Beslutningsprosessen: mattrygghet

Forsiden - Velg område - Mattrygghet - Beslutningsprosessen: mattrygghet
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

Nye rettsakter under vurdering eller forberedelse i Kommisjonen

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Overvåking av brommerte flammehemmere i mat
Merking og kontroll av næringsmidler av animalsk opprinnelse:overgangsordninger for Kroatia

Forslag til kommisjonsrettsakter sendt til komitebehandling eller til Europaparlamentet og Rådet for klarering

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser
Anerkjenning av status til visse regioner i Spania som offisielt fri for brucellose og visse regioner i Italia som offisielt fri for Aujeszkys sykdom hos storfebesetninger
Kontrollplaner for restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Innføring av visse dyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Innføring av forsendelser av fjørfe og fjørfeprodukter: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Innføring av forsendelser av kjøtt fra ville haredyr, kjøtt fra visse ville landpattedyr og oppdrettskanin: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Innføring av forsendelser av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Innføring av forsendelser av rå melk, meieriprodukter, råmelk og produkter av råmelk: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Innførsel av rånesæd: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Innførsel av storfesæd: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Innførsel av storfeembryo: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Innførsel av sæd, egg og embryoer fra fåre- og geitearter: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Innføring av forsendelser av akvakulturdyr til Den europeiske Union: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
BSE-status (kugalskap): endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Innførsel av forsendelser av høy og halm: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Innførsel av toskallede muslinger, pigghuder, kappedyr, sjøsnegler og fiskerivarer: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Undersøkelse av visse sorter av jordbruksvekster: endringsbestemmelser
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om treemballasje
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringsbestemmelser om anvendelsesdatoer
Tillatelse til omsetning av 2'-fukosyllaktose/difukosyllaktose-blanding som ny mat
Tillatelse til omsetning av fenylkapsaicin som ny mat
Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: endringsbestemmelser
Analyse av visse fettsyreestere m.m. i matvarer
Dyrehelseltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om listen over godkjente bedrifter
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om sauer og geiter
Mikrobiologiske kriterier for næringsmidler: endringsbestemmelser om salmonella i krypdyrkjøtt
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om geiter og truede raser
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om forsendelser som returneres etter nektet innførsel av et tredjeland
Tiltak mot rester av veterinærlegemidler som er forbudt i matvarer
Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: utfyllende bestemmelser om brudd på regelverket
Uønskede stoffer i dyrefôr: endringsbestemmelser
Grenseverdier for forurensning av eurukasyre og hydrogencyanid i visse næringsmidler
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om citrinin i kosttilskudd basert på ris fermentert med rød gjær
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for amitrol m.fl.
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om 1-dekanol m.fl.
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om sporbarhet
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: gjennomføringsbestemmelser om forhåndsnotifisering av visse forsendelser
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for clotianidin m.fl.
Den europeiske myndighet for mattrygghet: endringsbestemmelser om vitenskapskomiteene
Grenseverdier for forurensning av ochratoxin A (OTA) in Capsicum sp.
Offentlig kontroll av mykotoksiner i næringsmidler: endringsbestemmelser
Dokumentasjon som skal følge visse importerte fiskerivarer (kapteinserklæring)
Assistanse til tredjeland om ordninger for næringsmiddelhygiene
Godkjenningsplikt for produsenter av fôr og premikser som inneholder koksidiostatika og histomonostatika

