Nye EØS-vedtak

Faktaark Dato EØS-vedtak EØS-vedtakets ikrafttredelse Anvendes fra i Norge EU-rettsakt (CELEX-nr)
Verdipapiriseringsforordningen: endring av bestemmelser om homogeniteten av underliggende eksponeringer Nr. 148/2024 32024R0584
Verdipapiriseringsforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om rapportering av opplysninger Nr. 147/2024 32022R1301
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om rapportering av opplysninger Nr. 146/2024 32020R1226
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om krav til opplysninger ved søknader om registrering av registre Nr. 146/2024 32020R1230
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om innsamling, bruk og kontroll av data Nr. 146/2024 32020R1229
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser Nr. 146/2024 32019R0885
Verdipapiriseringsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapportering av opplysninger Nr. 146/2024 32020R1227
EMIR-forordningen: utfyllende bestemmelser om tiltak som i tilstrekkelig grad minsker motpartsrisiko for obligasjoner med fortrinnsrett og verdipapirisering Nr. 146/2024 32020R0447
Verdipapiriseringsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om søknader om registrering som verdipapiriseringsregister og eller om utvidelse av registreringen som transaksjonsregister Nr. 146/2024 32020R1228
Verdipapiriseringsforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om rapportering av opplysninger Nr. 146/2024 32022R1929
Verdipapiriseringsforordningen: krav til tilbakeholdelse av risiko for initierende foretak, organiserende foretak, opprinnelige långiver og administrasjonsforetak Nr. 146/2024 32023R2175
Behandling av OTC-derivater inngått for sikringsformål ved visse typer verdipapirisering Nr. 146/2024 32020R0448
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om homogeniteten av underliggende eksponeringer Nr. 146/2024 32019R1851
Avgifter som Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) ilegger verdipapiriseringsregistre Nr. 146/2024 32020R1732
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om informasjonsplikt Nr. 146/2024 32020R1224
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om samarbeid, utveksling av opplysninger og meldeplikt til ESMA, EBA og EIOPA Nr. 146/2024 32021R1415
Verdipapiriseringsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om standarder for offentliggjøring Nr. 146/2024 32020R1225
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien Nr. 145/2024 32021R0558
Verdipapiriseringsforordningen: endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien Nr. 145/2024 32021R0557
Verdipapiriseringsforordningen Nr. 145/2024 32017R2402
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringsbestemmelser om verdipapirisering Nr. 145/2024 32017R2401
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om verdipapirisering Nr. 145/2024 32018R1221
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Campo de Calatrava’ Nr. 144/2024 32024R0625
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Beira Atlântico’ Nr. 144/2024 32024R0698
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg (12. versjon) Nr. 143/2024 32023D2726
Farlig avfall: rettelse av dansk og gresk språkversjon Nr. 142/2024 32023D2581
Overvåking og rapportering av klimagassutslipp fra skip: utfyllende rapporteringsregler Nr. 141/2024 32023R2849
Overvåking og rapportering av klimagassutslipp fra skip: utfyllende bestemmelser om rapportering Nr. 141/2024 32023R2449
Kvotehandelsdirektivet (ETS): liste over stater som deltar i CORSIA Nr. 140/2024 32024R0622
Brukerveiledning for deltakelse i EUs fellesskapsordning for miljøstyring og -revisjon (EMAS) Nr. 139/2024 32023D2463
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ("sikkerhetslisten") pr. 29.11.2023 Nr. 138/2024 32023R2691
Standardisert regelverk for europeisk lufttrafikk: rettelse av språkversjoner Nr. 137/2024 32024R0379
Single Window-forordningen om rapporteringsrutiner for fartøy som ankommer til eller avgår fra europeiske havner: utfyllende bestemmelser om datasettet Nr. 136/2024 32023R0205
Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: endringer til gjennomføringsbestemmelser Nr. 135/2024 32023R1693
Innkreving av avgifter for støy fra godstog: oppheving av regelverk Nr. 134/2024 32024R0327
Prosedyrer for kontroll med veitransport av farlig gods (2022) Nr. 133/2024 32022L1999
Europeisk personlig pensjonsordning: utfyllende bestemmelser om rapportering Nr. 131/2024 32021R0896
Felleseuropeiske individuelt pensjonsprodukt (PEPP): utfyllende bestemmelser Nr. 131/2024 32021R0473
PEPP-forordningen om europeisk personlig pensjonsordning: utfyllende bestemmelser om kriterier for inngrep fra Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner Nr. 131/2024 32021R0895
PEPP-forordningen om et felleseuropeiske individuelt pensjonsprodukt: gjennomføringsbestemmelser om rapportering og informasjonsutveksling Nr. 131/2024 32021R0897
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utvidelse av midlertidige hastetiltak Nr. 130/2024 32024R0818
Transaksjonsregistre: endringsbestemmelser om detaljene i søknader om registrering eller utvidet registrering Nr. 129/2024 32022R1857
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: detaljerte endringer til gjennomføringsbestemmelser om tilgang til informasjon Nr. 129/2024 32022R1856
EMIR I-forordningen: utfyllende bestemmelser om krav til opplysninger som skal rapporteres til transaksjonsregistre Nr. 129/2024 32022R1855
EMIR I-forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre: utfyllende bestemmelser Nr. 129/2024 32022R1858
EMIR I-forordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapportering Nr. 129/2024 32022R1860
Verdipapirbørser i USA: likeverdighetsvurdering Nr. 128/2024 32022D0552
