Europalov - uke 23/2016

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 23/2016

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 6.6-12.6.2016

UTVIDET OVERVÅKING AV SAKER I EFTA- OG EU-DOMSTOLENE
Europalov har lenge fulgt fortolkningsdommene i EFTA- og EU-domstolene for saker med relevans for EØS- og Schengenavtalene. Nå utvides tilbudet til også å dekke innkomne saker, dvs anmodninger om fortolkninger, samt høringer og forslag (opinions) til dommer.

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EFTA-domstolen

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Utsendingsdirektivet: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 11.6.2016.
Nye regler for avlønning av utsendte arbeidstakere og nye bestemmelser om vikaransatte og for utestasjoneringer av lengre varighet. Det er hovedinnholdet i Kommisjonens forslag til revisjon av utsendingsdirektivet som ble lagt fram 8. mars. De foreslått endringene behandles nå av Europaparlamentet og Rådet.

- Fri bevegelse av arbeidskraft (kodifisering) - Forslag til fortolkning avgitt av EU-domstolens generaladvokat 9.6.2016
- Arbeidstidsdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 29.3.2016
- Koordinering av offentlige trygdeordninger: gjennomføringsbestemmelser om utveksling av data i forbindelse med familieytelser - EØS-notat offentliggjort 9.6.2016
- Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringsbestemmelser om omregningskurs - EØS-notat offentliggjort 9.6.2016
Trygderettigheter i forbindelse med bilaterale trygdeavtaler - EØS-notat offentliggjort 9.6.2016
- Vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser - Dansk departementsnotat lagt fram 10.6.2016

FINANSIELLE TJENESTER
- Prospektforordningen for verdipapirer - EØS-notat offentliggjort 11.6.2016.
I tilknytning til arbeidet med å skape en kapitalmarkedsunion, har Kommisjonen lagt fram forslag til nytt, revidert regelverk for samordning av kravene til utforming, kontroll og distribusjon av prospekt ved offentlige tilbud av verdipapirer. Det eksisterende prospektdirektivet fra 2003 foreslås avløst av en forordning. Kommisjonen har samtidig utarbeidet supplerende bestemmelser til dagens prospekdirektiv.

EU-høring om tilsyn med finansielle konglomerater - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 9.6.2016
- Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om innberetning av avsetninger og basiskapitalgrunnlag - EØS-notat offentliggjort 6.6.2016
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om minstekrav til opplysninger om finansielle kontrakter omfattet av detaljerte registre - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 7.6.2016
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om beskrivelsen av avtaler om konsernintern finansiell støtte - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.6.2016
- Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utsatt anvendelsesdato - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 7.6.2016 (kompromiss med Rådet). EØS-notat offentliggjort 11.6.2016
- Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utsatt anvendelsesdato - EØS-notat offentliggjort 11.6.2016
- Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.6.2016
- Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om notifiseringer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.6.2016
- Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om clearingplikt - EØS-notat offentliggjort 11.6.2016
- Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser og clearingplikt - EØS-notat offentliggjort 11.6.2016
Minimumskrav til kapitalgrunnlag for eksponeringer mot sentrale motparter: forlengelse av overgangsperioder - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.6.2016
- Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: endringsbestemmelser om innberetning og offentliggjøring av transaksjoner - EØS-notat offentliggjort 11.6.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til samlokaliseringstjenester og gebyrstrukturer - Utkast til kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 6.6.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om nøyaktigheten av tidsangivelser ved verdipapirhandel - Utkast til kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 7.6.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om data som skal offentliggjøres om gjennomføringskvaliteten til transaksjoner - Utkast til kommisjonsforordningsendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 8.6.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til offentliggjøring av opplysninger om handelssteders identitet og kvalitet av ordreutførelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 8.6.2016
- Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Sør-Korea - EØS-notat offentliggjort 11.6.2016
- Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Sør-Afrika - EØS-notat offentliggjort 11.6.2016
- Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Canada - EØS-notat offentliggjort 11.6.2016
- Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Mexico - EØS-notat offentliggjort 11.6.2016
- Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Sveits - EØS-notat offentliggjort 11.6.2016
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om clearingplikten - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 10.6.2016
- Prospektdirektivet: utfyllende bestemmelser om godkjenning og publisering av prospekter og formidling av annonser - EØS-notat offentliggjort 11.6.2016

FORBRUKERVERN
- Forbrukerkredittdirektivet - Forslag til fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 9.6.2016
EU-høring om sikkerheten til app'er - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 9.6.2016
- Urimelige avtalevilkår for forbrukerne - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 23.3.2016

FORSKNING OG UTDANNING
- Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: endringsdirektiv - Lovproposisjon fremmet av Kunnskapsdepartementet 10.6.2016
EU vedtok i 2013 en revisjon av direktivet for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner. Endringsdirektivet innfører blant annet et europeisk profesjonskort og mulighet til å bli godkjent for å utøve deler av et yrke. Regelverket vil nå også omfatte trainees innenfor regulerte yrker.