Forslag til EU-rettsakter under behandling i Europaparlamentet og/eller Rådet

EU-rettsakter under behandling i EØS-organene

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsstyringssystemet IMSOC
14.12.2019
EU-referansesenter for dyrevelferd for fjærkre og andre små oppdrettede dyr
Godkjenning av utvidelse av bruksbetingelsene for isolat fra myseprotein fra kumelk som ny mat
29.10.2019
Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket (endringer)
28.10.2019
Tilsetningsforordningen: retting av visse språkversjoner
28.10.2019
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser
14.12.2019
Godkjenning av et laboratorium i Ukraina for kontroll av effektiviteten til rabiesvaksiner i hunder, katter og ildere
01.10.2019
Godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium som tilsetningsstoff i drikkevann til purker
25.08.2019
Godkjenning av et preparat av Bacillus amyloliquefaciens og subtilis som fôrtilsetning til visse griser
25.08.2019
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase som fôrtilsetning til visse fjørfe og griser
26.08.2019
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser
14.12.2019
Ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere: endringsbestemmelser om helsesertifikat og listen over territorier og tredjeland
01.11.2019
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om felles innførselsdokument om helse
14.12.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for imazalil
16.04.2020
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for klormekvat i dyrket sopp
08.11.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for cyflufenamid, fenbuconazol, fluquinconazol og tembotrion
07.04.2020
Matvaresikkerhet: forbedring av åpenheten og bærekraftigheten til EUs risikovurdering
27.03.2021
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om eksport av bearbeidet animalsk protein
17.07.2019
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om krav til innføring til Unionen av visse dyr og varer til konsum
14.12.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om 2,5-diklorbenzosyre, metylester, mandipropamid og profoksydim
31.01.2020
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for aminopyralid m.fl.
11.07.2021
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for bispyribak m.fl.
04.01.2020
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for aklonifen m.fl.
07.07.2019
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
30.08.2019
Godkjenning av omsetning av betain som ny mat
22.08.2019
Unionslisten for ny mat og forlenget bruk av betaglukaner fra gjær: rettelse
19.08.2019
Plastforordningen om kontakt med matvarer: retting av fransk språkversjon
08.07.2019
Omsetning av lacto-n-neotetraos tilvirket med Escherichia coli stamme K-12 som ny mat: endring av spesifikasjoner
25.08.2019
Biproduktforordningen: endringstemmelser for import av gelatin, animalske smaksforsterkere og utsmeltet fett
31.07.2019
Forhåndsmelding om import av visse kategorier av dyr og produkter
14.12.2019
Import fra tredjeland av visse dyr og varer til konsum: endringsbestemmelser
14.12.2019
Veterinær grensekontroll: gjennomføringsbestemmelser
14.12.2019
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om unntak angående utpeking av kontrollsteder og krav til grensekontrollsteder
14.12.2019
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: gjennomføringsbestemmelser om årsrapporter
14.12.2019
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om krav til utdanning av personale som utfører grensekontroll
14.12.2019
Omsetning av grønnsaksfrø: endringsbestemmelser
01.07.2020
Godkjenning av L-treonin framstilt av E. coli CGMCC 7.232 som fôrtilsetning for alle dyrearter
18.06.2019
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: endringsbestemmelser om unntak for sjøtransport av flytende oljer og fett
07.07.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: kontrollprogram for 2020-2022
01.01.2020
Helsesertifikater for visse dyr og varer: endringsbestemmelser
14.12.2019
Krisehåndteringsplan for matsikkerhet
13.03.2019
Næringsmidler for spesielle grupper: endringsbestemmelser om D-vitamer og erukasyre i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger
12.06.2019
Informasjon om opprinnelsesland eller -sted for hovedingrediensen i en matvare: retting av gresk språkversjon
09.06.2019
Henstilling om kontrollplan for å fastslå utbredelsen av stoffer som migrerer fra materialer beregnet på å komme i kontakt med mat
Kontroll med animalske produkter: gjennomføringsbestemmelser
14.12.2019
Særlige bestemmelser for kontroll av kjøttproduksjon og for produksjons- og gjenutleggingsområder for levende muslinger
14.12.2019
Import av økologiske produkter fra tredjeland: retting og endringsbestemmelser
31.01.2019
EUs referanselaboratorier for munn- og klovsyke: endringsbestemmelser
23.08.2018
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringsbestemmelser om kategorier av forsendelser om omfattes av grensekontroll
14.12.2019
Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for azoksystrobin m.fl.
25.04.2019
Godkjenning av jern(II)karbonat m.fl. som fôrtilsetningsstoff: rettelse
28.02.2019
Tiltak mot spredning av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE): importbestemmelser
20.03.2019
Økologiforordningen: økologisk produksjon og merking av økologiske produkter (revisjon)
01.01.2021
Forbebyggende tiltak og kontrollrutiner mot visse sykdommer og etablering av liste over arter som utgjør en vesentlig trussel for spredning av disse sydkommene
21.04.2021
Veterinærlegemiddelforordningen (revisjon)
28.01.2022
Vilkår for produksjon, salg og bruk av medisinfôr til dyr (revisjon)
28.01.2022
Informasjon til reisende om personlige forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse
06.12.2018
Dyrehelseforordningen: endringer til sykdomsliste
21.04.2021
Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse: endringsbestemmelser
29.09.2018
Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
24.07.2018
Informasjon om opprinnelsesland eller -sted for hovedingrediensen en matvare
01.04.2020
Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse
01.10.2018
EU-referanselaboratorium for matbårne virus (Livsmedelsverket, Sverige)
16.08.2017
Godkjenning og merking av genmodifiserte (GM) næringsmidler og fôrvarer
18.04.2004
Dyrehelseforordningen
21.04.2021
Kontroll av arsen i matvarer
02.09.2015
Godkjenning og merking av genmodifiserte (GM) næringsmidler og fôrvarer: gjennomføringsbestemmelser for EUs referanselaboratorium
28.02.2014
Reduksjon av forekomst av dioksiner, furaner og PCB i fôr og mat
03.10.2014
Forebygging og reduksjon av opiumkaloider i valmuefrø og -produkter
02.10.2014
Reduksjon av visse fettsyreestere i mat
02.10.2014
Bestemmelser om søknader om tillatelse til genetisk modifiserte næringsmidler og fôrvarer
28.06.2013
Bestemmelser om personlige forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse fra Kroatia
01.07.2013
Kontroll av fôr når det gjelder forekomst av genetisk modifisert materiale
15.07.2011
Import av animalske produkter til eget forbruk
01.05.2009
Sporbarhet og merking av genmodifiserte organismer (GMO), næringmidler og fôrvarer
07.11.2003
Gebyrer til EUs referanselaboratorium for genetisk modifiserte organismer
12.01.2007
Nye og eksisterende genmodifiserte matvarer og fôrstoffer
18.04.2004
Etablering av et system for unike koder for genmodifiserte organismer
05.02.2004
Prøvetaking og påvisning av genmodifiserte organismer og materiale framstilt av slike
14.12.2004

