Europalov - uke 45/2013

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 452013 - Europalov - uke 45/2013

UKE 45/2013
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 04.11-10.11.2013


• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Styrking av innvandrerarbeideres rettigheter - Komiteinnstilling votert i Europaparlamentet 5.11.2013.
Kommisjonen la 26. april 2013 fram et direktivforslag om styrking av rettighetene til arbeidere som benytter seg av retten til fri bevegelse over landegrensene. Blant foreslåtte tiltak er etablering av nasjonale kontaktpunkter med ansvar for informasjon, assistanse og rådgiving til arbeidstakere og arbeidsgivere, sikring av egnede nasjonale tvisteløsningsordninger, og adgang for fagforeninger, NGOer og andre til å initiere administrative eller rettslige prosedyrer på vegne av arbeidsinnvandrere ved tilfeller av diskriminering. Europaparlamentets komiteinnstilling ble vedtatt 5. november 2013. Det vil nå bli innledet forhandlinger med Rådet med sikte på et kompromiss med medlemslandene foran Europaparlamentets plenumsbehandling.

- Harmonisering av arbeidsmiljødirektiver med CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av stoffer og blandinger - EØS-notat offentlliggjort 9.11.2013
- Utestasjoneringsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 7.11.2013
- Evaluering av adgangen til beskyttede yrker - Svensk departementsnotat offentliggjort 4.11.2013
- Fri bevegelse av arbeidskraft: gjennomføringsbestemmelser for EUs mobilitetsnettverk EURES - EØS-komitebeslutning 8.11.2013

ENERGI
- Energieffektiviseringsdirektivet - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 6.11.2013.
Kommisjonen la 6. november 2013 fram en veiledning om EU-direktivet om energieffektivisering som ble vedtatt i 2012. EUs medlemsland har frist til 5. juni 2014 med å gjennomføre direktivet i nasjonal rett. Olje- og energidepartementet igangsatte 20. desember 2012 en høring om direktivet.

- Kostnadsoptimalitetsforordningen om bygningers energiytelse - EØS-notat offentliggjort 4.11.2013
- Energimerking av stekeovner og avtrekkshetter - EØS-notat offentliggjort 4.11.2013
Statlig intervensjon i elektristetsmarkedet - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 5.11.2013
- Transparensforordningen om data i elektrisitetsmarkedene - EØS-notat offentliggjort 4.11.2013

FINANSIELLE TJENESTER
- Euroforordningen: betalinger over landegrensene - Samtykkeproposisjon fremmet av Utenriksdepartementet 8.11.2013.
Utenriksdepartementet fremmet 8. november 2013 en proposisjon til Stortinget om godkjenning av EØS-komiteens beslutning fra mai 2013 om innlemmelse i EØS-avtalen av euroforordningen fra 2009 om betalinger i euro på tvers av landegrensene (dette faktaarket) og forordning 260/2012 om teknisk krav til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro.

- Teknisk krav til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro - Samtykkeproposisjon fremmet av Utenriksdepartementet 8.11.2013
- Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: endringsbestemmelser - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 6.11.2013
- EØS-avtalen artikkel 40 (fri kapitalbevegelse) - Fortolkningsdom avsagt i EU-domstolen 7.11.2013

FORSKNING OG UTDANNING
- EU-program for overvåking og sporing i rommet - Utkast av 23.10.2013 til komiteinnstilling offentliggjort av Europaparlamentet

HELSE
- Symbol for legemidler som er underlagt særskilt overvåking - EØS-notat offentliggjort 5.11.2013.
En trekant med spissen ned vil snart bli å finne på legemiddel­beskrivelsen for visse medisiner i EU-landene. Dette fremgår av en kommisjonsforordning som ble publisert i EU-tidende 8. mars 2013. Helse- og omsorgsdepartementets EØS-notat ble offentliggjort 5. november 2013. Det nye symbolet skal gjøre det lettere for pasienter og helsepersonell å gjenkjenne legemidler som er underlagt særskilt overvåking. I bruksanvisningen oppfordres man til at melde fra om bivirkninger gjennom de nasjonale rapporteringssystemer. Forordningen er merket EØS-relevant og er til vurdering i Norge, Island og Liechtenstein for innlemmelse i EØS-avtalen.

