Europalov - uke 3/2014

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 32014 - Europalov - uke 3/2014

UKE 3/2014
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 13.01.-19.01.2014


• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- EU-programmet for sosial endring og innovasjon 2014-2020 - Utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste 13.1.2014.
EFTA/EØS-landene oversendte 10. januar 2014 utkast til EØS-komitebeslutning til EUs utenrikstjeneste om innlemmelse i EØS-avtalen av EU-programmet for sosial endring og innovasjon (EaSI) for perioden 2014-20. Programmet samler og viderefører de tre eksisterende programmene Progress (EU-programmet for sysselsetting og sosial solidaritet), EURES (European Employment Services) og støtteordningen European Progress Microfinance Facility. Programmet vil støtte koordinering av landenes politikkutvikling, deling av beste praksis, kapasitetsbygging og testing av innovative politikker og har til disposisjon et totalbudsjett på 919,5 millioner euro for perioden 2014-2020. Likestillings- og ikke-diskriminerings­delene av Progress-programmet vil ikke inngå i det nye programmet, men i stedet bli videreført av programinitiativ på justisområdet.

- Trygdeforordningen: koordinering av trygdeordninger - Veiledning publisert av Kommisjonen 13.1.2014. Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 15.1.2014.
Europakommisjonen publisert 13. januar 2014 en praktisk veiledning om trygdeytelser til personer som har flyttet til et annet EØS-land. Den opprinnelige forordningen (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og deres familiemedlemmer som flytter innenfor Fellesskapet, ble i 2004 erstattet av forordning (EF) 883/2004. Formålet med det nye og moderniserte regelverket, som trådte i kraft 1. mai 2010 i EU-landene, er å gjøre det enklere, lettere tilgjengelig, mer brukervennlig, effektivt og moderne. EØS-komiteen vedtok i 2011 å innlemme forordningen i EØS-avtalen. Norske forskrifter som gjennomfører den nye forordningen ble kunngjort sommeren 2012.

- EU-politikk for fri bevegelse av personer - Oppdatert memo offentliggjort av Kommisjonen 15.1.2014
Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES) - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 17.1.2014

ENERGI
- Grønnbok og høring om EUs klima- og energipolitikk - Omtale publisert av Stortinget EU/EØS-nytt. Omtale av norsk innspill publisert av Norges EU-delegasjon 8.1.2014.
Kommisjonen la 27. mars 2013 fram flere høringsdokumenter i forbindelse med forberedelsene til en ny klima- og energipakke for 2030. I tillegg til grønnboken om EUs klima- og energipolitikk fram til 2030 (dette faktaarket), presenterte Kommisjonen også et høringsdokument om karbonfangst og -lagring og om internasjonal klimapolitikk, samt en rapport om gjennomføring av fornybar energidirektivet. Regjeringen sendte 19. desember 2014 et innspill til Kommisjonen med norske synspunkter på EUs 2030-rammeverk.

- Statlig intervensjon i elektrisitetsmarkedet - Høring igangsatt av Olje- og energidepartementet 8.1.2014

FINANSIELLE TJENESTER
- Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID (omarbeiding) - Kompromiss fremforhandlet mellom Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen 15.1.2014

FORBRUKERVERN
- EUs forbrukerprogram 2014-2020 - Europaparlamentets plenumsbehandling 14.1.2014

FORSKNING OG UTDANNING
- EUs rammeprogram for forskning og innovasjon - Horisont 2020 - Utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste 10.1.2014.
EFTA/EØS-landene oversendte 10. januar 2014 utkast til EØS-komitebeslutning til EUs utenrikstjeneste om innlemmelse i EØS-avtalen av EUs forskningsprogram Horison 2020. Kommisjonen publiserte i begynnelsen av desember 2013 en rekke utlysninger av forskningsmidler fra det nye programmet. De første av disse har søknadsfrist i mars 2014.

- EU-programmet Erasmus+ (2014-2020) - Utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste 13.1.2014.
EFTA/EØS-landene oversendte 13. januar 2014 utkast til EØS-komitebeslutning til EUs utenrikstjeneste om innlemmelse i EØS-avtalen av EUs nye ungdoms- og utdanningsprogram Erasmus+. Programmet har til disposisjon et budsjett på 14.8 millioner euro for perioden 2014-2020. EU-delegasjonen publiserte 20. desember 2013 en omtale av programmet. Søknadsfrist for de første stipendene i Erasmus+ er 17. mars 2014.

- Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi (EIT) - endringer og forlengelse 2014-2020 - Utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste 10.1.2014
- Implementering og utnyttelse av satellittnavigasjonssystemene Galileo og EGNOS - Utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste 13.1.2014

HELSE
- Overvåking av legemidler: gjennomføringsbestemmelser - Utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.1.2014
- Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 14.1.2014

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
- Toppdomenet .eu - Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 15.1.2014.
EØS-komiteen vedtok 3. mai 2013 å innlemme i EØS-avtalen seks rettsakter fra 2002 som etablerer det rettslige grunnlaget for og bruken av toppdomenet .eu som ble innført i EU-landene i 2006. Toppdomenet er opprettet for blant annet å fremme handel og konkurranse i det indre marked, inkludert netthandel. En norsk forskrift som gjennomfører EU-regelverket om toppdomenet .eu i norsk rett ble kunngjort i mai 2013. Fra 8. januar 2014 har man kunnet registrere .eu-domener i Norge.

KATASTROFEBEREDSKAP
- Fellesskapets ordning for katastrofeberedskap 2014-2020 - Utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste 13.1.2014

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
EU-høring om definisjonen av statsstøtte - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 17.1.2014
Retningslinjer for statsstøtte for å fremme risikofinansierte investeringer - Statsstøtteretningslinjer vedtatt av Kommisjonen 15.1.2014

KULTUR OG OPPHAVSRETT
- EU-programmet Kreativt Europa (2014-2020) - Utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste 13.1.2014

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Krav til import av kjøtt av oppdrettede strutsefugler til konsum fra Israel og Sør-Afrika - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 16.1.2014
Beskyttelsestiltak overfor afrikansk svinepest i tredjeland: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitologikomite 17.1.2014
- Fiskehelsedirektivet: endringsbestemmelser om tiltak mot introduksjon av visse akvatiske sykdommer i Finland, Irland, Sverige og Storbritannia - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 16.1.2014
- Honningdirektivet: endringsbestemmelser - Europaparlamentets foreløpige 1. gangsbehandling 15.1.2014
- Ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.1.2014
- Beskyttelse av dyr brukt til vitenskapelige formål: korrigering av gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsformat - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 15.1.2014
- Import av akvatiske dyr fra Canada - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.1.2014

Næringsmidler
- Næringsmidler for spesielle grupper - Norsk forskrift kunngjort 17.1.2014.
EØS-komiteen vedtok 13. desember 2013 å innlemme i EØS-avtalen EUs nye ernæringsforordning for spesielle grupper (Food for Specific Groups - FSG). Forordningen erstatter eksisterende direktiver og forordninger om blant annet slankeprodukter, medisinske næringsmidler, barnemat, morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger og gluten, samt rammedirektivet om næringsmidler til særlige formål. Med unntak av visse artikler trer den nye forordningen i kraft 20. juli 2016 i EUs medlemsland. En norsk gjennomføringsforskrift ble kunngjort 17. januar 2014.

Godkjenning av en helsepåstand på matvarer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.1.2014
- Røykaromaer til bruk i eller på næringsmidler: gjennomføringsbestemmelser - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilynet 17.1.2014
- Ny matforordningen (revisjon) - Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 15.1.2014
- Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: unntaksbestemmelser for sjøtransport av flytende oljer og fett - Utkast til kommisjonsforordning votert i komitologikomite 29.11.2013
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - Utkast til kommisjonsforordning votert i komitologikomite 19.11.2013

MILJØ
- EU-strategi for plastavfall: grønnbok og høring - Europaparlamentets resolusjon 14.1.2014.
Europakommisjonen lanserte 7. mars 2013 en åpen konsultasjon om hvordan plastprodukter kan lages mer bærekraftige og med færre miljøvirkninger. Høringen som inkluderer 26 spørsmål, er ledsaget av en grønnbok med forslag til en europeisk strategi for plastavfall. Europaparlamentet vedtok 14. januar 2014 en resolusjon om grønnboken.

EUs miljømerke til vaskemidler: endringsbestemmelser for visse stoffer - Utkast til kommisjonsbeslutning votert i komitologikomite 11.12.2013
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til trykt papir - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitologikomite 14.1.2014
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til maling og lakk - Utkast til kommisjonsbeslutning votert i komitologikomite 22.11.2013
- EU-strategi for renere luft i Europa - Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 17.1.2014
- CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser - Europaparlamentets plenumsbehandling 14.1.2014 (kompromiss med Rådet)
- Sektorer utsatt for karbonlekkasje: endringsbestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 14.1.2014
- Avfallstransportforordningen: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 14.1.2014
- Godkjenning av benalaxyl-M som virksomt stoff i plantevernmiddel - EØS-notat offentliggjort 18.1.2014
- Godkjenning av pyroxsulam som virksomt stoff i plantevernmiddel - EØS-notat offentliggjort 18.1.2014
- Godkjenning av spirotetramat som virksomt stoff i plantevernmiddel - EØS-notat offentliggjort 18.1.2014
- Vilkår for bruk av det virksomme stoffet ethoprophos i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 18.1.2014
- Godkjenning av tembotrion som virksomt stoff i plantevernmiddel - EØS-notat offentliggjort 18.1.2014
- Godkjenning av penthiopyrad som virksomt stoff i plantevernmiddel - EØS-notat offentliggjort 18.1.2014
- Godkjenning av natriumsølvthiosulfat som virksomt stoff i plantevernmiddel - EØS-notat offentliggjort 18.1.2014
- Godkjenning av klorantraniliprol som virksomt stoff i plantevernmiddel - EØS-notat offentliggjort 18.1.2014
- Godkjenning av bromeddiksyre som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS-notat offentliggjort 17.1.2014
- Godkjenning av kobbersulfatpentahydrat som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS-notat offentliggjort 17.1.2014
- Godkjenning av aluminiumfosfid som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS-notat offentliggjort 17.1.2014
- Godkjenning av benzosyre som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS-notat offentliggjort 17.1.2014
- Godkjenning av etofenprox som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS-notat offentliggjort 17.1.2014
- Godkjenning av IPBC som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS--notat offentliggjort 17.1.2014
- Godkjenning av tebuconazol som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS-notat offentliggjort 17.1.2014
- Godkjenning av nonansyre som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 17.1.2014
- Biocidforordningen: endringer av godkjenninger - Utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.1.2014
- Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om avgifter og gebyrer til Det europeiske kjemikaliebyrået - Utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.1.2014