EFTA/EØS-utkast til EØS-komitevedtak oversendt til EU for vurdering

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: parlamentsbehandling i et eller flere EFTA/EØS-land ikke avsluttet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse (revisjon)
28.04.2017

2019/210

EU-referansesenter for dyrevelferd
29.04.2018

2019/206

Adgang til revisjon av overvåkingsprogrammer for kugalskap i visse land: endringsbestemmelser for Kroatia
17.06.2016

2017/073

26.09.2016
Import av hunder, katter og fritter: godkjente områder og tredjeland og standard helsesertifikat
29.12.2014

2014/159

01.06.2016
Beskyttelse av dyr brukt til vitenskapelige formål: korrigering av gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsformat
04.02.2014

2015/150

Innlemmelse av Kroatia i EU: endringsbestemmelser
01.07.2014

2014/159

24.10.2014
Innlemmelse av Kroatia i EU: endringsbestemmelser
01.07.2014

2014/159

17.09.2014
Kontrollprogram 2013-2015 for maksimale restmengder av plantevernmidler i eller på matvarer: endringsbestemmelser for Kroatia
01.01.2014

2014/159

17.09.2014
Overgangsordninger for pass utstedt i Kroatia for hunder, katter og ildere
01.07.2013

2014/159

17.09.2014
Morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger: endringer knyttet til utvidelsen av EØS med Kroatia

2014/159

Mattrygghet: endringer knyttet til utvidelsen av EØS med Kroatia

2014/159

Overgangsordninger for visse animalske produkter innført til Kroatia
01.07.2013

2014/159

Godkjenning av beredskapsplaner i Kroatia for kontroll av visse dyresykdommer
22.07.2013

2014/159

Dyrehelsesmessige krav til samhandel med og import av fjørfe og rugeegg: endringsbestemmelser for Kroatia
22.07.2013

2014/159

Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket som følge av Kroatias tiltredelse
01.07.2013

2014/159

Materialer og artikler av gjenvunnet plast som kommer i kontakt med mat
17.04.2007

2012/009

01.02.2013
Legemidler til dyr
30.10.2005

2009/061

23.12.2009
Overgangsordninger vedrørende visse meieriprodukter fremstilt i Bulgaria
21.05.2007

2007/150

Overgangsordninger for eksport av produkter fra sektorene kjøtt og melk fra Bulgaria
24.04.2007

2007/150

Overgangsordninger for eksport av visse produkter fra sektorene kjøtt og melk fra Bulgaria
01.01.2007

2007/150

Overgangsordninger vedrørende omsetning av visse animalske produkter fremstilt i Bulgaria og Romania
01.01.2008

2007/150

Overgangsordninger vedrørende visse animalske produkter innført til Bulgaria og Romania
01.01.2007

2007/150

Overgangsordninger for Romania vedrørende leveranser av rå melk til produksjonsbedrifter og bearbeiding av rå melk
01.01.2007

2007/150

Virksomhetslistene for melkeprodusenter i Bulgaria
01.01.2007

2007/150

Overgangsordninger for Romania for virksomheter i sektorene kjøtt, melk og meieriprodukter og fisk
01.01.2007

2007/150

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Kontroll ved import av fôr- og matvarer: endringsbestemmelser om innførselsdokumenter
17.10.2019
Handel med hunder, katter og ildere: endringsbestemmelser om krav til helsesertifikat
16.07.2019
Katalog over fôrvarer: rettelse av nederlandsk språkutgave
20.02.2019

2019/141

15.06.2019
Matinformasjonsforordningen: merking av matvarer
01.01.2014

2014/214

01.11.2014
Innførsel av forsendelser av høy og halm: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit

2019/099

Innføring av forsendelser av akvakulturdyr til Den europeiske Union: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit

2019/099

Innføring av visse dyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Innføring av forsendelser av fjørfe og fjørfeprodukter: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Innføring av forsendelser av kjøtt fra ville haredyr, kjøtt fra visse ville landpattedyr og oppdrettskanin: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Innføring av forsendelser av rå melk, meieriprodukter, råmelk og produkter av råmelk: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Godkjenning av et preparat produsert av Aspergillus niger som fôrtilsetningsstoff til avvendte smågriser og mindre utbredte svinearter
08.11.2018

2019/051

30.03.2019
Import av hunder, katter og fritter: endringsbestemmelser om godkjente land og territorier og om helsesertifikater
01.07.2019
Tilbakekalling av utnevnelse av et europeisk referanselaboratorium for kontroll av restmengder av visse stoffer i dyr og animalske produkter
01.01.2019

2019/004

09.02.2019
Handel med frø av fôrvekster: rettelse angående Lolium x boucheanum Kunth
01.01.2019

2019/003

09.02.2019
Omsetning av såkorn: endringsbestemmelser om Sorghum spp.
01.01.2019

2019/003

09.02.2019
Tillatelse til omsetning av 1-metylnikotinamidklorid som ny mat
02.08.2018

2018/235

06.12.2018
Tilsetningsforordningen: retting av visse språkversjoner
14.05.2018

2018/232

06.12.2018
Tiltak for bekjempelse av Newcastle-sykdom hos fjørfe: endringsbestemmelser
01.01.2019

2018/224

06.12.2018
Permanent godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer og ti års godkjenning for et koksidiostatikum
20.10.2006

2018/128

07.07.2018
Tilsetningsstoffer i mat: tilbaketrekking av kalsiumsorbat (E 203)
12.08.2018

2018/085

28.04.2018
30.04.2018
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter: endringsbestemmelser
12.02.2018

2018/081

31.08.2018
Kontroll av muslinger fra Tyrkia beregnet på konsum: endret gyldighetsperiode
22.12.2017
Økt offentlig kontroll av import av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse
01.01.2018
Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: endringsbestemmelser
01.12.2017
Tiltak mot lumpy skin disease hos drøvtyggere
11.08.2017

2017/210

16.12.2017
Importforbud fra Peru av visse bløtdyr til konsum: endringsbestemmelser
31.10.2017
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: kontrollplaner i Colombia, Montenegro og Ukraina
25.05.2017
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om biogass og kompost, import av fôr til kjæledyr og eksport av gjødsel
22.02.2017

2017/155

23.09.2017
Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse
01.07.2017
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om steviolglykosid (E 960) som søtningsmiddel
20.03.2017

2017/124

08.07.2017
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter
01.07.2017

2017/079

01.07.2017
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstand
03.03.2017

2017/086

06.05.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: kontrollprogram for 2017-2019
01.01.2017

2017/084

06.05.2017
Direktiv om laktoproteiner (kaseiner og kaseinater) til konsum: revisjon
22.12.2016

2017/085

06.05.2017
Matinformasjonsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om merking av opprinnelsesland eller -sted for kjøtt fra svin, sau, geit og fjørfe
01.04.2015

2017/083

06.05.2017
Gjennomføringsbestemmelser for økologisk produksjon av akvakulturdyr og tang
01.07.2010

2017/049

18.03.2017
Kontroll av muslinger fra Tyrkia beregnet på konsum: endret gyldighetsperiode
29.01.2017
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: kontrollplaner i tredjeland - endringer
20.12.2016
Import av ferskt kjøtt: endringsbestemmelser for Singapore
26.04.2016
Avslag på godkjenning av en helsepåstand på næringsmidler
21.06.2016

2016/230

03.12.2016
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander
06.09.2016

2016/232

03.12.2016
Avslag på godkjenning av en helsepåstand på næringsmidler
06.09.2016

2016/232

03.12.2016
Godkjenning av en helsepåstander på matvarer
07.09.2016

2016/233

03.12.2016
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander
07.09.2016

2016/233

03.12.2016
Grenseverdier for erukasyre i oljer og fett: oppheving
14.12.2015

2016/231

03.12.2016
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: gjennomføringsbestemmelser om administrativt samarbeidssystem
13.11.2015

2016/219

03.12.2016
Import av visse matvarer knyttet til risiko for aflatoksinforurening: endringsbestemmelser for Etiopia, Argentina, Azerbaijan, Tyrkia og India
22.12.2016
Ny mat-forordningen: nye næringsmidler og nye næringsmiddelingredienser
15.05.1997