- Justering av avgifter som skal betales til Det europeiske legemiddelbyrået - EØS-notat offentliggjort 5.11.2013
- Godkjenning av USA som opprinnelsesland for aktive stoffer i legemidler - EØS-notat offentliggjort 5.11.2013
- Avgifter til Det europeiske legemiddelkontoret for overvåking av legemidler til mennesker - Utkast av 24.10.2013 til komiteinnstilling offentliggjort av Europaparlamentet
- Godkjenning av Japan som opprinnelsesland for aktive stoffer i legemidler - EØS-komitebeslutning 8.11.2013
- Medisinsk utstyr: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 5.11.2013
- Kontroll og vurderinger av medisinsk utstyr - EØS-notat offentliggjort 5.11.2013
- System for unik utstyrsidentifikasjon for medisinsk utstyr - EØS-notat offentliggjort 5.11.2013
- Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om emulgeringsmidlet Polidicanol - EØS-komitebeslutning 8.11.2013
- Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 8.11.2013
- Beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker - EØS-komitebeslutning 8.11.2013
- Beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker: gjennomføringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 9.11.2013
- Helsetrusler over landegrensene - Europaparlaments- og rådsbeslutning publisert i EU-tidende 5.11.2013

IMMATERIELLE RETTIGHETER
- Vernetidsdirektivet for opphavsrett og nærstående rettigheter - Samtykkeproposisjon fremmet av Utenriksdepartementet 8.11.2013.
Utenriksdepartementet fremmet 8. november 2013 en proposisjon til Stortinget om godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av EUs nye direktiv om vernetiden for opphavsrett og nærstående rettigheter. Direktivet forelenger vernetiden fra 50 til 70 år for musikeres og produsenters rettigheter til sine innspillinger. Direktivet skal være gjennomført i nasjonalt rett i EU-landene innen 1. november 2013. EØS-komiteen vedtok i mai 2013 å innlemme i direktivet i EØS-avtalen. Vedtaket krever parlamentsbehandling i Norge, Island og Liechtenstein før det kan tre i kraft.

- Forenklede regler for lisensiering av musikkproduksjoner over landegrensene - Kompromiss mellom Europaparlamentet og Rådet 5.11.2013

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
- Tiltak for det europeiske indre marked for elektronisk kommunikasjon - EØS/EFTA-kommentar avgitt 4.11.2013. EØS-notat offentliggjort 5.11.2013.
Kommisjonen la 11. september 2013 fram forslag til en forordning (dette faktaarket) som, hvis det blir vedtatt, innenbærer en kraftig reform av markedet for telekommunikasjon. Forslaget medfølges av en meddelelse med informasjon og bakgrunn om hvorfor det haster med å få gjennomført det indre marked for telekommunikasjon og en anbefaling om ikke-diskriminering og kostnadsmetoder ved utbygging av bredbånd. Blant konkrete tiltak som foreslås er fjerning av roaminggebyrer og gebyrer for internasjonale oppkall innenfor Europa, sikring av nettnøytralitet, forenkling av regelverket for telekommunikasjonsoperatører og samordnet frekvenstildeling. En EFTA/EØS-kommentar om forslaget ble oversendt EU-institusjonene 4. november 2013. Samferdselsdepartementets EØS-notat ble offentliggjort 5. november 2013.

- Datalagringsdirektivet: lagring av data fra elektronisk kommunikasjon - Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 7.11.2013
- Rammedirektivet: generelle bestemmelser for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester - Fortolkningsdom avsagt i EU-domstolen 7.11.2013
- Personverndirektivet: behandling av personopplysninger - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 7.11.2013
- Systemer til mobilkommunikasjon om bord på skip (MCV-tjenester) - EØS-komitebeslutning 8.11.2013
- Harmonisering av 2 GHz-frekvensbåndet for bakkebaserte kommunikasjonstjenester - EØS-komitebeslutning 8.11.2013

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
- Tilsyn med nasjonal gjennomføring av Schengen-regler - Rådsforordning publisert i EU-tidende 6.11.2013.
EU-tidende publiserte 6. november 2013 forordningen som oppretter en evaluerings- og overvåkings­mekanisme for Schengen-landenes gjennomføring av regelverket. Mens Kommisjonen og EFTAs overvåkingsmekanisme overvåker nasjonal gjennomføring av EU-regelverket for det indre marked, har det ikke eksistert en tilsvarende overvåking av hvordan Schengen-reglene praktiseres i de enkelte landene. Kontrollbehovet vil bli fastsatt gjennom konsultasjon med Schengen-grensebyrået Frontex og eksperter fra Schengen-landene.

