Europalov - uke 51/2017

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 51/2017

Europalov fyller 10 år
Den 20. desember 2007 ble Europalov lansert som et fritidsprosjekt under navnet EØS-saker. I 2016 overtok Lovdata nettstedet og sikret tjenestens fremtid. Lovdata vil gradvis innlemme Europalov på sin egen plattform. Overgangen til rødt design er første skritt i dette arbeidet.

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 18.12-24.12.2017

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EFTA-domstolen

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Direktivet om gjennomsiktige og forutsigbare arbeidsvilkår - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 21.12.2017*
Unionsborgerdirektivet: Unionsborgere og deres familiemedlemmers rett til fri bevegelse og opphold - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 20.12.2017
Rammeavtale om midlertidig ansettelse - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 20.12.2017. Forslag til fortolkningsdommer lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 20.12.2017
Arbeidstidsdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 16.10.2017 og kunngjort i EU-tidende 18.12.2017

ENERGI
EUs energiunion - Dansk departementsnotat offentliggjort 21.12.2017
Styringssystem for energiunionen - Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 18.12.2017
Elektrisitetsforordningen - Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 18.12.2017
Elmarkedsdirektivet - Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 18.12.2017
Bygningsenergidirektivet: endringsbestemmelser - Kompromiss fremforhandlet av representanter mellom Europaparlamentet og Rådet 19.12.2017
Fornybar energidirektivet (revisjon) - Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 18.12.2017
Opprettholdelse av forsyningssikkerheten for naturgass - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 20.12.2017.

FINANSIELLE TJENESTER

Forsikring
Ansvarsforsikring for motorvogn - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 20.12.2017
Forsikringsformidlingsdirektivet: endring av anvendelsesdato for utfyllende bestemmelser - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 20.12.2017*
Forsikringsformidlingsdirektivet (IMD II): endring av anvendelsdato - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 20.12.2017*
Forsikringsformidlingsdirektivet: utfyllende bestemmelser om opplysningskrav og god forretningsskikk - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.12.2017
Forsikringsformidlingsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til produkttilsyn og styring - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.12.2017

Banker og andre kredittinstitusjoner
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om Sri Lanka, Trinidad og Tobago, og Tunisia - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 13.12.2017*
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering - EP/råds-kompromiss bekreftet av Rådet 20.12.2017

