Beslutningsprosessen: mattrygghet

Forsiden - Velg område - Mattrygghet - Beslutningsprosessen: mattrygghet
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

Nye rettsakter under vurdering eller forberedelse i Kommisjonen

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Prosedyrer for ny mat-status
Overvåking av brommerte flammehemmere i mat
Merking og kontroll av næringsmidler av animalsk opprinnelse:overgangsordninger for Kroatia

Forslag til kommisjonsrettsakter sendt til komitebehandling eller til Europaparlamentet og Rådet for klarering

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Bekjempelse av prionsykdommer: endringsbestemmelser om risikomateriale fra små drøvtyggere
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av polyglyserolpolyrisinola (E 476) i emulgerte sauser
EUs referanselaboratorium for fiske- og krepsdyrsykdommer: endringsbestemmelser
Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: gjennomføringsbestemmelser om risikovurdering og -håndtering
Tilbaktrekning fra markedet av visse fôrtilsetningsstoffer: rettelse
Godkjenning av et preparat av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til visse fjørfe, griser og fugler
Godkjenning av et preparat av Saccharomyces cerevisiae som fôrtilsetning til smågris og avlspurker
Utvidelse av garantier for Salmonella spp for kjøtt fra broilere beregnet for Danmark
Ny anvendelse av et preparat av Bacillus subtilis som tilsetningsstoff til slakte- og livkylling
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus buchneri som fôrtilsetning til alle dyrearter
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-b-xylanase som fôrtilsetning til karper
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen
Tilsetningsstoffer i mat: endringsbestemmelser om taumatin (E 957) som smaksforsterker
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om E 1209
Næringsmidler for spesielle grupper:utfyllende bestemmelser om kravene til proteininnhold i tilskuddsblandinger
Tiltak mot EM-infeksjon hos hunder
Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket (endringer)
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for klorpyrifos, klorpyrifosmetyl og triclopyr
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for acibenzolar-S-metyl m.fl.
Dyrehelsekrav i forbindelse med handel og import av salamandere
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om abamectin m.fl.
Godkjenning av mentol m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrarter
Godkjenning av linalooloksid som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter unntatt fisk
Godkjenning av 2,4,5-trimetyltiazol m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
Godkjenning av 2,3-dietylpyrazin m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
Godkjenning av metyl 2-furoat m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
Godkjenning av taurin m.fl. som fôrtilsetning til alle dyrearter (unntatt katter og hunder for L-cystein-hydroklorid-monohydrat)
EUs referanselaboratorium for afrikansk hestepest: endringsbestemmelser
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for glysidylestere
Godkjenning av hex-3(cis)-en-1-ol m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
Godkjenning av vanillylaceton og 4-(4- methoxyphenyl)butan-2-on og avslag på godkjenning av 1-phenylethan-1-ol som fôrtilsetningsstoff
Godkjenning av 3-hydroxybutan-2-on m.fl. som fôrtilsetning til alle dyrearter
Godkjenning av piperine, 3-metylindol, indol, 2-acetylpyrrol og pyrrolidin som fôrtilsetning til alle dyrearter
Godkjenning av metyl-N-metylantranilat og metylantranilat som fôrtilsetning til alle dyrearter unntatt fugler
Godkjenning av trimetylamin m.fl. som fôrtilsetning til dyr
Godkjenning av dinatrium-5'-ribonudeotide, dinatrium-5'- guanylat og dinatrium-5'-inosinat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
EU-henstilling om kontroll av visse matvarer som markedsføres gjennom internett
Gjeninnførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse
Den europeiske myndighet for mattrygghet: endringsbestemmelser om vitenskapskomiteene
Grenseverdier for forurensning av ochratoxin A (OTA) in Capsicum sp.
Bruk av visse fargestoffer i aromatisk modnet ost
Offentlig kontroll av mykotoksiner i næringsmidler: endringsbestemmelser
Dokumentasjon som skal følge visse importerte fiskerivarer (kapteinserklæring)
Assistanse til tredjeland om ordninger for næringsmiddelhygiene
Godkjenningsplikt for produsenter av fôr og premikser som inneholder koksidiostatika og histomonostatika