- Gjenninnføring av grensekontroll mellom Schengen-landene ved ekstraordinære omstendigheter - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 6.11.2013.
EU-tidende publiserte 6. november 2013 forordningen som oppretter en EU-beslutningsprosedyre for gjenninnføring av grensekontroll mellom Schengen-landene ved ekstraordinære omstendigheter. En ekstraordinær grensekontroll skal normalt vare i 30 dager, med mulighet for forlengelse. Samtidig ble også forordningen en Schengen-evalueringsmekanisme publisert, samt forordningen om opprettelse av det europeiske grenseovervåkingssystemet Eurosur.

Igangsetting av visuminformasjonssystemet (VIS): niende, tiende og ellevte region - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 9.11.2013
- Europeisk system for grenseovervåking - EUROSUR - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 6.11.2013

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
Retningslinjer for statsstøtte til bedrifter i vanskeligheter - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 5.11.2013

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket - EØS-komitebeslutning 8.11.2013
- Bekjempelse av visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 8.11.2013
- Biproduktforordningen: endringsbestemmelser for animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum - EØS-komitebeslutning 8.11.2013
- Bekjempelse av skrapesyke: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 7.11.2013
- EUs referanselaboratorium for munn- og klovsyke - EØS-komitebeslutning 8.11.2013
- Munn- og klovsykedirektivet: endringsbestemmelser om laboratorier for håndtering av levende virus - EØS-komitebeslutning 8.11.2013
- Kontrollforordningen for mat, fôr og dyrehelse: endringsbestemmelser om EU-referanselaboratorier - EØS-komitebeslutning 8.11.2013
- Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 7.11.2013
- Veterinære grensekontrollstasjoner: endringer til listen - EØS-notat offentliggjort 7.11.2013
- Fugleinfluensa: endringsbestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 5.11.2013
- Importforbud fra Peru av visse bløtdyr til konsum: endringsbestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 5.11.2013
- Import og transitt av fjærkre og fjærkreprodukter: endringsbestemmelser for Moldova - Utkast til kommisjonsforordning votert i komitologikomite 31.10.2013

Fôrvarer
- Godkjenningen av fôrtilsetningsstoff til bruk i drikkevann til avvent smågris, slaktegris, verpehøns og slaktehøns - EØS-komitebeslutning 8.11.2013
- Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger og små fuglearter - EØS-komitebeslutning 8.11.2013
- Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger, eggleggende høner og smågriser - EØS-komitebeslutning 8.11.2013
- Godkjenning av et preparat av B. subtilis som tilsetningsstoff til griser - EØS-komitebeslutning 8.11.2013
- Godkjenning av to preparater av L. plantarum som tilsetningsstoffer til fôr - EØS-komitebeslutning 8.11.2013
- Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til kalver for oppdrett - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 7.11.2013
- Godkjenning av et preparat av Lactobacillus som fôrtilsetning til alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.11.2013
T-2-toksin og HT-2 toksin i fôrblandinger til katter - Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 6.11.2013
Forbud mot visse koboltforbindelser som tilsetningsstoffer til fôr - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 5.11.2013
- Tilbaktrekning av godkjenning av visse tilsetningsstoffer til fôr - EØS-komitebeslutning 8.11.2013

Plantesanitære forhold
- Omsetning av såkorn: krav til planten Oryza sativa - EØS-notat offentliggjort 7.11.2013

Næringsmidler
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av fosfater i våtsaltet fisk - EØS-notat offentliggjort 8.11.2013
- Import fra Chile av muslinger, pigghuder, kappedyr og sjøsnegler til konsum - EØS-notat offentliggjort 9.11.2013
- Bestråling av matvarer: godkjente anlegg i tredjeland - EØS-komitebeslutning 8.11.2013
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - EØS-notat offentliggjort 9.11.2013
- Bruk av tilsetningsstoffet kaliumdiacetat i næringsmidler - EØS-komitebeslutning 8.11.2013
- Maksimumsgrenser for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 8.11.2013
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 8.11.2013
- Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler - EØS-notat offentliggjort 9.11.2013
- Bruk av søtstoffer i visse typer pålegg av frukt eller grønnsaker - EØS-notat offentliggjort 9.11.2013
- Maksimalgrenseverdier for rester av visse plantevernmidler i næringsmidler - EØS-notat offentliggjort 7.11.2013
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av natriumaskorbat i D-vitamin-preparater til barne- og spebarnsmat - EØS-komitebeslutning 8.11.2013
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av trikalsiumfosfat i barne- og spebarnsmat - EØS-komitebeslutning 8.11.2013

