EØS-komiteen

I EØS-komiteens møte fredag 27. oktober 2023 ble det innlemmet 95 nye rettsakter i EØS-avtalen.

Rettsaktene omhandlet i hovedsak områdene for mattrygghet, luftfart og finansielle tjenester. Se EFTA-sekretariatets pressemelding.

Europalovs oversiktssider over beslutningsprosessen har en liste over beslutninger fattet i EØS-komiteen; https://europalov.no/oversikt/eos-vedtak 

 

EØS-komiteen består av representanter for de tre EØS/EFTA-landene og Europakommisjonen. Komiteen møtes ca. syv ganger årlig. Dens hovedoppgave er å fatte bindende vedtak om innlemmelse av nytt EU-regelverk i EØS-avtalen. 

EØS-komiteens vedtak om innlemmelse av rettsakter har ikke direkte virkning i EØS/EFTA-landene, men må gjennomføres nasjonalt, for eksempel gjennom lover eller forskrifter. Vedtakene pålegger imidlertid landene å gjør dette, og ESA kontrollerer at dette skjer innen rimelig tid og på riktig måte. I motsatt fall åpnes sak om mangelfull eller feilaktig gjennomføring, som eventuelt kan ende i EFTA-domstolen. 

Artikkel 103 i EØS-avtalen gjør det mulig for EØS/EFTA-landene å gjøre vedtak i EØS-komiteen med konstitusjonelt forbehold. Slikt forbehold benyttes særlig dersom gjennomføringen av EU-rettsakten krever nasjonale lovendringer og dermed parlamentsbehandling. Normalt skal konstitusjonelle prosedyrer være fullført innen seks måneder etter EØS-vedtaket og meddeles ESA og Kommisjonen.

 

Publisert 30.10.2023