Forslag til EU-rettsakter under behandling i Europaparlamentet og/eller Rådet

EU-rettsakter under behandling i EØS-organene

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase som fôrtilsetning til slaktegriser
15.02.2018
Plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser om bisfenol A
06.09.2018
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser
05.03.2018
EU-referanselaboratorium for virus- og bakterieforuresning av muslinger
01.01.2019
EU-referanselaboratorium for prionsykdommer (TSE)
01.01.2019
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstand om økt opptak av ikke-hemjern
02.03.2018
Godkjenning av laboratorier i Brasil og Russland for kontroll av rabiesvaksiner i hunder, katter og fritter
01.03.2018
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: endringsbestemmelser om EUs referanselaboratorier for fremmedstoffer i fôr og mat
01.03.2018
Tiltak mot Aujeszkys sykdom i Emilia-Romagna i Italia
28.02.2018
Avslag på godkjenning av formaldehyd som fôrtilsetningsstoff
28.02.2018
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter: endringsbestemmelser
12.02.2018
Godkjenning av Aragon og Catalonia i Spania som frie for brucellose
12.02.2018
EUs referanselaboratorier for munn- og klovsyke og for smittsom blæreutslett hos svin
Gjennomføring av økologiforordningen: endringsbestemmelser om produksjon, merking og kontroll
01.01.2018
Tilsetningsstoffer i mat: tilbaketrekking av kalsiumsorbat (E 203)
12.08.2018
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om bruk av søtstoffer i finere bakervarer
12.02.2018
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
01.01.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om 2-fenylfenol, bensulfuronmetyl, dimetaklor og lufenuron
08.08.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om kvikksølvforbindelser
07.02.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for ametoctradin m.fl.
06.02.2018
Unionslisten for ny mat
19.01.2018
Krav til søknader om tradisjonelle næringsmidler fra tredjeland som ny mat
19.01.2018
Krav til innhold i søknader om ny mat
19.01.2018
6-fytase som fôrtilsetningsstoff til fjørfe og visse griser: endring av navn på innehaver av godkjenningen
25.12.2017
Godkjenning av et preparater av lecitinvæske m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrarter
04.01.2018
Godkjenning av Bacillus subtilis C-3102 som fôrtilsetning til purker, diende smågris og hunder
03.01.2018
Godkjenning av et preparat av Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M som fôrtilsetningsstoff
02.01.2018
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til diende smågris
03.01.2018
Fôrtilsetningsstoff: endringsbestemmelser for selenmethionin produsert av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399
25.12.2017
Helsesertifikat for handel med bier og humler: endringsbestemmelser
12.12.2017
Import av økologiske produkter fra 3. land: gjennomføringsbestemmelser
12.06.2017
Merke- og omsetningsforordningen for dyrefôr: endringsbestemmelser
30.12.2017
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus acidophilus som fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger
29.12.2017
Godkjenning av Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff til purker
29.12.2017
Godkjenning av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til fisk
29.12.2017
Sykdommer hos storfe: endringer for Italia, Kypros og Spania
08.11.2017
Undersøkelse av chronic wasting disease hos hjortedyr i Estland, Finland, Latvia, Litauen, Polen og Sverige
20.11.2017
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: gjennomføringsbestemelser om tiltak og referansenivåer for begrensning av tilstedeværelsen av akrylamid i matvarer
11.04.2018
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser om analysemetode for paralyserende skjellgift (PSP)
01.01.2019
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser om innføring av fiskevarer fra EU-fartøy via tredjeland
01.07.2018
EU-referanselaboratorium for matbårne virus (Livsmedelsverket, Sverige)
16.08.2017
Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse
01.07.2017
Tillatt import fra Makedonia, Georiga og Kiribati av fiskevarer til konsum
10.07.2017
Merkeforordningen for storfe: gjennomføringsbestemmelser
23.06.2017
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om genotyping av sau
01.01.2018
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse (revisjon)
28.04.2017
Godkjenning og merking av genmodifiserte (GM) næringsmidler og fôrvarer
18.04.2004
Dyrehelseforordningen
21.04.2021
Kontroll av arsen i matvarer
02.09.2015
Godkjenning og merking av genmodifiserte (GM) næringsmidler og fôrvarer: gjennomføringsbestemmelser for EUs referanselaboratorium
28.02.2014
Reduksjon av forekomst av dioksiner, furaner og PCB i fôr og mat
03.10.2014
Forebygging og reduksjon av opiumkaloider i valmuefrø og -produkter
02.10.2014
Reduksjon av visse fettsyreestere i mat
02.10.2014
Bestemmelser om søknader om tillatelse til genetisk modifiserte næringsmidler og fôrvarer
28.06.2013
Bestemmelser om personlige forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse fra Kroatia
01.07.2013
Kontroll av fôr når det gjelder forekomst av genetisk modifisert materiale
15.07.2011
Import av animalske produkter til eget forbruk
01.05.2009
Sporbarhet og merking av genmodifiserte organismer (GMO), næringmidler og fôrvarer
07.11.2003
Gebyrer til EUs referanselaboratorium for genetisk modifiserte organismer
12.01.2007
Nye og eksisterende genmodifiserte matvarer og fôrstoffer
18.04.2004
Etablering av et system for unike koder for genmodifiserte organismer
05.02.2004
Prøvetaking og påvisning av genmodifiserte organismer og materiale framstilt av slike
14.12.2004

