reddikblader
Felleseuropeiske luftromskrav og prosedyrer for ytelsesbasert navigasjon
Avslag på forlenget godkjenning av fenamidon som aktivt stoff i plantevernmidler
Felles regler for sivil luftfart: endringer til gjennomføringsbestemmelser for kommersielle operasjoner
Godkjenning av visse kobberforbindelser som tilsetningsstoff til fôrvarer for alle dyrearter
Godkjenning av utvidet bruk av olje fra mikroalgen Schizochytrium sp. som ny mat
Unionslisten for ny mat: rettelse
Avslag på forlenget godkjenning av oxasulfuron som aktivt stoff i plantevernmidler

Sider