Nye EØS-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EØS-vedtak
Faktaark Dato EØS-vedtak EØS-vedtakets ikrafttredelse Anvendes fra i Norge EU-rettsakt (CELEX-nr)
Midlertidige bestemmelser på transportområdet i forbindelse med covid-19-pandemien: forlengelse (Omnibus 2)
03.03.2021

03.03.2021

Midlertidig unntak fra reglene om bruk av tidsluker ("slots") på flyplasser (COVID-19)
03.03.2021

03.03.2021

Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringer til midlertidige gjennomføringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-utbruddet
03.03.2021

03.03.2021

04.03.2021
Adgang til bilaterale avtaler med revisortilsyn i Brasil, Dubai, Guernsey, Indonesia, Isle of Man, Jersey, Malaysia, Sør-Afrika, Sør-Korea, Taiwan og Thailand
05.02.2021

06.02.2021

Revisjonsdirektivet: endringsbestemmelser om USA
05.02.2021

06.02.2021

Revisjonsdirektivet: endringsbestemmelser om USA
05.02.2021

06.02.2021

Revisjonsdirektivet: krav til vedkommende myndigheter i Kina
05.02.2021

06.02.2021

Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 3
05.02.2021

06.02.2021

10.02.2021
Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser for 2020
05.02.2021

06.02.2021

Integrert landbruksstatistikk: gjennomføringsbestemmelser
05.02.2021

06.02.2021

Statistikk om reiseliv: endringsbestemmelser
05.02.2021

06.02.2021

Fellesskapsundersøkelse om industrielle produkter: "Prodcom"-listen 2019
05.02.2021

06.02.2021

Mineralavfallsdirektivet: retningslinjer for inspeksjon
05.02.2021

06.02.2021

Godkjenning av teknologien i 48-volts dynamoer kombinert med 48-volts/12-volts likestrømsomformere som en innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra person- og varebiler
05.02.2021

12.02.2021

11.02.2021
Teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser
05.02.2021

12.02.2021

11.02.2021
Teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser
05.02.2021

06.02.2021

11.02.2021
Godkjenning av teknologien i 48-volts dynamoer kombinert med 48-volts/12-volts likestrømsomformere som en innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra person- og varebiler
05.02.2021

12.02.2021

11.02.2021
CO2-utslippskrav til varebiler: vekt av nye varebiler registrert i 2016-2018
05.02.2021

06.02.2021

11.02.2021
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser for 2020 om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
05.02.2021

06.02.2021

09.02.2021
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: utfyllende bestemmelser om IOC-bestemmelser om utslipp fra luftfart
05.02.2021

06.02.2021

09.02.2021
Godkjenning av en teknologi for 12 volts dynamoer som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om biler som bruker alternativt drivstoff
05.02.2021

06.02.2021

11.02.2021
Miljømerking av tekstilprodukter og fottøy: forlengelse av gyldigheten av kriteriene
05.02.2021

06.02.2021

Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til elektroniske skjermer
05.02.2021

06.02.2021

Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til trykksaker, kontorartikler av papir og papirbæreposer
05.02.2021

06.02.2021

Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for avfallsforbrenning
05.02.2021

06.02.2021

Kontraktsregler for levering av digitale ytelser
05.02.2021

Kontraktsregler for salg av varer
05.02.2021

Moderniseringsdirektivet om forbrukervern
05.02.2021

Bagatellmessig støtte til bedrifter som yter tjenester av allmenn økonomisk betydning: forlenget anvendelsesperiode og unntak for foretak i vanskeligheter i forbindelse med covid-19-pandemien
05.02.2021

06.02.2021

17.02.2021
Felles regler for drift av lufttrafikk: midlertidige endringsbestemmelser om valg av leverandør av bakkebaserte tjenester i forbindelse med covid-19-pandemien
05.02.2021

06.02.2021

Felles regler for drift av lufttrafikk: midlertidige endringsbestemmelser om lisenser i forbindelse med covid-19-pandemien
05.02.2021

06.02.2021

Transport på indre vannveier: format for sertifikater for båtfører og eksperter på flytende naturgass og passasjernavigasjon
05.02.2021

