Nye EØS-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EØS-vedtak
Faktaark Dato EØS-vedtak EØS-vedtakets ikrafttredelse Anvendes fra i Norge EU-rettsakt (CELEX-nr)
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om visse tredjeland
14.07.2023

15.07.2023

Gruppefritak for vertikale avtaler (2022)
05.07.2023

06.07.2023

07.07.2023
Felles regler for sivil luftfart: korrigering av gjennomføringsbestemmelser for kommersielle operasjoner
05.07.2023

06.07.2023

07.03.2023
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flyplasser: retting av polsk språkversjon
05.07.2023

06.07.2023

Informasjon om investeringsprodukter: rettelse av bulgarsk utgave av utfyllende bestemmelser
05.07.2023

Informasjon om investeringsprodukter: retting av dansk språkversjon av utfyllende bestemmelser
05.07.2023

Midlertidig ordning for infrastrukturforetak basert på distribuert blokkjedeteknologi (DLT)
05.07.2023

Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringsbestemmelser om rapportering
05.07.2023

06.07.2023

24.07.2023
Kapitaldekningsdirektivet: retting av visse språkversjoner av utfyllende bestemmelser om informasjonsplikt ved etablering og tjenesteyting
05.07.2023

06.07.2023

Verdipapirmarkedsdirektivet: retting av visse språkversjoner av utfyllende bestemmelser om innsending av opplysninger
05.07.2023

06.07.2023

Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringsmessige avsetninger og basiskapitalgrunnlag for rapportering
05.07.2023

06.07.2023

Revisjonsutvalget under Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordninger: ajourføring 2022
05.07.2023

06.07.2023

Biocider: forlengelse av utløpsdatoen for propikonazol til bruk i produkttype 8
05.07.2023

06.07.2023

05.07.2023
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: endringsbestemmelser om kravene til overholdelse av god laboratoriepraksis
05.07.2023

Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: endringer til listen over kontrollerte stoffer (2022)
05.07.2023

06.07.2023

06.07.2023
Typegodkjenningsforordningen 2018 for motorvogner: endringsbestemmelser om visse kjøretøyer og oppdatering av programvare
05.07.2023

23.08.2023
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Rivierenland’
13.06.2023

14.06.2023

26.06.2023
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Rosalia’
13.06.2023

14.06.2023

26.06.2023
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen ‘Dehesa Peñalba’
13.06.2023

14.06.2023

26.06.2023
Integrert landbruksstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
13.06.2023

14.06.2023

BNI-forordningen 2017: gjennomføringsbestemmelser om tilbakebetaling av moms
13.06.2023

14.06.2023

Statistikk om turisme: gjennomføringsbestemmelser om overføring av data
13.06.2023

14.06.2023

Statistikk om turisme: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
13.06.2023

14.06.2023

Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg (10. versjon)
13.06.2023

14.06.2023

ELV-direktivet om kasserte kjøretøy: endringsbestemmelser om unntak for bruk bly i aluminiumslegeringer
13.06.2023

14.06.2023

19.06.2023
Rapportering i forbindelse med kvotedirektivet
13.06.2023

14.06.2023

EU-miljømerke: energieffektivitetskrav
13.06.2023

14.06.2023

EU miljømerke: gyldighetsperiode for kriterier og krav
13.06.2023

14.06.2023

Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker i kjemisk sektor
13.06.2023

14.06.2023

Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker i tekstilindustrien
13.06.2023

14.06.2023

Kreftdirektivet (2020) om vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser
13.06.2023

14.06.2023

Gruppeunntaksforordningen om unntak fra notifikasjonsplikten om statsstøtte (2014): retting av rumensk språkversjon
13.06.2023

14.06.2023

Felles regler for sivil luftfart: retting av fransk språkversjon
13.06.2023

14.06.2023

Tilgjengelighet til det europeiske jernbanesystem for personer med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne: retting av polsk språkversjon
13.06.2023

14.06.2023

Bruk av 5 MHz-frekvensbånd: gjennomføringsbestemmelser
13.06.2023

14.06.2023

01.05.2023
Bruk av 5 GHz-frekvensbåndet til trådløse nettverk
13.06.2023

14.06.2023

01.05.2023
EU-rammeverk for fremme av grønne investeringer: bestemmelser om klassifiseringssystemet på energiområdet
13.06.2023

14.06.2023

14.06.2023
Konglomeratdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilsyn med risikokonsentrasjon og konserninterne transaksjoner
13.06.2023

14.06.2023

05.07.2023
Betalingstjenestedirektivet: endringer til utfyllende bestemmelser om unntaket på 90 dager for kontotilgang på nett
13.06.2023

