Nye EØS-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EØS-vedtak
Faktaark Dato EØS-vedtak EØS-vedtakets ikrafttredelse Anvendes fra i Norge EU-rettsakt (CELEX-nr)
Felleseuropeisk koronasertifikat: gjennomføringsbestemmelser om oppfriskningsdoser
10.12.2021

11.12.2021

Reduksjonsmål for CO2-utslipp fra tunge kjøretøyer (2019)
10.12.2021

Overvåking og rapportering av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy
10.12.2021

Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: endringsbestemmelser
10.12.2021

Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endring og retting av gjennomføringsbestemmelser om verifisering av data og akkreditering av miljøkontrollører
10.12.2021

11.12.2021

23.12.2021
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringer til gjennomføringsbestemmelser om overvåking og rapportering
10.12.2021

11.12.2021

23.12.2021
Kvotedirektivet (ETS) om handel med CO2-kvoter: landenes auksjonsandeler for perioden 2021-2030
10.12.2021

11.12.2021

Tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevnen til EUs jernbanesystem knyttet til telematikkanvendelser for godstog: endringsbestemmelser
10.12.2021

11.12.2021

13.12.2021
Tiltak for et bærekraftig jernbanemarked i lys av covid-19-pandemien: forlengelse til 31.12.2021
10.12.2021

11.12.2021

Referanseverdiforordningen: gjennomføringsbestemmelser om en erstatning for visse løpetider i CHF LIBOR
10.12.2021

31.12.2021

01.01.2022
Finansielle referanseverdier: endringsbestemmelser om unntak for visse spotvalutareferanseverdier og utpeking av erstatninger for visse referanseverdier
10.12.2021

31.12.2021

01.01.2022
Referanseverdiforordningen: gjennomføringsbestemmelse om en erstatning for referanseverdien European Overnight Index Average (EONIA)
10.12.2021

30.12.2021

01.01.2022
Transaksjonsregistre: gjennomføringsbestemmelser om tilgang til opplysninger
10.12.2021

11.12.2021

Transaksjonsregistre: krav til søknad om registrering
10.12.2021

11.12.2021

Rapportering og transparens av verdipapirtransaksjoner: endringsbestemmelser
10.12.2021

11.12.2021

Adgang til opplysninger om verdipapirfinansieringstransaksjoner som oppbevares i transaksjonsregistre
10.12.2021

11.12.2021

Rapportering og transparens av verdipapirtransaksjoner: endringsbestemmelser om søknader om registrering og utvidelse av registreringen
10.12.2021

11.12.2021

Transaksjonsregistre: utfyllende bestemmelser om innholdet av søknader om registrering
10.12.2021

11.12.2021

Rapportering og transparens av verdipapirtransaksjoner: endringsbestemmelser om sanskjoner, tiltak og undersøkelser
10.12.2021

11.12.2021

Transaksjonsregistre: supplerende bestemmelser om innsamling, verifisering og offentliggjøring av data om verdipapirfinansieringstransaksjoner
10.12.2021

11.12.2021

Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighets avgifter for transaksjonsregistre i 2020
10.12.2021

11.12.2021

Transaksjonsregistre: innrapportering av opplysninger om verdipapirfiansieringstransaksjoner
10.12.2021

11.12.2021

Gjennomsiktighet av verdipapirfinansieringstransaksjoner (SFTR)
10.12.2021

Gjennomsiktighet av verdipapirtransaksjoner: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
10.12.2021

Prospektforordningen for verdipapirer: endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
10.12.2021

Kapitalkravsdirektivet 2013 (endringer - CRD V)
10.12.2021

Ansvarsforsikring for motorvogn: endringsbestemmelser om kjøretøyer fra Bosnia-Hercegovina
10.12.2021

11.12.2021

Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Georgia
10.12.2021

11.12.2021

Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Moldova
10.12.2021

11.12.2021

Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra New Zealand
10.12.2021

11.12.2021

Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Serbia
10.12.2021

11.12.2021

Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Armenia
10.12.2021

11.12.2021

Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Storbritannia
10.12.2021

11.12.2021

Persistente organiske forurensende stoffer: ytterligere endringsbestemmelser om perfluoroktansyre, salter av disse og beslektede forbindelser
10.12.2021