06.02.2021

Førerkortdirektivet: rettelse til tysk versjon
05.02.2021

06.02.2021

Brukskrav for aerodynamiske innretninger på kjøretøy
05.02.2021

06.02.2021

Farlig godsdirektivet: teknisk og vitenskapelig ajourføring
05.02.2021

06.02.2021

Nettilgjengelighetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilgjengelighetserklæring
05.02.2021

Nettilgjengelighetsdirektivet
05.02.2021

Øremerking av radiofrekvenser til intelligente trafikksikkerhetssystemer
05.02.2021

06.02.2021

Harmonisering av frekvensbåndet 24,25-27,5 GHz for bakkebaserte kommunikasjonstjenester: endringsbestemnmelser
05.02.2021

06.02.2021

Harmonisering av frekvensbåndet 2 500-2 690 MHz for bakkebaserte kommunikasjonstjenester: endringsbestemmelser
05.02.2021

06.02.2021

Harmonisering av frekvensbåndene 1920-1980 MHz og 2110-2170 MHz for bakkebaserte kommunikasjonstjenester: endringsbestemmelser
05.02.2021

06.02.2021

Konglomeratdirektivet: endringsbestemmelser om tilsyn med finansielle konglomerater
05.02.2021

06.02.2021

09.02.2021
Tjenestepensjonsdirektivet 2016
05.02.2021

Lettere distribusjon over grensene av kollektive investeringsfond
05.02.2021

Distribusjon over grensene av kollektive investeringsfond
05.02.2021

Regulering av verdipapirregistre og forbedring av verdipapiroppgjørssystemet: endringsbestemmelser om bøter og dekningshandel ved forsinket oppgjør
05.02.2021

06.02.2021

EMIR II-forordningen: endringsbestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet
05.02.2021

Forsikringsdirektivet: rentekurver: 30.9.2020 - 30.12.2020
05.02.2021

06.02.2021

Forsikringsdirektivet: rentekurver: 30.6.2020 - 29.9.2020
05.02.2021

06.02.2021

Forsikringsdirektivet: endringsbestemmelser om plassering av kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer på en objektiv skala for risikoklasser
05.02.2021

06.02.2021

Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjon til tilsynsmyndigheter - retting av visse språkversjoner
05.02.2021

06.02.2021

Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser - retting av dansk og tysk versjon
05.02.2021

06.02.2021

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: endringer for visse helseyrker
05.02.2021

06.02.2021

Koordinering av trygdeordninger: midlertidige praktiske ordninger for samarbeid og utveksling av opplysninger
05.02.2021

06.02.2021

Gasstransmisjonsforordningen: endringsbestemmelser om tidspunkt for publisering av opplysninger
05.02.2021

06.02.2021

Energimerking av ventilasjonsaggregater til boliger: retting av visse språkutgaver
05.02.2021

06.02.2021

Merking av energirelaterte produkter: retting av visse språkversjoner
05.02.2021

06.02.2021

Medisinsk utstyr: utpeking av ekspertpaneler
05.02.2021

06.02.2021

Tekniske spesifikasjoner for medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk: endringsbestemmelser
05.02.2021

06.02.2021

Byggevareforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av europeiske bedømmelsesdokumenter (EAD)
05.02.2021

06.02.2021

08.02.2021
Byggevareforordningen: gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av europeiske bedømmelsesdokumenter (EAD)
05.02.2021

06.02.2021

09.02.2021
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om gelender og rekkverk til bruk ved bygningsarbeider
05.02.2021

06.02.2021

08.02.2021
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruk stoffene HEMA og di-HEMA-TMHDC i produkter for støping av kunstige negler
05.02.2021

06.02.2021

11.02.2021
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruk av visse stoffer til hårfarging eller farging av øyenvipper
05.02.2021

06.02.2021

08.02.2021
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruk av metoksypropylamin-cyclohexenyliden-etoksyetylcyanacetat som UV-filter
05.02.2021

06.02.2021

08.02.2021
Godkjenning av natriumhydrogenkarbonat som basissoff i plantevernmidler
05.02.2021

06.02.2021

Avslag på fornyet godkjenning av fenamifos som aktivt stoff i plantevernmidler
05.02.2021