EFTA/EØS-utkast til EØS-komitevedtak oversendt til EU for vurdering

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Melding om forflytning av dyr og dyreprodukter: oppheving av rettsakt knyttet til det tidligere Animo-datanettet
03.01.2018
Import av økologiske produkter fra 3. land: endringsbestemmelser
24.10.2017
Dyreavlsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om avlssertifikater for renrase hester
01.11.2018
Godkjenning av jern(II)karbonat m.fl. som fôrtilsetningsstoff
04.01.2018
Plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
08.02.2018
Tilsetningsstoffer i mat: endringsbestemmelser om mikrokrystallinsk cellulose (E 460(i))
07.02.2018
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av fosfater i frosne kebabspyd
07.02.2018
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: endringsbestemmelser om EUs referanselaboratorier
01.01.2018
Import av økologiske varer fra 3. land: endringer til gjennomføringsbestemmelser
18.08.2017
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser om pigghuder
01.01.2019
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser om pigghuder
01.01.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om Bacillus amyloliquefaciens og 13 andre stoffer
20.10.2017
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser om temperaturforhold ved transport av kjøtt
21.11.2017
Mikrobiologiske kriterier for campylobacter i slaktekyllingskrotter
01.01.2018

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: parlamentsbehandling i et eller flere EFTA/EØS-land ikke avsluttet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Adgang til revisjon av overvåkingsprogrammer for kugalskap i visse land: endringsbestemmelser for Kroatia
17.06.2016

2017/073

26.09.2016
Import av hunder, katter og fritter: godkjente områder og tredjeland og standard helsesertifikat
29.12.2014

2014/159

01.06.2016
Beskyttelse av dyr brukt til vitenskapelige formål: korrigering av gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsformat
04.02.2014

2015/150

Innlemmelse av Kroatia i EU: endringsbestemmelser
01.07.2014

2014/159

24.10.2014
Innlemmelse av Kroatia i EU: endringsbestemmelser
01.07.2014

2014/159

17.09.2014
Kontrollprogram 2013-2015 for maksimale restmengder av plantevernmidler i eller på matvarer: endringsbestemmelser for Kroatia
01.01.2014

2014/159

17.09.2014
Overgangsordninger for pass utstedt i Kroatia for hunder, katter og ildere
01.07.2013

2014/159

17.09.2014
Morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger: endringer knyttet til utvidelsen av EØS med Kroatia

2014/159

Mattrygghet: endringer knyttet til utvidelsen av EØS med Kroatia

2014/159

Overgangsordninger for visse animalske produkter innført til Kroatia
01.07.2013

2014/159

Godkjenning av beredskapsplaner i Kroatia for kontroll av visse dyresykdommer
22.07.2013

2014/159

Dyrehelsesmessige krav til samhandel med og import av fjørfe og rugeegg: endringsbestemmelser for Kroatia
22.07.2013

2014/159

Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket som følge av Kroatias tiltredelse
01.07.2013

2014/159

Materialer og artikler av gjenvunnet plast som kommer i kontakt med mat
17.04.2007

2012/009

01.02.2013
Legemidler til dyr
30.10.2005

2009/061

23.12.2009
Overgangsordninger vedrørende visse meieriprodukter fremstilt i Bulgaria
21.05.2007

2007/150

Overgangsordninger for eksport av produkter fra sektorene kjøtt og melk fra Bulgaria
24.04.2007

2007/150

Overgangsordninger for eksport av visse produkter fra sektorene kjøtt og melk fra Bulgaria
01.01.2007

2007/150

Overgangsordninger vedrørende omsetning av visse animalske produkter fremstilt i Bulgaria og Romania
01.01.2008

2007/150

Overgangsordninger vedrørende visse animalske produkter innført til Bulgaria og Romania
01.01.2007

2007/150

Overgangsordninger for Romania vedrørende leveranser av rå melk til produksjonsbedrifter og bearbeiding av rå melk
01.01.2007

2007/150

Virksomhetslistene for melkeprodusenter i Bulgaria
01.01.2007

2007/150

Overgangsordninger for Romania for virksomheter i sektorene kjøtt, melk og meieriprodukter og fisk
01.01.2007

2007/150

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Uønskede stoffer i dyrefôr: endringsbestemmelser for bly, kvikksølv, melamin og decoquinat
25.12.2017

2018/007

10.02.2018
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om bruk av gjødsel som brensel i forbrenningsanlegg
02.08.2017

2018/004

10.02.2018
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om alternativ metode for bruk av visse typer fett til produksjon av biodiesel
02.08.2017