14.06.2023

25.07.2023
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om beregning av risikovektede eksponeringsbeløp for kollektive investeringsforetak
13.06.2023

14.06.2023

Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringsbestemmelser om sekuritisering ved konvertering av kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer
13.06.2023

14.06.2023

27.06.2023
Krav til miljøvennlig utforming av sveiseutstyr
13.06.2023

Krav til miljøvennlig utforming av husholdningsoppvaskmaskiner (revisjon)
13.06.2023

Krav til miljøvennlig utforming av tjenere og datalagringsprodukter
13.06.2023

Krav til miljøvennlig utforming av kjøle- og fryseskap til husholdningsbruk (revisjon)
13.06.2023

Krav til miljøvennlig utforming av husholdningsvaskmaskiner og kombi vask/tørk (revisjon)
13.06.2023

Krav til miljøvennlig utforming av lyskilder (revisjon)
13.06.2023

Krav til miljøvennlig utforming: endringer for datalagringsprodukter, elektriske motorer, kjøleapparater, lyskilder, elektroniske skjermer, oppvaskmaskiner, vaskemaskiner og tørketromler
13.06.2023

Krav til miljøvennlig utforming av kjøle- og fryseskap til bruk ved direktesalg
13.06.2023

Krav til miljøvennlig utforming av TV- og PC-skjermer (revisjon)
13.06.2023

Medisinsk utstyrsforordningen 2017: endringsbestemmelser
13.06.2023

Medisinsk utstyr for in vitro-diagnostikk (IVD): endringsbestemmelser
13.06.2023

Beskyttelse av den geografiske betegnelsen 'Pregler'/'Osttiroler Pregler' fra Østerrike som alkoholsterk drikk
13.06.2023

14.06.2023

26.06.2023
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen Homokháti őszibarack pálinka som alkoholsterk drikk
13.06.2023

14.06.2023

26.06.2023
Offentliggjøring av europeiske vurderingsdokumenter for byggevarer: endringsbestemmelser
13.06.2023

14.06.2023

21.06.2023
Fornyet godkjenning av heptamaloksyloglukan som et lavrisikostoff i plantevernmidler
13.06.2023

14.06.2023

14.06.2023
Godkjenningsperioden for glyfosat forlenget
13.06.2023

14.06.2023

14.06.2023
Biocider: avslag på godkjenning av sølvnitrat
13.06.2023

14.06.2023

13.06.2023
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av seksverdig krom som antikorrosjonsmiddel i gassabsorpsjonsvarmepumper
13.06.2023

14.06.2023

19.06.2023
Legemiddeldirektivet: endringsbestemmelser om sikkerhetselementer på innpakninger for eksport til Storbritannia
13.06.2023

14.06.2023

14.06.2023
Godkjenning av tredjeland som opprinnelsesland for aktive stoffer i legemidler: Canada
13.06.2023

14.06.2023

Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av lecitin i kakao- og sjokoladeprodukter
13.06.2023

14.06.2023

13.06.2023
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av glykolipider som konserveringsmiddel i drikkevarer
13.06.2023

14.06.2023

13.06.2023
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av polyvinylpyrrolidon i næringsmidler til medisinske formål
13.06.2023

14.06.2023

13.06.2023
Vilkår for bruk og spesifikasjoner til nikotinamidribosidklorid som ny mat: endringsbestemmelser
13.06.2023

14.06.2023

14.06.2023
Bruksvilkår for det nye næringsmiddelet DHA- og EPA-rik olje fra Schizochytrium sp.: endringsbestemmelser
13.06.2023

14.06.2023

14.06.2023
Godkjenning av kjerner fra Jatropha curcas som ny mat
13.06.2023

14.06.2023

14.06.2023
Godkjenning av endrede bruksvilkår for galakto-oligosakkarid som ny mat
13.06.2023

14.06.2023

14.06.2023
Bruksvilkår, merkekrav og spesifikasjoner for det nye næringsmidlet olje fra Calanus finmarchicus: endringsbestemmelser
13.06.2023

14.06.2023

14.06.2023
Sikkerhetsforordningen for motorvogner 2019: utfyllende bestemmelser om typegodkjenning av kollisjonsdataopptakere
13.06.2023

28.06.2023
Typegodkjenning av motorkjøretøy med hensyn til avgass fra tunge kjøretøy: endringsbestemmelser om bruk av ren biodiesel
13.06.2023

14.06.2023

28.06.2023
Sikkerhetsregler for droner: rettelser til portugisisk språkversjon av bestemmelser om omsetning og tredjelandsoperatører
28.04.2023

Sikkerhet i sivil luftfart: retting av svensk språkversjon
28.04.2023

Sikkerhetsregler for flyging med droner: retting av tysk og portugisisk språkversjon
28.04.2023

Sikkerhetsregler for flyging med droner: endringsbestemmelser om utsettelse av overgangsfrist og ikrafttredelsesdato
28.04.2023

Sikkerhetsregler for flyging med droner: endringsbestemmelser
28.04.2023

11.12.2022
EASA-forordningen om flysikkerhet: endringsbestemmelser om ajourføring av henvisninger til Chicagokonvensjonen
28.04.2023

Krav til tjenesteytere og tilsyn med lufttrafikkstyring og flysikringstjenester: endringsbestemmelser om datakatalogen og publisering av informasjon
28.04.2023

29.04.2023

01.11.2022
Krav til tjenesteytere og tilsyn med lufttrafikkstyring og flysikringstjenester: gjennomføringsbestemmelser om krav til rapportering og meteorologiske tjenester
28.04.2023

22.09.2021
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser om krav til luftfartøy brukt til sports- og rekreasjonsflyging
28.04.2023

25.08.2023

17.11.2022
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: korrigering og endringsbestemmelser
28.04.2023

08.12.2021
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: rettelse og endringsbestemmelser
28.04.2023

29.04.2023

21.05.2021
Luftdyktighets- og miljøsertifisering av luftfartøyer og sertifisering av konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner: endringsbestemmeler om fly som brukes til sports- og rekreasjonsflyging
28.04.2023

25.08.2023

17.11.2022
Luftdyktighets- og miljøsertifisering av luftfartøyer og sertifisering av konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner: endringsbestemmeler om luftfartøy brukt til sports- og rekreasjonsflyging
28.04.2023

17.11.2022
Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: retting av unntaksbestemmelser om konstruksjons- og produksjonsorganisasjoners styringsystemer og systemer for hendelsesrapportering
28.04.2023

Luftdyktighets- og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringsbestemmelser om styringssystemer og systemer for hendelsesrapportering
28.04.2023

07.11.2022
Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringsbestemmelser om konstruksjons- og produksjonsorganisasjoners styringsystemer og systemer for hendelsesrapportering
28.04.2023

07.11.2022
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om luftdyktighetskrav for luftfartsoperatører
28.04.2023

29.04.2023

Felles regler for europeisk luftfart: ajourføring av henvisninger til miljøkrav
28.04.2023

29.04.2023

07.11.2022
Felles regler for sivil luftfart: rettelse til tyske språlversjoner av gjennomføringsbestemmelser om ballong- og seilflygning
28.04.2023

Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om luftdyktighetskrav for luftfartsoperatører

Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om anvendelsen av kravene for å lokalisere et luftfartøy i nød
28.04.2023

29.04.2023

01.12.2022
Krav og administrative prosedyrer for flyplasser: endringsbestemmelser om SNOWTAM-rapporten om snø og isforhold på rullebanen
28.04.2023

29.04.2023

Krav og administrative prosedyrer for flyplasser: endringer til gjennomføringsbestemmelser om allværsoperasjoner
28.04.2023

29.04.2023

11.03.2022
Krav og administrative prosedyrer for flyplasser: endringsbestemmelser om sikkerhet på rullebanen og luftfartsdata
28.04.2023

29.04.2023

05.07.2021
Felleseuropeisk regelverk knyttet til flysikringstjenester: utsettelse av virkningsdatoer for deler av oppdaterings- og endringsbestemmelser
28.04.2023

Felleseuropeisk regelverk knyttet til flysikringstjenester: oppdaterings- og endringsbestemmelser
28.04.2023

Sikkerhet i sivil luftfart: endringer til gjennomføringsbestemmelser om krav til allværsoperasjoner og for opplæring og kontroll av flybesetning
28.04.2023

11.03.2022
Felles regler for sivil luftfart: endringer til gjennomføringsbestemmelser for kommersielle operasjoner
28.04.2023

14.01.2022
Sikkerhet i sivil luftfart: endringer til gjennomføringsbestemmelser om kravene til allværsoperasjoner og for instrument- og typeklassifiseringstrening i helikoptre
28.04.2023

29.04.2023

11.03.2022
Rettslig rammeverk for droneoperasjoner (U-space)
28.04.2023

Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om trafikkstyring i U-space-luftrom
28.04.2023

Krav til yting av lufttrafikktjenester: gjennomføringsbestemmelser om bemannet luftfart i U-space
28.04.2023

Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om luftdyktighetskrav for luftfartsoperatører
28.04.2023

08.02.2019
Krav til datalink-kommunikasjon i det europeiske luftrommet: endringsbestemmelser
28.04.2023

Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser
28.04.2023

14.10.2020
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser om modulbaserte pilotlisenser for lette luftfartøy
28.04.2023

14.10.2020
Felles regler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om risikobasert samsvarskontroll og krav til miljøvern
28.04.2023

21.05.2021
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser om sertifikater til ballongpilot
28.04.2023

14.10.2020
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser om sertifikat til seilflypilot
28.04.2023

14.10.2020
Krav og administrative prosedyrer for flyplasser: erklæring fra ytere av oppstillingsplasstjenester
28.04.2023

05.07.2021
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: gjennomføringsbestemmelser om flysikringsorganisasjoner
28.04.2023

19.03.2020
Sikkerhetsregler for droner: endringsbestemmelser om to nye klasser droner fra tredjeland
28.04.2023

Sikkerhetsregler for flyging med droner
28.04.2023

01.01.2021
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser om anerkjennelse av tredjelands sertifisering av piloter
28.04.2023

14.10.2020
Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringer og rettelser for tilpasning til satellittnavigasjonsprogrammene Galileo og Egnos
28.04.2023

07.11.2022
Avgifter og gebyrer pålagt av Det europeiske flysikkerhetsbyrå EASA
28.04.2023

09.03.2020
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser
28.04.2023

19.03.2020
Krav til datalink-kommunikasjon i det europeiske luftrommet: endringsbestemmelser
28.04.2023

Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om flygebesetningssertifikater, treningsorganisasjoner og vedkommende myndighet
28.04.2023

11.05.2020
Sikkerhetsregler for droner: bestemmelser om omsetning og tredjelandsoperatører
28.04.2023

Sikkerhetsregler for flyging med droner: utsettelse av ikrafttredelsesdatoer i forbindelse med covid-19-pandemien
28.04.2023

01.01.2021
Felles regler for sivil luftfart: oppdatering av regelverket for luftfartsoperasjoner og luftdyktighet
28.04.2023

04.10.2019
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om landing, rullebaner, sikkerhetsutstyr m.m.
28.04.2023

29.10.2019
Sikkerhetsregler for flyging med droner: endringsbestemmelser
28.04.2023

01.01.2021
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om landing, rullebaner, sikkerhetsutstyr m.m.: utsettelse av virkningsdatoer
28.04.2023

14.10.2020
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser
28.04.2023

19.06.2019
Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om krav til seilflyging og elektroniske manualer
28.04.2023

15.05.2019
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser
28.04.2023

01.03.2019
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om luftdyktighetskrav for luftfartsoperatører
28.04.2023

21.05.2021
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om seilfly
28.04.2023

15.05.2019
EASA-forordningen 2018: sikkerhetsregler for europeisk luftfart (inkludert droner) og opprettelse av EUs flysikkerhetsbyrå
28.04.2023

Midlertidige bestemmelser om førerkort utstedt i Ukraina
28.04.2023

29.04.2023

05.05.2023
Regelmessige tekniske kontroller med motorkjøretøyer og tilhengere: endringsbestemmelser
28.04.2023

29.04.2023

Maksimale grenseverdier for perfluoralkylstoffer i visse næringsmidler
28.04.2023

29.04.2023

28.04.2023
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen 'Bolandin'
28.04.2023

29.04.2023

03.05.2023
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen 'Abadía Retuerta'
28.04.2023

29.04.2023

03.05.2023
Markedsordninger for vin: endringer til utfyllende bestemmelser om godkjente ønologiske metoder
28.04.2023

29.04.2023

Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) (revisjon)
28.04.2023

29.04.2023

Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 17
28.04.2023

29.04.2023

03.05.2023
BNI-forordningen om harmonisering av bruttonasjonalinntekt: utfyllende bestemmelser om verifikasjon
28.04.2023

29.04.2023

BNI-statistikk: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
28.04.2023

29.04.2023

Utslipp fra tunge kjøretøy: utslippsverdier og rapportering for 2020
28.04.2023

03.05.2023
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om Danmark, Frankrike og Sverige
28.04.2023

29.04.2023

Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: retting av visse språkversjoner
28.04.2023

29.04.2023

Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for prosessering av ferrometaller
28.04.2023

29.04.2023

Nettverket av nasjonale myndigheter for e-helse: endringsbestemmelser om covid-19-mobilapplikasjoner for smittesporing og varsling
28.04.2023

29.04.2023

Nettverket av nasjonale myndigheter for e-helse: gjennomføringsbestemmelser
28.04.2023

29.04.2023

Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighets tilsynsgebyr for transaksjonsregistre i 2021
28.04.2023

Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om likeverdighet av rammeregler for sentrale motparter i Malaysia
28.04.2023

29.04.2023

04.05.2023

Sider