11.12.2021

17.12.2021
Persistente organiske forurensende stoffer (POPs): endringsbestemmelser om perfluoroktansulfonsyre og dens derivater
10.12.2021

11.12.2021

Persistente organiske miljøgifter (POPs): endringsbestemmelser om dikofol
10.12.2021

11.12.2021

Persistente organiske forurensende stoffer (POPs) (2019)
10.12.2021

11.12.2021

Persistente organiske forurensende stoffer: endringsbestemmelser om pentaklorofenol, inkludert salter og estere
10.12.2021

11.12.2021

17.12.2021
Persistente organiske forurensende stoffer: endringsbestemmelser om perfluoroktansyre, salter av disse og beslektede forbindelser
10.12.2021

11.12.2021

Veterinærlegemidler: regler for sentral godkjenningsprosedyre
10.12.2021

Veterinærlegemiddelforordningen 2019
10.12.2021

Hestepassforordningen (2021)
10.12.2021

11.12.2021

Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IAS 16, 37 og 41 og IFRS 1, 3 og 9
10.12.2021

11.12.2021

Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IAS 39 og IFRS 4, 7, 9 og 16
10.12.2021

11.12.2021

Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 4
10.12.2021

11.12.2021

Støydirektivet: endringsbestemmelser om metoder for vurdering av skadelige virkninger av utendørs støy
10.12.2021

11.12.2021

31.12.2021
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: gjennomføringsbestemmelser om beregningen av gjennomsnittlige spesifikke utslipp for 2019 m.m.
10.12.2021

11.12.2021

15.12.2021
Tekniske forskrifter for fartøy på indre vannvei: endringsbestemmelser
10.12.2021

11.12.2021

Nettilgjengelighetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om kontroll og rapportering
10.12.2021

11.12.2021

Finansielle referanseverdier: endringsbestemmelser om NIBOR (Norge) som kritisk referanseverdi og fjerning av LIBOR (Storbritannia) i listen over kritiske referanseverdier
10.12.2021

11.12.2021

16.12.2021
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om USA: endringsbestemmelser
10.12.2021

11.12.2021

15.12.2021
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om presisering av 'økonomisk nedgangsperiode'
10.12.2021

11.12.2021

11.01.2022
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om tildeling av risikovekter for eksponeringer mot spesialiserte foretak
10.12.2021

11.12.2021

11.01.2022
Energimerking: endringer for elektroniske skjermer, vaskemaskiner, lyskilder, kjøleapparater og oppvaskmaskiner
10.12.2021

11.12.2021

Skipsutstyrsdirektivet 2014: endringsbestemmelser om laboratoriestandard for samsvarsvurdering
10.12.2021

11.12.2021

Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner: endringsbestemmelser for visse motorer i forbindelse med covid-19-pandemien
10.12.2021

11.12.2021

Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om anilin
10.12.2021

11.12.2021

05.12.2022
Byggevareforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av henvisninger til europeiske vurderingsdokumenter (EAD)
10.12.2021

11.12.2021

14.12.2021
Godkjenning av to typer pepinomosaikkvirus som aktive lavrisikostoffer i plantevernmidler
10.12.2021

11.12.2021

15.12.2021
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene Adoxophyes orana granulovirus og flutriafol i plantevermidler
10.12.2021

11.12.2021

15.12.2021
Fornyet godkjenning av cyazofamid som et aktivt stoff i plantevernmidler
10.12.2021

11.12.2021

15.12.2021
Fornyet godkjenning av Streptomyces stamme K61 som et aktivt lavrisikostoff i plantevernmidler
10.12.2021

11.12.2021

15.12.2021
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene aluminiumammoniumsulfat m.fl. i plantevermidler
10.12.2021

11.12.2021

15.12.2021
Tilbakekalling av godkjenningen av det aktive stoffet alpha-cypermetrin i plantevernmidler
10.12.2021

11.12.2021

15.12.2021
Vilkår for godkjenning av det aktive stoffet terbutylazin i plantevernmidler
10.12.2021

11.12.2021

15.12.2021
Avslag på godkjenning av gjæret ekstrakt av valurtblader som basisstoff i plantevernmidler
10.12.2021

11.12.2021

15.12.2021
Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer for fornying av godkjenninger
10.12.2021