2018/004

10.02.2018
Kontroll av muslinger fra Tyrkia beregnet på konsum: endret gyldighetsperiode
22.12.2017
Økt offentlig kontroll av import av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse
01.01.2018
Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: endringsbestemmelser
01.12.2017
Tiltak mot lumpy skin disease hos drøvtyggere
11.08.2017

2017/210

16.12.2017
EUs referansesenter for testmetoder for renrasede avlsdyr av storfe
01.11.2018

2017/209

16.12.2017
Dyreavlsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om modellformer for zootekniske sertifikater
01.11.2018

2017/209

01.11.2018
Dyreavlsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om informasjon om godkjente avlsorganisasjoner og -foretak
01.11.2018

2017/209

01.11.2018
Importforbud fra Peru av visse bløtdyr til konsum: endringsbestemmelser
31.10.2017
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: kontrollplaner i Colombia, Montenegro og Ukraina
25.05.2017
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om biogass og kompost, import av fôr til kjæledyr og eksport av gjødsel
22.02.2017

2017/155

23.09.2017
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om steviolglykosid (E 960) som søtningsmiddel
20.03.2017

2017/124

08.07.2017
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter
01.07.2017

2017/079

01.07.2017
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstand
03.03.2017

2017/086

06.05.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: kontrollprogram for 2017-2019
01.01.2017

2017/084

06.05.2017
Direktiv om laktoproteiner (kaseiner og kaseinater) til konsum: revisjon
22.12.2016

2017/085

06.05.2017
Matinformasjonsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om merking av opprinnelsesland eller -sted for kjøtt fra svin, sau, geit og fjørfe
01.04.2015

2017/083

06.05.2017
Matinformasjonsforordningen: merking av matvarer
01.01.2014

2014/214

01.11.2014
Gjennomføringsbestemmelser for økologisk produksjon av akvakulturdyr og tang
01.07.2010

2017/049

18.03.2017
Kontroll av muslinger fra Tyrkia beregnet på konsum: endret gyldighetsperiode
29.01.2017
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: kontrollplaner i tredjeland - endringer
20.12.2016
Import av ferskt kjøtt: endringsbestemmelser for Singapore
26.04.2016
Avslag på godkjenning av en helsepåstand på næringsmidler
21.06.2016

2016/230

03.12.2016
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander
06.09.2016

2016/232

03.12.2016
Avslag på godkjenning av en helsepåstand på næringsmidler
06.09.2016

2016/232

03.12.2016
Godkjenning av en helsepåstander på matvarer
07.09.2016

2016/233

03.12.2016
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander
07.09.2016

2016/233

03.12.2016
Grenseverdier for erukasyre i oljer og fett: opphevelse
14.12.2015

2016/231

03.12.2016
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: gjennomføringsbestemmelser om administrativt samarbeidssystem
13.11.2015

2016/219

03.12.2016
Import av visse matvarer knyttet til risiko for aflatoksinforurening: endringsbestemmelser for Etiopia, Argentina, Azerbaijan, Tyrkia og India
22.12.2016
Ny mat-forordningen: nye næringsmidler og nye næringsmiddelingredienser
15.05.1997

2015/147

12.06.2015
Import fra tredjeland av visse næringsmidler til konsum
03.06.2016
04.07.2016
Anerkjenning av Malta som offisielt fri for tuberkulose og brucellose når det gjelder storfebesetninger
13.04.2016

2016/167

24.09.2016
Godkjenning av et laboratorium i Egypt, De forente arabiske emirater og USA som foretar kontroll av rabiesvaksiner
15.04.2016

2016/167

24.09.2016
Tilsetningsstoffer i mat: endringsbestemmelser for visse næringsmidler
28.03.2016

2016/140

09.07.2016
Beskyttelsestiltak mot svinediare fra deltacoronavirus: importbestemmelser om blodprodukter brukt i fôrtilsetninger
14.05.2014

2015/201

01.08.2016
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser for animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum
28.09.2010

2015/197

01.08.2016
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler
02.03.2016

2016/115

04.06.2016
Aromaforordningen: fjerning av aromastoffet p-menta-1,8-dien-7-al fra unionslisten
03.10.2015

2016/074

30.04.2016
02.11.2015
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter: endringsbestemmelser
01.07.2016

2016/073

01.07.2016
Fiskehelsedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om krav til overvåkings- og diagnosemetoder
01.04.2016

2016/068

30.04.2016
Ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere: gjennomføringsbestemmelser
29.12.2014

2016/066

01.06.2016
Ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere: endringsbestemmelser
04.02.2014