06.02.2021

08.02.2021
Forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer i plantevernmidler (aluminiumammoniumsulfat m.fl.)
05.02.2021

06.02.2021

08.02.2021
Inkludering av visse aktive stoffer (karbetamid m.fl.) på listen over stoffer i plantevernmidler som bør erstattes
05.02.2021

06.02.2021

08.02.2021
Vilkår for godkjenning av azadiraktin som aktivt stoff i plantevernmidler
05.02.2021

06.02.2021

08.02.2021
Avslag på forlenget godkjenning av benalaksyl som aktivt stoff i plantevernmidler
05.02.2021

06.02.2021

08.02.2021
Avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet bromoksynil i plantevernmidler
05.02.2021

06.02.2021

08.02.2021
Forlengelse av godkjenningsperiodene for tre stammer av Phlebiopsis gigantea som aktive stoffer med lav risiko i plantevernmidler
05.02.2021

06.02.2021

08.02.2021
Godkjenning av jernpyrofosfat som aktivt stoff med lav risiko i plantevernmidler
05.02.2021

06.02.2021

08.02.2021
Om avslag på godkjenning av det aktive stoffet beta-cyflutrin i plantevernmidler
05.02.2021

06.02.2021

08.02.2021
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet pyriproksyfen i plantevernmidler
05.02.2021

06.02.2021

08.02.2021
Forlengelse av godkjenningsperiodene for beflubutamid m.fl. i plantevermidler
05.02.2021

06.02.2021

08.02.2021
Godkjenning av basisstoffet kumelk i plantevernmidler
05.02.2021

06.02.2021

08.02.2021
Godkjenning av L-cystein som basisstoff i plantevernmidler
05.02.2021

06.02.2021

08.02.2021
Avslag på godkjenning av røtter av Saponaria officinalis L. som basisstoff i plantevernmidler
05.02.2021

06.02.2021

08.02.2021
Godkjenning av Lavandulyl senecioate som et aktivt stoff med lav risiko i plantevernmidler
05.02.2021

06.02.2021

08.02.2021
Godkjenning av det aktive stoffet metalaksyl-M i plantevernmidler med begrensninger for behandling av frø
05.02.2021

06.02.2021

08.02.2021
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet foramsulfuron i plantevernmidler
05.02.2021

06.02.2021

09.02.2021
Det aktive stoffet karvon i plantevernmidler: retting av identifikasjonsnummer
05.02.2021

06.02.2021

08.02.2021
Forlengelse av godkjenningsperiodene til abamectin og 34 andre aktive stoffer i plantevernmidler
05.02.2021

06.02.2021

08.02.2021
Avslag på godkjenning av propolisekstrakt som basisstoff i plantevernmidler
05.02.2021

06.02.2021

08.02.2021
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av akrolein til bruk i produkttype 8
05.02.2021

06.02.2021

05.02.2021
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av kreosot til bruk i produkttype 8
05.02.2021

06.02.2021

05.02.2021
Biocider: avslag på godkjenning av visse aktive stoffer
05.02.2021

06.02.2021

05.02.2021
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: retting av svensk versjon
05.02.2021

06.02.2021

Kjemikalieforordningen REACH: gjennomføringsbestemmelser om ajourføringsforpliktelser
05.02.2021

06.02.2021

12.02.2021
Kjemikalieregelverket REACH: restriksjoner på bruk av diisocyanater
05.02.2021

06.02.2021

12.02.2021
Kjemikalieforordningen (REACH): oppdatering av stoffer til autorisasjonsordningen
05.02.2021

06.02.2021

Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2020)
05.02.2021

06.02.2021

Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2019)
05.02.2021

06.02.2021

Godkjenning av soppulver med høyt innhold av vitamin D2 som ny mat
05.02.2021

06.02.2021

08.02.2021
Næringsmidler til spesielle medisinske formål: rettelse av språkversjoner
05.02.2021

06.02.2021

Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om trikalsiumfosfat
05.02.2021

06.02.2021

06.02.2021
Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
05.02.2021

06.02.2021

08.02.2021
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endring og retting av gjennomføringsbestemmelser
05.02.2021