Børs og verdipapirer
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående Sveits - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 23.12.2017*
Tilsyn med verdipapirforetak - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 20.12.2017*
Soliditetskrav til verdipapirforetak - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 20.12.2017*
Verdipapirmarkedsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om videreformidling av opplysninger - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.12.2017*
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til offentliggjøring av opplysninger om handelssteders identitet og kvalitet av ordreutførelser - Norsk forskrift kunngjort 22.12.2017. EØS-notat offentliggjort 22.12.2017
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om virkning av derivatkontrakter - Norsk forskrift kunngjort 22.12.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser om market making - Norsk forskrift kunngjort 22.12.2017
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om registrering av relevante opplysninger om ordrer - Norsk forskrift kunngjort 22.12.2017
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om clearingadgang - Norsk forskrift kunngjort 22.12.2017
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om volumbegrensningsmekanismen og innberetning av opplysninger - Norsk forskrift kunngjort 22.12.2017
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om clearing av derivater - Norsk forskrift kunngjort 22.12.2017
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om transparenskrav - Norsk forskrift kunngjort 22.12.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om innsending av opplysninger - Norsk forskrift kunngjort 22.12.2017. EØS-notat offentliggjort 22.12.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om anvendelse av posisjonsgrenser på råvarederivater - Norsk forskrift kunngjort 22.12.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om utveksling av informasjon mellom kompetente myndigheter - Norsk forskrift kunngjort 22.12.2017
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om registrering av tredjelandsforetak - Norsk forskrift kunngjort 22.12.2017
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om standarder og -formater for referansedata - Norsk forskrift kunngjort 22.12.2017
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om krav til åpenhet om aksjer, depotbeviser, exchange-traded funds, sertifikater m.m. - Norsk forskrift kunngjort 22.12.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om minste kursendringer for aksjer, depotbevis og børsomsatte fond - Norsk forskrift kunngjort 22.12.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om organisatoriske krav til markedsplasser - Norsk forskrift kunngjort 22.12.2017
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om transaksjonsrapportering - Norsk forskrift kunngjort 22.12.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til algoritmisk handel - Norsk forskrift kunngjort 22.12.2017
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om clearing av derivater - Norsk forskrift kunngjort 22.12.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om rapportering - Norsk forskrift kunngjort 22.12.2017
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om sikring av kunders finansielle instrumenter og midler - Norsk forskrift kunngjort 22.12.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 22.12.2017. EØS-notat offentliggjort 22.12.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om samarbeid mellom overvåkingsmyndigheter - Norsk forskrift kunngjort 22.12.2017
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om produktintervensjon og posisjoner - Norsk forskrift kunngjort 22.12.2017. EØS-notat offentliggjort 22.12.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om høringer i forkant av tillatelse - Norsk forskrift kunngjort 22.12.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om forholdet mellom ikke-utførte ordrer og transaksjoner - Norsk forskrift kunngjort 22.12.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om samarbeidsordninger for viktige markedsplasser - Norsk forskrift kunngjort 22.12.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjon om handelsfasiliteter og rapportering til Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet - Norsk forskrift kunngjort 22.12.2017
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om fritak for visse tredjelands sentralbanker fra kravene om gjennomsiktighet - EØS-notat offentliggjort 22.12.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser i forbindelse med midlertidig stans i handelen - Norsk forskrift kunngjort 22.12.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om suspensjon og fjerning av finansielle instrumenter fra handelen - Norsk forskrift kunngjort 22.12.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om finansielle instrumenters opptak til handel på regulerte markeder - Norsk forskrift kunngjort 22.12.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om posisjonsrapporter - Norsk forskrift kunngjort 22.12.2017. EØS-notat offentliggjort 22.12.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om kriteriene for tilknyttet aktivitet - Norsk forskrift kunngjort 22.12.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser om suspensjon og fjerning av finansielle instrumenter fra handelen - Norsk forskrift kunngjort 22.12.2017
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om levering av før- og etterhandelsopplysninger - Norsk forskrift kunngjort 22.12.2017
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om adgang til referenseverdier - Norsk forskrift kunngjort 22.12.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om tilbydere av datarapporteringstjenester vedrørende godkjenning, organisatoriske krav og offentliggjøring av transaksjoner - Norsk forskrift kunngjort 22.12.2017. EØS-notat offentliggjort 22.12.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til samlokaliseringstjenester og gebyrstrukturer - Norsk forskrift kunngjort 22.12.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om nøyaktigheten av tidsangivelser ved verdipapirhandel - Norsk forskrift kunngjort 22.12.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser om data som skal offentliggjøres om gjennomføringskvaliteten til transaksjoner - Norsk forskrift kunngjort 22.12.2017

FORBRUKERVERN
Urimelige avtalevilkår for forbrukerne - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 12.10.2017 og kunngjort i EU-tidende 18.12.2017

FORSKNING OG UTDANNING
Yrkeskvalifikasjonsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 20.12.2017

HANDELSFORENKLINGER
Gjensidig godkjenning av varer - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 19.12.2017*
Overholdelse og håndheving av EUs regelverk for varer - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 19.12.2017*
Informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 20.12.2017
Byggevarer: utfyllende bestemmelser om klassifisering av horisontal setning og korttids vannabsorpsjon for plassformede løsfyllprodukter av cellulose (LFCI) - Norsk forskrift kunngjort 20.12.2017
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om klassifisering av frostmotstand for takstein og tilbehørstein - Norsk forskrift kunngjort 20.12.2017
Byggevarer: puss og mørtels motstandsdyktighet mot brann - Norsk forskrift kunngjort 20.12.2017
Byggevarer: utfyllende bestemmelser om klassifisering uten prøving av egenskapen brannpåvirkning for produktene limtre og fingerskjøtt konstruksjonsvirke - Norsk forskrift kunngjort 20.12.2017
Betegnelser og merking av vinprodukter: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 22.12.2017