2016/066

01.06.2016
Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt
01.09.2015

2016/004

06.02.2016
Status for BSE-risiko (kugalskap) i Tsjekkia, Frankrike, Kyrpos, Liechtenstein og Sveits
26.08.2015

2015/296

12.12.2015
Godkjenning av en ny anvendelse av et preparat av E. faecium som fôrtilsetningsstoff til purker
05.11.2014

2015/038

21.03.2015
Minimumsinnhold av et preparat produsert av A. niger som fôrtilsetningsstoff til eggleggende høner
31.10.2014

2015/038

21.05.2015
Godkjenning av et preparat produsert av T. versatilis som fôrtilsetningsstoff til ammende purker
17.11.2014

2015/039

21.03.2015
Godkjenning av et preparat av fumonisinesterase som fôrtilsetningsstoff til griser
11.11.2014

2015/038

21.03.2015
Godkjenning av et preparat av C. butyricum som fôrtilsetningsstoff til slakte- og avlskalkuler
10.11.2014

2015/038

21.03.2015
Godkjenning av et preparat av S. cerevisiae som fôrtilsetningsstoff til visse drøvtyggere
10.11.2014

2015/038

21.03.2015
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for aluminiumsalisylat
28.09.2015

2015/255

01.11.2015
02.11.2015
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for propyl 4-hydroksybenzoat og dets natriumsalt
02.09.2015

2015/254

01.11.2015
02.11.2015
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for heksaflumuron
02.09.2015

2015/254

01.11.2015
02.11.2015
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for klodronsyre i form av dinatriumsalt
02.09.2015

2015/254

01.11.2015
02.11.2015
Veterinær grensekontroll: endringer til listen over kontrollstasjoner
06.07.2015

2015/235

01.11.2015
Grenseverdier for rester av veterinærlegemidlet eprinomektin i matvarer
22.02.2015

2015/253

01.11.2015
01.06.2015
Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet lasalocid i matvarer: endringsbestemmelser
05.12.2014

2015/253

01.11.2015
01.06.2015
Restkonsentrasjoner av tulatromysin i matvarer
17.02.2015

2015/253

01.11.2015
Beskyttelsestiltak mot introduksjon av ostreid herpesvirus hos akvakulturdyr og viltlevende vanndyr i Irland og Storbritannia
01.05.2014

2015/236

01.11.2015
Bistand og samarbeid ved vitenskapelig behandling av spørsmål om næringsmidler: oppheving av direktiv
29.02.2016

2015/208

29.02.2016
Import av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra Sør-Afrika i forbindelse med fugleinfluensa
25.08.2015
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for tulatromysin
31.03.2015

2015/177

11.07.2015
Informasjon til forbruker om nye næringsmidler (ny mat)
11.10.2001

2015/147

12.06.2015
Håndtering av innmat fra dyr beregnet på konsum
17.11.2014

2015/077

01.05.2015
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter: endringsbestemmelser
01.12.2016

2015/041

01.01.2016
Godkjenning av inositol som tilsetningsstoff til fôr i fisk og krepsdyr
12.12.2014

2015/040

21.03.2015
Godkjenning av kobberbilysinat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
08.12.2014

2015/040

21.05.2015
Godkjenning av L-valine produsert av Corynebacterium glutamicum (DSM 25202) som fôrtilsetningsstoff
09.12.2014

2015/040

21.03.2015
Godkjenning av et røykaromaekstrakt som fôrtilsetning til hunder og katter
03.11.2014

2015/038

21.03.2015
Tidsbegrenset forsøk med handel med populasjoner av hvete, bygg, havre og mais
01.03.2014

2014/255

13.12.2014
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: unntaksbestemmelser for sjøtransport av flytende oljer og fett
18.06.2014

2014/258

13.12.2014
Matinformasjonsforordningen: endringsbestemmelser om merking av visse matvarer og kornslag som forårsaker allergi eller intoleranse
19.02.2014

2014/217

01.11.2014
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser om inspeksjon av svin etter slakting
01.06.2014

2014/210

01.11.2014
Informasjon om fravær eller redusert forekomst av gluten i matvarer
06.12.2013

2014/216

01.11.2014
Fiskehelsedirektivet: endringsbestemmelser om infeksiøs lakseanemi
16.11.2014

2014/160

16.11.2014
Kartlegging avantimikrobiell resistens i smittestoffer og bakterier
01.01.2014

2014/166

26.09.2014
Uønskede stoffer i dyrefôr: endringsbestemmelser om arsen, kadmium, bly, nitritt, flyktig sennepsolje og skadelige botaniske urenheter
27.12.2013