06.02.2021

08.02.2021
Typegodkjenning av traktorer: retting av polsk utgave av utfyllende bestemmelser om sikkerhet
05.02.2021

06.02.2021

Typegodkjenning av motorkjøretøy med hensyn til utslipp fra tunge kjøretøyer: endringsbestemmelser
05.02.2021

06.02.2021

11.02.2021
Typegodkjenning av motorkjøretøy: endringsbestemmelser om forlenget førerhus og aerodynamiske anordninger
05.02.2021

06.02.2021

Tiltak mot rester av veterinærlegemidler som er forbudt i matvarer
05.02.2021

06.02.2021

Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for klorpyrifos og klorpyrifosmetyl
05.02.2021

06.02.2021

08.02.2021
Grenseverdier for rester av plantevernmidlene dimetoat og ometoat i eller på kirsebær
05.02.2021

06.02.2021

08.02.2021
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for myklobutanil, napropamid og sintofen
05.02.2021

06.02.2021

08.02.2021
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for cyantraniliprol m.fl.
05.02.2021

06.02.2021

08.02.2021
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidlene kromafenozid m.fl. i eller på visse produkter
05.02.2021

06.02.2021

08.02.2021
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for klorat
05.02.2021

06.02.2021

08.02.2021
Godkjenning av et preparat av S. cerevisiae CNCM I-1077 som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse kalver og mindre utbredte drøvtyggerarter
05.02.2021

06.02.2021

19.02.2021
Fornyet godkjenning av B. amyloliquefaciens CECT 5940 som tilsetningsstoff i fôrvarer for liv- og oppfôringskyllinger
05.02.2021

06.02.2021

19.02.2021
Godkjenning av butylhydroksyanisol som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter unntatt katter
05.02.2021

06.02.2021

19.02.2021
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase og endo-1,4-beta-glucanase som tilsetningsstoff i fôrvarer for purker i laktasjon
05.02.2021

06.02.2021

19.02.2021
Godkjenning av L-tryptofan produsert av visse stammer av E.coli som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
05.02.2021

06.02.2021

19.02.2021
Fornyet godkjenning av L-isoleucin produsert av E. coli FERM ABP-10641 som ernæringsmessig tilsetningsstoff og av L-isoleucin produsert av C. glutamicum KCCM 80189 som et tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
05.02.2021

06.02.2021

19.02.2021
Godkjenning av L-metionin produsert av C. glutamicum KCCM 80184 og E. coli KCCM 80096 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
05.02.2021

06.02.2021

19.02.2021
Godkjenning av kobberkelat fra lysin og glutaminsyre som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
05.02.2021

06.02.2021

19.02.2021
Godkjenning av etylester fra beta-apo-8’-karoteinsyre som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fjørfe
05.02.2021

06.02.2021

19.02.2021
Godkjenning av geraniol m.fl. som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter unntatt marine arter
05.02.2021

06.02.2021

22.02.2021
Godkjenning av ekstrakt av saponifisert paprika som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fjørfe
05.02.2021

06.02.2021

19.02.2021
Godkjenning av et preparat av lantanidcitrat som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvente smågriser
05.02.2021

06.02.2021

19.02.2021
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase som tilsetningsstoff i fôrvarer for spedgriser, mindre utbredte svinearter med unntak av reproduktive dyr
05.02.2021

06.02.2021

19.02.2021
Godkjenning av et preparat av B. amyloliquefaciens DSM 25840 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle svinearter
05.02.2021

06.02.2021

19.02.2021
Fornyet godkjenning av Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 som et tilsetningsstoff i fôrvarer for hester
05.02.2021

06.02.2021

19.02.2021
Godkjenning av et preparat av 6-fytase produsert av K. phaffii som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse fjørfe- og svinearter
05.02.2021

06.02.2021

19.02.2021
Godkjenning av et preparat av sitronsyre, sorbinsyre, tymol og vanillin om tilsetningsstoff i fôrvarer for spedgriser og oppfôrings- og avlskalkuner
05.02.2021

06.02.2021

19.02.2021
Godkjenning av cinnamylalkohol m.fl. som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter unntatt marine arter
05.02.2021

06.02.2021

19.02.2021
Godkjenning av L-histidinmonohydrokloridmonohydrat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
05.02.2021

