Nye EØS-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EØS-vedtak
Faktaark Dato EØS-vedtak EØS-vedtakets ikrafttredelse Anvendes fra i Norge EU-rettsakt (CELEX-nr)
EUs ordning for sivil beredskap (rescEU): revisjon
27.09.2019

28.09.2019

Auksjoneringsforordningen om utslippskvoter: endringsbestemmelser om ikke-auksjonerte kvoter og auksjonsplattform utpekt av Tyskland
27.09.2019

28.09.2019

Beregning av gjennomsnittlige utslipp for fabrikanter av personbiler
27.09.2019

28.09.2019

01.10.2019
Beregning av gjennomsnittlige utslipp for fabrikanter av varebiler
27.09.2019

28.09.2019

01.10.2019
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ("sikkerhetslisten") pr. 15.4.2019
27.09.2019

28.09.2019

15.04.2019
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om samarbeid mellom landene
27.09.2019

28.09.2019

Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om samvirkeevne
27.09.2019

28.09.2019

Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om tillitsnivåer
27.09.2019

28.09.2019

Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser
27.09.2019

28.09.2019

Utprøving av informasjonssystemet for det indre marked i forbindelse med personvernforordningen
27.09.2019

28.09.2019

Beskyttelse av personopplysninger ved datautveksling med Japan
27.09.2019

28.09.2019

Harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi (revisjon)
27.09.2019

28.09.2019

Referanseindeksforordningen: utfyllende bestemmelser om vurdering av virkning av opphør eller endring av referanseindekser
27.09.2019

Liste over referanseindekser brukt i finansielle markeder: endringsbestemmelser
27.09.2019

Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om tilsynsfunksjonen
27.09.2019

Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om inndata
27.09.2019

Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om åpenhet om metodikk
27.09.2019

Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om god forretningsskikk
27.09.2019

Liste over referanseindekser brukt i finansielle markeder: endringsbestemmelser
27.09.2019

Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om styrings- og kontrollkrav for bidragsytere under tilsyn
27.09.2019

Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om vurdering om administratorer bør anvende bestemte krav
27.09.2019

Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om referansemålerklæringen
27.09.2019

Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om søknader om tillatelser og registrering
27.09.2019

Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om søknader og meldinger
27.09.2019

Liste over referanseindekser brukt i finansielle markeder: endringsbestemmelser
27.09.2019

Liste over referanseindekser brukt i finansielle markeder
27.09.2019

Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: gjennomføringsbestemmelser om innrapportering til ESMA
27.09.2019

Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: gjennomføringsbestemmelser om standarder for konformitetserklæring
27.09.2019

Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om minstekravet til innhold av samarbeidsavtaler med tredjeland
27.09.2019

Referanseindeksforordningen: utfyllende bestemmelser om offentliggjøring
27.09.2019

Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: utfyllende bestemmelser om anvendelse av visse kriterier
27.09.2019

Liste over kritiske referansemål som brukes på finansmarkedene: endringsbestemmelser
27.09.2019

Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: utfyllende bestemmelser om fastsetting av visse verdier
27.09.2019

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser
27.09.2019

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om innholdsmessige krav til restruktureringsplan
27.09.2019

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser
27.09.2019

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser
27.09.2019

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser
27.09.2019

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: korrigering av utfyllende bestemmelser
27.09.2019

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om minimumskravet til kapitalgrunnlag og nedskrivningsrelevante passiva
27.09.2019

Koordinering av offentlige trygdeordninger: utstedelse av bekreftelse angående lovanvendelse
27.09.2019

28.09.2019

Trygdeordninger: bestemmelser om tidspunkt for registrering av elektronisk melding i ESSI-systemet
27.09.2019

28.09.2019

Fornybar energi: godkjenning av av Canadas rapport for reelle utslipp fra produksjon av canolaolje fra raps
27.09.2019

28.09.2019

Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til design, konstruksjon og ytelse
27.09.2019

28.09.2019

03.10.2019
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser
27.09.2019

28.09.2019

30.09.2019
Merking av kosmetiske produkter: ordliste over vanlig brukte navn
27.09.2019

28.09.2019

Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om klimbazol
27.09.2019

28.09.2019

30.09.2019
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om 2-kloro-p-fenylenediamin og sulfat- og dihydrokloridsalter
27.09.2019

28.09.2019

30.09.2019
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om fenylen-bis-difenyltriazin som UV-filter
27.09.2019

28.09.2019

30.09.2019
Vilkår for bruk av eddik som basisstoff i plantevernmidler
27.09.2019

28.09.2019

30.09.2019
Plantevernmidler: forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer (abamectin m.fl.)
27.09.2019

28.09.2019

30.09.2019
Plantevernmidler: endringsbestemmelser om rapporterende medlemsstat for visse aktive stoffer
27.09.2019

28.09.2019

30.09.2019
Avslag på godkjenning av propanil som aktivt stoff i plantevernmidler
27.09.2019

28.09.2019

30.09.2019
Godkjenning av Beauveria bassiana stamme PPRI 5339 som aktivt stoff i plantevernmidler
27.09.2019

28.09.2019

30.09.2019
Fornyet godkjenning av Clonostachys rosea stamme J1446 som et lavrisikostoff i plantevernmidler
27.09.2019

28.09.2019

30.09.2019
Fornyet godkjenning av metoksyfenozid som bør erstattes som aktivt stoff i plantevernmidler
27.09.2019

28.09.2019

30.09.2019
Godkjenning av Beauveria bassiana stamme IMI389521 som aktivt stoff i plantevernmidler
27.09.2019

28.09.2019

30.09.2019
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for etofenproks til bruk i produkter av type 8
27.09.2019