2014/072

17.05.2014
Kartlegging av innholdet av akrylamidnivåer i mat
02.12.2013

2014/079

17.05.2014
Sortskjennetegn og krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter
01.07.2014

2014/035

01.07.2014
Omsetning av såkorn: krav til planten Oryza sativa
31.12.2012

2014/035

09.04.2014
Godkjenning av selenmethionin hydroksyanalog som fôrtilsetningstoff til alle dyrearter
04.06.2013

2014/002

15.02.2014
19.02.2014
Såvarer - sortsnavn: endringsbestemmelser
28.08.2013

2014/004

15.02.2014
Bruk av søtstoffer i visse typer pålegg av frukt eller grønnsaker
14.10.2013

2014/006

15.02.2014
Prøvetakings- og analysemetoder for offentlig kontroll av fôr: endringsbestemmelser
01.01.2014

2013/216

14.12.2013
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger og små fuglearter
09.05.2013

2013/183

09.11.2013
Godkjenning av fôrtilsetningsstoff av Lactobacillus buchneri og Lactobacillus casei
22.02.2013

2013/153

09.10.2013
Dyreshelsemessige kontrolltiltak for bekjempelse av klassisk svinepest i Kroatia
01.07.2013
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter
01.01.2014

2013/107

15.06.2013
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter
22.10.2012

2013/057

04.05.2013
Sortskjennetegn for nye plantesorter av jordbruksvekster
01.10.2012

2013/054

04.05.2013
Kjæledyrforordningen: forflytning av dyr fra USA
10.02.2012
Dyrehelseregler for import til og transitt av visse arter levende hovdyr: endringsbestemmelser om blåtunge
30.05.2012

2013/001

02.02.2013
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter: endringsbestemmelser
01.12.2012

2013/004

02.02.2013
Vaksinasjon mot blåtunge: endringsbestemmelser
24.09.2012

2013/001

02.02.2013
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om spesifikasjoner for tilsetningsstoffer
01.12.2012

2012/207

08.12.2012
Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av visse plantevernmidler i næringsmidler
28.03.2012

2012/207

08.12.2012

Sider

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Godkjenning av et preparat produsert av Trichoderma citrinoviride Bisset som fôrtilsetning til livkylling og mindre fjørfearter til verping
08.11.2017

2018/006

10.02.2018
19.02.2018
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til visse fjørfe- og grisearter
07.11.2017

2018/006

10.02.2018
19.02.2018
Godkjenning av salinomycinnatrium som fôrtilsetningsstoff til slakte- og livkylling
09.11.2017

2018/006

10.02.2018
19.02.2018
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus plantarum og Lactobacillus buchneri som fôrtilsetningsstoff til storfe og sau
08.11.2017

2018/006

10.02.2018
19.02.2018
Godkjenning av et preparat av Bacillus licheniformis som fôrtilsetningsstoff til slakte- og livkylling
08.11.2017

2018/006

10.02.2018
19.02.2018
Godkjenning av preparater av Pediococcus parvulus, Lactobacillus casei og Lactobacillus rhamnosus som fôrtilsetning til alle dyrearter
08.11.2017

2018/006

10.02.2018
19.02.2018
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekylling og til mindre fjørfearter til slakt
08.11.2017

2018/006

10.02.2018
19.02.2018
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for alarelin
05.10.2017

2018/013

10.02.2018
10.02.2018
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for bromelain
05.10.2017

2018/013

10.02.2018
10.02.2018
Aromaforordningen: fjerning av aromastoffet 4,5-epoxydec-2-trans-enal fra EU-listen
13.07.2017

2018/011

10.02.2018
14.02.2018
Import av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien: endringsbestemmelser om Kina, Mexico, Tyrkia og USA
15.02.2018
15.02.2018
Status for BSE-risiko (kugalskap) i Polen og visse regioner i Storbritannia
28.07.2017

2018/005

10.02.2018
12.02.2018
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE) : godkjenning av Slovenias program for bekjempelse av skrapesyke
17.05.2017

2018/005

10.02.2018
12.02.2018
Næringsmidler for spesielle grupper: utfyllende bestemmelser om krav til sammensetning av og opplysninger om kosterstatning for vektkontroll
27.10.2022

2018/012

10.02.2018
10.02.2018
Nasjonale referanselaboratorier for påvisning av restmengder i levende dyr og dyreprodukter: endringer
31.08.2016

2018/003

10.02.2018
Fôrmiddelkatalogen: endringer
21.07.2017

2017/214

16.12.2017
02.02.2018
Dyreavlsforordningen
01.11.2018

2017/209

16.12.2017
18.12.2017
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Polen og Tsjekkia
03.02.2018
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa: endringsbestemmelser om Nederland og Italia
20.12.2017
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa: endringsbestemmelser
20.12.2017
03.01.2018
Import av rå melk, meieriprodukter, råmelk og råmelkbaserte produkter til konsum: endringsbestemmelser om Emiratet Abu Dhabi og Montenegro
09.02.2018
08.02.2018
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om definisjonene av fiskemel og fiskeolje
10.05.2017

