Forskning og utdanning

Forsiden - Velg område - Forskning og utdanning

Abonner på RSS-feed: Forskning og utdanning - siste nytt

Dansk departementsnotat offentliggjort 7.2.2019
Utkast til delegert kommisjonsbeslutning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 16.1.2019
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 31.1.2019
Pressemelding publisert av Barne- og likestillingsdepartementet 22.1.2019. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 23.1.2019
Foreløpig holdning (forhandlingsposisjon) vedtatt av Europaparlamentet 13.12.2018
Foreløpig holdning (forhandlingsposisjon, ekskl. budsjett) vedtatt av Europaparlamentet 12.12.2018
I 2021 vil Horisont Europa ta over for dagens rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020. Kommisjonens forslag lyder på 97.6 milliarder euro, en økning på 40 prosent, uten bidrag fra Storbritannia. Det er imidlertid ventet at Storbritannia, i likhet med Norge og en rekke andre land utenfor EU, vil knytte seg til programmet. Dette vil øke budsjettet ytterligere. Et europeisk innovasjonsråd (EIC) er et av flere nye elementer i det kommende rammeprogrammet. Forslaget til hovedlinjene for programmet inneholder denne gangen også deltakerreglene. Samtidig har kommisjonen fremmet forslag til særprogrammet for Horisont Europa med detaljer om struktureringen av rammeprogrammet.
Foto: Pixabay
EØS-notat offentliggjort 11.12.2018
Europakommisjonens forslag til neste Erasmus-program (2021-2027) lyder på 30 milliarder euro, en dobling fra nåværende budsjettperiode. Forslaget er en del av EUs langtidsbudsjett for samme periode, som Europaparlamentet og Rådet først må vedta. Erasmus-busjettet er forslått med 25.9 milliarder euro til utdanningsområdet, 3.1 millliarder euro til ungdomsområdet og 550 millioner euro til idrettsområdet. Fremtidsrettede fag vil bli prioritert, som fornybar energi, klimaendringer, miljøteknologi, kunstig intelligens og design.
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 6.12.2018
Rådsresolusjon vedtatt 26.11.2018
Foreløpig holdning (ekskl. budsjett) vedtatt av Rådet 26.11.2018
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 21.11.2018
Foreløpig holdning (forhandlingsposisjon) vedtatt av Rådet 12.12.2018
EØS-komitebeslutning 26.10.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Rapport lagt fram av Kommisjonen 16.10.2018
Rådsforordning publisert i EU-tidende 8.10.2018
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 9.7.201
Rapport om anvendelsen av ERIC lagt fram av Kommisjonen 6.7.2018
ERIC-forordningen skal gjøre det enklere å etablere og drifte forsknings­infrastrukturer på europeisk nivå gjennom felles konsortier. En ny norsk lov sikrer at organisasjons­formen ERIC for felles forskingsinfrastruktur kan benyttes også når Norge er vertsland.
Dansk departementsnotat offentliggjort 25.6.2018

Sider