HELSE
EU-høring om styrket samarbeid om sykdommer som kan forebygges med vaksine - Åpen konsultasjon igangsatt 21.12.2017*
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om HICC, atranol og kloratranol - Norsk forskrift kunngjort 22.12.2017
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om sinkoksid som fargestoff - Norsk forskrift kunngjort 22.12.2017

INDRE MARKED OG EØS
EU-høring om utvikling av regelverk til støtte for børnoteringer av SMBer - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 18.12.2017*

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Rammeverk for fri flyt av ikke-persondata - Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 20.12.2017
Tilgangsdirektivet for elektroniske kommunikasjonsnettverk - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 20.12.2017

INTELLEKTUELL EIENDOM
Håndheving av regelverket for intellektuelle rettigheter - Dansk departementsnotat offentliggjort 21.12.2017
Supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler (kodifisering) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 20.12.2017
Varemerkedirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 20.12.2017
Supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler - Fortolkningsdom avsagt av EFTA-domstolen 21.12.2017

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Personverndirektivet: behandling av personopplysninger - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 20.12.2017

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
EØS-avtalen artikkel 54 (konkurranse: utnyttelse av dominerende stilling) - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 20.12.2017

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa: endringsbestemmelser om Nederland og Italia - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.12.2017*
Helsesertifikat for handel med bier og humler: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 20.12.2017
EU-referanselaboratorium for prionsykdommer (TSE) - EØS-notat offentliggjort 20.12.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria og Italia - EØS-notat offentliggjort 20.12.2017
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa: endringsbestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 21.12.2017
Dyreavlsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om avlssertifikater for renrase hester - EØS-notat offentliggjort 20.12.2017
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om bearbeidede animalske proteiner fra insekter - Norsk forskrift kunngjort 21.12.2017
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 21.12.2017
Kontroll av muslinger fra Tyrkia beregnet på konsum: endret gyldighetsperiode - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.12.2017
Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 20.12.2017
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: endringsbestemmelser om EUs referanselaboratoier for fremmedstoffer i fôr og mat - EØS-notat offentliggjort 20.12.2017

Fôrvarer
Avslag på godkjenning av formaldehyd som fôrtilsetningsstoff - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 22.12.2017*
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase som fôrtilsetning til slaktegriser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 22.12.2017*
Godkjenning av L-arginin som fôrtilsetning til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 22.12.2017*
6-fytase som fôrtilsetningsstoff til fjørfe og visse griser: endring av navn på innehaver av godkjenningen - EØS-notat offentliggjort 21.12.2017
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til diende smågris - EØS-notat offentliggjort 20.12.2017
Godkjenning av et preparat av Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M som fôrtilsetningsstoff - EØS-notat offentliggjort 20.12.2017
Godkjenning av Bacillus subtilis C-3102 som fôrtilsetning til purker, diende smågris og hunder - EØS-notat offentliggjort 20.12.2017
Godkjenning av linalooloksid som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter unntatt fisk - EØS-notat offentliggjort 20.12.2017
Godkjenning av taurin m.fl. som fôrtilsetning til alle dyrearter (unntatt katter og hunder for L-cystein-hydroklorid-monohydrat) - EØS-notat offentliggjort 20.12.2017
Godkjenning av metyl 2-furoat m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 20.12.2017
Godkjenning av 2,3-dietylpyrazin m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 20.12.2017
Godkjenning av 2,4,5-trimetyltiazol m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 20.12.2017
Godkjenning av et preparater av lecitinvæske m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrarter - EØS-notat offentliggjort 20.12.2017
Godkjenning av mentol m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrarter - EØS-notat offentliggjort 20.12.2017
Godkjenning av jern(II)karbonat m.fl. som fôrtilsetningsstoff - EØS-notat offentliggjort 20.12.2017
Fôrtilsetningsstoff: endringsbestemmelser for selenmethionin produsert av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 - EØS-notat offentliggjort 20.12.2017

