Beslutningsprosessen: mattrygghet

Forsiden - Velg område - Mattrygghet - Beslutningsprosessen: mattrygghet
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

Nye rettsakter under vurdering eller forberedelse i Kommisjonen

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Overvåking av brommerte flammehemmere i mat
Merking og kontroll av næringsmidler av animalsk opprinnelse:overgangsordninger for Kroatia

Forslag til kommisjonsrettsakter sendt til komitebehandling eller til Europaparlamentet og Rådet for klarering

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Gjeninnførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om kaliumpolyaspartat
Næringsmidler for spesielle grupper: endringsbestemmelser om tilsetninger til næringsmidler basert på ceralier og babymat
Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsykevirus fra Tunisia
Godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium som fôrtilsetning til avvendte smågris
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger
Godkjenning av et preparat av lechithins som fôrtilsetning til alle dyrearter
Mikrobiologiske kriterier for Campylobacter i slaktekyllingskrotter
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om silisiumdioksid (E 551) og natriumnitrat (E 252)
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om kaliumkarbonat (E 501)
Kosttilskuddsdirektivet: endringsbestemmelser om silisium- og kalsiumforbindelser i kosttilskudd og næringsmidler
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstand om kortkjedet fruktooligosakkarider fra sakkarose
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander om melkeprodukter og fiskeolje
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av påstander om Fabenol® Max, DHA og Polydextrose
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for hydrocyanid i aprikoskjerner
Godkjenning av et preparat av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til fjørfe og grisearter
Godkjenning av et preparat av fumonisin esterase som fôrtilsetning til alle fuglearter
Godkjenning av visse stoff som fôrtilsetning til alle fuglearter og alle avvendte smågris
Godkjenning av et preparat av mikroorganismestammen DSM 11798 som fôrtilsetningsstoff til alle fuglearter
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus plantarum som et fôrtilsettingsstoff til alle dyrearter
Godkjenning av maursyre som et fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
Minimumsinnhold av et preparat produsert av Aspergillus niger som fôrtilsetningsstoff til livkylling, avlskalkuner, oppdrettskalkuner for avl og alle eggproduserende fuglearter
Godkjenning av et fortilsetningsstoff til slaktekyllinger og verpehøns
Tilbaktrekning fra markedet av visse fôrtilsetningsstoff
Suspensjon av godkjenningen av L-tryptophan som fôrtilsetning til alle dyrearter
EU-referanselaboratorium for matbårne virus (Livsmedelsverket, Sverige)
Tiltak mot lumpy skin disease hos storfe
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser
Merkeforordningen for storfe: gjennomføringsbestemmelser
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om acrinathrin, metalaxyl og thiabendazol
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE) : endringstemmelser angående nasjonalt kontrollprogram for skrapesyke i Slovenia
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om genotyping av sau
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser om visse stoffer
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om dimethoat og omethoat
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om tricyclazol
Grenseverdier for visse plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser
Fôrmiddelkatalogen: endringer
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om bearbeidede animalske proteiner fra insekter
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser for Litauen
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om bruk av gjødsel som brensel i forbrenningsanlegg
Importrestriksjoner for krydder fra Etiopia, jordnøtter fra Argentina og India, hasselnøtter fra Aserbajdsjan og tørket fiken og hasselnøtter fra Tyrkia
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser for avsmeltet fett
Import av matvarer fra Canada: forenklet prosedyre for godkjenning av eksportbedrifter
Matkjeden, dyrehelse, dyrevelferd og plantehelse: tillegg til liste over dyresykdommer og zoonoser
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter
Den europeiske myndighet for mattrygghet: endringsbestemmelser om vitenskapskomiteene
Grenseverdier for forurensning av ochratoxin A (OTA) in Capsicum sp.
Bruk av visse fargestoffer i aromatisk modnet ost
Offentlig kontroll av mykotoksiner i næringsmidler: endringsbestemmelser
Dokumentasjon som skal følge visse importerte fiskerivarer (kapteinserklæring)
Assistanse til tredjeland om ordninger for næringsmiddelhygiene
Godkjenningsplikt for produsenter av fôr og premikser som inneholder koksidiostatika og histomonostatika