NÆRINGSPOLITIKK OG DET INDRE MARKED
- Regelforenkling og reduksjon av administrative byrder (REFIT-programmet) - Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 13.1.2014

OFFENTLIGE INNKJØP
- Konsesjonskontraktsdirektivet - Europaparlamentets plenumsbehandling 15.1.2014 (kompromiss med Rådet).
Europaparlamentet bekreftet 15. januar 2014 et kompromiss med Rådet om nye EU-regler for konsesjonskontrakter (dette faktaarket), offentlige anskaffelser og offentlige kontrakter innenfor tjenestesektorene vann, energi, transport og post. Med unntak av konsesjonskontrakter for bygg og anlegg, som er delvis omfattet av dagens anskaffelsesdirektiver, er det i dag ikke egne prosedyreregler for tildeling av slike konsesjonskontrakter. Formålet det nye regelverket er å klargjøre gjeldende rettspraksis og hindre konkurransevridning. Etter tilsvarende bekreftelse av Rådet, vil direktivet bli publisert i EU-tidende. Senest to år senere skal bestemmelsene være gjennomført i nasjonal rett i EU-landene.

- Forsyningsvirksomhetdirektivet (revisjon): offentlige kontrakter innenfor tjenestesektorene vann, energi, transport og post - Europaparlamentets plenumsbehandling 15.1.2014 (kompromiss med Rådet)
- Innkjøpsdirektivet (revisjon) - Europaparlamentets plenumsbehandling 15.1.2014 (kompromiss med Rådet)

STATISTIKK
- Revisjon av det europeiske nasjonalregnskapssystem (ENS 95) - Utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.1.2014.
En revidert utgave av forordningen om det europeiske nasjonalregnskapssystem (ENS) ble publisert i EU-tidende 26. juni 2013. Forordningen om ENS-systemet ble sist oppdatert i 1995, men krevde en ny revisjon etter at det tilsvarende internasjonale FN-baserte nasjonalregnskapssystemet (SNA) ble oppdatert i 2008. EU-systemet er helt i tråd med FN-systemet, men presentasjon, kategorisering og detaljeringsgrad er tilpasset EUs behov.

Europeisk befolkningsstatistikk: gjennomføringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 16.1.2014
- EUs statistikkprogram 2013-2017: finansiering av perioden 2014-17 - Utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste 14.1.2014

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Fartsskrivere innen veitransport: endringsbestemmelser - Europaparlamentemts 2. gangsbehandling 15.1.2014 (kompromiss med Rådet).
Etter Rådets 1. gangsbehandling i oktober 2013, la Europaparlamentet 15. januar 2014 siste hånd på behandlingen av Kommisjonens forslag til nye bestemmelsene om fartsskrivere for busser og lastebilder over 3.5 tonn. Forordningen, som nå kan publiseres i EU-tidende, vil blant annet medføre at nye kjøretøy om tre år vil bli utstyrt med smarte fartsskrivere som kan kommunisere med kontrollutstyr langs veiene. Fartsskriveren vil signaliserer til kontrollører dersom den har registrert uregelmessigheter som kan begrunne en nærmere kontroll. Dette skjer mens kjøretøyet er i bevegelse ute på veien.

- Skipsutstyrsdirektivet: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 17.1.2014
Kriterier for søkere om jernbaneinfrastrukturkapasitet - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 16.1.2014
- Tekniske krav til fartøyer på innlands vannveier: endringsbestemmelser - Utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.1.2014
- Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 3.12.2013 - EØS-notat offentliggjort 14.1.2014

VARER
Barnesikring av lightere (forlenget gyldighet) - Utkast til kommisjonsbeslutning votert i komitologikomite 8.1.2014