11.12.2021

Forlengelse av godkjenningsperiodene for bruk av dekanol-1 m.fl. i plantevermidler (1-dekanol m.fl.)
10.12.2021

11.12.2021

15.12.2021
Vilkår for godkjenning av basisstoffet natriumklorid i plantevernmidler
10.12.2021

11.12.2021

Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmeler som ikke tillatte formuleringsstoffer
10.12.2021

11.12.2021

15.12.2021
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av indoksakarb til bruk i produkter av type 18
10.12.2021

11.12.2021

10.12.2021
Biocider: godkjenning av alkyl (C12-16) dimetylbenzylammoniumklorid som et aktivt stoff til bruk i produkter av type 3 og 4
10.12.2021

11.12.2021

10.12.2021
Biocider: godkjenning av didecyldimetylammoniumklorid som et aktivt stoff til bruk i produkter av type 3 og 4
10.12.2021

11.12.2021

10.12.2021
Kjemikalieforordningen (REACH): gjennomføringsbestemmelser
10.12.2021

11.12.2021

Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser om visse perfluorokarboksylsyrer (C9-C14 PFCAer), deres salter og beslektede stoffer
10.12.2021

11.12.2021

15.12.2021
Behandling av endringer av tillatelser til omsetning av legemidler til mennesker og dyr: endringsbestemmelser om covid-19-vaksiner
10.12.2021

11.12.2021

Legemiddeldirektivet: endringsbestemmelser om sikkerhetselementer på pakninger
10.12.2021

11.12.2021

Legemiddeldirektivet: unntaksbestemmelser om sikkerhetselementer på innpakningene for eksport til Storbritannia
10.12.2021

11.12.2021

Omsetning av lakto-N-neotetraose (mikrobiell kilde) som ny mat: endring av spesifikasjoner
10.12.2021

11.12.2021

13.12.2021
Tillatelse til omsetning av tørket gul melorm som ny mat
10.12.2021

11.12.2021

13.12.2021
Godkjenning av endrede bruksvilkår for galakto-oligosakkarider som ny mat
10.12.2021

11.12.2021

13.12.2021
Kontrollprogram for rester av plantevernmidler i matvarer (2022-2024)
10.12.2021

11.12.2021

16.12.2021
Næringsmidler til bestemte medisinske formål utviklet for spedbarn og små barn: endringsbestemmelser om øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler
10.12.2021

11.12.2021

13.12.2021
Næringsmidler for spesielle grupper: endringsbestemmelser om øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger
10.12.2021

11.12.2021

13.12.2021
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for bruk av stoffet FL-nr. 16.127 i næringsmidler
10.12.2021

11.12.2021

13.12.2021
Godkjenning av endrede bruksvilkår for astaxantinrik oleoresin fra Haematococcus pluvialisalger som ny mat
10.12.2021

11.12.2021

13.12.2021
Øvre grenseverdier for rester av tropanalkaloider i visse næringsmidler
10.12.2021

11.12.2021

13.12.2021
Øvre grenseverdier for rester av meldrøye i visse næringsmidler
10.12.2021

11.12.2021

13.12.2021
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om polyoler i visse energireduserte sukkervarer
10.12.2021

11.12.2021

13.12.2021
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser om søknader om anerkjenning av likeverdige kontrollmyndigheter og -organ
10.12.2021

11.12.2021

13.12.2021
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser om mandestrobin i druer og jordbær
10.12.2021

11.12.2021

16.12.2021
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser om ametoltradin, biksafen, fenazakvin, spinetoram, teflutrin og thienkarbazonmetyl
10.12.2021

11.12.2021

Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om 24-epibrassinolid m.fl.
10.12.2021

11.12.2021

16.12.2021
Godkjenning av L-treonin produsert av Escherichia coli CGMCC 13325 som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter
10.12.2021

11.12.2021

Suspendering av godkjenningen av to typer lasalocid A-natrium som tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskyllinger og livkyllinger
10.12.2021

11.12.2021

Fornyet godkjenning av et preparat av 6-fytase framstilt av Trichoderma reesei som et tilsetningsstoff i fôrvarer til svin og fjørfe
10.12.2021

11.12.2021

Fornyet godkjenning av mangankelat av hydroksyanalogen av metionin som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter
10.12.2021

