Europalov - uke 17/2016

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 17/2016

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 25.4-1.5.2016

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Fortolkningsdommer i EU-domstolen

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ENERGI
- EU-høring om styringssystemet for EUs energiunion - Omtale av norsk innspill publisert av Olje- og energidepartementet 26.4.2016
- Sikkerhetsstandarder for offshore petroleumsvirksomhet - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 27.4.2016
- Miljøkrav til luftbaserte sentralvarmeprodukter, kjøleprodukter, høytemperatur prosesskjølere og viftekonvektorer - EØS-notat offentliggjort 30.4.2016
Nettregler om tilknytning av el-produksjonsanlegg - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.4.2016
- Krav til miljøvennlig utforming av produkter til lokal romoppvarming - EØS-komitebeslutning 29.4.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

FINANSIELLE TJENESTER
- Handlingsplan for en europeisk kapitalmarkedsunion - Statusrapport lagt fram av Kommisjonen 25.4.2016.
- Krav til benchmark-indekser for finansielle instrumenter og kontrakter - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 28.4.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser - Delegert kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 25.4.2016

FORBRUKERVERN
- Tilgjengelighet av varer og tjenester for funksjonshemmede - EØS-notat offentliggjort 27.4.2016. Omtale publisert av Barne- og likestillingsdepartementet 29.4.2016.
Et EU-forslag til en European Accessibility Act (EAA) har som mål å gi funksjonshemmede lik tilgang til varer og tjenester i det indre marked. Regelverket kan for eksempel sikre bedre lesbarhet av skjermer på betalingsautomater og hørbarhet av informasjon på flyplasser og jernbanestasjoner.

FORSKNING OG UTDANNING
- Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier - EØS-notat offentliggjort 26.4.2016

HANDELSFORENKLINGER
Gjødselforordningen: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 26.4.2016

HELSE
Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilsetningsstoffer med spesielle rapporteringskrav - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 25.4.2016
- Plassering av informasjon på poser med rulletobakk - EØS-komitebeslutning 29.4.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om helseadvarsler - EØS-komitebeslutning 29.4.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
- Åpen internettilgang og internasjonal gjesting i offentlige mobiltnett (roaming) - EØS-komitebeslutning 29.4.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen. Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 29.4.2016.
EU har vedtatt en forordning som vil gjøre det slutt på normale roamingavgifter fra sommeren 2017. EØS-komiteen gjorde 27. april vedtak om innlemmelse av forordningen i EØS-avtalen. Forordningen omhandler også sikring av nett­nøytralitet, forenkling av telekom­regelverket for operatører og sam­ordning av frekvens­tildelinger. EU-forordningen er en del av en pakke som i tillegg består av en meddelelse med informasjon og bakgrunn om hvorfor det haster med å få gjennomført det indre markedet for telekommunikasjon og en anbefaling om ikke-diskriminering og kostnadsmetoder ved utbygging av bredbånd.

- Radiodirektivet - EØS-komitebeslutning 29.4.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen.
Radiodirektivet skal blant annet sikre at forbrukerne kan benytte en felles lader for alle nye mobiltelefoner. Det vil imidlertid være opp til Kommisjonen å vedta detaljerte gjennomføringsbestemmelser, for eksempel om nøyaktig hva slags type utstyr dette skal gjelde.

- Gjesting i telefonnettet: gjennomføringsbestemmelser om maksimalpriser - EØS-komitebeslutning 29.4.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om sikkerhetsvurderinger - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 26.4.2016
- EU-handlingsplan for e-forvaltning 2016-2020 - Omtale publisert av Stortingets EØS-nytt 27.4.2016

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Kjæledyrsforordningen: forflytning av kjæledyr (revidert) - EØS-komitebeslutning 29.4.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen.
Det reviderte regelverket for transport av kjæledyr over landegrensene, som ble vedtatt av EU i 2013, består av en ny forordning (dette faktaarket), et nytt direktiv og en tilhørende gjennomføringsforordning. De viderefører i hovedsak gjeldende regler, men søker å tydeliggjøre disse. Nytt er det imidlertid at Kommisjonen gis hjemmel til å gi regler om forflytning av hunder, katter og ildere som ikke er vaksinert mot rabies mellom rabiesfrie medlemsstater. De nye reglene anvendes i EU-landene fra 29. desember 2014.