Veterinærmedisin
- Grenseverdier for rester av veterinærlegemidlet eprinomektin i matvarer - EØS-komitebeslutning 8.11.2013
- Grenseverdier for rester av veterinærlegemidlet diklazuril i matvarer - EØS-komitebeslutning 8.11.2013
Godkjenning av laboratorium i USA for kontroll av rabiesvaksiner - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitologikomite 25.10.2013
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for stoffet monensin - EØS-komitebeslutning 8.11.2013
- Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: endringsbestemmelser om prednisolon - EØS-komitebeslutning 8.11.2013
- Maksimale restmengder av stoffet monepantel i næringsmidler av animalsk opprinnelse - EØS-komitebeslutning 8.11.2013

MILJØ
Miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til skylletoaletter og urinaler - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 9.11.2013
- Allmennhetens deltakelse i utarbeidelsen av visse miljørelaterte planer og programmer - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 7.11.2013
- EUs miljømerke: forlengelse av gyldigheten av kriteriene for visse produktgrupper - EØS-komitebeslutning 8.11.2013
- Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til blandebatterier - EØS-komitebeslutning 8.11.2013
- Ozonforordningen: endringsbestemmelser om haloner til bruk i luftfartøy - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.11.2013
- Ozonforordningen: endringsbestemmelser om metylbromid - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.11.2013
- CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser - Komiteinnstilling votert i Europaparlamentet 5.11.2013 (kompromiss med Rådet)
- Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelser om kredittrettigheter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.11.2013
Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser om plastbæreposer - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 4.11.2013. Omtale av Norges EU-delegasjon publisert 4.11.2013
- Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 8.11.2013
- Avfallstransportforordningen: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 8.11.2013
- EUs miljøhandlingsprogram til 2020 - Omtale publisert av Den norske EU-delegasjonen 8.11.2013
- Forbud mot produksjon, import, omsetning og bruk av måleinstrumenter som inneholder kvikksølv - EØS-komitebeslutning 8.11.2013
- REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 8.11.2013
- Forbud mot bruk av biocider som inneholder formaldehyd til konserveringsmiddel i dyrefôr - EØS-komitebeslutning 8.11.2013
Vilkår for bruk av det virksomme stoffet kiselgur (diatoméjord) i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.11.2013
Endring av godkjenningsperiodene for av de virksomme stoffene ethoxysulfuron, oxadiargyl and warfarin i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 29.10.2013
Vilkår for bruk av det virksomme stoffet bifenox i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.11.2013
- Avslag på godkjenning av asulam som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 8.11.2013
- Avslag på godkjenning av propanil som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 8.11.2013
- Avslag på godkjenning av propargite som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 8.11.2013
- Avslag på godkjenning av 2-naphthyloxyeddiksyre som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 8.11.2013
- Avslag på godkjenning av acetochlor som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 8.11.2013
- Avslag på godkjenning av chloropicrin som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 8.11.2013
- Avslag på godkjenning av diphenylamine som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 8.11.2013
- Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer for fornying av godkjenninger - EØS-notat offentliggjort 8.11.2013
- Plantevernmiddelprodukter: gjennomføringsbestemmelser om datakrav til virksomme stoffer - EØS-notat offentliggjort 8.11.2013
- Plantevernmiddelprodukter: gjennomføringsbestemmelser om datakrav til plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 8.11.2013
- Godkjenning av thymol som aktivt stoff i plantevernmiddel - EØS-notat offentliggjort 8.11.2013
- Godkjenning av geraniol som aktivt stoff i plantevernmiddel - EØS-notat offentliggjort 8.11.2013
- Tilbaketrekking av godkjenning av det virksomme stoffet bitertanol i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 8.11.2013
- Godkjenning av sedaxane som aktivt stoff i plantevernmiddel - EØS-notat offentliggjort 8.11.2013
- Godkjenning av Aureobasidium pullulans som virksomt stoff i plantevernmiddel - EØS-notat offentliggjort 8.11.2013
- Godkjenning av emamectin som aktivt stoff i plantevernmiddel - EØS-notat offentliggjort 8.11.2013
- Godkjenning av dinatriumphosphonat som aktivt stoff i plantevernmiddel - EØS-notat offentliggjort 8.11.2013
- Godkjenning av mandipropamid som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 8.11.2013
- Godkjenning av eugenol som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 8.11.2013
- Godkjenning av fluopyram som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 8.11.2013