11.12.2021

Fornyet godkjenning av et enzympreparat framstilt av Aspergillus niger som tilsetningsstoff i fôrvarer til fjørfe, prydfugler og avvente smågriser
10.12.2021

11.12.2021

Fornyet godkjenning av sinkkelat av hydroksyanalogen av metionin som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter
10.12.2021

11.12.2021

Fôrtilsetningsstoffene E. faecium CECT 4515 og B. amyloliquefaciens CECT 5940: endring av navn på innehavere av godkjenningene
10.12.2021

11.12.2021

Fôrtilsetningsstoffet dimetylglysinnatriumsalt: endring av navn på innehaver av godkjenningen
10.12.2021

11.12.2021

Godkjenning av en eterisk olje fra Origanum vulgare som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter
10.12.2021

11.12.2021

Godkjenning av visse L-lysinforbindelser som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
10.12.2021

11.12.2021

Godkjenning av L-histidin-monohydroklorid-monohydrat produsert av E.coli KCCM 80212 som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter
10.12.2021

11.12.2021

Godkjenning av L-valin produsert av C. glutamicum CGMCC 7.358 som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter
10.12.2021

11.12.2021

Produkter som skal reklassifiseres som fôrmidler eller forbys som tilsetningsstoff i fôr
10.12.2021

11.12.2021

EU-referansesenter for dyrevelferd for drøvtyggere og dyr av hestefamilien
10.12.2021

11.12.2021

23.12.2021
EUs romprogram (2021-2027) og EU-byrået for romprogrammet
29.10.2021

30.10.2021

Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om beregning, verifisering og rapportering om avfallsdata
29.10.2021

Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser
29.10.2021

Godkjenning innovativ teknologier til reduksjon av CO2-utslipp: endringsbestemmelser om person- og varebiler som benytter flytende petroleumsgass, komprimert naturgass og E85
29.10.2021

30.10.2021

03.11.2021
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: ajourføring 2021 om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
29.10.2021

30.10.2021

05.11.2021
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelser for 2021
29.10.2021

30.10.2021

Kvotedirektivet om handel med CO2: gjennomføringsbestemmelser om korreksjonsfaktor for justering av vederlagsfri tildeling av klimakvoter 2021-2025
29.10.2021

30.10.2021

05.11.2021
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringer til utfyllende bestemmelser om innovasjonsfondet
29.10.2021

30.10.2021

05.11.2021
Ytelsesmål for levering av flysikringstjenester 2020-2024
29.10.2021

30.10.2021

29.10.2021
Harmonisering av frekvensbåndet 5 945-6 425 MHz for trådløse nett (WAS/RLAN)
29.10.2021

30.10.2021

Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om fradrag for programvareeiendeler
29.10.2021

30.10.2021

Kapitalkravsforordningen (CRR): gjennomføringsbestemmelser om rapporteringskrav for markedsrisiko
29.10.2021

Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser
29.10.2021

Kapitalkravsforordningen (CRR): gjennomføringsbestemmelser om tilsynsrapportering for foretak
29.10.2021

Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om den alternative standardmetoden for markedsrisiko
29.10.2021

Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
29.10.2021

Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: rettelse til gjennomføringsbestemmelser om europeisk profesjonskort og varslingsordning
29.10.2021

30.10.2021

Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikat fra Andorra
29.10.2021

30.10.2021

Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Albania
29.10.2021

30.10.2021

Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Færøyene
29.10.2021

30.10.2021

Felleseuropeisk koronasertifikat: kikeverdighet av sertifikater fra Monaco
29.10.2021

30.10.2021

Felleseuropeisk koronasertifikat:likeverdighet av sertifikater fra Panama
29.10.2021

30.10.2021

Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Marokko
29.10.2021

30.10.2021

Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Israel
29.10.2021

30.10.2021

Grensekryssende elektrisitetshandel (ITC-forordningen): bestemmelser om transmisjonsavgifter
29.10.2021

30.10.2021

29.10.2021
Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser
29.10.2021

30.10.2021

Kosmetikkforordningen 2009: endringsbestemmelser om deoksyarbutin og dihydroksyaceton
29.10.2021

30.10.2021

01.11.2021
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for bruk av kvikksølv i systemer for intravaskulær ultralydavbildning
29.10.2021

30.10.2021

05.11.2021
Kosmetikkforordningen 2009: retting og endringsbestemmelser
29.10.2021

30.10.2021

01.11.2021
Vilkår for godkjenning av det aktive stoffet prosulfuron i plantevernmidler
29.10.2021

30.10.2021

01.11.2021
Godkjenning avvandig ekstrakt av spirede frø av søtlupin Lupinus albus som et aktivt lavrisikostoff i plantevernmidler
29.10.2021

30.10.2021

01.11.2021
Forlengelse av godkjenningsperiodene til abamektin og 34 andre aktive stoffer i plantevernmidler
29.10.2021

30.10.2021

01.11.2021
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av sulfurylfluorid til bruk i produkter av type 8
29.10.2021

30.10.2021

29.10.2021
Biocider: godkjenning av aktivt klor generert fra natriumklorid ved elektrolyse som et aktivt stoff til bruk i produkter av type 1
29.10.2021

30.10.2021

29.10.2021
Biocider: godkjenning av aktivt klor avgitt fra hypoklorsyre til bruk i produkter av type 1
29.10.2021

30.10.2021

29.10.2021
Biocider: godkjenning av aktivt klor frigjort fra hypoklorsyre som et aktivt stoff til bruk i produkter av type 2, 3, 4 og 5
29.10.2021

30.10.2021

29.10.2021
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av metoflutrin til bruk i produkter av type 18
29.10.2021

30.10.2021

29.10.2021
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenning av alfakloralose til bruk i produkter av type 14
29.10.2021

30.10.2021

29.10.2021
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenning av propikonazol til bruk i produkter av type 8
29.10.2021

30.10.2021

Biocider: godkjenning av aktivt klor generert fra natriumklorid ved elektrolyse som et aktivt stoff til bruk i produkter av type 2, 3, 4 og 5
29.10.2021

30.10.2021

29.10.2021
Biocider: godkjenning av godkjenning av karbendazim som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkter av type 7 og 10
29.10.2021

30.10.2021

29.10.2021
Biocider: godkjenning av formaldehyd som eksisterende aktivt stoff i produkter av type 2 og 3
29.10.2021

30.10.2021

29.10.2021
Grenseverdier for PAH-innhold i granulater og flak på kunstgressbaner og lekeplasser
29.10.2021

30.10.2021

05.11.2021
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om informasjonskrav til produsenter og importører
29.10.2021

30.10.2021

05.11.2021
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om forbud mot blyhagl i eller omkring våtmarker
29.10.2021

30.10.2021

05.11.2021
Biocider: oppføring av karbondioksid framstilt ved forbrenning av propan og/eller butan som et aktivt stoff
29.10.2021

30.10.2021

29.10.2021
Biocider: oppføring av kaliumsorbat som et aktivt stoff
29.10.2021

30.10.2021

29.10.2021
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: retting av visse språkversjoner av vedlegg II og VI
29.10.2021

30.10.2021

Gjødselforordningen: endringsbestemmelser om kaliumformiat
29.10.2021

30.10.2021

01.11.2021
Næringsmiddelhygieneforordningen: endringsbestemmelser om allergenhåndtering, omfordeling av mat og mattrygghetskultur
29.10.2021

30.10.2021

30.10.2021
Godkjenning av en helsepåstand på matvarer etter søknad fra Specialised Nutrition Europe
29.10.2021

30.10.2021

01.11.2021
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidlet aklonifen, boskalid m.fl. i eller på visse produkter
29.10.2021

30.10.2021

01.11.2021
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for sykloksydim m.fl.
29.10.2021

30.10.2021

01.11.2021
Godkjenning av laboratorier i Brasil, Kambodsja, Kina, Mexico, Sør-Afrika, Tunisia, Ukraina og Storbritannia for testing av rabiesvaksiner
29.10.2021

30.10.2021

Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om forflytning av landdyr og rugeegg
29.10.2021

30.10.2021

Europeisk regelverk for elektronisk kommunikasjon: gjennomføringsbestemmelser om 5G-antenner
24.09.2021

Europeisk regelverk for elektronisk kommunikasjon: gjennomføringsbestemmelser om mal for avtalesammmendrag
24.09.2021

