Nye EØS-vedtak

Faktaark Dato EØS-vedtak EØS-vedtakets ikrafttredelse Anvendes fra i Norge EU-rettsakt (CELEX-nr)
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Schouwen-Duiveland’ Nr. 82/2024 32023R2137
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen 'Terres du Midi' Nr. 82/2024 32023R2140
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Terras da Beira’ Nr. 82/2024 32023R2148
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen Großräschener See Nr. 82/2024 32023R2164
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen Terras de Cister (PGI) Nr. 82/2024 32023R2173
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen Terras do Dão Nr. 82/2024 32023R2182
Styrking av den europeiske forsvarsindustrien gjennom felles anskaffelser Nr. 81/2024 32023R2418
Støtte til ammunisjonsproduksjon Nr. 80/2024 32023R1525
Statistikk om plantevernmidler: ajourføring 2021 Nr. 79/2024 32021R2010
Europeisk sosialstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om kvalitetsrapporter Nr. 78/2024 32019R2180
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: utfyllende bestemmelser om verifikasjoner Nr. 77/2024 32023R2917
Kvotedirektivet: endringsbestemmelser om maritim sektor og bygg- og transportsektor Nr. 76/2024 32023R2904
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for slakterier og animalske biprodukter Nr. 75/2024 32023D2749
Balanse mellom arbeids- og familieliv Nr. 74/2024 32019L1158
Sikkerhetslisteforordningen: endringsbestemmelser Nr. 73/2024 32023R0661
Flygelederforordningen 2015: retting av visse språkversjoner Nr. 72/2024 32023R2163
PEPP-forordningen om et felleseuropeisk individuelt pensjonsprodukt Nr. 71/2024 32019R1238
Folkefinansieringsforordningen: utfyllende bestemmelser om mindre erfarne investorer Nr. 70/2024 32022R2114
Folkefinansieringsforordningen: utfyllende bestemmelser om misligholdelse av lån Nr. 70/2024 32022R2115
Folkefinansieringsforordningen: utfyllende bestemmelser om forretningskontinuitetsplan Nr. 70/2024 32022R2116
Folkefinansieringsforordningen: utfyllende bestemmelser om individuell porteføljeforvaltning Nr. 70/2024 32022R2118
Folkefinansieringsforordningen: utfyllende bestemmelser om krav angående interessekonflikter Nr. 70/2024 32022R2111
Folkefinansieringsforordningen: utfyllende bestemmelser om utveksling av opplysninger mellom nasjonale myndigheter Nr. 70/2024 32022R2113
Folkefinansieringsforordningen: utfyllende bestemmelser om søknaden om godkjenning som leverandør av folkefinansieringstjenester Nr. 70/2024 32022R2112
Folkefinansieringsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapportering Nr. 70/2024 32022R2120
Folkefinansieringsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om utveksling av informasjon til ESMA Nr. 70/2024 32022R2121
Folkefinansieringsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om utveksling av informasjon Nr. 70/2024 32022R2122
Folkefinansieringsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om nasjonale markedsføringskrav Nr. 70/2024 32022R2123
Folkefinansieringsforordningen: utfyllende bestemmelser om investorinformasjon Nr. 70/2024 32022R2119
Folkefinansieringsforordningen: utfyllende bestemmelser om behandling av klager Nr. 70/2024 32022R2117
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.12.2023 - 30.3.2024 Nr. 69/2024 32024R0456
Registrering av den geografiske betegnelsen Sárréti kökénypálinka som alkoholsterk drikk Nr. 68/2024 32023R1762
Reduksjon av plast i miljøet: retting av språkversjon Nr. 67/2024 32023D2106
Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff (revisjon) Nr. 66/2024 32019R1148
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om delegering til landene av forlengelse av godkjenning av etoksazol Nr. 65/2024 32023R1784
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene bensulfuron, klormequat i plantevernmidler Nr. 65/2024 32023R1757
Forlenget godkjenning av lavrisikostoffet fettdestillasjonsrester i plantevernmidler Nr. 65/2024 32023R1755
Forlenget godkjenning av lavrisikostoffet Cydia pomonella granulovirus i plantevernmidler Nr. 65/2024 32023R1756
Avslag på forlenget godkjenning av oksamyl som aktivt stoff i plantevernmidler Nr. 64/2024 32023R0741
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av saltsyre i produkttype 2 Nr. 63/2024 32023D2619
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Procalx Nr. 62/2024 32023D2630
Biocider: godkjenning av svoveldioksid generert fra svovel ved forbrenning i produkttype 4 Nr. 62/2024 32023R2620
Biocider: avslag på godkjenning av sølvzeolitt som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 4 Nr. 62/2024 32023D2648
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktfamilien INTEROX Nr. 62/2024 32023D2672
Biocider: fornyet godkjenning av propikonazol i produkttype 8 Nr. 62/2024 32023R2596
Biocider: godkjenning av maursyre i produkttype 2, 3, 4 og 5 Nr. 62/2024 32023R2643
Biocider: godkjenning av DMPAP i produktgruppe 8 Nr. 62/2024 32023R2088
Biocider: avslag på godkjenning av sølvsinkzeolitt i produkttype 4 Nr. 62/2024 32023D2622
Unntak for bly og kadmium i plastprofiler i elektriske og elektroniske vinduer og dører som inneholder hard polyvinylklorid (PVC): endringsbestemmelser Nr. 61/2024 32024L0232
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om bestemmelse av sluttstadier i produksjonskjeden for visse typer organiske gjødsel og jordforbedringsmidler Nr. 60/2024 32023R1605
Godkjenning av tredjeland som opprinnelsesland for aktive stoffer i legemidler: Taiwan Nr. 59/2024 32023D2484
Godkjenning av natriumsalt av 6-sialyllaktose produsert av derivatstammer av Escherichia coli W (ATCC 9637) som ny mat Nr. 58/2024 32023R2215
Godkjenning av 3-fukosyllaktose av derivatstamme Escherichia coli K-12 DH1 som ny mat Nr. 58/2024 32023R2210
Unionslisten over ny mat: rettelse av språkversjoner Nr. 57/2024 32023R2145
Tilsetningsforordningen: retting av visse språkversjoner Nr. 56/2024 32023R1774
Metoder for fastsettelse av plantegiftstoffer i mat Nr. 55/2024 32023R2783
Metoder for fastsettelse av nivåer av mykotoksiner i mat Nr. 55/2024 32023R2782
Økologiforordningen 2018: endringsbestemmelser om kontrollorganer Nr. 54/2024 32023R1686
Økologiforordningen: ajourføring (2023) av listen over tillatte produkter og stoffer i økologisk produksjon Nr. 53/2024 32023R2229
Økologiforordningen: retting av svensk språkversjon Nr. 52/2024 32023R2911
Typegodkjenning av motorsykler: utfyllende bestemmelser Nr. 51/2024 32023R2724
Fornyet godkjenning av dimetylglycinnatriumsalt som fôrtilsetning til slaktekyllinger Nr. 50/2024 32023R1682
Godkjenning av Sunset Yellow FCF som tilsetningsstoff i fôrvarer til hunder, katter, akvariefisk, kornspisende prydfugler og små gnagere Nr. 50/2024 32023R1712
Tilsetningsstoffer: endringsbestemmelser for nitritter (E 249-250) og nitrater (E 251-252) Nr. 50/2024 32023R2108
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: pyriproksyfen Nr. 50/2024 32023R1753
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om eddik Nr. 50/2024 32023R2086
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om stearyltartrat Nr. 50/2024 32023R2379
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: isoksaben, metaldehyd, Metarhizium brunneum stamme Ma 43, paklobutrazol og rettkjedede sommerfuglferomoner Nr. 50/2024 32023R1719
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: karbetamid, karboksin og triflumuron Nr. 49/2024 32023R2382
Godkjenning av endo–1,4-beta-mannanase framstilt av Paenibacillus lentus DSM 33618 som tilsetningsstoff i fôrvarer Nr. 48/2024 32023R2645
Godkjenning av Lentilactobacillus buchneri DSM 32650 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter Nr. 48/2024 32023R2646
Godkjenning av Bacillus subtilis DSM 5750 og Bacillus paralicheniformis DSM 5749 som tilsetningsstoff i fôrvarer Nr. 48/2024 32023R2647
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekalkuner: endringsbestemmelser Nr. 48/2024 32023R2662
Godkjenning av guanidinosyre som fôrtilsetningsstoff og i drikkevann til visse fjørfe Nr. 48/2024 32023R2628
Godkjenning av dinatrium-5'-inosinat som fôrtilsetningsstoff for alle dyrearter Nr. 48/2024 32023R2632
Godkjenning av Weizmannia coagulans DSM 32789 som fôrtilsetningsstoff Nr. 48/2024 32023R2644
Godkjenning av et preparat av L-isoleucin som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter Nr. 47/2024 32023R2583
Avslag på godkjenning av robenidinhydroklorid som tilsetningsstoff i fôrvarer til avlskaniner og slaktekaniner Nr. 47/2024 32023R2594
Midlertidig hastegodkjenning av fôrtilsetningsstoffer av kobolt(II)acetattetrahydrat, kobolt(II)karbonat m.fl. Nr. 46/2024 32023R1455
Fornyet godkjenning av preparater av DSM 12836, DSM 12837 m.fl som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter Nr. 46/2024 32023R1341
Godkjenning av 6-fytase som fôrtilsetning til fjærkre og griser: endringsbestemmelser Nr. 46/2024 32023R1342
Godkjenning av et preparat av Lactiplantibacillus plantarum som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter Nr. 46/2024 32023R1405
Fornyet godkjenning av et preparat av Lactiplantibacillus plantarum DSM 8862 og DSM 8866 som et fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter Nr. 46/2024 32023R1416
Godkjenning av butansyre, etylbutyrat, etylisobutyrat, etylisovalerat m.fl. som fôrtilsetningsstoff for alle dyrearter Nr. 46/2024 32023R1417
Fornyet godkjenning av preparat av Lactobacillus plantarum DSM 19457 som fôrtilsetning til alle dyrearter Nr. 46/2024 32023R1443
Fornyet godkjenning av endo-1,4-beta-xylanase som fôrtilsetningsstoff Nr. 46/2024 32023R1332
Merking av økologisk fôr til kjæledyr Nr. 45/2024 32023R2419
Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt: endringsbestemmelser om rapporteringskrav for medlemsstater Nr. 44/2024 32023R2156
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: Caymanøyene og Jordan Nr. 43/2024 32024R0163
Europeisk sosialstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om datasettet til undersøkelsen om voksnes læring i 2022 Nr. 42/2024 32021R0861
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om variablene i undersøkelsen om voksnes læring i 2022 Nr. 42/2024 32021R0859
Handel med CO2-kvoter: kvotemengde for luftfartssektoren i 2024 Nr. 41/2024 32023D2440
Fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS): anerkjenning av krava i miljøledelsessystemet Eco-Lighthouse Nr. 40/2024 32023D1533
Kriterier for tildeling av EU-miljømerket for absorberende hygieneprodukter og for gjenbrukbare menstruasjonskopper Nr. 40/2024 32023D1809
Elektroniske kunngjøringsskjemaer for offentlige anskaffelser: endringsbestemmelser Nr. 39/2024 32022R2303
Konsesjonskontraktsdirektivet: terskelverdier 2024-2025 for konsesjoner Nr. 38/2024 32023R2497
Forsvarsanskaffelsesdirektivet: terskelverdier 2024-2025 for bygge- og anleggs-, vare- og tjenestekontrakter Nr. 38/2024 32023R2510
Forsyningsvirksomhetsdirektivet: terskelverdier 2024-2025 for bygge- og anleggs-, vare- og tjenestekontrakter samt plan- og designkonkurranser Nr. 38/2024 32023R2496
Innkjøpsdirektivet: terskelverdier 2024-2025 for bygge- og anleggs-, vare- og tjenestekontrakter samt plan- og designkonkurranser Nr. 38/2024 32023R2495
Stabilitetskrav for roro-passasjerskip: endringsbestemmelser Nr. 37/2024 32023L0946