OFFENTLIGE INNKJØP
- Elektronisk fakturering ved offentlige innkjøp - Utkast av 17.10.2013 til komiteinnstilling offentliggjort av Europaparlamentet

SELSKAPSRETT
- Selskapers informasjonplikt om sosiale og miljømessige forhold - Utkast av 17.10.2013 til komiteinnstilling offentliggjort av Europaparlamentet

STATISTIKK
- Miljø-økonomiske nasjonalregnskap: endringsbestemmelser - Utkast av 11.10.2013 til komiteinnstilling offentliggjort av Europaparlamentet
- Statistikkforordningen: gjennomføringsbestemmelser om adgang til konfidensielle data for vitenskapelige formål - EØS-komitebeslutning 8.11.2013

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Rapporteringsformaliteter for fartøy som ankommer til eller avgår fra europeiske havner - Norsk forskrift kunngjort 5.11.2013.
Et EU-direktiv som ble publisert i EU-tidende i oktober 2010, innfører forenklede meldeformaliteter for skip som ankommer til eller avgår fra havner i EU/EØS. EØS-komiteen vedtok 3. mai 2013 å innlemme direktivet i EØS-avtalen. EØS-komitebeslutningen krever imidlertid Stortingets samtykke før den kan tre i kraft. Norske gjennomføringsforskrifter ble kunngjort 1. og 5. november 2013. Direktivet medfører at informasjon om det enkelte fartøy vil være lettere tilgjengelig for relevante parter. Fiskeri- og kystdepartementet skriver i EØS-notatet om direktivet at det er grunn til å tro at gevinsten ved denne forenklingen vil være betydelig, og at det vil være et bidrag til å legge til rette for sjøtransport i konkurranse med landbasert transport.

- Typegodkjenningskrav til innføring av eCall-systemet - Utkast av 16.10.2013 til komiteinnstilling offentliggjort av Europaparlamentet
- Frontavskjerming av kjøretøyer mot overkjøring - EØS-komitebeslutning 8.11.2013
- Varmeanlegg for motorvogner - EØS-komitebeslutning 8.11.2013
- Ekvivalenser mellom forskjellige førerkortklasser i Europa - EØS-komitebeslutning 8.11.2013
- Intelligente transportsystemer: krav til tilgjengelig trafikksikkerhetsinformasjon - EØS-notat offentliggjort 7.11.2013
- Intelligente transportsystemer: krav til informasjon om parkeringsplasser for laste- og varebiler - EØS-notat offentliggjort 7.11.2013
- Tekniske spesifikasjoner for elektronisk kart- og informasjonssystem for kanaltrafikk - EØS-notat offentliggjort 8.11.2013
- Skipsutstyrsdirektivet: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 8.11.2013
- Gjennomføring av Single European Sky (omarbeiding) - Utkast av 29.10.2013 til komiteinnstilling offentliggjort av Europaparlamentet
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser om sikkerhetsstandarder i tredjeland - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 7.11.2013
- Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 10.7.2013 - EØS-komitebeslutning 8.11.2013
- Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsforordning - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.11.2013
- Prosedyrer for innsendelse av flygeplaner: endringer angående ICAO-bestemmelser - EØS-komitebeslutning 8.11.2013
- Utstyr for screening av personer på flyplasser - EØS-komitebeslutning 8.11.2013

VARER
- Betegnelser og merking av vinprodukter: gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 8.11.2013
- Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 8.11.2013
- EØS-relevant regelverk for vinsektoren: fjerning av visse eksisterende beskyttede vinbetegnelser - EØS-komitebeslutning 8.11.2013
- Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 8.11.2013