AIFM-direktivet: utfyllende bestemmelser Nr. 127/2024 32024R0912
Kollektive investeringsfond (UCITS): utfyllende bestemmelser Nr. 126/2024 32024R0911
Forsikringsdistribusjonsdirektivet 2016 (IDD): grunnbeløpet i euro for yrkesansvarsforsikring Nr. 125/2024 32024R0896
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.3.2024 -29.6.2024 Nr. 124/2024 32024R1289
Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: endringer og rettelser Nr. 123/2024 32023D2383
EUs referanselaboratorier for medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk Nr. 122/2024 32023R2713
Beskyttelse av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk (Eau-de-vie de vin de la Marne): endringsbestemmelser Nr. 121/2024 32023R2587
Byggevareforordningen: europeiske vurderingsdokumenter for tre lags polyethylenebasert belegg Nr. 120/2024 32024D0237
Avslag på godkjenning av asulam-natrium i plantevernmidler Nr. 119/2024 32024R0425
Avslag på forlenget godkjenning av S-metolaklor som aktivt stoff i plantevernmidler Nr. 118/2024 32024R0020
Avslag på forlenget godkjenning av bentiavalikarb som aktivt stoff i plantevernmidler Nr. 118/2024 32023R2657
Avslag på fornyet godkjenning av metiram som aktivt stoff i plantevernmidler Nr. 118/2024 32023R2455
Forlengelse av godkjenningsperioden for flere aktive stoffer i plantevernmidler Nr. 118/2024 32023R2592
Biocider: godkjenning av varmebehandlet hvitløksjuice til bruk i produkttype 19 Nr. 117/2024 32024R0893
Godkjenning av sink(II)-betain-kompleks som tilsetningsstoff i fôr Nr. 116/2024 32024R0265
Godkjenning av visse typer olje fra urter som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse dyrearter Nr. 116/2024 32024R0260
Fornyet godkjenning av Lactiplantibacillus plantarum mfl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter Nr. 116/2024 32024R0251
Godkjenning av rød quebracho-ekstrakt som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter Nr. 115/2024 32023R2846
Godkjenning av endo-1,4-beta-mannanase som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle fjørfearter til oppfôring Nr. 115/2024 32023R2850
Godkjenning av endo-1,4-beta-xylanase framstilt av Komagataella phaffii ATCC PTA-127053 som tilsetningsstoff i fôrvarer til fjørfe Nr. 115/2024 32023R2802
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om kontroll av virksomheter som holder levende dyr Nr. 114/2024 32022R0671
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om minimumshyppighet av offentlige kontroller Nr. 114/2024 32022R0160
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Terre Abruzzesi / Terre d’Abruzzo' Nr. 113/2024 32024R0219
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen 'Sable de Camargue' Nr. 112/2024 32023R2178
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘De Voerendaalse Bergen’ Nr. 111/2024 32023R0889
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Emilia-Romagna’ Nr. 111/2024 32023R2824
Statistikk om inntektsforhold og levevilkår: tekniske gjennomføringsbestemmelser for utvalgsundersøkelse om tilgang til tjenester Nr. 110/2024 32022R2498
Statistikk om inntektsforhold og levevilkår: utfyllende bestemmelser om variabler på området tilgang til tjenester Nr. 110/2024 32023R0212
Seveso-direktivet om forebygging av kjemikalieulykker: gjennomføringsbestemmelser om databaser og rapportering Nr. 109/2024 32022D1979
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: endringsbestemmelser Nr. 108/2024 32023R2502
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: endringsbestemmelser Nr. 107/2024 32023R0851
Bagatellmessig støtte: endringsbestemmelser Nr. 106/2024 32023R2391
Sikkerhetslisteforordningen: utfyllende bestemmelser Nr. 105/2024 32023R0660
Sikkerhet i jernbanetunneler: retting av språkversjoner Nr. 104/2024 32024R0191
Folkefinansieringsforordningen: utfyllende bestemmelser Nr. 103/2024 32024R0358
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: TONA- og SOFR-referanser Nr. 102/2024 32024R0363
AIFM-forordningen om regler for og tilsyn med alternative investeringsfond: retting av svensk språkversjon Nr. 101/2024 32024R0382
Kapitalkravsforordningen: utfyllende bestemmelser om beregning av stresscenariobasert risikomål Nr. 100/2024 32024R0397
Kapitalkravsforordningen (CRR): skyggebanker Nr. 99/2024 32023R2779
Registrering av den geografiske betegnelsen Nagykörűi cseresznyepálinka som alkoholsterk drikk Nr. 95/2024 32023R2624
Biocider: avslag på godkjenning av Willaertia magna c2c maky i produkttype 11 Nr. 94/2024 32024D0241
Biocider: om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av dinatriumtetraborat i produkttype 8 Nr. 94/2024 32024D0208
Biocider: godkjenning av alkyl(C12-16)dimetylbenzyl-ammoniumklorid (ADBAC/BKC (C12-C16)) til bruk i produkttype 2 Nr. 94/2024 32024R0235
Biocider: om utsettelse av utløpsdatoen godkjenningen av borsyre i produkttype 8 Nr. 94/2024 32024D0222
Biocider: avslag på godkjenning av sølvnatriumhydrogenzirkoniumfosfat i produktgruppe 4 Nr. 93/2024 32023D2052
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Rapid Pro Nr. 92/2024 32023D1155
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Virazan Nr. 92/2024 32023D1157
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om formaldehyd ved avgassing fra produkter Nr. 92/2024 32023R1464
Biocider: godkjenning av ekstrakt fra Chrysanthemum cinerariaefolium fremstilt med hydrokarbonløsningsmidler til bruk i produkttype 18 Nr. 91/2024 32023R1530
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om bly og blyforbindelser i PVC Nr. 91/2024 32023R0923
CLP-forordningen: nye klassifiseringer Nr. 90/2024 32024R0197
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser om fareklasser og kriterier Nr. 89/2024 32023R0707
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for rafoksanid Nr. 88/2024 32023R2203