06.02.2021

19.02.2021
Godkjenning av Lactococcus lactis (NCIMB 30160) som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter: endringsbestemmelser
05.02.2021

06.02.2021

19.02.2021
Fornyet godkjenning av Saccharomyces cereviciae MUCL 39885 som tilsetningsstoff i fôr til purker
05.02.2021

06.02.2021

19.02.2021
Godkjenning av L-treonin av en stamme av Escherichia coli som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
05.02.2021

06.02.2021

19.02.2021
Godkjenning av et preparat av S. cerevisiae som tilsetningsstoff i fôrvarer for melkekyr: endringsbestemmelser
05.02.2021

06.02.2021

19.02.2021
Godkjenning av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som tilsetningsstoff i fôrvarer for melkekyr og hester
05.02.2021

06.02.2021

19.02.2021
Godkjenning av luteinrik og lutein/zeaksantin-ekstrakt fra Tagetes erecta som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fjørfe
05.02.2021

06.02.2021

19.02.2021
Godkjenning av eterisk kardemommeolje fra Elettaria cardamomum (L.) Maton som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
05.02.2021

06.02.2021

19.02.2021
Godkjenning av L-cysteinhydrokloridmonohydrat framstilt av E. coli KCCM 80180 og 80181 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
05.02.2021

06.02.2021

19.02.2021
Fornyet godkjenning av L-arginin produsert av C. glutamicium ATCC 13870 og godkjenning av L-arginin produsert av C. glutamicium KCCM 80182 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
05.02.2021

06.02.2021

19.02.2021
Godkjenning av et preparat av 6-fytase som fôrtilsetning til alle fuglearter ment for egglegging
05.02.2021

06.02.2021

19.02.2021
Godkjenning av tartrazin som tilsetningsstoff i fôrvarer for hunder, katter, akvariefisk, frøspisende prydfugler og små gnagere
05.02.2021

06.02.2021

19.02.2021
Fornyet godkjenning av 3-fytase produsert av Aspergillus niger som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyrearter
05.02.2021

06.02.2021

19.02.2021
Fornyet godkjenning av 6-fytase produsert av Schizosaccharomyces pombe som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyrearter
05.02.2021

06.02.2021

19.02.2021
Godkjenning av et preparat av muramidase produsert av Trichoderma reesei som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fjørfe
05.02.2021

06.02.2021

19.02.2021
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-mannanase produsert av Paenibacillus lentus som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fjørfearter
05.02.2021

06.02.2021

19.02.2021
Godkjenning av 6-fytase produsert av Schizosaccharomyces pombe som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle fugle- og grisearter
05.02.2021

06.02.2021

19.02.2021
Godkjenning av et preparat av 6-fytase produsert av Komagataella phaffii som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fjørfe
05.02.2021

06.02.2021

19.02.2021
Godkjenning av et preparat av oreganoolje, carawayolje, carvacrol, metylsalisylat og L-mentol som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvendte smågriser
05.02.2021

06.02.2021

19.02.2021
Godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis og Aspergillus oryzae som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
05.02.2021

06.02.2021

19.02.2021
Fornyet godkjenning av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 som tilsetningsstoff i fôrvarer for lam og hester
05.02.2021

06.02.2021

19.02.2021
Fornyet godkjenning av Enterococcus faecium DSM 7134 som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvendte smågriser og for slaktegriser
05.02.2021

06.02.2021

19.02.2021
Godkjenning av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 som tilsetningsstoff i fôrvarer for slaktekalkuner
05.02.2021

06.02.2021

19.02.2021
Fornyet godkjenning av Bacillus subtilis DSM 17299 som tilsetningsstoff i fôrvarer for slaktekyllinger
05.02.2021

06.02.2021

19.02.2021
Godkjenning av brilliantblå FCF som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
05.02.2021

06.02.2021

19.02.2021
Godkjenning av robenidinhydroklorid som tilsetningsstoff i fôrvarer for slaktekylling
05.02.2021

06.02.2021

19.02.2021
Godkjenning av Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyrearter
05.02.2021

06.02.2021

19.02.2021
Katalog over fôrvarer: rettelse av svensk språkversjon
05.02.2021

06.02.2021

Maksimalgrenser for koksidiostatika og histomonostatika i næringsmidler: retting av visse språkversjoner
05.02.2021

06.02.2021

Overvåkings- og bekjempelsesprogrammer for fiskesykdommer: status for visse sykdommer i Åland i Finland, Estland, Kroatia og Storbritannia
05.02.2021

06.02.2021

Dyreavlsforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om standardskjema for avlssertifikater
05.02.2021

06.02.2021

Status for BSE-risiko (kugalskap) i Serbia
05.02.2021

06.02.2021

09.02.2021
EU-referansesenter for dyrevelferd for fjørfe og andre mindre dyrearter
05.02.2021

06.02.2021

08.02.2021
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om melding, rapportering, søknader om status som sykdomsfri m.m.
05.02.2021

Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om forebygging og bekjempelse av visse listeførte sykdommer
05.02.2021

Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om flytting av akvatiske dyr og animalske produkter derav
05.02.2021

Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om akvakulturanlegg og transportører av akvatiske dyr
05.02.2021

Dyrehelseforordningen: ufyllende bestemmelser om landdyr og rugerier
05.02.2021

Dyrehelseforordningen: endringer til ufyllende bestemmelser om landdyr og rugerier
05.02.2021

Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om forebygging og bekjempelse av visse sykdommer
05.02.2021

Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om innførsel og transport og håndtering etter innførsel
05.02.2021

Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om virksomheter, sporbarhet og dyrehelse ved forflytning av formeringsmatierale av visse dyr
05.02.2021

Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om godkjenning av anlegg for avlsmateriale og sporbarhet av avlsmateriale fra storfe, svin, sauer, geiter og dyr av hestefamilien
05.02.2021

Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om geiter og truede raser
05.02.2021

06.02.2021

09.02.2021
Avfallstransportforordningen: endringsbestemmelser om plastavfall
30.12.2020

30.12.2020

01.01.2021
Storbritannias uttreden av EU: sikkerhetsregler for luftfart
30.12.2020

30.12.2020

30.12.2020
Storbritannias uttreden av EU: overgangsregler for markedsadgang for vegtransport
30.12.2020

30.12.2020

22.02.2021
Verdipapirsentraler: midlertidige endringsbestemmelser om Storbritannia med hensyn til brexit
30.12.2020

30.12.2020

01.01.2021
Kontrollforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om eksport av dyr og varer og om transitt og omlasting, inkludert endringer som følge av brexit
30.12.2020

30.12.2020

01.01.2021
Storbritannias status som sykdomsfri visse akvatiske dyresykdommer hva angår Nord-Irland
30.12.2020

30.12.2020

Storbritannias tiltak for å begrense skadevirkningen av visse sykdommer hos akvakulturdyr og ville akvatiske dyr hva angår Nord-Irland
30.12.2020

30.12.2020

Kontroll med animalske produkter: endringsbestemmelser om stempelmerke for kjøtt til konsum i Storbritannia hva angår Nord-Irland
30.12.2020

30.12.2020

01.01.2021
Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
30.12.2020

30.12.2020

01.01.2021
BSE-risiko (kugalskap): status for Storbritannia og Jersey
30.12.2020

30.12.2020

01.01.2021
Omsetning og import av akvakulturdyr: endringsbestemmelser om Storbritannia og dets kronbesittelser i forbindelse med brexit
30.12.2020

30.12.2020

01.01.2021
Storbritannias beredskapsplaner for kontroll av munn- og klovsyke, klassisk svinepest, aviær influensa og Newcastle disease hva angår Nord-Irland
30.12.2020

30.12.2020

Medlemsstater og regioner i medlemsstater som er anerkjent som offisielt frie for visse landdyrsykdommer: endringsbestemmelser om Storbritannia i forbindelse med Brexit
30.12.2020

30.12.2020

01.01.2021
Aksjonærrettighetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser
11.12.2020

Selskapsrett: endringsbestemmelser om fremme av langsiktig aksjonærengasjement
11.12.2020

BNI-forordningen 2017: harmonisering av bruttonasjonalinntekten etter markedspriser (revisjon)
11.12.2020

12.12.2020

Godkjenning av en teknologi for 12 volts dynamoer som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra visse personbiler
11.12.2020

12.02.2021

CO2-utslippskrav til person- og varebiler: endringsbestemmelser
11.12.2020

12.02.2021

Kvotedirektivet: utfyllende bestemmelser om sektorer utsatt for karbonlekkasje i 2021-2030
11.12.2020

12.12.2020

09.02.2021
Godkjenning av en teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om anvendelsesområdet
11.12.2020

12.12.2020

Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til maling og lakk: endringsbestemmelser om utvidelse av unntaket for sinkoksid som konserverende stabiliseringsmiddel
11.12.2020

12.12.2020

Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for næringsmiddel- og meieriindustrien
11.12.2020

12.12.2020

Grenseverdier for eksponering for kjemiske stoffer på arbeidsplassen (5. liste)
11.12.2020

12.12.2020

Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ('sikkerhetslisten') pr. 2.6.2020
11.12.2020

12.12.2020

18.06.2020
Ytelses- og avgiftsordning for flysikringstjenester: særlige tiltak for perioden 2020-2024 i forbindelse med covid-19-pandemien
11.12.2020

12.12.2020

12.12.2020
Felles regler for sivil luftfart: utsettelse av ikrafttredelsesdatoer i forbindelse med covid-19-pandemien
11.12.2020

12.12.2020

15.12.2020
Den europeiske skrogdatabasen (EHDB) over fartøyer som seiler på indre vannveier
11.12.2020

12.12.2020

Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier: utfyllende bestemmelser
11.12.2020

12.12.2020

Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier: utfyllende bestemmelser
11.12.2020

12.12.2020

Førerkortdirektivet: endringsbestemmelser
11.12.2020

12.12.2020

01.11.2020
Vekt- og dimensjonsdirektivet 2019 for motorvogner: endringsbestemmelser om aerodynamiske førerhus
11.12.2020

12.12.2020

Harmonisering av frekvensressurser til utstyr for kortdistansekommunikasjon: gjennomføringsbestemmelser for frekvensbåndene 874-874 og 915-921 MHz
11.12.2020

12.12.2020

Regulering av verdipapirregistre og forbedring av verdipapiroppgjørssystemet: retting av rumensk utgave om utfyllende bestemmelser om bøter og dekningshandel ved forsinket oppgjør
11.12.2020

12.12.2020

Europeiske venturkapitalfond og fond for soialt entreprenørskap: endringsbestemmelser
11.12.2020

Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om elektronisk sentralt register innenfor området betalingstjenester
11.12.2020

Betalingstjenestedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om opplysninger som skal meldes til EBA-registeret
11.12.2020

Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.3.2020 - 29.6.2020
11.12.2020

12.12.2020

18.12.2020
Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: endringsbestemmelser
11.12.2020

12.12.2020

Koordinering av offentlige trygdeordninger: rekommandasjon om autentisering av portable dokumenter
11.12.2020

12.12.2020

Koordinering av offentlige trygdeordninger: metoden for beregning av differansetillegg
11.12.2020

12.12.2020

Grensekryssende elkrafthandel: retningslinjer for balansering av kraftsystemet
11.12.2020

Grensekryssende krafthandel: retningslinje for systemdrift
11.12.2020

Grensekryssende krafthandel: gjennomføringsbestemmelser om langsiktig kapasitetstildeling
11.12.2020

Grensekryssende krafthandel: retningslinjer for kapasitetstildeling og flaskehalshåndtering
11.12.2020

Utpeking av utstedende enheter for drift av unike utstyrsidentifikatorer (UDI) på området medisinsk utstyr
11.12.2020

12.12.2020

Krav til medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk: endringsbestemmelser om HIV-tester
11.12.2020

12.12.2020

CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser
11.12.2020

12.12.2020

14.12.2020
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser (14. ATP)
11.12.2020

12.12.2020

14.12.2020
Øvre grenseverdi for rester i matvarer av veterinærlegemidlet bambermysin
11.12.2020

12.12.2020

14.12.2020
Øvre grenseverdi for rester i matvarer av veterinærlegemidlet ciklesonid
11.12.2020