Forslag til EU-rettsakter under behandling i Europaparlamentet og/eller Rådet

EU-rettsakter under behandling i EØS-organene

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
19.04.2017
Godkjenning av L-tryptophan som fôrtilsetning til alle dyrearter
12.06.2017
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av butan, isobutan og propan i fargestoffer på sprayboks
12.06.2017
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av fosfater i tsjekkiske kjøttvarer
12.06.2017
Kontrollforordningen for økologisk produksjon: endringsbestemmelser om fôrvarer til visse akvakulturdyr
21.05.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for bruk av nitritter i polsk pølse
07.06.2017
Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket: endringer til listen
31.05.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for fenpyroksimat, triadimenol og triadimefon
27.10.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for acetamiprid og 19 andre stoffer
27.04.2017
Godkjenning av en helsepåstand på matvarer (lacitol)
01.05.2017
EUs referanselaboratorium for andre hestesykdommer enn afrikansk hestepest: forlengelse
31.05.2017
Godkjenning av en helsepåstand på matvarer
28.04.2017
Bekjempelse visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser
01.07.2017
Bekjempelse visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser for tilberedt kjøtt og import av visse kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer
01.07.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om bifenazat, daminozid og tolylfluanid
26.04.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: kontrollprogram for 2018, 2019 og 2020
01.01.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for acequinocyl og 8 andre stofferstoffer
26.04.2017
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om definisjonene av fiskemel og fiskeolje
10.05.2017
Metoder for bestemmelse av nivå av dioksiner og polyklorinerte bifenyler (PCB)
25.05.2017
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater
03.05.2017
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
19.05.2017
Bekjempelse av infeksiøs bovin rhinotracheit: fristatus for visse regioner
10.04.2017
Dyreavlsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om informasjon om godkjente avlsorganisasjoner og -foretak
01.11.2018
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE) : godkjenning av Slovenias program for bekjempelse av skrapesyke
17.05.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidlet sulfoksaflor i visse matvarer: endringsbestemmelser
29.03.2017
Dyreavlsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om standard sertifikatskjema
01.11.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for bitertanol, klormequat og tebufenpyrad
03.11.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om clothianidin og thiamethoxam
28.04.2017
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse (revisjon)
28.04.2017
Prøvetakings- og analysemetoder for kontroll av nivåer av dioksiner og PCB
26.04.2017
Godkjenning og merking av genmodifiserte (GM) næringsmidler og fôrvarer
18.04.2004
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: gjennomføringsbestemmelser
27.01.2017
Regioner som er fri for brucellose (Extremadura), tuberkulose og brucellose (visse spanske regioner) og enzooisk bovin leukose (Jersey)
06.03.2017
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
23.02.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer
23.02.2017
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter
06.02.2017
Godkjenning av visse tilsetningsstoffer til fôr til alle dyrearter
06.02.2017
Godkjenning av diverse tilsetningsstoffer til fôr til visse dyrearter
06.02.2017
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter
06.02.2017
Godkjenning av tørket drueekstrakt av Vitis vinifera spp. vinifera som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter unntatt hunder
14.03.2017
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter
06.02.2017
Godkjenning av et laboratorium i Brasil for kontroll av rabiesvaksiner
01.03.2017
Import av økologiske produkter fra 3. land: gjennomføringsbestemmelser
05.01.2017
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for fluralaner
08.04.2017
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om biogass og kompost, import av fôr til kjæledyr og eksport av gjødsel
22.02.2017
Overvåking av mineraloljehydrokarboner i matvarer
06.02.2017
Overvåking av cannabinoider i matvarer
02.12.2016
Akkreditering av offisielle laboratorier som utfører kontroll av trikiner
01.01.2017
Import av økologiske produkter fra 3. land: endring av gjennomføringsbestemmelser
19.04.2017
Nasjonale referanselaboratorier for påvisning av restmengder i levende dyr og dyreprodukter: endringer
31.08.2016
Dyreavlsforordningen
01.11.2018
Dyrehelseforordningen
21.04.2021
Kontroll av arsen i matvarer
02.09.2015
Godkjenning og merking av genmodifiserte (GM) næringsmidler og fôrvarer: gjennomføringsbestemmelser for EUs referanselaboratorium
28.02.2014
Reduksjon av forekomst av dioksiner, furaner og PCB i fôr og mat
03.10.2014
Forebygging og reduksjon av opiumkaloider i valmuefrø og -produkter
02.10.2014
Reduksjon av visse fettsyreestere i mat
02.10.2014
Forvaltning av utgifter knyttet til matkjeden, dyrehelse, dyrevelferd og plantehelse
30.06.2014
Bestemmelser om søknader om tillatelse til genetisk modifiserte næringsmidler og fôrvarer
28.06.2013
Bestemmelser om personlige forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse fra Kroatia
01.07.2013
Kontroll av fôr når det gjelder forekomst av genetisk modifisert materiale
15.07.2011
Import av animalske produkter til eget forbruk
01.05.2009
Sporbarhet og merking av genmodifiserte organismer (GMO), næringmidler og fôrvarer
07.11.2003
Gebyrer til EUs referanselaboratorium for genetisk modifiserte organismer
12.01.2007
Nye og eksisterende genmodifiserte matvarer og fôrstoffer
18.04.2004
Etablering av et system for unike koder for genmodifiserte organismer
05.02.2004
Prøvetaking og påvisning av genmodifiserte organismer og materiale framstilt av slike
14.12.2004