- EUs rammeprogram for forskning og innovasjon - Horisont 2020 - EU-høring om arbeidsprogrammet 2018-2020 for "Food Security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy" igangsatt av Kommisjonen 6.6.2016

HANDELSFORENKLINGER
- Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 8.6.2016
- Gjødselforordningen: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 11.6.2016

HELSE
- Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået 2016 - Norsk forskrift kunngjort 8.6.2016
- Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om dietylenglykol-monoetyleter (DEGEE) - Norsk forskrift kunngjort 10.6.2016

INDRE MARKED OG EØS
EU-handlingsplan for styrking av yrkeskvalifikasjoner og konkurranseevne - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 10.6.2016

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
- Rammedirektivet: generelle bestemmelser for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester - Anmodning om fortolkning sendt til EFTA-domstolen 12.5.2016

INTELLEKTUELL EIENDOM
- Varemerkedirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EFTA-domstolen 22.3.2016. Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 7.3.2016
- Opphavsrettsdirektivet: opphavsrett i informasjonssamfunnet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 9.6.2016

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
- Returdirektivet: standarder og prosedyrer for retur av tredjelandsborgere med ulovlig opphold - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 7.6.2016.
Returdirektivet fra 2008 etablerer felles standarder og prosedyrer i Schengen-området for retur av tredjelandsborgere med ulovlig opphold. Stortinget ga 13. desember 2010 samtykke til innlemmelse av EUs returdirektiv i Schengen-samarbeidet. Justis- og beredskapsdepartementet igangsatte 20. juni 2012 en høring om Schengen-informasjonssystem (SIS-loven) som følge av gjennomføringen av returdirektivet.

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
- EØS-avtalen artikkel 14 (avgifter) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 9.6.2016
- EØS-avtalen artikkel 53 (foretak - hindring, innskrenking eller vridning av konkurransen) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 29.2.2016
- EØS-avtalen artikkel 54 (konkurranse: utnyttelse av dominerende stilling) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 29.3.2016

KULTUR OG MEDIER
- AMT-direktivet om audiovisuelle mediatjenester: oppdaterte bestemmelser - EØS-notat offentliggjort 9.6.2016

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Status for BSE-risiko (kugalskap) i Frankrike - EØS-notat offentliggjort 7.6.2016
- Import av ferskt kjøtt: sykdomsfri status for Argentina og Brasil - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.6.2016
- Import fra tredjeland av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer til konsum: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 8.6.2016

Fôrvarer
- Godkjenning et koksidiostatikum som tilsetningsstoff i fôrvarer: endring av navn - EØS-notat offentliggjort 11.6.2016
- Godkjenning av preparater av L. rhamnosus og L. farciminis som fôrtilsetningsstoffer: endring av navn - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.6.2016. EØS-notat offentliggjort 11.6.2016
- Godkjenning av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til fjørfe og grisearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.6.2016. EØS-notat offentliggjort 11.6.2016
- Godkjenning av benzosyre som fôrtilskudd til purker - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.6.2016
- Godkjenning av et fôrtilskudd til slaktekylling, livkylling, mindre fuglearter for slakt inntil verping og prydfugler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.6.2016, EØS-notat offentliggjort 11.6.2016
- Godkjenning av jernnatriumtartrater som fôrtilsetningsstoff til alle dyrarter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.6.2016. EØS-notat offentliggjort 11.6.2016
- Godkjenning av Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff til eggleggende fugler og akvariefisk: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.6.2016. EØS-notat offentliggjort 11.6.2016

Næringsmidler
- Maksimale grenseverdier for rester av bly i visse næringsmidler - Norsk forskrift kunngjort 10.6.2016
- Maksimale grenseverdier for rester av uorganisk arsen i visse næringsmidler - Norsk forskrift kunngjort 10.6.2016
- Aromaforordningen: endringsbestemmelser for bruk av gamma-glutamyl-valyl-glycin i næringsmidler - Norske forskrifter kunngjort 7.6. og 8.6.2016
- Aromaforordningen: endringsbestemmelser for fem aromastoffer til bruk i næringsmidler - Norsk forskrifter kunngjort 7.6. og 8.6.2016
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om ekstrakter av rosmarin (E-392) i smørbare fettstoffer - Norsk forskrift kunngjort 7.6.2016
- Import av økologiske varer fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 8.6.2016
Import av økologiske produkter fra 3. land: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.6.2016
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse stoffer - Norsk forskrift kunngjort 8.6.2016
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidlet fosetyl i visse matvarer: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 8.6.2016
- Avslag på godkjenning av en helsepåstand på næringsmidler - EØS-notat offentliggjort 11.6.2016
- Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander - EØS-notat offentliggjort 11.6.2016
- Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 11.6.2016
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelse for eddik - Norsk forskrift kunngjort 7.6.2016
- Tilsetningsstoffer i matvarer: steviolglykosider (E 960) som søtningsstoff i sennep - Norsk forskrift kunngjort 7.6.2016
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 8.6.2016
- Grenseverdier for restkonsentrasjoner av oksadiksyl og spinetoram i næringsmidler - Norsk forskrift kunngjort 8.6.2016
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidlet klorpyrifos i visse matvarer: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 8.6.2016
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 8.6.2016
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 7.6.2016

Veterinærmedisin
- Grenseverdier for rester av veterinærlegemidlet eprinomektin i matvarer - EØS-notat offentliggjort 11.6.2016
- Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av visse plantevernmidler i næringsmidler - Norsk forskrift kunngjort 8.6.2016
- Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: endringsbestemmelser for ekstrakt fra Humus lupulus L. - Norsk forskrift kunngjort 7.6.2016
- Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: kontrollplaner i tredjeland - Norsk forskrift kunngjort 8.6.2016

MILJØ
- Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for avløpsvann og avgasser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 9.6.2016
- Avfallstransportforordningen: overvåking og kontroll av avfallstransport - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 9.6.2016
- Avfallstransportforordningen: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 10.6.2016
- Biocider: godkjenning av dikobberoksid som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 21 - EØS-notat offentliggjort 10.6.2016
- Biocider: godkjenning av tolylfluanid som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 7 - EØS-notat offentliggjort 10.6.2016
- Biocider: godkjenning av 2-brom-2-(brommetyl)pentandinitril (DBDCB) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 6 - EØS-notat offentliggjort 10.6.2016
- Biocider: godkjenning av et reaksjonsprodukter med kloreddiksyre til bruk i produkttype 2, 3 og 4 - EØS-notat offentliggjort 10.6.2016
- Biocider: godkjenning av granulert kobber til bruk i produkttype 8 - EØS-notat offentliggjort 10.6.2016
- Biocider: godkjenning av bifenyl-2-ol til bruk i produkttype 3 - EØS-notat offentliggjort 10.6.2016
- Biocider: godkjenning av Bacillus amyloliquefaciens stamme ISB06 til bruk i produkttype 3 - EØS-notat offentliggjort 10.6.2016
- Persistente organiske miljøgifter: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 7.6.2016
- Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om produkter for hånddesinfisering som inneholder propan-2-ol - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 9.6.2016
- Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om et hestedekken impregnert med permetrin - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 9.6.2016
- Biocider: godkjenning av kobberflak som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 21 - EØS-notat offentliggjort 10.6.2016
- Biocider: godkjenning av kobbertiocyanat som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 21 - EØS-notat offentliggjort 10.6.2016
- Biocider: godkjenning av cyromazin som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 18 - EØS-notat offentliggjort 10.6.2016

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
- Innkjøpsdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 16.3.2016

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
- EØS-avtalen artikkel 31 (etableringsrett) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 18.3.2016

TRANSPORT
Sikkerhetsregler og -standarder for passasjerskip: endringsbestemmelser - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av kommisjonen 6.6.2016
Kommisjonen har lagt fram tre konkrete forslag til styrking av sikkerheten til båtpassasjerer. Det kan bety strengere regler for skip bygget av aluminium og nye prosedyrer for registrering av ombordværende. Det skal imidlertid vises fleksibilitet for kortere reisestrekninger. For skip kortere enn 24 meter mener Kommisjonen det er mer hensiktmessig med nasjonale bestemmelser enn felles EU-bestemmelser. Se alle forslagene i oversikten over passasjerskipspakken.

Sikkerhet for passasjerskip: informasjon om ombordværende - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 6.6.2016
Sikkerhet for ro-ro-ferger og høyhastighetspassasjerskip: inspeksjonsordning - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 6.6.2016
- Fartsskriverforordningen: gjennomføringsbestemmelser om sammenkobling av elektroniske registre over sjåførkort - EØS-notat offentliggjort 11.6.2016
- Adgang til yrket som veitransportør: gjennomføringsbestemmelser om brudd på regelverket og tap av god vandel - EØS-notat offentliggjort 11.6.2016
- Sosiale bestemmelser innenfor vegtransport - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 9.6.2016
- Referansedokument for samtrafikk i jernbanesystemet: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 8.6.2016
- Trafikktelematikk for persontrafikk i det europeiske jernbanesystem: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 11.6.2016
Sikkerhet i jernbanetunneler: rettelse til bestemmelsene - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.6.2016
EU-høring om Single European Sky - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 7.6.2016