2017/155

23.09.2017
19.01.2018
Godkjenning av visse mangan-forbindelser som tilsetningsstoff til alle dyrearter
11.09.2017

2017/215

16.12.2017
19.01.2018
Godkjenning av cholecalciferol som fôrtilsetning til alle dyrearter
11.09.2017

2017/215

16.12.2017
19.01.2018
Godkjenning av fôrtilsetninger til visse fjørfe og griser
05.07.2017

2017/214

16.12.2017
19.01.2018
Fôrtilsetningsstoff: endringsbestemmelser for selenmethionin produsert av Saccharomyces cerevisiae NCYC R397
10.07.2017

2017/213

16.12.2017
19.01.2018
Fôrtilsetningsstoff basert på et preparat Clostridium butyricum: endring av navn på produsent
14.07.2017

2017/213

16.12.2017
Godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium som fôrtilsetning og for bruk i drikkevann til avvent smågris og slaktekylling
28.06.2017

2017/212

16.12.2017
19.01.2018
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger
05.07.2017

2017/212

16.12.2017
19.01.2018
Godkjenning av et preparat av lecitiner som fôrtilsetning til alle dyrearter
05.07.2017

2017/212

16.12.2017
19.01.2018
Godkjenning av et preparat av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til fjørfe og grisearter
14.06.2017

2017/212

16.12.2017
19.01.2018
Godkjenning av et preparat av fumonisin esterase som fôrtilsetning til alle fuglearter
19.06.2017

2017/212

16.12.2017
19.01.2018
Godkjenning av visse stoff som fôrtilsetning til alle fuglearter og alle avvendte smågris
28.06.2017

2017/212

16.12.2017
19.01.2018
Godkjenning av et preparat av mikroorganismestammen DSM 11798 som fôrtilsetningsstoff til alle fuglearter
21.06.2017

2017/212

16.12.2017
19.01.2018
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus plantarum som et fôrtilsettingsstoff til alle dyrearter
19.06.2017

2017/212

16.12.2017
19.01.2018
Godkjenning av maursyre som et fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

2017/212

16.12.2017
19.01.2018
Minimumsinnhold av et preparat produsert av Aspergillus niger som fôrtilsetningsstoff til livkylling og alle eggproduserende fuglearter
23.06.2017

2017/212

16.12.2017
19.01.2018
Godkjenning av et fortilsetningsstoff til slaktekyllinger og verpehøns
14.06.2017

2017/212

16.12.2017
19.01.2018
Suspensjon av godkjenningen av ethoxyquin som fôrtilsetning til alle dyrearter
28.06.2017

2017/212

16.12.2017
19.01.2018
Godkjenning av L-tryptophan som fôrtilsetning til alle dyrearter
12.06.2017

2017/212

16.12.2017
19.01.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: kontrollprogram for 2018, 2019 og 2020
01.01.2018

2017/222

01.01.2018
18.12.2017
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om kaliumpolyaspartat som stabilisator i vin
18.08.2017

2017/221

16.12.2017
16.12.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om acrinathrin, metalaxyl og tiabendazol
21.01.2018

2017/219

21.01.2018
18.12.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
21.07.2017

2017/219

16.12.2017
18.12.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser om visse stoffer
04.01.2018

2017/218

04.01.2018
18.12.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om dimetoat og ometoat
17.01.2018

2017/219

17.01.2018
18.12.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om tricyclazol
30.06.2017

2017/218

16.12.2017
18.12.2017
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om bearbeidede animalske proteiner fra insekter
01.07.2017

2017/211

16.12.2017
18.12.2017
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen
20.12.2017
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: gjennomføringsbestemmelser
27.01.2017

2017/223

16.12.2017
18.12.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria og Italia
12.12.2017
Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
19.04.2017

2017/220

16.12.2017
18.12.2017
Midlertidig utprøving av feltinspeksjon av frø under offentlig tilsyn
25.07.2017

2017/216

16.12.2017
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen og Polen
08.12.2017
Tilbaktrekning fra markedet av visse fôrtilsetningsstoff
19.07.2017

2017/194

28.10.2017
06.12.2017
Avlivningsforordningen: dyrevelferd ved slakting (fra 2013)
01.01.2013

2012/075

01.01.2013
01.02.2013
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria og Italia
22.11.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Lombardia i Italia
06.11.2017
Tiltak mot spredning av skrantesyke hos hjortedyr fra visse land, inkludert Norge
23.11.2017
24.11.2017
Tiltak mot Aujeszkys sykdom i Lombardia i Italia
22.11.2017
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Estland, Latvia, Litauen og Polen
21.11.2017
Handel med frø af fôrvekster: endringsbestemmelser om Lolium x boucheanum Kunth
01.01.2018