28.09.2019

27.09.2019
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for indoksakarb til bruk i produkter av type 18
27.09.2019

28.09.2019

27.09.2019
Biocider: godkjenning av kolekalsiferol til bruk i produkter av type 14
27.09.2019

28.09.2019

27.09.2019
Biocider: vilkår for godkjenning av en produktfamilie som inneholder 1R-transfenotrin
27.09.2019

28.09.2019

27.09.2019
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser (12. ATP)
27.09.2019

28.09.2019

04.10.2010
Persistente organiske miljøgifter: endringsbestemmelser om pentaklorfenol
27.09.2019

28.09.2019

Grenseverdier for rester av veterinærlegemiddelet ovotransferrin i matvarer
27.09.2019

28.09.2019

27.09.2019
Godkjenning av omsetning av gjærbiomasse fra Yarrowia lipolytica som ny mat
27.09.2019

28.09.2019

30.09.2019
Aromaforordningen: forbud mot bruk av aromastoffet furan-2(5H)-on i matvarer
27.09.2019

28.09.2019

01.10.2019
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av jernlaktat på fåresopp som matingrediens i svenske leverposteier
27.09.2019

28.09.2019

28.09.2019
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av karminsyre, karmin (E 120) i visse produkter fra franske oversjøiske territorier
27.09.2019

28.09.2019

28.09.2019
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av mono- og diglyserider av fettsyrer (E 471) på enkelte friske frukter
27.09.2019

28.09.2019

28.09.2019
Berikingsforordningen: tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler: endringsbestemmelser om johimbe
27.09.2019

28.09.2019

29.09.2019
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstander angående 'Nutrimune'
27.09.2019

28.09.2019

28.09.2019
Traktorforordningen: rettelse og endringsbestemmelser
27.09.2019

28.09.2019

01.10.2019
Typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler: endringsbestemmelser om anvendelse av Euro 5-utslippstrinnet
27.09.2019

28.09.2019

01.10.2019
Typegodkjenning av motorvogner og tilhørende enheter: oppdatering av referanser til og innarbeiding av FN/ECE-regelverk
27.09.2019

28.09.2019

01.10.2019
CO2-utslipp fra og drivstofforbruk til tunge kjøretøy
27.09.2019

28.09.2019

01.10.2019
Lydnivået til motorkjøretøyer: endringsbestemmelser
27.09.2019

28.09.2019

01.10.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for bromukonazol m.fl.
27.09.2019

28.09.2019

30.09.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for buprofezin m.fl.
27.09.2019

28.09.2019

30.09.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om bromadiolon, etofenproks, paklobutrazol og penkonazol
27.09.2019

28.09.2019

30.09.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for acetamiprid
27.09.2019

28.09.2019

30.09.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om linuron
27.09.2019

28.09.2019

30.09.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om klorantraniliprol m.fl.
27.09.2019

28.09.2019

30.09.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om iprodion
27.09.2019

28.09.2019

30.09.2019
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse (revisjon)
27.09.2019

Godkjenning av et preparat av B. licheniformis som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskalkuner, avlskalkuner og mindre utbredte fjørfearter til oppfôring og egglegging
27.09.2019

28.09.2019

Fornyet godkjenning av Lantharenol som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter
27.09.2019

28.09.2019

Grenseverdi for kolekalsiferol (D3-vitamin) i fôr til laksefisk
27.09.2019

28.09.2019

Fornyet godkjenning av S. cerevisiae CNCM I-4407 som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse husdyr
27.09.2019

28.09.2019

Fornyet godkjenning av S. cerevisiae CNCM I-1077 som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse husdyr
27.09.2019

28.09.2019

Godkjenning av eugenol som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger
27.09.2019

28.09.2019

Godkjenning av et preparat av 3-fytase som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fjørfe
27.09.2019

28.09.2019

Godkjenning av 8-mercapto-p-mentan-3-on og p-ment-1-ene-8-tio som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
27.09.2019

28.09.2019

Godkjenning av S. cerevisiae CNCM I-1079 som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse svin
27.09.2019

28.09.2019

Fornyet godkjenning av Bacillus subtilis DSM 15544 som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger
27.09.2019

28.09.2019

Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase som fôrtilsetning til oppfôringskyllinger og avvente smågriser
27.09.2019

28.09.2019

Godkjenning av visse typer riboflavin som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
27.09.2019

28.09.2019

Innføring av to nye funksjonelle grupper av tilsetningsstoffer i fôrvarer
27.09.2019

28.09.2019

EU-referansesenter for dyrevelferd
27.09.2019

EU-pilotprosjekt for forsvarsforskning 2019
10.07.2019

01.01.2019

Generelt selskapsrettsdirektiv (kodifisering)
10.07.2019

Sider