2015/147

12.06.2015
Import fra tredjeland av visse næringsmidler til konsum
03.06.2016
04.07.2016
Anerkjenning av Malta som offisielt fri for tuberkulose og brucellose når det gjelder storfebesetninger
13.04.2016

2016/167

24.09.2016
Godkjenning av et laboratorium i Egypt, De forente arabiske emirater og USA som foretar kontroll av rabiesvaksiner
15.04.2016

2016/167

24.09.2016
Tilsetningsstoffer i mat: endringsbestemmelser for visse næringsmidler
28.03.2016

2016/140

09.07.2016
Beskyttelsestiltak mot svinediare fra deltacoronavirus: importbestemmelser om blodprodukter brukt i fôrtilsetninger
14.05.2014

2015/201

01.08.2016
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser for animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum
28.09.2010

2015/197

01.08.2016
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler
02.03.2016

2016/115

04.06.2016
Aromaforordningen: fjerning av aromastoffet p-menta-1,8-dien-7-al fra unionslisten
03.10.2015

2016/074

30.04.2016
02.11.2015
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter: endringsbestemmelser
01.07.2016

2016/073

01.07.2016
Fiskehelsedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om krav til overvåkings- og diagnosemetoder
01.04.2016

2016/068

30.04.2016
Ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere: gjennomføringsbestemmelser
29.12.2014

2016/066

01.06.2016
Ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere: endringsbestemmelser
04.02.2014

2016/066

01.06.2016
Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt
01.09.2015

2016/004

06.02.2016
Status for BSE-risiko (kugalskap) i Tsjekkia, Frankrike, Kyrpos, Liechtenstein og Sveits
26.08.2015

2015/296

12.12.2015
Godkjenning av en ny anvendelse av et preparat av E. faecium som fôrtilsetningsstoff til purker
05.11.2014

2015/038

21.03.2015
Minimumsinnhold av et preparat produsert av A. niger som fôrtilsetningsstoff til eggleggende høner
31.10.2014

2015/038

21.05.2015
Godkjenning av et preparat produsert av T. versatilis som fôrtilsetningsstoff til ammende purker
17.11.2014

2015/039

21.03.2015
Godkjenning av et preparat av fumonisinesterase som fôrtilsetningsstoff til griser
11.11.2014

2015/038

21.03.2015
Godkjenning av et preparat av C. butyricum som fôrtilsetningsstoff til slakte- og avlskalkuler
10.11.2014

2015/038

21.03.2015
Godkjenning av et preparat av S. cerevisiae som fôrtilsetningsstoff til visse drøvtyggere
10.11.2014

2015/038

21.03.2015
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for aluminiumsalisylat
28.09.2015

2015/255

01.11.2015
02.11.2015
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for propyl 4-hydroksybenzoat og dets natriumsalt
02.09.2015

2015/254

01.11.2015
02.11.2015
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for heksaflumuron
02.09.2015

2015/254

01.11.2015
02.11.2015
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for klodronsyre i form av dinatriumsalt
02.09.2015

2015/254

01.11.2015
02.11.2015
Grenseverdier for rester av veterinærlegemidlet eprinomektin i matvarer
22.02.2015

2015/253

01.11.2015
01.06.2015
Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet lasalocid i matvarer: endringsbestemmelser
05.12.2014

2015/253

01.11.2015
01.06.2015
Restkonsentrasjoner av tulatromysin i matvarer
17.02.2015

2015/253

01.11.2015
Beskyttelsestiltak mot introduksjon av ostreid herpesvirus hos akvakulturdyr og viltlevende vanndyr i Irland og Storbritannia
01.05.2014

2015/236

01.11.2015
Bistand og samarbeid ved vitenskapelig behandling av spørsmål om næringsmidler: oppheving av direktiv
29.02.2016

2015/208

29.02.2016
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for tulatromysin
31.03.2015

2015/177

11.07.2015
Informasjon til forbruker om nye næringsmidler (ny mat)
11.10.2001

2015/147

12.06.2015
Håndtering av innmat fra dyr beregnet på konsum
17.11.2014

2015/077

01.05.2015
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter: endringsbestemmelser
01.12.2016

2015/041

01.01.2016
Godkjenning av inositol som tilsetningsstoff til fôr i fisk og krepsdyr
12.12.2014

2015/040

21.03.2015
Godkjenning av kobberbilysinat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
08.12.2014

2015/040

21.05.2015
Godkjenning av L-valine produsert av Corynebacterium glutamicum (DSM 25202) som fôrtilsetningsstoff
09.12.2014

