Europalov - uke 25/2019

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 25/2019

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 17.6.-23.6.2019

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Unionsborgerdirektivet: Unionsborgeres og deres familiemedlemmers rett til fri bevegelse og opphold - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 19.6.2019
Likestillingsdirektivet: likebehandling av menn og kvinner i forbindelse med arbeid og yrkesdeltakelse - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 20.6.2019
Rammeavtale om midlertidig ansettelse - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 20.6.2019
Vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 20.6.2019

ENERGI
Energieffektiviseringsdirektivet: endringsbestemmelser knyttet til Kroatias tiltredelse til EU - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.6.2019
Henstilling om modernisering av bygninger (energieffektivisering) - Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 21.6.2019*

FINANSIELLE TJENESTER
Ansvarsforsikring for motorvogn - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 20.6.2019
Forsikringsdirektivet: endringer til utfyllende bestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.6.2019
Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter - Lov- og samtykkeproposisjon fremmet av regjeringen 21.6.2019
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel - Norsk lov kunngjort 21.6.2019
Prospektforordningen for verdipapirer - Norsk lov kunngjort 21.6.2019
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): gjennomføringsbestemmelser om fritak for Kinas nasjonalbank fra kravene om gjennomsiktighet - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.6.2019
Verdipapiriseringsforordningen - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 21.6.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om data - Norsk forskrift kunngjort 18.6.2019
Fremme av bruk av vekstmarkeder for SMB-er: utfyllende bestemmelser om registrering - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.6.2019

FORBRUKERVERN
Forbrukerkredittdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 5.3.2019 og kunngjort i EU-tidende 17.6.2019

FORSKNING OG UTDANNING
Innovasjon i Europa: statusrapport 2019 - Statusrapport lagt fram av Kommisjonen 17.6.2019*

HELSE
Merking av kosmetiske produkter: ordliste over vanlig brukte navn - EØS-notat offentliggjort 22.6.2019

IMMATERIALRETT
Utleiedirektivet: utleie- og utlånsrett knyttet til opphavsrett - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 29.3.2019 og kunngjort i EU-tidende 17.6.2019
Portabilitetsforordningen om nettbaserte innholdstjenester over landegrensene - EØS-komitebeslutning ratifisert av Island. Beslutningen trer i kraft 1.8.2019. Pressemelding publisert av EFTA-sekretariatet 20.6.2019

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere: endringsbestemmelser om helsesertifikat og listen over territorier og tredjeland - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 20.6.2019*
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om unntak angående utpeking av kontrollsteder og krav til grensekontrollsteder - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.6.2019
Handel med hunder, katter og ildere: endringsbestemmelser om krav til helsesertifikat - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 20.6.2019*
Forhåndsmelding om import av visse kategorier av dyr og produkter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.6.2019*
Tiltak mot afrikansk svinepest i Litauen, Polen og Romania - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 22.6.2019*
Veterinær grensekontroll: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.6.2019
Mikrobiologiske kriterier for næringsmidler: endringsbestemmelser for spirer og upasteurisert frukt- og grønnsaksaft - Norsk forskrift kunngjort 18.6.2019
Tiltak mot afrikansk svinepest i Litauen og Polen - EØS-notat offentliggjort 21.6.2019
Midlertidig forbud mot import av tørkede bønner fra Nigeria: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 20.6.2019*

Fôrvarer
Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 20.6.2019*
Godkjenning av fôrtilsetningsstoff av Lactobacillus hilgardii og Lactobacillus buchneri - EØS-notat offentliggjort 18.6.2019
Fornyet godkjenning av organisk selen og selenometionin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 18.6.2019
Godkjenning av L-treonin framstilt av E. coli CGMCC 7.232 som fôrtilsetning for alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 18.6.2019
Godkjenning av et preparat av muramidase som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger og mindre utbredte fjørfearter til oppfôring - EØS-notat offentliggjort 18.6.2019
Fornyet godkjenning av S. cerevisiae CNCM I-4407 som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse husdyr - EØS-notat offentliggjort 18.6.2019
Fornyet godkjenning av S. cerevisiae CNCM I-1077 som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse husdyr - EØS-notat offentliggjort 18.6.2019
Godkjenning av eugenol som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger - EØS-notat offentliggjort 18.6.2019
Godkjenning av et preparat av 3-fytase som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fjørfe - EØS-notat offentliggjort 18.6.2019
Godkjenning av 8-mercapto-p-mentan-3-on og p-ment-1-ene-8-tio som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 18.6.2019
Godkjenning av S. cerevisiae CNCM I-1079 som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse svin - EØS-notat offentliggjort 18.6.2019
Fornyet godkjenning av Bacillus subtilis DSM 15544 som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger - EØS-notat offentliggjort 18.6.2019
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase som fôrtilsetning til oppfôringskyllinger og avvente smågriser - EØS-notat offentliggjor 18.6.2019
Godkjenning av visse typer riboflavin som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 18.6.2019
Grenseverdi for kolekalsiferol (D3-vitamin) i fôr til laksefisk - EØS-notat offentliggjort 18.6.2019
Godkjenning av et preparat av B. licheniformis som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskalkuner, avlskalkuner og mindre utbredte fjørfearter til oppfôring og egglegging - EØS-notat offentliggjort 18.6.2019
Fornyet godkjenning av Lantharenol som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter - EØS-notat offentliggjort 18.6.2019

Plantesanitære forhold
Omsetning av grønnsaksfrø: endringsbestemmelser - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 18.6.2019. EØS-notat offentliggjort 21.6.2019

Næringsmidler
Tillatelse til omsetning av avskallet korn fra Digitaria exilis som tradisjonell mat fra tredjeland - Norsk forskrift kunngjort 21.6.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for aklonifen m.fl. - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.6.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for aminopyralid m.fl. - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.6.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om iprodion - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.6.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om linuron - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.6.2019
Påstandsforordningen for matvarer: unntaksbestemmelser for bruk av generiske betegnelser - Norsk forskrift kunngjort 19.6.2019
Tillatelse til omsetning av avskallet korn fra Digitaria exilis som tradisjonell mat fra tredjeland - Norsk forkrift kunngjort 21.6.2019
Tillatelse til omsetning av sirup fra Sorghum bicolor som tradisjonell mat - Norsk forskrift kunngjort 21.6.2019
Aromaforordningen: forbud mot bruk av aromastoffet furan-2(5H)-on i matvarer - EØS-notat offentliggjort 20.6.2019
Plastforordningen om kontakt med matvarer: retting av fransk språkversjon - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.6.2019
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: endringsbestemmelser om unntak for sjøtransport av flytende oljer og fett - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.6.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om klorantraniliprol m.fl. - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.6.2019

Veterinærmedisin
Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: utfyllende bestemmelser om brudd på regelverket - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 19.6.2019*
Grenseverdier for rester av veterinærlegemiddelet ovotransferrin i matvarer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.6.2019

MILJØ
Miljøstyring og -revisjon (EMAS): endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 19.6.2019
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: utfyllende bestemmelser om innovasjonsfondet - EØS-notat offentliggjort 18.6.2019
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om tilgjengelighet av data - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.6.2019
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.6.2019
Avfallsdirektivet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 20.6.2019
Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om beregning, verifisering og rapportering om avfallsdata - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 20.6.2019
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 18.6.2019
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser (12. ATP) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.6.2019
Biocider: avslag på godkjenning av empentrin som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 18 - Norsk forskrift kunngjort 18.6.2019
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for etofenproks til bruk i produkter av type 8 - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 18.6.2019

Plantevernmidler
Plantevernmidler: forlengelse av godkjenningsperioden for visse aktive stoffer (alfa-cypermetrin m.fl.) - EØS-notat offentliggjort 18.6.2019
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om rapporterende medlemsstater for visse aktive stoffer (glyfosat m.fl.) - EØS-notat offentliggjort 18.6.2019
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet kobberforbindelser i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 18.6.2019
Avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet klorprofam i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.6.2019

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Innkjøpsdirektivet (revisjon) - Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 11.3.2019 og 28.3.2019 og kunngjort i EU-tidende 17.6.2019. Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 19.6.2019

SELSKAPSRETT
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer som følge av tolkning nr. 23 fra IFRIC - Norsk forskrift kunngjort 18.6.2019
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer som følge av IAS nr. 12 og 23 og IFRS nr. 3 og 11 - Norsk forskrift kunngjort 18.6.2019

STATISTIKK
Statistikkforordningen om europeisk statistikk: endringsbestemmelser - Norsk lov kunngjort 21.6.2019

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
EØS-avtalen artikkel 31 (etableringsrett) - Fortolkningsdommer avsagt av EU-domstolen 19.6.2019

TRANSPORT
Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner: endringsbestemmelser om aerodynamiske førerhus - Europaparlaments- og rådsbeslutning publisert i EU-tidende 20.6.2019
Traktorforordningen: rettelse og endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.6.2019
Havneforordningen: markedsadgang til havnetjenester og tilgang til finansielle opplysninger om havner - Norsk lov kunngjort 21.6.2019
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser om cybersikkerhet - EØS-notat offentliggjort 20.6.2019*
Felles regler for drift av lufttrafikk: endringsbestemmelser om leie av fly med mannskap (wet lease) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 18.6.2019
Sikkerhetsregler for droner: bestemmelser om omsetning og tredjelandsoperatører - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.6.2019
Flypassasjerers rettigheter - Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 27.2.2019 og 5.4.2019 og kunngjort i EU-tidende 17.6.2019. Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 20.6.2019