2017/078

01.01.2018
01.01.2018
Veterinærkontrolldirektivet
01.07.1992
01.01.1994
01.01.1999
Beskyttelsestiltak overfor afrikansk svinepest i tredjeland: endringsbestemmelser om Moldova
11.10.2017
03.11.2017
Forsøksdyrdirektivet: beskyttelse av dyr brukt til vitenskapelige formål
01.01.2013

2014/256

01.08.2016
01.07.2015
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria og Italia
28.10.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Italia og Bulgaria
21.10.2017
Metoder for bestemmelse av nivå av dioksiner og polyklorinerte bifenyler (PCB)
25.05.2017

2017/156

23.09.2017
27.10.2017
Kjæledyrsforordningen: forflytning av kjæledyr (revidert)
29.12.2014

2016/066

01.06.2016
01.06.2016
Tiltak mot lumpy skin disease hos storfe
01.07.2017

2017/193

28.10.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater
11.10.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Lombardia og Veneto i Italia
12.10.2017
Innføring av dyr av hestefamilien: endringsbestemmelser for Algerie, Kuwait, Marokko, Oman, Qatar, Tunisia, Tyrkia og De forente arabiske emirater
13.10.2017
15.10.2017
Dyrevern under transport og tilknyttet virksomhet
25.01.2005

2007/133

01.05.2010
05.01.2007
Kosttilskuddsdirektivet: endringsbestemmelser om silisium- og kalsiumforbindelser i kosttilskudd og næringsmidler
26.07.2017

2017/159

23.09.2017
11.10.2017
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser for Estland, Latvia, Litauen, Poland. og Tsjekkia
13.10.2017
Økologiforordningen: økologisk produksjon og merking av økologiske produkter
01.01.2009

2017/049

18.03.2017
Godkjenning av en helsepåstand på matvarer (lacitol)
01.05.2017

2017/164

23.09.2017
25.09.2017
Godkjenning av en helsepåstand på matvarer
28.04.2017

2017/164

23.09.2017
25.09.2017
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstand om kortkjedet fruktooligosakkarider fra sakkarose
26.07.2017

2017/166

23.09.2017
25.09.2017
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander om melkeprodukter og fiskeolje
26.07.2017

2017/166

23.09.2017
25.09.2017
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av påstander om Fabenol® Max, DHA og Polydextrose
26.07.2017

2017/166

23.09.2017
25.09.2017
Kontrollforordningen for økologisk produksjon: endringsbestemmelser om fôrvarer til visse akvakulturdyr
21.05.2017

2017/158

23.09.2017
26.09.2017
Import av økologiske produkter fra 3. land: gjennomføringsbestemmelser
05.01.2017

2017/158

23.09.2017
26.09.2017
Import av økologiske produkter fra 3. land: endring av gjennomføringsbestemmelser
19.04.2017

2017/157

23.09.2017
26.09.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om regioner i Italia
21.09.2017
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen og Poland
05.09.2017
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Italia
02.09.2017
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om silisiumdioksid (E 551) og natriumnitrat (E 252)
04.08.2017

2017/163

23.09.2017
26.09.2017
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om kaliumkarbonat (E 501) på oppskåret frukt og grønnsaker
04.08.2017

2017/163

23.09.2017
26.09.2017
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av butan, isobutan og propan i fargestoffer på sprayboks
12.06.2017

2017/162

23.09.2017
26.09.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for bruk av nitritter i polsk pølse
07.06.2017

2017/161

23.09.2017
26.09.2017
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av fosfater i tsjekkiske kjøttvarer
12.06.2017

2017/162

23.09.2017
26.09.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for hydrocyanid i aprikoskjerner
28.07.2017

2017/160

23.09.2017
25.09.2017
Grenseverdier for visse plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser
13.06.2017

2017/167

23.09.2017
25.09.2017
Næringsmidler for spesielle grupper: endringsbestemmelser om tilsetninger til næringsmidler basert på ceralier og babymat
11.07.2017

2017/159

23.09.2017
25.09.2017
EUs referanselaboratorium for andre hestesykdommer enn afrikansk hestepest: forlengelse
31.05.2017

2017/154

23.09.2017
25.09.2017
Land og regioner som er fri for turberkulose (Umbria, Italia), enzooisk bovin leukose (Polen), infeksiøs bovin rhinotrakeitt (Tyskland), Aujeszkys sykdom (regioner i Polen) og godkjenning av bekjempelsesprogrammet for Aujeskyz sykdom i Veneto, Italia
24.05.2017

2017/154

23.09.2017
25.09.2017
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
19.05.2017

2017/165

23.09.2017
25.09.2017

Sider