2015/040

21.03.2015
Godkjenning av et røykaromaekstrakt som fôrtilsetning til hunder og katter
03.11.2014

2015/038

21.03.2015
Tidsbegrenset forsøk med handel med populasjoner av hvete, bygg, havre og mais
01.03.2014

2014/255

13.12.2014
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: unntaksbestemmelser for sjøtransport av flytende oljer og fett
18.06.2014

2014/258

13.12.2014
Matinformasjonsforordningen: endringsbestemmelser om merking av visse matvarer og kornslag som forårsaker allergi eller intoleranse
19.02.2014

2014/217

01.11.2014
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser om inspeksjon av svin etter slakting
01.06.2014

2014/210

01.11.2014
Informasjon om fravær eller redusert forekomst av gluten i matvarer
06.12.2013

2014/216

01.11.2014
Fiskehelsedirektivet: endringsbestemmelser om infeksiøs lakseanemi
16.11.2014

2014/160

16.11.2014
Kartlegging avantimikrobiell resistens i smittestoffer og bakterier
01.01.2014

2014/166

26.09.2014
Uønskede stoffer i dyrefôr: endringsbestemmelser om arsen, kadmium, bly, nitritt, flyktig sennepsolje og skadelige botaniske urenheter
27.12.2013

2014/072

17.05.2014
Kartlegging av innholdet av akrylamidnivåer i mat
02.12.2013

2014/079

17.05.2014
Sortskjennetegn og krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter
01.07.2014

2014/035

01.07.2014
Omsetning av såkorn: krav til planten Oryza sativa
31.12.2012

2014/035

09.04.2014
Godkjenning av selenmethionin hydroksyanalog som fôrtilsetningstoff til alle dyrearter
04.06.2013

2014/002

15.02.2014
19.02.2014
Såvarer - sortsnavn: endringsbestemmelser
28.08.2013

2014/004

15.02.2014
Bruk av søtstoffer i visse typer pålegg av frukt eller grønnsaker
14.10.2013

2014/006

15.02.2014

Sider

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Fornyet godkjenning av Lantharenol som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter
25.06.2019

2019/209

28.09.2019
15.10.2019
Godkjenning av et preparat av B. licheniformis som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskalkuner, avlskalkuner og mindre utbredte fjørfearter til oppfôring og egglegging
25.06.2019

2019/209

28.09.2019
15.10.2019
Grenseverdi for kolekalsiferol (D3-vitamin) i fôr til laksefisk
16.06.2019

2019/208

28.09.2019
15.10.2019
Godkjenning av visse typer riboflavin som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
23.06.2019

2019/208

28.09.2019
15.10.2019
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase som fôrtilsetning til oppfôringskyllinger og avvente smågriser
26.06.2019

2019/208

28.09.2019
15.10.2019
Fornyet godkjenning av Bacillus subtilis DSM 15544 som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger
18.06.2019

2019/208

28.09.2019
15.10.2019
Godkjenning av S. cerevisiae CNCM I-1079 som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse svin
18.06.2019

2019/208

28.09.2019
15.10.2019
Godkjenning av 8-mercapto-p-mentan-3-on og p-ment-1-ene-8-tio som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
23.06.2019

2019/208

28.09.2019
15.10.2019
Godkjenning av et preparat av 3-fytase som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fjørfe
05.06.2019

2019/208

28.09.2019
15.10.2019
Godkjenning av eugenol som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger
23.06.2019

2019/208

28.09.2019
15.10.2019
Fornyet godkjenning av S. cerevisiae CNCM I-1077 som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse husdyr
17.06.2019

2019/208

28.09.2019
15.10.2019
Fornyet godkjenning av S. cerevisiae CNCM I-4407 som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse husdyr
23.06.2019

2019/208

28.09.2019
15.10.2019
Innføring av to nye funksjonelle grupper av tilsetningsstoffer i fôrvarer
03.07.2019

2019/207

28.09.2019
15.10.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria og Ungarn
08.10.2019
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av jernlaktat på fåresopp som matingrediens i svenske leverposteier
18.06.2019

2019/221

28.09.2019
28.09.2019
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av mono- og diglyserider av fettsyrer (E 471) på enkelte friske frukter
09.06.2019

2019/220

28.09.2019
28.09.2019
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av karminsyre, karmin (E 120) i visse produkter fra franske oversjøiske territorier
09.06.2019

2019/220

28.09.2019
28.09.2019
Tiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Litauen, Polen, Romania
30.09.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria
09.09.2019
Tiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Litauen, Polen, Romania og Ungarn
04.09.2019
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Polen og Slovakia: endringsbestemmelser
23.08.2019
Import og transitt av kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer fra Serbia
20.08.2019
09.09.2019
Aromaforordningen: forbud mot bruk av aromastoffet furan-2(5H)-on i matvarer
21.05.2019