12.12.2020

14.12.2020
Godkjenning av omsetning av infusjon fra kaffeblader som tradisjonelt næringsmiddel fra et tredjeland
11.12.2020

12.12.2020

15.12.2020
Godkjenning av utvidelse av bruksbetingelsene for xylo-oligosakkarider som ny mat
11.12.2020

12.12.2020

15.12.2020
Godkjenning av endrede bruksbetingelser for proteinekstrakt fra svinenyrer som ny mat
11.12.2020

12.12.2020

15.12.2020
Tillatelse til omsetning av delvis avfettet chiafrøpulver som ny mat
11.12.2020

12.12.2020

15.12.2020
EU-listen over ny mat: rettelser
11.12.2020

12.12.2020

15.12.2020
Tillatelse til omsetning av lakto-N-tetraose som ny mat
11.12.2020

12.12.2020

15.12.2020
Ny mat: gjennomføringsbestemmelser om spesifikasjonene til spermidinrik hvetekimekstrakt
11.12.2020

12.12.2020

15.12.2020
Omsetning av fruktkjøtt, juice fra fruktkjøtt og konsentrert juice fra kakaofruktkjøtt som tradisjonell mat fra et tredjeland
11.12.2020

12.12.2020

15.12.2020
Godkjenning av chiafrø som et nytt næringsmiddel: bruksbetingelser og merkekrav
11.12.2020

12.12.2020

15.12.2020
Omsetning av nikotinamid-ribosidklorid som ny mat
11.12.2020

12.12.2020

15.12.2020
Tillatelse til endring av spesifikasjonene for frøolje fra koriander som ny mat
11.12.2020

12.12.2020

15.12.2020
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av sorbinsyre (E 200) i flytende fargepreparater til dekorasjon av eggeskall
11.12.2020

12.12.2020

11.12.2020
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av sojabønnehemicellulose (E 426)
11.12.2020

12.12.2020

11.12.2020
Grenseverdier for perklorat i visse næringsmidler
11.12.2020

12.12.2020

14.12.2020
Import og kontroll av økologiske produkter: endret anvendelsesperiode for unntaksbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
11.12.2020

12.12.2020

14.12.2020
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endring og retting av gjennomføringsbestemmelser
11.12.2020

12.12.2020

14.12.2020
Typegodkjenning av kjøretøyer og utslipp fra tunge kjøretøyer: retting av visse språkversjoner
11.12.2020

12.12.2020

Øvre grenseverdier for rester av plantevernmiddelet prokloraz i næringsmidler: endringsbestemmelser
11.12.2020

12.12.2020

14.12.2020
Undersøkelse av visse sorter av jordbruksvekster: endringsbestemmelser
11.12.2020

12.12.2020

Omsetning av grønnsaksfrø: endringsbestemmelser
11.12.2020

12.12.2020

Godkjenning av endo-1,4-betaxylanase produsert av Trichoderma reesei som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fugle- og svinearter
11.12.2020

12.12.2020

23.12.2020
Godkjenning av monensin og nicarbazin (Monimax) som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskalkuner og -kyllinger og livkyllinger
11.12.2020

12.12.2020

23.12.2020
Godkjenning av endo-1,4-betaxylanase produsert av Aspergillus oryzae som tilsetningsstoff i fôrvarer for purker i laktasjon
11.12.2020

12.12.2020

23.12.2020
Godkjenning av preparatet av karvakrol, tymol, D-karavon, metylsalisylat og L-mentol som fôrtilsetningsstoff for visse fjørfearter
11.12.2020

12.12.2020

23.12.2020
Godkjenning av flytende L-lysinbase og teknisk ren L-lysinsulfat og -monohydroklorid som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
11.12.2020

12.12.2020

23.12.2020
Fornyet godkjenning av astaxantindimetyldisuksinat som fôrtilsetningsstoff for fisk og krepsdyr
11.12.2020

12.12.2020

Godkjenning av benzosyre som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringssvin
11.12.2020

12.12.2020

23.12.2020
Godkjenning av Bacillus subtilis (DSM 28343) som tilsetningsstoff i fôrvarer for kalver beregnet på avl og oppfôringssvin
11.12.2020

12.12.2020

23.12.2020

Sider