Europalov - uke 4/2019

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 4/2019

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 21.1.-27.1.2019

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Trygdeforordningen: endringsbestemmelser - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 23.1.2019.
Europakommisjonen la i desember 2016 fram forslag til revisjon av EUs trygdeforordning. Rett til velferdsytelser skal fortsatt gjelde ved flytting til et annet land, men endringene tar sikte på å redusere mottakerlandets forpliktelser og hindre misbruk. Utbetaling av ledighetstrygd vil for eksempel kreve at man har arbeidet i minst tre måneder i et nytt land, og ikke-yrkesaktive borgere vil ikke lenger få rett til ytelser hvis de bosetter seg i et annet land. Kommisjonen ønsker også endringer knyttet til grensearbeidere og overføring av ledighetstryd til et annet land. Forslaget er fortsatt under behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Trygdeordninger: bestemmelser vedrørende overgangsperioden for elektronisk datautveksling - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 23.1.2019
Vern av varslere - Foreløpig holdning (forhandlingsposisjon) vedtatt av Rådet 25.1.2019
Balanse mellom arbeids- og familieliv - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 25.1.2019
EØS-avtalen artikkel 28 (fri bevegelighet for arbeidstakere) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 23.1.2019

ENERGI
Fornybar energidirektivet (revisjon) - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 23.1.2019.
Deler av EU-pakken fra 2016 om ren energi ble vedtatt før jul og sendes nå på norsk høring. Det gjelder det reviderte fornybar energidirektivet, endringene til energieffektiviseringsdirektivet og styringssystemet for energiunionen. Olje- og energidepartementet ønsker innspill på de enkelte rettsaktene, så vel som synspunkter på helheten og sammenhengen mellom de ulike elementene.

Krav til miljøvennlig utforming av kjøleskap og frysebokser (revisjon) - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 22.1.2019

FINANSIELLE TJENESTER
Forsikringsdirektivet: adgang til å starte og utøve forsikrings- og gjenforsikringsvirksomhet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 17.1.2019. Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 25.10.2018 og kunngjort i EU-tidende 21.1.2019
Fjernsalg av finansielle tjenesteytelser til forbrukerne - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 12.10.2018 og kunngjort i EU-tidende 21.1.2019

FORBRUKERVERN
Forbrukerkredittdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 5.11.2018 og kunngjort i EU-tidende 21.1.2019. Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 22.1.2019
Forbrukerdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 23.1.2019

FORSKNING, UTDANNING og UNGDOM
Det europeisk solidaritetskorps - Pressemelding publisert av Barne- og likestillingsdepartementet 22.1.2019. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 23.1.2019

HELSE
Legemiddeldirektivet: utfyllende bestemmelser om sikkerhetsdetaljer på innpakningene - Norsk forskrift kunngjort 25.1.2019.
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: utfyllende bestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 22.1.2019
Avgifter til Det europeiske legemiddelkontoret: inflasjonsjustering - Norsk forskrift kunngjort 24.1.2019
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om 2-kloro-p-fenylenediamin og sulfat- og dihydrokloridsalter - EØS-notat offentliggjort 24.1.2019
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om fenylen-bis-difenyltriazin som UV-filter - EØS-notat offentliggjort 24.1.2019

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Viderebruksdirektivet om gjenbruk av opplysninger fra offentlige sektor (revisjon) - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 22.1.2019
EU-institusjonene kom 22. januar til enighet om revisjonen av PSI-direktivet, med fokus på gjenbruk av offentlige data som har nærings- og samfunnsøkonomisk verdi. Det skal senere vedtas en liste over datasett som skal være tilgjengelige i sanntid. Det nye direktivet klargjør også tilgangen til data fra semi-offentlige "underleverandører", utvider forbudet mot eksklusive avtaler og tydeliggjør relasjonene mellom PSI-direktivet og andre juridiske instrumenter.

INTELLEKTUELL EIENDOM
Forenklede regler for lisensiering av musikkproduksjoner over landegrensene - EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge 21.1.2019. Ratifiseringen trukket tilbake 23.1.2019.
EU vedtok i 2014 et direktiv om modernisering av systemet med kollektiv forvaltning av opphavsrett og nærstående rettigheter i medlemsstatene. Det nye regelverket skal fremme online- musikktjenester på det europeisk plan til fordel for forbrukerne samtidig som kunstnernes rettigheter skal styrkes, blant annet ved at de mottar royalties raskere. Direktivet kan føre til endringer i hvordan musikk lisensieres i Norge, med konsekvenser for norske rettighetshavere.

Supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler (kodifisering) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 30.11.2018 og kunngjort i EU-tidende 21.1.2019

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Personverndirektivet: behandling av personopplysninger - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 7.11.2018 og kunngjort i EU-tidende 21.1.2019

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
Prosedyreforordningen for statsstøtte - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 23.1.2019
EØS-avtalen artikkel 12 (eksportrestriksjoner) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 17.10.2018 og kunngjort i EU-tidende 21.1.2019

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser om analysemetode for paralyserende skjellgift (PSP) - Norsk forskrift kunngjort 21.1.2019
Anerkjenning av status til visse regioner i Spania som offisielt fri for tuberkulose og brucellose hos storfebesetninger - EØS-notat offentliggjort 24.1.2019
Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket (endringer) - EØS-notat offentliggjort 24.1.2019
Tiltak mot lumpy skin disease hos drøvtyggere: anerkjennelse av Kroatia som sykdomsfri - EØS-notat offentliggjort 24.1.2019
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Belgia, Bulgaria, Polen og Ungarn - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 23.1.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Romania - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 24.1.2019*
Helsemessige krav til import av sammensatte næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 24.1.2019*
Forbebyggende tiltak og kontrollrutiner mot visse sykdommer og etablering av liste over arter som utgjør en vesentlig trussel for spredning av disse sydkommene - EØS-notat offentliggjort 24.1.2019

Fôrvarer
Godkjenning av humleekstrakt som fôrtilsetningsstoff til oppfôringssvin - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.1.2019
Godkjenning av natriumselenitt, overtrukket granulert natriumselenitt og sink-L-selenometionin som fôrtilsetningsstoffer for alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.1.2019. EØS-notat offentliggjort 22.1.2019

Plantesanitære forhold
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 25.1.2019

Næringsmidler
Tillatelse til utvidelse av bruksområdet for olje av allanblackiafrø som ny mat - EØS-notat offentliggjort 22.1.2019. Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.1.2019
Tillatelse til utvidelse av bruksområdet for olje av Schizochytrium sp. som ny mat: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 22.1.2019. Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.1.2019
Tillatelse til endring av spesifikasjonene for lipidekstrakt fra antarktisk krill som ny matingrediens - EØS-notat offentliggjort 22.1.2019. Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.1.2019
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 24.1.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for acetamiprid - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.1.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for bromuconazol m.fl. - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.1.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for buprofezin m.fl. - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.1.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om bromadiolon, etofenprox, paclobutrazol og penconazol - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.1.2019

Veterinærmedisin
Grenseverdier for rester av veterinærlegemiddelet paromomycin i matvarer - EØS-notat offentliggjort 22.1.2019

MILJØ
Offentlige innkjøp av miljøvennlige kjøretøy (endringsbestemmelser) - Foreløpig holdning (forhandlingsposisjon) vedtatt av Rådet 25.1.2019
Avfallstransportforordningen - Forslag til fortolkingsdommer lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 24.1.2019
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser om forbud mot perfluorerte silaner i spray til forbrukere - EØS-notat offentliggjort 25.1.2019
Reduksjon av plast i miljøet - Kompromiss med Europaparlamentet bekreftet av Rådet 18.1.2019. Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 21.1.2019

Plantevernmidler
Avslag på fornyet godkjenning av propikonazol som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 24.1.2019
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet kobberforbindelser i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 24.1.2019
Fornyet godkjenning av tribenuron som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 24.1.2019
Avslag på fornyet godkjenning av quinoxyfen som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 24.1.2019

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Innkjøpsdirektivet (revisjon) - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 23.1.2019

STATISTIKK
EU-høring om europeisk fiskeristatistikk - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 18.1.2019*

TRANSPORT
Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser om innlands transport av farlig gods - EØS-notat offentliggjort 24.1.2019
Vognkortdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 24.1.2019
Adgang til markedet for internasjonal godstransport: bestemmelser i forbindelse med brexit - Dansk departementsnotat offentliggjort 22.1.2019. Svensk departementsnotat offentliggjort 23.1..2019
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 24.1.2019
Flypassasjerers rettigheter - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 22.10.2018 og kunngjort i EU-tidende 21.1.2019
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsforordning - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.1.2019
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: bestemmelser i forbindelse med brexit - Dansk departementsnotat offentliggjort 22.1.2019. Svensk departementsnotat offentliggjort 23.1.2019
Felles regler for drift av lufttrafikk: bestemmelser i forbindelse med brexit - Dansk departementsnotat offentliggjort 22.1.2019. Svensk departementsnotat offentliggjort 23.1.2019
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 24.1.2019
Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om krav til seilflyging og elektroniske manualer - EØS-notat offentliggjort 24.1.2019