EFTA/EØS-utkast til EØS-komitevedtak oversendt til EU for vurdering

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
EUs matsikkerhetsbyrå (EFSA): endringsbestemmelser om ekspertpanelenes navn og kompetanseområder
01.07.2018
Fôrtilsetningsstoffet kaliumdiformat: endring av navn på innehaver av godkjenningen
29.03.2017
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til avlspurker, avvent smågris, slaktegris, livkalv og slaktekalkuner
04.04.2017
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til hunder
05.04.2017
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, livkylling og mindre fjørfearter til verping
03.04.2017
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoff til alle fuglearter
31.03.2017
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, livkylling og mindre fjørfearter til slakt og verping
30.03.2017
Godkjenning av L-lysinsulfat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
03.04.2017
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler
24.03.2017
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om steviolglykosid (E 960) som søtningsmiddel
20.03.2017
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om spesifikasjoner for E 1205
EU-referanselaboratorium for småfepest
28.02.2017
EUs referanselaboratorium for capripoxvirus (lumpy skin disease og småfekopper)
16.02.2017
Merking og kontroll av næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser
01.01.2017
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om tjærestoffer (PAH) i røkt kjøtt og fisk
01.09.2014
Ny matforordningen (revisjon)
01.01.2018

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: parlamentsbehandling i et eller flere EFTA/EØS-land ikke avsluttet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Adgang til revisjon av overvåkingsprogrammer for kugalskap i visse land: endringsbestemmelser for Kroatia
17.06.2016

2017/073

26.09.2016
Import av hunder, katter og fritter: godkjente områder og tredjeland og standard helsesertifikat
29.12.2014

2014/159

01.06.2016
Beskyttelse av dyr brukt til vitenskapelige formål: korrigering av gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsformat
04.02.2014

2015/150

Innlemmelse av Kroatia i EU: endringsbestemmelser
01.07.2014

2014/159

24.10.2014
Innlemmelse av Kroatia i EU: endringsbestemmelser
01.07.2014

2014/159

17.09.2014
Kontrollprogram 2013-2015 for maksimale restmengder av plantevernmidler i eller på matvarer: endringsbestemmelser for Kroatia
01.01.2014

2014/159

17.09.2014
Overgangsordninger for pass utstedt i Kroatia for hunder, katter og ildere
01.07.2013

2014/159

17.09.2014
Morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger: endringer knyttet til utvidelsen av EØS med Kroatia

2014/159

Mattrygghet: endringer knyttet til utvidelsen av EØS med Kroatia

2014/159

Overgangsordninger for visse animalske produkter innført til Kroatia
01.07.2013

2014/159

Godkjenning av beredskapsplaner i Kroatia for kontroll av visse dyresykdommer
22.07.2013

2014/159

Dyrehelsesmessige krav til samhandel med og import av fjørfe og rugeegg: endringsbestemmelser for Kroatia
22.07.2013

2014/159

Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket som følge av Kroatias tiltredelse
01.07.2013

2014/159

Materialer og artikler av gjenvunnet plast som kommer i kontakt med mat
17.04.2007

2012/009

01.02.2013
Legemidler til dyr
30.10.2005

2009/061

23.12.2009
Overgangsordninger vedrørende visse meieriprodukter fremstilt i Bulgaria
21.05.2007

2007/150

Overgangsordninger for eksport av produkter fra sektorene kjøtt og melk fra Bulgaria
24.04.2007