- Samhandel innen EU og import til EU av hunder, katter og ildere - EØS-komitebeslutning 29.4.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Fiskehelsedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om krav til overvåkings- og diagnosemetoder - EØS-komitebeslutning 29.4.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Krav til dyrehelse ved handel med og innførsel av dyr, sæd, egg og embryoer som ikke omfattes av egne direktiv: endringsbestemmelser om helsesertifikater - EØS-komitebeslutning 29.4.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 29.4.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere: gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 29.4.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Bekjempelse av infeksiøs bovin rhinotracheit i Tyskland - EØS-komitebeslutning 29.4.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
Adgang til revisjon av overvåkingsprogrammer for kugalskap i visse land: endringsbestemmelser for Kroatia - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 27.4.2016

Fôrvarer
- Godkjenning av visse fôrtilsetninger til verpehøns - EØS-komitebeslutning 29.4.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoff til kalkuner - EØS-komitebeslutning 29.4.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, mindre fjærfearter til slakt og avvent smågris - EØS-komitebeslutning 29.4.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av L-cystein hydroklorid-monohydrat som fôrtilsetningsstoff til hunder og katter - EØS-komitebeslutning 29.4.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning et koksidiostatikum som tilsetningsstoff i fôrvarer: endring av navn - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 29.4.2016
Godkjenning av preparater av L. rhamnosus og L. farciminis som fôrtilsetningsstoffer: endring av navn - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 29.4.2016
Godkjenning av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til fjørfe og grisearter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 29.4.2016
- Godkjenning av et preparat av S. cerevisiae som fôrtilsetningsstoff til visse drøvtyggere - EØS-komitebeslutning 29.4.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av benzosyre som fôrtilskudd til purker - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 29.4.2016
Godkjenning av et fôrtilskudd til slaktekylling, livkylling, mindre fuglearter for slakt inntil verping og prydfugler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 29.4.2016
- Godkjenning av jernnatriumtartrat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrarter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 29.4.2016
Godkjenning av Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff til eggleggende fugler og akvariefisk: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 29.4.2016
- Godkjenning av menadion-natirum-bisulfit og menadion-nikotinamid-bisulfit som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS-komitebeslutning 29.4.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

Plantesanitære forhold
- Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 29.4.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Handel med såvare fra olje- og fibervekster - EØS-komitebeslutning 29.4.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

Næringsmidler
- Økologisk produksjon, merking og kontroll: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.4.2016
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: kontrollprogram for 2017-2019 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.4.2016
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for tropane alkaloider i kornbasert mat til spedbarn og småbarn - EØS-komitebeslutning 29.4.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Grenseverdier for okratoksin A (OTA) i krydder av Capsicum spp. - EØS-komitebeslutning 29.4.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 29.4.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 29.4.2016
- Aromaforordningen: fjerning av aromastoffet p-menta-1,8-dien-7-al fra unionslisten - EØS-komitebeslutning 29.4.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av en helsepåstander på matvarer - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 29.4.2016
Avslag på godkjenning av en helsepåstand på næringsmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 29.4.2016
Helsepåstander på matvarer: endringer til listen over godkjente påstander - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 29.4.2016
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 29.4.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: endringer til unntaksbestemmelser for sjøtransport av flytende oljer og fett - EØS-komitebeslutning 29.4.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 29.4.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for guazatin - EØS-komitebeslutning 29.4.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

Veterinærmedisin
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for sisapronil - EØS-komitebeslutning 29.4.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

MILJØ
EU-strategi for Arktis - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen og EUs høyrepresentant for utenrikssaker og sikkerhetspolitikk 27.4.2016. Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 27.4.2016
- Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for produksjon av trebaserte plater - EØS-komitebeslutning 29.4.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelser om føreløpige gratiskvoter - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 28.4.2016
- Kvotedirektivet: handel med CO2-kvoter - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 28.4.2016
- Avfallstransportforordningen: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 29.4.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Biocider: godkjenning av bifenyl-2-ol som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 1, 2, 4, 6 og 13 - EØS-komitebeslutning 29.4.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Skipsavfallsdirektivet: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 29.4.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Biocider: avslag på godkjenning av 2-butanon, peroksid som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 1 og 2 - EØS-komitebeslutning 29.4.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Biocider: avslag på godkjenning av triklosan som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 1 - EØS-komitebeslutning 29.4.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Organisering og prosedyre for klageinstansen til Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA): endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 28.4.2016
- Felles innsending av data og datadeling i henhold til kjemikalieforordningen (REACH) - EØS-komitebeslutning 29.4.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Biocider: godkjenning av pereddiksyre som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 1, 2, 3, 4, 5 og 6 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.4.2016
- Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om et stoff av tørkede lavendelblomster mot møll - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.4.2016
- Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om kadmiumanoder til visse sensorer - EØS-notat offentliggjort 27.4.2016
- Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i loddematerialer i visse typer utstyr - EØS-notat offentliggjort 27.4.2016
- REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om nonylfenoletoksylater - EØS-komitebeslutning 29.4.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Biocider: forlengelse av godkjenningen av flokumafen, brodifakum og warfarin - EØS-komitebeslutning 29.4.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Biocider: avslag på godkjenning av cybutryn som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidproduker i produkttype 21 - EØS-komitebeslutning 29.4.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Biocider: godkjenning av PHMB (1600; 1.8) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 4 - EØS-komitebeslutning 29.4.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Biocider: godkjenning av PHMB (1600; 1.8) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 2,3 og 11 - EØS-komitebeslutning 29.4.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Biocider: avslag på godkjenning av PHMB (1600; 1.8) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 1, 6 og 9 - EØS-komitebeslutning 29.4.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- REACH-forordningen om kjemikalier og opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå: endringsbestemmelser for kadmium i malinger - EØS-komitebeslutning 29.4.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Biocider: godkjenning av C(M)IT/MIT (3:1) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 2, 4, 6, 11, 12 og 13 - EØS-komitebeslutning 29.4.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