2019/222

28.09.2019
01.10.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om bromadiolon, etofenproks, paklobutrazol og penkonazol

2019/213

28.09.2019
30.09.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for buprofezin m.fl.
13.08.2019

2019/213

28.09.2019
30.09.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for bromukonazol m.fl.
13.08.2019

2019/213

28.09.2019
30.09.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for acetamiprid
13.08.2019

2019/213

28.09.2019
30.09.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om klorantraniliprol m.fl.
26.01.2019

2019/212

28.09.2019
30.09.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om linuron
04.08.2019

2019/212

28.09.2019
30.09.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om iprodion
31.07.2019

2019/211

28.09.2019
30.09.2019
Import og transitt av fjørfe- og eggprodukter: endringsbestemmelser om Bosnia-Hercegovina, Israel og Nord-Makedonia og om standard helsesertifikat
14.09.2019
30.09.2019
Godkjenning av omsetning av gjærbiomasse fra Yarrowia lipolytica som ny mat
03.06.2019

2019/223

28.09.2019
30.09.2019
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstander angående 'Nutrimune'
15.05.2019

2019/219

28.09.2019
28.09.2019
Berikingsforordningen: tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler: endringsbestemmelser om johimbe
15.05.2019

2019/219

28.09.2019
29.09.2019
Grenseverdier for rester av veterinærlegemiddelet ovotransferrin i matvarer
03.03.2019

2019/224

28.09.2019
27.09.2019
Ny matforordningen (revisjon)
01.01.2018

2017/126

08.07.2017
25.07.2017
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum
01.01.2006

2007/137

01.05.2010
01.03.2010
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr
01.01.2006

2007/137

01.05.2010
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse
01.01.2006

2007/137

01.05.2010
01.03.2010
Påstandsforordningen for matvarer
01.07.2007

2008/046

01.05.2010
01.03.2010
Tiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Litauen, Polen og Romania
10.08.2019
Tiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Litauen og Polen
26.07.2019
Tiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Litauen og Polen
22.07.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria
17.07.2019
Tiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Latvia, Litauen og Polen
11.07.2019
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Romania
05.07.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Polen og Ungarn
06.08.2019
Avlivningsforordningen: dyrevelferd ved slakting (fra 2013)
01.01.2013

2012/075

01.01.2013
01.02.2013
Tiltak mot afrikansk svinepest i Litauen, Polen og Romania
24.06.2019
Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser
26.07.2019
26.07.2019
Midlertidig forbud mot import av tørkede bønner fra Nigeria: endringsbestemmelser
25.07.2019
24.07.2019
Import av kjøttproduker, behandlede mager, blærer og tarmer: endringsbestemmelser om Bosnia-Hercegovina og Russland
17.07.2019
Import av dyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser om helsesertifikater og listene over godkjente tredjeland
28.07.2019
28.07.2019
Tillatelse til utvidelse av bruk av olje fra Schizochytrium sp. som ny mat
01.04.2019

2019/184

11.07.2019
11.07.2019
Tillatelse til endring av spesifikasjonene for 2'-fucosyllactose som ny mat
01.04.2019

2019/184

11.07.2019
11.07.2019
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: gjennomføringsbestemelser om tiltak og referansenivåer for begrensning av tilstedeværelsen av akrylamid i matvarer
11.04.2018

2019/185

11.07.2019
12.07.2019
Tillatelse til endring av spesifikasjonene for frøolje fra koriander som ny mat
10.04.2019

2019/184

11.07.2019
11.07.2019
Tiltak mot EM-infeksjon hos hunder: endringer til liste
01.07.2018

2019/183

11.07.2019
11.07.2019
Tiltak mot EM-infeksjon hos hunder
17.06.2018

2019/183

11.07.2019
11.07.2019
Tillatelse til omsetning av D-ribose som ny mat
16.04.2019

2019/184

11.07.2019
11.07.2019
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser
31.01.2019

2019/148

15.06.2019
05.07.2019
Godkjenning av preparater av alfa-amylase som ensileringsmidler til alle dyrearter
10.04.2019

2019/143

15.06.2019
27.06.2019
Godkjenning av et preparat av 3-fytase produsert av K. pastoris som tilsetningsstoff til fôrvarer for fjørfe
20.02.2019

2019/142

15.06.2019
27.06.2019
Godkjenning av humleekstrakt som fôrtilsetningsstoff til smågris og slaktegris
14.02.2019

2019/142

15.06.2019
27.06.2019
Tilsetningsstoff i fôrvarer: endring av navn på innehaver av visse godkjenninger i forbindelse med brexit
19.02.2019

2019/031

29.03.2019
24.06.2019
Tilsetningsstoff i fôrvarer: endring av navn på innehaver og representant for innehaver av visse godkjenninger
30.03.2019

2019/031

30.03.2019
24.06.2019
Godkjenning av preparatet av S. cerevisiae som tilsetningsstoff i fôrvarer melkekyr: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
30.03.2019

2019/031

30.03.2019
24.06.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen
28.06.2019
Tillatelse til omsetning av sirup fra Sorghum bicolor som tradisjonell mat
08.01.2019

2019/149

15.06.2019
17.06.2019
Tillatelse til omsetning av avskallet korn fra Digitaria exilis som tradisjonell mat fra tredjeland
08.01.2019

2019/149

15.06.2019
17.06.2019
Tiltak mot afrikansk svinepest i Litauen og Polen
14.06.2019
Påstandsforordningen for matvarer: unntaksbestemmelser for bruk av generiske betegnelser
21.03.2019

2019/150

15.06.2019
14.06.2019
Mikrobiologiske kriterier for næringsmidler: endringsbestemmelser for spirer og upasteurisert frukt- og grønnsaksaft
28.02.2019

2019/147

15.06.2019
14.06.2019
Betingelser for omsetning av såkorn og frø fra fôrvekster: midlertidig unntak
21.02.2019

2019/146

15.06.2019
Bekjempelse av infeksiøs bovin rhinotrakeitt (IBR): retting av bulgarsk og fransk språkversjon
03.02.2019

2019/140

15.06.2019
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter
01.09.2019

2019/144

01.09.2019
Tiltak mot lumpy skin disease hos drøvtyggere: anerkjennelse av Kroatia som sykdomsfri
10.02.2019

2019/138

15.06.2019
Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket (endringer)
27.01.2019

2019/137

15.06.2019
Anerkjenning av status til visse regioner i Spania som offisielt fri for tuberkulose og brucellose hos storfebesetninger
05.02.2019

2019/138

15.06.2019
Beskyttelsestiltak mot introduksjon av ostreid herpesvirus hos akvakulturdyr og viltlevende vanndyr: endringsbestemmelser for Irland
07.01.2019

2019/137

15.06.2019
Erklæring om at visse regioner i Italia er fri for storfetuberkulose og storfebrucellose
03.01.2019

2019/139

15.06.2019
Tidsbegrenset forsøk ved omsetning av såvare av populasjoner av hvete, bygg, havre og mais
01.11.2018

2019/145

15.06.2019
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Ungarn
08.06.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen
27.05.2019
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Ungarn
16.05.2019
Spesielle vilkår for import av jordnøtter fra Gambia og Sudan
18.06.2019
18.06.2019
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om næringsmiddelkategori 17 og bruk av tilsetningsstoffer i kostholdstilskudd
29.10.2018

2019/058

30.03.2019
02.04.2019
Tillatelse til omsetning av bær fra Lonicera caerulea L. som tradisjonell mat
06.01.2019

2019/114

01.06.2019
09.05.2019
Tillatelse til endring av spesifikasjonene for lipidekstrakt fra antarktisk krill som ny matingrediens
14.02.2019

2019/114

01.06.2019
09.05.2019
Tillatelse til utvidelse av bruksområdet for olje av Schizochytrium sp. som ny mat: forlengelse
14.02.2019

2019/114

01.06.2019
09.05.2019
Tillatelse til utvidelse av bruksbetingelser for frøolje av allanblackiafrø som ny mat
14.02.2019

2019/114

01.06.2019
09.05.2019
Metoder for testing for salmonella og prøvetaking av fjørfe
10.03.2019

2019/108

01.01.2022
09.05.2019
Avlivningsforordningen: endringsbestemmelser om bedøvelse
18.05.2018

2019/046

30.03.2019
14.05.2019
Aromaforordningen: endringsbestemmelser om stoffet N-(2-metylcyclohexyl)-2,3,4,5,6-pentafluorbenzamid
31.01.2019

2019/113

01.06.2019
10.05.2019
Godkjenning av natriumselenitt, overtrukket granulert natriumselenitt og sink-L-selenometionin som fôrtilsetningsstoffer for alle dyrearter
03.02.2019

2019/109

01.06.2019
10.05.2019
Grenseverdier for rester av veterinærlegemiddelet paromomysin i matvarer
11.02.2019

2019/115

01.06.2019
09.05.2019
Økologisk produksjon, merking og kontroll: endringsbestemmelser
12.11.2018

2019/112

01.06.2019
09.05.2019
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Ungarn
05.06.2018
06.05.2019
Overvåking og bekjempelse av sykdommer hos akvatiske dyr: endringsbestemmelser for Finland, Irland, Kroatia og Storbritannia
05.08.2018

2019/107

01.06.2019

Sider