Europalov - uke 17/2019

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 17/2019

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 22.4.-28.4.2019

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EFTA-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Beslutningsprosessen for EUs sosial- og arbeidslivspolitikk - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 25.4.2019

ENERGI
EU-strategi for batterier som en strategisk verdikjede - Omtale av EU-rapport publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 25.4.2019

FINANSIELLE TJENESTER
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.12.2018 - 30.3.2019 - EØS-notat offentliggjort 27.4.2019
Forsikringsdirektivet: adgang til å starte og utøve forsikrings- og gjenforsikringsvirksomhet - Anmodning om fortolkning sendt til EFTA-domstolen 29.3.2019 og kunngjort 25.4.2019
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om tapsdekning for misligholdte engasjementer - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 25.4.2019

HANDELSFORENKLINGER
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: endringer til listen - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 24.4.2019

HELSE
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 24.4.2019

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur - Ikrafttredelse 1.6.2019 av EØS-komitebeslutning som følge av notifisering av Island 25.4.2019 om fullførte konstitusjonelle prosedyrer

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Schengenregler for midlertidig gjeninnføring av kontroll ved de indre grenser: endringsbestemmelser - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 25.4.2019

KATASTROFEBEREDSKAP
EUs ordning for sivil beredskap (rescEU): revisjon - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 24.4.2019

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
Direktiv om urimelig handelspraksis i næringslivsforhold (B2B) i matkjeden - Høring om norsk lovforslag på området igangsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 26.4.2019

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Berikingsforordningen om tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler: endringsbestemmelser om transfett - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.4.2019
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om felles innførselsdokument om helse - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 23.4.2019*
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Romania - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 26.4.2019*
Erklæring om at visse regioner i Italia er fri for storfetuberkulose og storfebrucellose - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 24.4.2019

Fôrvarer
Fornyet godkjenning av S. cerevisiae CNCM I-4407 som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse husdyr - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 24.4.2019*
Fornyet godkjenning av S. cerevisiae CNCM I-1077 som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse husdyr - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 25.4.2019*
Godkjenning av eugenol som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 25.4.2019*
Godkjenning av et preparat av 3-fytase som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fjørfe - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 25.4.2019*
Godkjenning av 8-mercapto-p-mentan-3-one og p-ment-1-ene-8-tio som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 25.4.2019*
Godkjenning av S. cerevisiae CNCM I-1079 som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse svin - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 26.4.2019*
Fornyet godkjenning av Bacillus subtilis DSM 15544 som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 26.4.2019*
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase som fôrtilsetning til oppfôringskyllinger og avvente smågriser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 27.4.2019*
Godkjenning av visse typer riboflavin som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 27.4.2019*
Grenseverdi for kolekalsiferol (D3-vitamin) i fôr til laksefisk - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 27.4.2019*
Godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis som fôrtilsetning til slaktegriser - Norsk forskrift kunngjort 26.4.2019
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff av Bacillus subtilis til fjørfearter av mindre økonomisk betydning til slakt og verping - Norsk forskrift kunngjort 26.4.2019
Godkjenning av natrium- og -kaliumalginat som tilsetningsstoffer i fôrvarer for visse dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 26.4.2019
Godkjenning av et preparat av Pediococcus pentosaceus som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 26.4.2019
Avslag på godkjenning av riboflavin framstilt av Bacillus subtilis som tilsetningsstoff i visse fôrvarer - Norsk forskrift kunngjort 26.4.2019
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff produsert av Bacillus subtilis (DSM 28343) til avvendt smågris - Norsk forskrift kunngjort 26.4.2019
Godkjenning av et preparat produsert av Komagataella pastoris som fôrtilsetningsstoff til visse fugle- og dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 26.4.2019
Godkjenning av taurin m.fl. som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter (unntatt katter og hunder for L-cystein-hydroklorid-monohydrat): rettelse - Norsk forskrift kunngjort 26.4.2019
Godkjenning av tinktur av spisskum som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 26.4.2019
Godkjenning av et preparat av fumonisinesterase som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle svin- og fjørfearter - Norsk forskrift kunngjort 26.4.2019
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus acidophilus som et tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder - Norsk forskrift kunngjort 26.4.2019
Godkjenning av et preparat av dolomittmagnesitt som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 26.4.2019
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-mannanase produsert av Paenibacillus lentus som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 26.4.2019
Godkjenning av et enzympreparat som fôrtilsetning til eggleggende høner, små fjørfe og griser til oppfeting - Norsk forskrift kunngjort 26.4.2019
Godkjenningsvilkår for et preparat av narasin og nicarbazin som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger - Norsk forskrift kunngjort 26.4.2019
Grenseverdi for dimethylaminoethanol i tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskyllinger - Norsk forskrift kunngjort 26.4.2019
Godkjenning av et preparatet av Enterococcus faecium som fôrtilsetning til smågris, spedgris og oppfôringssvin - Norsk forskrift kunngjort 26.4.2019
Godkjenning av et preparat av illitt, montmorillonitt og kaolinitt som tilsetningstoff i fôrvarer for alle dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 26.4.2019
Godkjenning av hydroksyanalog av metionin og dets kalsiumsalt som tilsetningstoff i fôrvarer for alle dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 26.4.2019
Godkjenning av L-arginin som tilsetningstoff i fôrvarer for alle dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 26.4.2019
Godkjenning av vannfri betain som tilsetningstoff i fôrvarer for matproduserende dyr unntatt kaniner - Norsk forskrift kunngjort 26.4.2019
Godkjenning av preparater av visse lecitiner som fôrtilsetningsstoff for alle dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 26.4.2019

Næringsmidler
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstander angående 'Nutrimune' - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.4.2019
Berikingsforordningen: tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler: endringsbestemmelser om johimbe - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.4.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om 2,5-diklorbenzosyre, metylester, mandipropamid og profoksydim - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 24.4.2019*

MILJØ
Kritierier for tildeling av EUs miljømerke: endringsbestemmelser for visse produkter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 24.4.2019
Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om det elektroniske kvoteregisteret for hydrofluorkarboner (HFK) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.4.2019
CO2-utslippskrav til person- og varebiler (revisjon) - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 25.4.2019
WEEE-direktivet om kassering av elektriske og elektroniske produkter: gjennomføringsbestemmelser om beregning av vekt - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 24.4.2019
Persistente organiske miljøgifter: endringsbestemmelser om pentaklorfenol - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.4.2019
Biocider: godkjenning av kolekalsiferol til bruk i produkter av type 14 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.4.2019
Biocider: vilkår for godkjenning av en produktfamilie som inneholder 1R-transfenotrin - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 24.4.2019
Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser om skjemaet for databasesystemet - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 26.4.2019

Plantevernmidler
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet kobberforbindelser i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 24.4.2019

TRANSPORT
Teknisk kontroll av motorkjørtøyer: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.4.2019
Jernbanesikkerhet: system for sertifisering av enheter med ansvar for vedlikehold av godsvogner - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 27.4.2019*
Styrket sikkerhet i havner - Evalueringsrapport lagt fram av Kommisjonen 25.4.2019
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 24.4.2019