Plantevernmidler
- Fornyet godkjenning av det aktive stoffet 2,4-D i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 29.4.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Fornyet godkjenning av det aktive stoffet esfenvalerate som substitusjonskandidat i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 29.4.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av flupyradifuron som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 29.4.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av rescalure som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 29.4.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av det aktive stoffet flumetrain som erstatningskandidat i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 29.4.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer i plantevermidler - EØS-komitebeslutning 29.4.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
- Innkjøpsdirektivet (revisjon) - EØS-komitebeslutning 29.4.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen. Samtykkeproposisjon fremmet av Utenriksdepartementet 29.4.2016.
EUs reviderte regelverk for offentlige anskaffelse er vedtatt innlemmet i EØS-avtalen, men vedtaket trer først i kraft etter at det er godkjent av parlamentene i Norge, Island og Liechtenstein. Det nye regelverket trådte i kraft i EUs medlemsland 18. april. Det gjelder innkjøpsdirektivet (dette faktaarket), konsesjonskontraktsdirektivet og forsyningsvirksomhetsdirektivet (offentlige kontrakter innenfor tjenestesektorene vann, energi, transport og post).

- Forsyningsvirksomhetdirektivet (revisjon): for vann, energi, transport og post - EØS-komitebeslutning 29.4.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen. Samtykkeproposisjon fremmet av Utenriksdepartementet 29.4.2016
- Konsesjonskontraktsdirektivet - EØS-komitebeslutning 29.4.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen. Samtykkeproposisjon fremmet av Utenriksdepartementet 29.4.2016
- Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: bestemmelser for nytt anskaffelsesdirektiv - EØS-komitebeslutning 29.4.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: bestemmelser for nytt forsyningsdirektiv - EØS-komitebeslutning 29.4.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: bestemmelser for konsesjonskrontraktsdirektivet - EØS-komitebeslutning 29.4.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Kunngjøringsskjemaer for EUs database for offentlige anbudsinnbydelser (TED) - EØS-komitebeslutning 29.4.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

SELSKAPSRETT
- Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 16 og 41 - EØS-komitebeslutning 29.4.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

STATISTIKK
- Statistikk om inntektsforhold og levevilkår: gjennomføringsbestemmelser om målevariabler for helse i 2017 - EØS-komitebeslutning 29.4.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

TRANSPORT
- Utslipp fra personbiler og lette personbiler og varebilder (euro 6): endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 27.4.2016.
I etterkant av Volkswagen-skandalen har EU vedtatt nye, skjerpede regler for utslipptester av kjøretøyer i forbindelse med euro 6-standarden. De nye bestemmelsene har tilbakevirkende kraft i EU-landene fra 1. januar i år.

- Typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler: utfyllende bestemmelser - EØS-komitebeslutning 29.4.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Utslipp fra biler (Euro 6) og tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.4.2016
- Bruk av fartsskriver innen veitransport: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 29.4.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Jernbanesikkerhetsdirektivet (omarbeiding) - Europaparlamentets 2. gangsbehandling 28.4.2016 (kompromiss med Rådet)
- Samtrafikkevnen på jernbanenettet (revisjon) - Europaparlamentets 2. gangsbehandling 28.4.2016 (kompromiss med Rådet)
- Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier - EØS-notat offentliggjort 26.4.2016
- Skipsavfallsdirektivet: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 29.4.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Skipsavfallsdirektivet: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 29.4.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om ferdsskrivere og lokaliseringsutstyr - EØS-komitebeslutning 29.4.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 10.12.2015 - EØS-komitebeslutning 29.4.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen