Nye EØS-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EØS-vedtak
Faktaark Dato EØS-vedtak EØS-vedtakets ikrafttredelse Anvendes fra i Norge EU-rettsakt (CELEX-nr)
Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til utforming, konstruksjon og yteevne - ajourføring 2023
22.09.2023

23.09.2023

Europeisk kompetanseår 2023
22.09.2023

23.09.2023

Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om variabler på IKT-området for referanseåret 2023
22.09.2023

23.09.2023

Europeisk sosialstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om undersøkelsen om bruk av IKT i husholdningene for 2023
22.09.2023

23.09.2023

Statistikk om helsefasiliteter, -personell og -tjenester
22.09.2023

23.09.2023

Kapitalkravsforordningen (CRR): forhåndstillatelse til å redusere ansvarlig kapital
22.09.2023

23.09.2023

FFD-forordningen om fri flyt av ikke-personlige data
22.09.2023

Rammeverk for fri flyt av andre opplysninger enn personopplysninger: pilotprosjekt ved bruk av informasjonssystemet for det indre marked
22.09.2023

Tobakksdirektivet: endringsbestemmelser om oppvarmede tobakksvarer
22.09.2023

23.09.2023

Radiodirektivet 2014: endringsbestemmelser om harmonisering av ladere for mobiltelefoner og andre bærbare enheter
22.09.2023

23.09.2023

Fornyet godkjenning av det aktive lavrisikostoffet fiskeolje i plantevernmidler
22.09.2023

23.09.2023

Fornyet godkjenning av Pythium oligandrum stamme M1 i plantevernmidler
22.09.2023

23.09.2023

Biocider: godkjenning av alkyl(C12-16)dimetylbenzyl-ammoniumklorid (ADBAC/BKC (C12-C16)) til bruk i produkttype 1
22.09.2023

23.09.2023

Biocider: avslag på godkjenning av 2,2-dibrom-2-cyanoacetamid (DBNPA) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 4
22.09.2023

23.09.2023

Biocider: avslag på godkjenning av visse aktive stoffer for bruk i biocidprodukter
22.09.2023

23.09.2023

Biocidforordningen: forlengelse av godkjenningen av imidakloprid til bruk i produkttype 18
22.09.2023

23.09.2023

Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser om kreftframkallende, kjønnscellemutagene eller reproduksjonstoksiske stoffer som er underlagt begrensninger
22.09.2023

23.09.2023

Biocider: godkjenning av didecyldimetylammoniumklorid til bruk i produkttype 1 og 2
22.09.2023

23.09.2023

Persistente organiske forurensende stoffer: ytterligere endringsbestemmelser om perfluoroktansyre, salter av disse og beslektede forbindelser
22.09.2023

23.09.2023

Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2023)
22.09.2023

23.09.2023

23.09.2023
Tiltak mot rester av veterinærlegemidler som er forbudt i matvarer: endringsbestemmelser om nitrofuraner og deres metabolitter
22.09.2023

23.09.2023

Godkjenning av 3'-Sialyllaktose natriumsalt produsert av derivatstammer av Escherichia coli BL21(DE3) som ny mat
22.09.2023

23.09.2023

Næringsmidler til spesielle grupper: bruk av nikotinamid-ribosidklorid
22.09.2023

23.09.2023

Spesifikasjoner for 2’-fukosyllaktose for produksjon av derivatstammer av Corynebacterium glutamicum ATCC 13032: endringsbestemmelser
22.09.2023

23.09.2023

Unionslisten over ny mat: endringsbestemmelser om bruken av Coffea arabica L. og/eller Coffea canephora Pierre ex A. Froehner
22.09.2023

23.09.2023

Unionslisten over ny mat: rettelse om fosfatert distivelsesfosfat fra hvetestivelse
22.09.2023

23.09.2023

Godkjenning av omsetning av gjærbiomasse fra Yarrowia lipolytica som ny mat: endringer
22.09.2023

23.09.2023

Godkjenning av cellobiose som ny mat
22.09.2023

23.09.2023

Godkjenning av mycelpulver fra soppen Antrodia camphorata som ny mat
22.09.2023

23.09.2023

Godkjenning av lakto-N-tetraose produsert av derivatstammer av Escherichia coli som ny mat
22.09.2023

23.09.2023

Godkjenning av 3-fukosyllaktose produsert av derivatstammer av Escherichia coli som ny mat
22.09.2023

23.09.2023

Godkjenning av beta-laktoglobulin fra kumelk som ny mat
22.09.2023

23.09.2023

Godkjenning av soppulver med vitamin D2 som ny mat
22.09.2023

23.09.2023

Godkjenning av delvis avfettet pulver av hussiriss (Acheta domesticus) som ny mat
22.09.2023

23.09.2023

Godkjenning av erte- og risprotein gjæret av Shiitake-sopp (Lentinula edodes) som ny mat
22.09.2023

23.09.2023

Godkjenning av osteopontin fra kumelk som ny mat
22.09.2023

23.09.2023

Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: isoksaben, novaluron og tetrakonazol
22.09.2023

23.09.2023

Grenseverdier for arsenikk i matvarer
22.09.2023

23.09.2023

Godkjenning av en helsepåstand på matvarer om redusert kolesterol
22.09.2023

23.09.2023

Tillatelse til omsetning av tørkede nøtter fra Canarium ovatum Engl. som tradisjonell mat
22.09.2023

23.09.2023

Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidlene pyridaben, pyridat, pyriproksyfen og triklopyr i visse matvarer
22.09.2023

23.09.2023

Berikingsforordningen om tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler: gjennomføringsbestemmelser
22.09.2023

23.09.2023

Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om bromopropylat, kloridazon, fenpropimorf, imazakvin og tralkoksydim
22.09.2023

23.09.2023

Godkjenning av ristede og poppede kjerner fra frøene til Euryale ferox Salisb. (makhana) som en tradisjonell matvare fra et tredjeland
22.09.2023

23.09.2023

Tillatelse til omsetning av tørkede nøtter fra Canarium indicum L. som tradisjonell mat
22.09.2023

23.09.2023

Røykaromaer til bruk i eller på næringsmidler: endring av navn på innehaver av godkjenningen av ‘TradismokeTM A MAX’
22.09.2023

23.09.2023

Godkjenning av natriumsalt av 6-sialyllaktosen produsert av derivatstammer av Escherichia coli BL21(DE3) som ny mat
22.09.2023

23.09.2023

Bruksbetingelser for 2’-fukosyllaktose som ny mat: endringsbestemmelser
22.09.2023

23.09.2023

Bruksbetingelser for lakto-N-neotetraose som ny mat: endringsbestemmelser
22.09.2023

23.09.2023

Godkjenning av frosne, moste, tørkede og pulverformer av liten melbille som ny mat
22.09.2023

23.09.2023

Unionslisten over ny mat: rettelser
22.09.2023

23.09.2023

Kosterstatning til vektkontroll: lipid- og magnesiumkrav
22.09.2023

23.09.2023

Morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger til spedbarn og småbarn: endringsbestemmelser om produkter fremstilt av hydrolysert protein
22.09.2023

23.09.2023

Prøvetakings- og analysemetorder ved kontroll av perfluoroalkyl i visse næringsmidler
22.09.2023

23.09.2023

Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om glukosylerte steviolglykosider
22.09.2023

23.09.2023

Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser for karbomer
22.09.2023

23.09.2023

Aromaforordningen: endringsbestemmelser for bruk av stoffet 2-hydroksy-4-metoksybenzaldehyd i næringsmidler
22.09.2023

23.09.2023

Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om steviolglykosider (E 960c(i)) og rebaudiosider fremstilt fra stevia
22.09.2023

23.09.2023

Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om askorbinsyre, natriumaskorbat og kalsiumaskorbat
22.09.2023

23.09.2023

Ekstraksjonsmidler anvendt ved fremstilling av næringsmidler og næringsmiddelingredienser: endringer om 2-metyloksolan
22.09.2023

23.09.2023

Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: hydrogencyanid
22.09.2023

23.09.2023

Grenseverdier for visse forurensede stoffer i næringsmidler: okratoksin A
22.09.2023

23.09.2023

Grenseverdier for dioksiner og PCB i matvarer
22.09.2023

23.09.2023

Berikingsforordningen: endringsbestemmelser om ekstrakter av grønn te med innhold av epigallokatekin-3-gallat
22.09.2023

23.09.2023

Prøvetaking og analyse av forurensede stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser
22.09.2023

23.09.2023

Import av økologiske produkter fra tredjeland: retting av gjennomføringsbestemmelser om anerkjennelse av visse kontrollmyndigheter og -organer
22.09.2023

23.09.2023

Økologiforordningen: ajourføring (2023) av listen over tillatte produkter og stoffer i økologisk produksjon
22.09.2023

23.09.2023

Økologisk produksjon: bruk av kvalifisert elektronisk signatur for utstedelse av sertifikater
22.09.2023

23.09.2023

Økologiforordningen: endringsbestemmelser om sertifikatet som bekrefter overenstemmelse med reglene
22.09.2023

23.09.2023

Typegodkjenningsforordningen 2018 for motorvogner: gjennomføringsbestemmelser om krav til markedsovervåking
22.09.2023

23.09.2023

Utslipp fra person- og varebiler (Euro 5 og 6): endringsbestemmelser om prosedyrer for utslippstypegodkjenning
22.09.2023

23.09.2023

Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer og fôrvarer: endringsbestemmelser
22.09.2023

23.09.2023

Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler: endringsbestemmelser om klotanidin og tiametoksam
22.09.2023

23.09.2023

Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser
22.09.2023

23.09.2023

Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: abamektin
22.09.2023

23.09.2023

Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for kalsiumkarbonat m.fl.
22.09.2023

23.09.2023

Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: retting av visse språkversjoner av utfyllende bestemmelser om brudd på regelverket
22.09.2023

23.09.2023

Kontrollforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om dyr og produkter som omfattes av offentlig kontroll på grensekontrollstasjoner
22.09.2023

23.09.2023

Frø og såkorn: gjennomføringsbestemmelser om bruk av biomolekylære teknikker
22.09.2023

23.09.2023

Godkjenning av visse typer riboflavin som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
22.09.2023

23.09.2023

Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle fjørfearter for oppfôring, egglegging eller avl
22.09.2023

23.09.2023

Godkjenning av L-methionin fremstilt av Corynebacterium glutamicum KCCM 80245 and Escherichia coli KCCM 80246 som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter: rettelser
22.09.2023

23.09.2023

Godkjenning av diverse tilsetningsstoffer til fôr til visse dyrearter: rettelser
22.09.2023

23.09.2023

Godkjenning av preparatet av karvakrol, tymol, D-karavon, metylsalisylat og L-mentol som fôrtilsetningsstoff for visse fjørfearter
22.09.2023

23.09.2023

Godkjenning av L-arginin fremstilt av Corynebacterium glutamicum CGMCC 20516 som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
22.09.2023

23.09.2023

Godkjenning av preparatet av endo-1,4-beta-xylanase som fôrtilsetningsstoff for alle eggleggende fjørfearter
22.09.2023

23.09.2023

Godkjenning av diverse stoffer som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
22.09.2023

23.09.2023

Godkjenning av etyloleat, nona-2,6-dien-1-ol m.fl. som fôrtilsetningsstoff
22.09.2023

23.09.2023

Fornyet godkjenning av vitamin E som fôrtilsetningsstoff
22.09.2023

23.09.2023

Fornyet godkjenning av et preparat av Bacillus velezensis som tilsetningsstoff i fôr til slaktekyllinger
22.09.2023

23.09.2023

Godkjenning av Pediococcus pentosaceus DSM 32292 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
22.09.2023

23.09.2023

Godkjenning av konjugert linolsyre (t10, c12)-metylester som tilsetningsstoff i fôrvarer til slaktesvin og melkekyr
22.09.2023

23.09.2023

Godkjenning av preparater fra Aspergillus niger CBS 120604, Aspergillus neoniger MUCL 39199, Trichoderma citrinoviride MUCL 39203 og Trichoderma citrinoviride CBS 614.94 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
22.09.2023

23.09.2023

Fornyet godkjenning av preparater av DSM 21762, NCIMB 30236 og NCIMB 301 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
22.09.2023

23.09.2023

Godkjenning av Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
22.09.2023

23.09.2023

Godkjenning av bitter appelsinekstrakt som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse dyrearter: rettelser
22.09.2023

23.09.2023

Godkjenning av L-lysinmonohydroklorid og L-lysinsulfat som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
22.09.2023

23.09.2023

Hygieneregler for næringsmidler: retting av fransk språkversjon
22.09.2023

23.09.2023

Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om bruk av veterinærlegemidler og -vaksiner
22.09.2023

23.09.2023

Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om sykdomsfri status for visse medlemsland
22.09.2023

23.09.2023

Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om landdyr og rugerier, retting av latvisk språkversjon
22.09.2023

23.09.2023

Dyrehelseforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om import
22.09.2023

23.09.2023

Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om visse tredjeland
14.07.2023

15.07.2023

Gruppefritak for vertikale avtaler (2022)
05.07.2023

06.07.2023

07.07.2023
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flyplasser: retting av polsk språkversjon
05.07.2023

06.07.2023

Felles regler for sivil luftfart: korrigering av gjennomføringsbestemmelser for kommersielle operasjoner
05.07.2023

06.07.2023

07.03.2023
Informasjon om investeringsprodukter: retting av dansk språkversjon av utfyllende bestemmelser
05.07.2023

Informasjon om investeringsprodukter: rettelse av bulgarsk utgave av utfyllende bestemmelser
05.07.2023

Midlertidig ordning for infrastrukturforetak basert på distribuert blokkjedeteknologi (DLT)
05.07.2023

Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringsbestemmelser om rapportering
05.07.2023

06.07.2023

24.07.2023
Kapitaldekningsdirektivet: retting av visse språkversjoner av utfyllende bestemmelser om informasjonsplikt ved etablering og tjenesteyting
05.07.2023

06.07.2023

Verdipapirmarkedsdirektivet: retting av visse språkversjoner av utfyllende bestemmelser om innsending av opplysninger
05.07.2023

06.07.2023

Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringsmessige avsetninger og basiskapitalgrunnlag for rapportering
05.07.2023

06.07.2023

Revisjonsutvalget under Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordninger: ajourføring 2022
05.07.2023

06.07.2023

Biocider: forlengelse av utløpsdatoen for propikonazol til bruk i produkttype 8
05.07.2023

06.07.2023

05.07.2023
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: endringsbestemmelser om kravene til overholdelse av god laboratoriepraksis
05.07.2023

Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: endringer til listen over kontrollerte stoffer (2022)
05.07.2023

06.07.2023

06.07.2023
Typegodkjenningsforordningen 2018 for motorvogner: endringsbestemmelser om visse kjøretøyer og oppdatering av programvare
05.07.2023

23.08.2023
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Rosalia’
13.06.2023

14.06.2023

26.06.2023
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Rivierenland’
13.06.2023

14.06.2023

26.06.2023
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen ‘Dehesa Peñalba’
13.06.2023

14.06.2023

26.06.2023
Integrert landbruksstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
13.06.2023

14.06.2023

BNI-forordningen 2017: gjennomføringsbestemmelser om tilbakebetaling av moms
13.06.2023

14.06.2023

Statistikk om turisme: gjennomføringsbestemmelser om overføring av data
13.06.2023

14.06.2023

Statistikk om turisme: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
13.06.2023

14.06.2023

Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg (10. versjon)
13.06.2023

14.06.2023

ELV-direktivet om kasserte kjøretøy: endringsbestemmelser om unntak for bruk bly i aluminiumslegeringer
13.06.2023

14.06.2023

19.06.2023
Rapportering i forbindelse med kvotedirektivet
13.06.2023

14.06.2023

EU-miljømerke: energieffektivitetskrav
13.06.2023

14.06.2023

EU miljømerke: gyldighetsperiode for kriterier og krav
13.06.2023

14.06.2023

Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker i kjemisk sektor
13.06.2023

14.06.2023

Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker i tekstilindustrien
13.06.2023

14.06.2023

Kreftdirektivet (2020) om vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser
13.06.2023

14.06.2023

Gruppeunntaksforordningen om unntak fra notifikasjonsplikten om statsstøtte (2014): retting av rumensk språkversjon
13.06.2023

14.06.2023

Felles regler for sivil luftfart: retting av fransk språkversjon
13.06.2023

14.06.2023

Tilgjengelighet til det europeiske jernbanesystem for personer med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne: retting av polsk språkversjon
13.06.2023

14.06.2023

Bruk av 5 GHz-frekvensbåndet til trådløse nettverk
13.06.2023

14.06.2023

01.05.2023
Bruk av 5 MHz-frekvensbånd: gjennomføringsbestemmelser
13.06.2023

14.06.2023

01.05.2023
EU-rammeverk for fremme av grønne investeringer: bestemmelser om klassifiseringssystemet på energiområdet
13.06.2023

14.06.2023

14.06.2023
Konglomeratdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilsyn med risikokonsentrasjon og konserninterne transaksjoner
13.06.2023

14.06.2023

05.07.2023
Betalingstjenestedirektivet: endringer til utfyllende bestemmelser om unntaket på 90 dager for kontotilgang på nett
13.06.2023

14.06.2023

25.07.2023
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om beregning av risikovektede eksponeringsbeløp for kollektive investeringsforetak
13.06.2023

14.06.2023

Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringsbestemmelser om sekuritisering ved konvertering av kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer
13.06.2023

14.06.2023

27.06.2023
Krav til miljøvennlig utforming av sveiseutstyr
13.06.2023

Krav til miljøvennlig utforming av TV- og PC-skjermer (revisjon)
13.06.2023

Krav til miljøvennlig utforming av husholdningsoppvaskmaskiner (revisjon)
13.06.2023

Krav til miljøvennlig utforming av tjenere og datalagringsprodukter
13.06.2023

Krav til miljøvennlig utforming av kjøle- og fryseskap til husholdningsbruk (revisjon)
13.06.2023

Krav til miljøvennlig utforming av husholdningsvaskmaskiner og kombi vask/tørk (revisjon)
13.06.2023

Krav til miljøvennlig utforming av lyskilder (revisjon)
13.06.2023

Sider