2007/150

Overgangsordninger for eksport av visse produkter fra sektorene kjøtt og melk fra Bulgaria
01.01.2007

2007/150

Overgangsordninger vedrørende omsetning av visse animalske produkter fremstilt i Bulgaria og Romania
01.01.2008

2007/150

Overgangsordninger vedrørende visse animalske produkter innført til Bulgaria og Romania
01.01.2007

2007/150

Overgangsordninger for Romania vedrørende leveranser av rå melk til produksjonsbedrifter og bearbeiding av rå melk
01.01.2007

2007/150

Virksomhetslistene for melkeprodusenter i Bulgaria
01.01.2007

2007/150

Overgangsordninger for Romania for virksomheter i sektorene kjøtt, melk og meieriprodukter og fisk
01.01.2007

2007/150

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Handel med frø af fôrvekster: endringsbestemmelser om Lolium x boucheanum Kunth
01.01.2018

2017/078

01.01.2018
Godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff til visse griser
01.03.2017

2017/077

06.05.2017
Godkjenning av fôrtilsetningsstoff: endring av navn på innehaver
22.02.2017

2017/077

06.05.2017
Godkjenning av fôrtilsetningsstoff produsert av Bacillus subtilis (DSM 28343) til slaktekyllinger
23.02.2017

2017/077

06.05.2017
Godkjenning av Lactobacillus diolivorans DSM 32074 som fôrtilsetning til alle dyrearter
24.02.2017

2017/077

06.05.2017
Godkjenning av fôrtilsetningsstoff produert av Talaromyces versatilis til verpehøns
28.02.2017

2017/077

06.05.2017
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til fjørfe, avvent smågris og slaktegris
28.02.2017

2017/077

06.05.2017
Godkjenning av preparater av L. plantarum som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
28.12.2016

2017/075

06.05.2017
Godkjenning av kobber(I)oksid som et fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
05.01.2017

2017/075

06.05.2017
Godkjenning av isoeugonol som fôrtilsetningsstoff til griser, drøvtyggere og hester
06.02.2017

2017/076

06.05.2017
Godkjenning av P. acidilactici og S. cerevisae som fôrtilsetningsstoff: endringer av navnet på innehaver av godkjenningen
05.01.2017

2017/075

06.05.2017
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter
01.07.2017

2017/079

01.07.2017
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstand
03.03.2017

2017/086

06.05.2017
Godkjenning av natriumbenzoat og tre andre stoffer som fôrtilsetning til alle dyrearter
09.12.2016

2017/074

06.05.2017
Godkjenning av 1,8-cineol og to andre stoffer som fôrtilsetning til alle dyrearter
06.02.2017

2017/076

06.05.2017
Godkjenning av 1-dimethoxy-2-fenyletan og fem andre stoffer som fôrtilsetning til alle dyrearter
06.02.2017

2017/076

06.05.2017
Godkjenning av amoniakkbehandlet glycyrrhetinsyre som fôrtilsetning til alle dyrearter
06.02.2017
06.05.2017
Godkjenning av 4-allyl-2,6-dimethoxyfenol og eugenylacetat som fôrtilsetning til alle dyrearter unntatt fisk og fjørfe
06.02.2017

2017/076

06.05.2017
Godkjenning av garvesyre som fôrtilsetning til alle dyrearter
06.02.2017

2017/076

06.05.2017
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter
06.02.2017

2017/076

06.05.2017
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter
06.02.2017

2017/076

06.05.2017
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter
06.02.2017

2017/076

06.05.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: kontrollprogram for 2017-2019
01.01.2017

2017/084

06.05.2017
Direktiv om laktoproteiner (kaseiner og kaseinater) til konsum: revisjon
22.12.2016

2017/085

06.05.2017
Matinformasjonsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om merking av opprinnelsesland eller -sted for kjøtt fra svin, sau, geit og fjørfe
01.04.2015

2017/083

06.05.2017
Hestepassforordningen
01.01.2016

2016/166

01.07.2017
Matinformasjonsforordningen: merking av matvarer
01.01.2014

2014/214

01.11.2014
Gjennomføringsbestemmelser for økologisk produksjon av akvakulturdyr og tang
01.07.2010

2017/049

18.03.2017
Kontroll av muslinger fra Tyrkia beregnet på konsum: endret gyldighetsperiode
29.01.2017
Omsetningskrav til mottakelige arter for pankreassykdom (PD)
01.10.2016

2017/004

04.02.2017
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: kontrollplaner i tredjeland - endringer
20.12.2016
Import av ferskt kjøtt: endringsbestemmelser for Singapore
26.04.2016
Avslag på godkjenning av en helsepåstand på næringsmidler
21.06.2016

2016/230

03.12.2016
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander
06.09.2016

2016/232

03.12.2016
Avslag på godkjenning av en helsepåstand på næringsmidler
06.09.2016

2016/232

03.12.2016
Godkjenning av en helsepåstander på matvarer
07.09.2016

2016/233

03.12.2016
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander
07.09.2016

2016/233

03.12.2016
Grenseverdier for erukasyre i oljer og fett: opphevelse
14.12.2015

2016/231

03.12.2016
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: gjennomføringsbestemmelser om administrativt samarbeidssystem
13.11.2015

2016/219

03.12.2016
Import av visse matvarer knyttet til risiko for aflatoksinforurening: endringsbestemmelser for Etiopia, Argentina, Azerbaijan, Tyrkia og India
22.12.2016
Ny mat-forordningen: nye næringsmidler og nye næringsmiddelingredienser
15.05.1997

2015/147

12.06.2015
Import fra tredjeland av visse næringsmidler til konsum
03.06.2016
04.07.2016
Anerkjenning av Malta som offisielt fri for tuberkulose og brucellose når det gjelder storfebesetninger
13.04.2016

2016/167

24.09.2016
Godkjenning av et laboratorium i Egypt, De forente arabiske emirater og USA som foretar kontroll av rabiesvaksiner
15.04.2016

2016/167

24.09.2016
Tilsetningsstoffer i mat: endringsbestemmelser for visse næringsmidler
28.03.2016

2016/140

09.07.2016
Beskyttelsestiltak mot svinediare fra deltacoronavirus: importbestemmelser om blodprodukter brukt i fôrtilsetninger
14.05.2014

2015/201

01.08.2016
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser for animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum
28.09.2010

2015/197

01.08.2016
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler
02.03.2016

2016/115

04.06.2016
Aromaforordningen: fjerning av aromastoffet p-menta-1,8-dien-7-al fra unionslisten
03.10.2015

2016/074

30.04.2016
02.11.2015
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter: endringsbestemmelser
01.07.2016

2016/073

01.07.2016
Fiskehelsedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om krav til overvåkings- og diagnosemetoder
01.04.2016

2016/068

30.04.2016
Ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere: gjennomføringsbestemmelser
29.12.2014

2016/066

01.06.2016
Ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere: endringsbestemmelser
04.02.2014

2016/066

01.06.2016
Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt
01.09.2015

2016/004

06.02.2016
Status for BSE-risiko (kugalskap) i Tsjekkia, Frankrike, Kyrpos, Liechtenstein og Sveits
26.08.2015

2015/296

12.12.2015
Godkjenning av en ny anvendelse av et preparat av E. faecium som fôrtilsetningsstoff
05.11.2014

2015/038

21.03.2015
Minimumsinnhold av et preparat produsert av A. niger som fôrtilsetningsstoff til eggleggende høner
31.10.2014

2015/038

21.05.2015
Godkjenning av et preparat produsert av T. versatilis som fôrtilsetningsstoff til ammende purker
17.11.2014

2015/039

21.03.2015
Godkjenning av et preparat av fumonisinesterase som fôrtilsetningsstoff til griser
11.11.2014

2015/038

21.03.2015
Godkjenning av et preparat av C. butyricum som fôrtilsetningsstoff til slakte- og avlskalkuler
10.11.2014

2015/038

21.03.2015
Godkjenning av et preparat av S. cerevisiae som fôrtilsetningsstoff til visse drøvtyggere
10.11.2014

2015/038

21.03.2015
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for aluminiumsalisylat
28.09.2015

2015/255

01.11.2015
02.11.2015
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for propyl 4-hydroksybenzoat og dets natriumsalt
02.09.2015

2015/254

01.11.2015
02.11.2015
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for heksaflumuron
02.09.2015

2015/254

01.11.2015
02.11.2015
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for klodronsyre i form av dinatriumsalt
02.09.2015

2015/254

01.11.2015
02.11.2015
Veterinær grensekontroll: endringer til listen over kontrollstasjoner
06.07.2015

2015/235

01.11.2015
Grenseverdier for rester av veterinærlegemidlet eprinomektin i matvarer
22.02.2015

2015/253

01.11.2015
01.06.2015
Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet lasalocid i matvarer: endringsbestemmelser
05.12.2014

2015/253

01.11.2015
01.06.2015
Restkonsentrasjoner av tulatromysin i matvarer
17.02.2015

2015/253

01.11.2015
Beskyttelsestiltak mot introduksjon av ostreid herpesvirus hos akvakulturdyr og viltlevende vanndyr i Irland og Storbritannia
01.05.2014

2015/236

01.11.2015
Bistand og samarbeid ved vitenskapelig behandling av spørsmål om næringsmidler: oppheving av direktiv
29.02.2016

2015/208

29.02.2016
Import av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra Sør-Afrika i forbindelse med fugleinfluensa
25.08.2015
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for tulatromysin
31.03.2015

2015/177

11.07.2015
Informasjon til forbruker om nye næringsmidler (ny mat)
11.10.2001

2015/147

12.06.2015
Håndtering av innmat fra dyr beregnet på konsum
17.11.2014

2015/077

01.05.2015
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter: endringsbestemmelser
01.12.2016

2015/041

01.01.2016
Godkjenning av inositol som tilsetningsstoff til fôr i fisk og krepsdyr
12.12.2014

2015/040

21.03.2015
Godkjenning av kobberbilysinat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
08.12.2014

2015/040

21.05.2015
Godkjenning av L-valine produsert av Corynebacterium glutamicum (DSM 25202) som fôrtilsetningsstoff
09.12.2014

2015/040

21.03.2015
Godkjenning av et røykaromaekstrakt som fôrtilsetning til hunder og katter
03.11.2014

2015/038

21.03.2015
Tidsbegrenset forsøk med handel med populasjoner av hvete, bygg, havre og mais
01.03.2014

2014/255

13.12.2014
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: unntaksbestemmelser for sjøtransport av flytende oljer og fett
18.06.2014

2014/258

13.12.2014
Matinformasjonsforordningen: endringsbestemmelser om merking av visse matvarer og kornslag som forårsaker allergi eller intoleranse
19.02.2014

2014/217

01.11.2014
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser om inspeksjon av svin etter slakting
01.06.2014

2014/210

01.11.2014
Informasjon om fravær eller redusert forekomst av gluten i matvarer
06.12.2013

2014/216

01.11.2014
Fiskehelsedirektivet: endringsbestemmelser om infeksiøs lakseanemi
16.11.2014

2014/160

16.11.2014
Kartlegging avantimikrobiell resistens i smittestoffer og bakterier
01.01.2014

2014/166

26.09.2014
Uønskede stoffer i dyrefôr: endringsbestemmelser om arsen, kadmium, bly, nitritt, flyktig sennepsolje og skadelige botaniske urenheter
27.12.2013

2014/072

17.05.2014
Kartlegging av innholdet av akrylamidnivåer i mat
02.12.2013

2014/079

17.05.2014
Sortskjennetegn og krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter
01.07.2014

2014/035

01.07.2014
Omsetning av såkorn: krav til planten Oryza sativa
31.12.2012

2014/035

09.04.2014
Godkjenning av selenmethionin hydroksyanalog som fôrtilsetningstoff til alle dyrearter
04.06.2013

2014/002

15.02.2014
19.02.2014
Såvarer - sortsnavn: endringsbestemmelser
28.08.2013

2014/004

15.02.2014
Bruk av søtstoffer i visse typer pålegg av frukt eller grønnsaker
14.10.2013

2014/006

15.02.2014
Prøvetakings- og analysemetoder for offentlig kontroll av fôr: endringsbestemmelser
01.01.2014

2013/216

14.12.2013
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger og små fuglearter
09.05.2013

2013/183

09.11.2013
Godkjenning av fôrtilsetningsstoff av Lactobacillus buchneri og Lactobacillus casei
22.02.2013

2013/153

09.10.2013
Dyreshelsemessige kontrolltiltak for bekjempelse av klassisk svinepest i Kroatia
01.07.2013
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter
01.01.2014

2013/107

15.06.2013

Sider

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Gjeninnførsel av hester som har deltatt i konkurranser i Turkmenistan
19.05.2017
Import av sauer og geiter og av sæd fra disse: endringsbestemmelser knyttet til skrapesyke
06.12.2016

2017/069

06.05.2017
09.05.2017
Fôring av dyr: tiltak mot spredning av overførbare spongiforme encefalopatier (endring)
13.02.2017

2017/071

06.05.2017
09.05.2017
Bekjempelse visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser
08.09.2016

2017/072

06.05.2017
09.05.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater
05.05.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater
13.04.2019
Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsykevirus fra Algerie
07.04.2017
11.04.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater
12.05.2017
Diagnosemetoder for afrikansk hestesyke
07.11.2016

2017/070

06.05.2017
09.05.2017
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for aluminiumsalisylat
25.01.2017

2017/087

06.05.2017
06.05.2017
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for gamitromysin
14.12.2016

2017/087

06.05.2017
06.05.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
24.11.2016

2017/091

06.05.2017
08.05.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer
18.10.2016

2017/090

06.05.2017
08.05.2017
Honningdirektivet: endringsbestemmelser
24.06.2015

2017/083

06.05.2017
08.05.2017
Bruk av sukralose (E 955) som smaksforsterker i tyggegummi
27.10.2016

2017/082

06.05.2017
08.05.2017
Handel med byggfrø: gjennomføringsestemmelser
02.01.2017

2017/080

06.05.2017
Handel med betefrø: gjennomføringsbestemmelser om visse sorter
02.01.2017

2017/080

06.05.2017
Godkjenning av laboratorier i Marokko og Taiwan for kontroll av rabiesvaksiner i hunder, katter og fritter
01.02.2017

2017/070

06.05.2017
Tiltak mot lumpy skin disease hos storfe
07.12.2016

2017/068

06.05.2017
Import og transitt av fjørfevarer fra USA i forbindelse med fugleinfluensa
24.03.2017
24.03.2017
Styrking av tiltak mot overføring av aviær fugleinfluensa fra ville fugler til fjørfe
08.03.2017
21.03.2017
Godkjenning av preparater av dolomittmagnesium og montmorillonitt-illitt som fôrtilsetningsstoffer
30.11.2016

2017/048

18.03.2017
27.03.2017
Omsetning av såvare av sorter av jordbruksvekster eller grønnsaker: endringsbestemmelser
01.04.2017

2016/225

01.04.2017
01.04.2017
Etikett på frøpakker: endringsbestemmelser
01.04.2017

2016/225

01.04.2017
01.04.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater
Import av visse hov- og klovdyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser
27.03.2017
27.03.2017
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser for Litauen
23.03.2017
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser
17.11.2016

2017/047

18.03.2017
Økologisk produksjon, merking og kontroll
01.01.2009

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
EU-logo for merking av økologiske produkter
10.10.2008

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Økologiforordningen: økologisk produksjon og merking av økologiske produkter
01.01.2009

2017/049

18.03.2017
Økologisk produksjon, merking og kontroll (karensfôr, enzymer, gjær, farging av egg)
01.01.2009

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Import av økologiske produkter fra 3. land: gjennomføringsbestemmelser
01.01.2009

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Import av økologiske produkter fra 3. land: endringer til gjennomføringsbestemmelsene
24.08.2016

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Import av økologiske produkter fra 3. land: gjennomføringsbestemmelser
17.06.2016

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Import av økologiske varer fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
07.04.2016

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
05.01.2016

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Import av økologiske varer fra 3. land: rettelse til gjennomføringsbestemmelser
06.11.2015

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Økologisk produksjon, merking og kontroll: endringsbestemmelser
07.05.2016

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Import av økologiske varer fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
30.06.2015

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Ordninger for import av økologiske produkter fra Sør-Korea
01.02.2015

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Økologiforordningen: endringsbestemmelser om akvakulturdyr
01.01.2015

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Import av økologiske varer fra tredjeland: endringer til gjennomføringsbestemmelsene
24.12.2014

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Import av økologiske varer fra tredjeland: endringer til gjennomføringsbestemmelsene
12.04.2014

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Gjennomføring av økologiforordningen: endringsbestemmelser om produksjon, merking og kontroll
01.01.2015

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Import av økologiske varer fra tredjeland: endringer til gjennomføringsbestemmelser
20.06.2014

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Import av økologiske varer fra tredjeland: endringer til gjennomføringsbestemmelsene
08.05.2014

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Import av økologiske varer fra tredjeland: endringer til gjennomføringsbestemmelsene
12.04.2014

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Bruk av konvensjonell yngel i økologisk akvakultur
31.12.2013

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Økologisk produksjon, merking og kontroll: endringsbestemmelser
16.04.2014

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Gjennomføringsbestemmelser for økologisk produksjon av akvakulturdyr og tang: forlengelse av overgangsperiode
01.07.2013

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Kontrollforordningen for økologisk produksjon: endringsbestemmelser
01.01.2014

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Import av økologiske varer fra 3. land: endringer til gjennomføringsbestemmelser
31.03.2013

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Import av økologiske varer fra 3. land: rettelse
19.06.2013

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Import av økologiske varer fra 3. land: endringsbestemmelser
01.07.2012

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Import av økologiske varer fra tredjeland
21.02.2013

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
28.06.2012

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Gjennomføring av økologiforordningen: endringsbestemmelser om produksjon, merking og kontroll
16.06.2012

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Detaljerte regler for økologisk vin
01.08.2012

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser
01.07.2012

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Økologisk produksjon, merking og kontroll: endringsbestemmelser om dokumentasjon og om import fra USA
01.06.2012

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser
28.10.2011

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Gjennomføring av økologiforordningen: endringsbestemmelser om produksjon, merking og kontroll
12.04.2011

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser
11.07.2011

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Gjennomføring av økologiforordningen: endringsbestemmelser om produksjon, merking og kontroll
01.01.2013

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Import av økologiske varer fra 3. land: endringsbestemmelser
08.06.2010

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Økologisk produksjon, merking og kontroll: EU-logo
01.07.2010

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Markedsføring av visse økologiske landbruksprodukter fra tredjeland
27.06.2009

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet monepantel i matvarer
17.12.2016

2017/052

18.03.2017
20.03.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
07.05.2017

2017/051

07.05.2017
20.03.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
10.05.2017

2017/051

10.05.2017
20.03.2017
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
28.04.2017

2017/050

28.04.2017
20.03.2017
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: kontrollplaner i tredjeland
21.08.2015
03.09.2015
Veterinære grensekontrollstasjoner: endringer til listen
21.11.2016

2017/046

18.03.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater
29.03.2017
Overgangbestemmelser for innsamling, bruk og destruksjon av tidligere næringsmidler
17.02.2009

2010/114

11.11.2010
11.11.2010
Ernærings- og helsepåstander på matvarer
01.07.2007

2008/098

27.09.2008
01.03.2010
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser for Latvia og Litauen
20.03.2017
Listeføring av dyr og produkter som skal underkastes kontroll ved grensekontrollstasjoner: endringsbestemmelser
01.01.2017

2017/002

04.02.2017
21.02.2017
Importbestemmelser for matvarer fra tredjeland knyttet til mikrobiologisk forurensning
23.02.2017
23.02.2017
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i visse medlemsstater
17.02.2017
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i visse medlemsstater
13.02.2017
Tiltak mot afrikansk svinepest i Latvia
27.02.2017
Beskyttelsestiltak overfor høypatogen aviær influensa fra Ukraina: endringsbestemmelser
07.02.2017
08.02.2017
Import og transitt av fjørfe og fjørfevarer: endringsbestemmelser
31.01.2017
31.01.2017
Import av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien: endringsbestemmelser om Kina, Mexico og USA
09.02.2017
23.01.2017
Import av hunder, katter og fritter: endringsbestemmelser om helsesertifikat
01.06.2017
01.06.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om thiacloprid
11.08.2016

2017/019

04.02.2017
07.02.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer
14.07.2016

2017/018

04.02.2017
07.02.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer
14.01.2017

2017/018

04.02.2017
07.02.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer
19.01.2017

2017/018

04.02.2017
07.02.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer
19.01.2017

2017/018

04.02.2017
07.02.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
10.06.2016

2017/017

04.02.2017
07.02.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer
05.05.2016

2017/016

04.02.2017
07.02.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer
26.04.2016

2017/015

04.02.2017
07.02.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for atrazin
13.10.2016

2017/015

04.02.2017
07.02.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for kaptan, propikonazol og spiroksamin
19.10.2016

2017/015

04.02.2017
07.02.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser
13.04.2016

2017/015

04.02.2017
07.02.2017
Maksimum grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter
26.08.2016

2017/014

04.02.2017
07.02.2017

Sider