Næringsmidler
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om kaliumpolyaspartat som stabilisator i vin - Norsk forskrift kunngjort 21.12.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: kontrollprogram for 2018, 2019 og 2020 - Norsk forskrift kunngjort 22.12.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om tricyclazol - Norsk forskrift kunngjort 21.12.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om dimetoat og ometoat - Norsk forskrift kunngjort 21.12.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser om visse stoffer - Norsk forskrift kunngjort 21.12.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 21.12.2017
Import av økologiske produkter fra 3. land: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 20.12.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om acrinathrin, metalaxyl og tiabendazol - Norsk forskrift kunngjort 21.12.2017
Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 19.12.2017

Veterinærmedisin
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: gjennomføringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 20.12.2017

MILJØ
Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 18.12.2017.
Etter langvarige og krevende forhandlinger ble Europaparlamentet og Rådet 18. desember enige om revisjonen av EUs avfallsregelverk. En rapport fra Norges EU-delegasjon samme dag redegjør for endringene, som formelt må godkjennes av de to institusjonene. Estland, som ledet forhandlingene på Rådets side, karakteristerte enigheten som en av de største presentasjonene under deres EU-formannskap.

Vanndirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 20.12.2017
Innsatsfordelingsforordningen: årlige mål for reduksjon av klimagassutslipp i perioden 2021-2030 - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 21.12.2012
Offentlige innkjøp av miljøvennlige kjøretøy (endringsbestemmelser) - Dansk departementsnotat offentliggjort 21.12.2017
CO2-utslippskrav til person- og varebiler (revisjon) - Svensk departementsnotat offentliggjort 20.12.2017. Dansk departementsnotat offentliggjort 19.12.2017
Fornybar energi: anerkjennelse av rapport fra Australia om drivhusgassutslipp fra dyrking av landbruksråvarer - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 16.12.2017*
Fornybar energi: anerkjennelse av rapport fra Canada om drivhusgassutslipp fra dyrking av landbruksråvarer - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 23.12.2017*
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om CMR-stoffer - Norsk forskrift kunngjort 21.12.2017

Plantevernmidler
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet acetamiprid i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 20.12.2017*
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet laminarin i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 20.12.2017*
Forlengelse av godkjenningen for stoffene bukkehornkløver og sulfonylfluorid i plantevermidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 20.12.2017*
Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om delegering til landene av forlengelse av godkjenninger - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 20.12.2017*
Forlengelse av godkjenningen klorpyrifos m.fl. som aktive stoffer i plantevermidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 20.12.2017*
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet penflufen i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 20.12.2017*
Fornyet godkjenning av propoxycarbazon i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 21.12.2017
Fornyet godkjenning av benzosyre i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 21.12.2017
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet pendimetalin som substitusjonskandidat i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 21.12.2017
Tilbaketrekking av godkjenning av insektsmidler med lukten av dyr eller planter (kvae) i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 21.12.2017
Tilbaketrekking av godkjenning av insektsmidler med lukten av dyr eller planter (kvae) i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 21.12.2017
Avslag på godkjenning av Achillea millefolium L. som basisstoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 20.12.2017

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.12.2017*
Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.12.2017*
Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.12.2017*
Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.12.2017
Innkjøpsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 20.12.2017

SELSKAPSRETT
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 9 - Norsk forskrift kunngjort 19.12.2017

STATISTIKK
Europeiske arbeidskraftundersøkelse 2019: tekniske spesifikasjoner - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.12.2017

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
Tjenestedirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 20.12.2017

TRANSPORT
Kombinert transportdirektivet: endringsbestemmelser - Dansk departementsnotat offentliggjort 22.12.2017
Adgang til yrket som veitransportør: endringsbestemmelser - Dansk departementsnotat offentliggjort 21.12.2017
Fartsskriverforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelsene - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 22.12.2017*
Sosiale bestemmelser innenfor veitransport - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 20.12.2017
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om godkjenning av jernbanekjøretøy - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 22.12.2017*
Prosedyrer for innsendelse av flygeplaner: henvisninger til ICAO-bestemmelser - EØS-notat offentliggjort 19.12.2017
Felles standarder for luftfartssikkerhet i tredjeland: anerkjennelse av Singapores standarder - EØS-notat offentliggjort 21.12.2017