Europalov - uke 18/2014

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 182014 - Europalov - uke 18/2014

UKE 18/2014
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 28.04-04.05.2014


• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Styrking av innvandrerarbeideres rettigheter - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 30.04.2014.
EU-tidende publiserte 30. april 2014 direktivet om styrking av rettighetene til arbeidere som benytter seg av retten til fri bevegelse over landegrensene. Direktivet stiller krav om tablering av nasjonale kontaktpunkter med ansvar for informasjon, assistanse og rådgiving til arbeidstakere og arbeidsgivere, sikring av egnede nasjonale tvisteløsningsordninger, og adgang for fagforeninger, NGOer og andre til å initiere administrative eller rettslige prosedyrer på vegne av arbeidsinnvandrere ved tilfeller av diskriminering.

- Koordinering av offentlige trygdeordninger: gjennomføringsbestemmelser - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 30.04.2014
- PVU-forordningen om personlig verneutstyr - Svensk departementsnotat offentliggjort 29.04.2014

ENERGI
- Krav til miljøvennlig utforming av kommersielle kjøleprodukter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 28.03.2014
- Krav til miljøvennlig utforming av stekeovner, komfyrtopper og avtrekkshetter - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.04.2014
- Energimerking av stekeovner og avtrekkshetter - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.04.2014

FINANSIELLE TJENESTER
- Tilleggspensjonsdirektivet - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 30.04.2014.
Over åtte år etter at Kommisjonen la fram et første forslag til et direktiv om tilleggspensjoner, ble direktivet vedtatt og publisert i EU-tidende 30. april 2014. EU-landene vil få fire år på å gjennomføre det nye direktivet i nasjonal rett.

- Fremme av folkefinansiering (crowdfunding) i EU - Svensk departementsnotat offentliggjort 29.04.2014

FORBRUKERVERN
- Urimelige avtalevilkår for forbrukerne - To fortolkningsdommer avsagt av EU-domstolen 30.04.2014

FORSKNING OG UTDANNING
- Yrkeskvalifikasjonsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 30.04.2014

HELSE
- Tobakksdirektivet (revisjon) - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 29.04.2014.
EUs reviderte tobakksdirektiv ble publisert i EU-tidende 29. april 2014. Direktivet setter forbud mot smakstilsetninger i sigaretter og rulletobakk og krever større helseadvarlser med tekst og bilde (65%) på begge sider av pakningen til tobakksvarer. Medlemslandene har to år på å gjennomføre de nye bestemmelsene i nasjonal rett.

- Forebygging av legemidler med falsk identitet og opprinnelse - Konstitusjonelle prosedyrer fullført av Liechtenstein: EØS-komitebeslutningen trer i kraft 01.06.2014
- Legemiddeldirektivet: endringer vedrørende legemiddelovervåking - Konstitusjonelle prosedyrer fullført av Liechtenstein: EØS-komitebeslutningen trer i kraft 01.06.2014
- Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 29.04.2014

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
- Datalagringsdirektivet: lagring av data fra elektronisk kommunikasjon - Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 30.04.2014.
I en dom 8. april 2014 erklærte EU-domstolen datalagringsdirektivet for ugyldig. Stortingets EU/EØS-nytt omtalte 30. april 2014 et svensk departementsutvalg som skal analysere EU-domstolens avgjørelse og foreslå nødvendige lovendringer. Sverige ble dømt av EU-domstolen til å betale 3 millioner euro i bøter fordi direktivet ble gjennomført for sent. Europakommisjonen har meddelt den svenske regjeringen at beløpet vil bli tilbakebetalt.

- Rammedirektivet: generelle bestemmelser for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 30.04.2014

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
- Prosedyreforordningen for statsstøtte: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 01.05.2014
Gruppeunntaksforordningen om unntak fra notifikasjonsplikten om statsstøtte (revisjon) - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 30.04.2014

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Beskyttelsestiltak mot introduksjon av ostreid herpesvirus hos akvakulturdyr og viltlevende vanndyr i Irland og Storbritannia - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 03.05.2014

Næringsmidler
- Økologiforordningen: økologisk produksjon og merking av økologiske produkter (revisjon) - Svensk departementsnotat offentliggjort 28.04.2014.
Sveriges Riksdag offentliggjorde 28. april 2014 et notat fra Landsbygdsdepartementet om Kommisjonens forslag til revisjon av EUs økologiforordning. Forslaget ble lagt fram 24. mars 2014 og tar sikte på å imøtekomme både forbruker- og produsentinteresser når det gjelder regleverket for økologisk produksjon og merking av økologiske produkter. Kommisjonen presenterte samtidig en handlingsplan for økologisk produksjon i EU.

Import av økologiske varer fra tredjeland: endringer til gjennomføringsbestemmelsene - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 01.05.2014

MILJØ
- Kvotedirektivet: handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser for luftfart - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 30.04.2014. EØS-komitebeslutning 30.04.2014.
EU-tidende publiserte 30. april 2014 en forordning som innskrenker omfanget av EUs kvotesystem for luftfart, og foreslår enkelte forenklinger av systemet. For å hindre forskjellsbehandling av EØS/EFTA-landene i EUs kvotehandelssystemet som følge av endringsforordningen, gjorde EØS-komiteen samme dag, gjennom skriftlig prosedyre, vedtak om å innlemme forordningen i EØS-avtalen.

- Rapportering i forbindelse med kvotedirektivet - EØS-notat offentliggjort 30.04.2014
- Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser om plastbæreposer - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 30.04.2014
- Godkjenning av 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one som et aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.04.2014
- Godkjenning av cyproconazol som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.04.2014
- Biociddirektivet: endringsbestemmelser om diflubenzuron - Sak åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 30.04.2014 om manglende gjennomføring i norsk rett
- Biociddirektivet: endringsbestemmelser for pyriproxyfen - Sak åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 30.04.2014 om manglende gjennomføring i norsk rett
- Biociddirektivet: endringsbestemmelser for didecyldimethylammoniumklorid - Sak åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 30.04.2014 om manglende gjennomføring i norsk rett
- Biociddirektivet: endringsbestemmelser for thiamethoxam - Sak åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 30.04.2014 om manglende gjennomføring i norsk rett
- Biociddirektivet: endringsbestemmelser for et ammoniumklorid - Sak åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 30.04.2014 om manglende gjennomføring i norsk rett

NÆRINGSPOLITIKK
- EU-strategi for bedrifters samfunnsansvar - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 29.04.2014

OFFENTLIGE INNKJØP
- Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp - EØS-notat offentliggjort 30.04.2014

STATISTIKK
- Strukturstatistikk for næringslivet: gjennomføringsbestemmelser om dataserier og kvalitetsvurderinger - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 03.05.2014
- Strukturstatistikk for næringslivet: gjennomføringsbestemmelser om dataoverføring - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.04.2014

TJENESTER
- EØS-avtalen artikkel 36 (tjenester) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 30.04.2014 (spilleautomater)

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Regelmessige tekniske kontroller med motorkjøretøyer og tilhengere - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 29.04.2014.
EUs reviderte direktiv for teknisk kontroll av kjøretøyer ble publisert i EU-tidende 29. april 2014 sammen med de to andre direktivene i den såkalte kjøretøykontrollpakken. Direktivet innebærer en utvidelse av virkeområdet for krav til periodisk kontroll, blant annet til hurtiggående traktorer. Det stilller krav til økt kontrollhyppighet basert på det aktuelle kjøretøyets alder og kilometerstand, og likeså til kontrollutstyr- og metoder. Videre stiller det kompetansekrav til kontrollører, og det gir regler for klassifisering av tekniske feil og mangler ved kjøretøyet. Direktivet stiller også krav til tilsyn med private kontrollorgan og til registrering av kilometerstand for å bekjempe juks. Det nye regelverket skal tas i bruk i EUs medlemsland senest 20. mai 2018.

- Vognkortdirektivet: endringsbestemmelser - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 29.04.2014
- Veikantkontrolldirektivet: tekniske veikontroller av nyttekjøretøy - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 29.04.2014
Krav til datalink-kommunikasjon i det europeiske luftrommet: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 01.05.2014
Krav til utøvelse av luftfartstjenester: endringsbestemmelser om henvisninger til Chicago-konvensjonen - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 03.05.2014

VARER
- Byggevareforordningen: markedsføring av byggevarer - Sak åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 30.04.2014 om mangelfull gjennomføring i norsk rett
- Byggevaredirektivet - Sak åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 30.04.2014 om mangelfull gjennomføring i norsk rett