Ekomdirektivet 2018: europeisk regelverk for elektronisk kommunikasjon (revisjon)
24.09.2021

Sammenslutning av europeiske reguleringsmyndigheter for elektronisk kommunikasjon (BEREC) (revisjon)
24.09.2021

EUs forberedende tiltak for forsvarsforskning 2021
24.09.2021

25.09.2021

EUs helseprogram 2021-2027 (EU4Health)
24.09.2021

25.09.2021

EUs program for sysselsetting og sosial innovasjon ESF+/EaSI (2021-2027)
24.09.2021

25.09.2021

EUs ordning for sivil beredskap 2021-2027
24.09.2021

25.09.2021

EU-programmet Kreativt Europa (2021-2027)
24.09.2021

25.09.2021

Det europeiske solidaritetskorps (2021-2027)
24.09.2021

25.09.2021

Erasmus+ (2021-2027): EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett
24.09.2021

25.09.2021

EUs miljø- og klimaprogram LIFE (2021-2027)
24.09.2021

25.09.2021

EU-programmet for et digitalt Europa (2021-2027)
24.09.2021

25.09.2021

Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi (EIT) (revisjon)
24.09.2021

25.09.2021

Horisont Europa - EUs rammeprogram for forskning og innovasjon (2021-2027)
24.09.2021

25.09.2021

EU-programmet for det indre marked
24.09.2021

25.09.2021

Kriterier for tildeling av EU-miljømerket for harde belegningsprodukter
24.09.2021

25.09.2021

Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ('sikkerhetslisten') pr. 1.6.2021
24.09.2021

25.09.2021

03.06.2021
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: rettelse til polsk språkversjon
24.09.2021

25.09.2021

Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringsbestemmelser
24.09.2021

25.09.2021

21.05.2021
Jernbanesikkerhetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om rapportering av undersøkelser av ulykker og hendelser
24.09.2021

24.09.2021
Jernbanesikkerhetsdirektivet: endring av anvendelsesdatoer i forbindelse med covid-19-pandemien
24.09.2021

Jernbanesikkerhetsdirektivet: endring av anvendelsesdatoer og visse overgangsordninger i forbindelse med covid-19-pandemien
24.09.2021

Praktiske ordninger for tillatelsesprosessen for jernbanekjøretøyer: endring av anvendelsesdatoer og overgangsordninger i forbindelse med covid-19-pandemien
24.09.2021

Sertifisering av enheter med ansvar for vedlikehold av kjøretøyer og godsvogner på jernbanenettet: forlengelse av visse gyldighetsperioder og overgangsordninger i forbindelse med covid-19-pandemien
24.09.2021

Samtrafikkevnen på jernbanenettet: endring av anvendelsesdatoene for EF-erklæringer og -sertifikater som følge av covid-19-pandemien
24.09.2021

Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: endring av anvendelsesdatoer i forbindelse med covid-19-pandemien
24.09.2021

Europeisk register over godkjente typer jernbanekjøretøy: rettelse
24.09.2021

25.09.2021

25.09.2021
Tiltak for et bærekraftig jernbanemarked i lys av covid-19-pandemien: forlengelse til 30.6.2021
24.09.2021

Tiltak for et bærekraftig jernbanemarked i lys av covid-19-pandemien
24.09.2021

Midlertidige bestemmelser om gjennomføringsfrister på jernbaneområdet i forbindelse med covid-19-pandemien
24.09.2021

24.09.2021
Aerodynamiske innretninger på kjøretøy: gjennomføringsbestemmelser om bruk i eller mellom visse byer
24.09.2021

25.09.2021

15.11.2021
Jernbanesikkerhetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om utstedelse av sikkerhetssertifikater
24.09.2021

Rullende materiell i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog: endringsbestemmelser om støy
24.09.2021

Felles spesifikasjoner for infrastrukturregisteret for jernbaner
24.09.2021

Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om utvidelse av anvendelsesområde og overgangsfaser
24.09.2021

Tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevnen til EUs jernbanesystem knyttet til telematikkanvendelser for godstog: endringsbestemmelser
24.09.2021

Felles europeisk jernbaneområde (ERA): gjennomføringsbestemmelser om klageorganet
24.09.2021

Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: gjennomføringsbestemmelser
24.09.2021

Gebyrer og betaling til Det europeiske jernbanebyrå
24.09.2021

Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om ikke-anvendelse av tekniske spesifikasjoner
24.09.2021

Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om kjøretøyregistre
24.09.2021

Tilgjengelighet til det europeiske jernbanesystem for funksjonshemmede: gjennomføringsbestemmelser
24.09.2021

Tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevnen til EUs jernbanesystem knyttet til telematikkanvendelser for godstog
24.09.2021

Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om energimålesystemet og datainnsamlingssystemet
24.09.2021

Jernbanesikkerhetsdirektivet 2016
24.09.2021

11.06.2021
Konkurransutsetting av innenlands personbefordring med jernbane
24.09.2021

30.06.2021
Jernbanesikkerhetsdirektivet: utfyllende bestemmelser om tilsyn med sikkerhetssertifikater og -godkjenninger
24.09.2021

Samtrafikkevnen på jernbanenettet (revisjon)
24.09.2021

11.06.2021
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser
24.09.2021

Trafikktelematikk for persontrafikk i det europeiske jernbanesystem: gjennomføringsbestemmelser om endringsstyring
24.09.2021

Det felleseuropeiske systemet for togstyring: bestemmeser om iverksettingsplan
24.09.2021

Det europeiske jernbanebyrå (ERA)
24.09.2021

11.06.2021
Tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevnen til EUs jernbanesystem knyttet til telematikkanvendelser for godstog: gjennomføringsbestemmelser om endringsstyring
24.09.2021

Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om godkjenning av jernbanekjøretøy
24.09.2021

Samtrafikkevnen på jernbanenettet: endringsbestemmelser om støyplager
24.09.2021

Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om EF-erklæringer og -sertifikater
24.09.2021

Jernbanesikkerhetsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til sikkerhetsstyringssystemer
24.09.2021

Lokomotivførerdirektivet: endringsbestemmelser
24.09.2021

Jernbanesikkerhet: system for sertifisering av enheter med ansvar for vedlikehold av kjøretøyer på jernbanenettet
24.09.2021

Felles europeisk jernbaneområde: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer og kriterier for bruk av den økonomiske likevektstesten
24.09.2021

27.09.2021
Etablering av et felles europeisk jernbaneområde
24.09.2021

01.01.2017
Etablering av et felles europeisk jernbaneområde: endringsbestemmelser
24.09.2021

Jernbaneinfrastruktur: gennomføringsbestemmelser om rammeavtaler for kapasitetstildeling
24.09.2021

Støtte til reduksjon av støy fra jernbanevogners bremsesystemer
24.09.2021

Overvåking av jernbanemarkedet: rapporteringsforpliktelser
24.09.2021

Felles europeisk jernbaneområde: liberalisering av innenlands persontrafikk og styring av infrastruktur
24.09.2021

11.06.2021
Det europeiske jernbaneområdet: gjennomføringsbestemmelser om tilgang til serviceanlegg og tjenester tilknyttet jernbanedrift
24.09.2021

Det europeiske jernbaneområdet: gjennomføringsbestemmelser om kostnadsberegninger
24.09.2021

Prosedyren for lisensiering av jernbaneforetak: gjennomføringsbestemmelser
24.09.2021

Pakkelevering over grensene: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsskjemaer
24.09.2021

Pakkelevering over grensene
24.09.2021

Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: endringsbestemmelser om grensene for ukentlig posisjonsrapportering
24.09.2021

25.09.2021

30.09.2021
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.6.2021 - 29.9.2021
24.09.2021

25.09.2021

Forholdsmessighetsprøving før regulering av yrker
24.09.2021

Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Ukraina
24.09.2021

25.09.2021

Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Nord-Makedonia
24.09.2021

25.09.2021

Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Tyrkia
24.09.2021

25.09.2021

Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Vatikanstaten
24.09.2021

25.09.2021

Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra San Marino
24.09.2021

25.09.2021

Reduksjon av plast i miljøet
24.09.2021

25.09.2021

03.07.2021
Fornyet godkjenning av bruk av det aktive stoffet kiselgur i plantevernmidler
24.09.2021

25.09.2021

27.09.2021
Fornyet godkjenning av etoksazol som et aktivt stoff som bør erstattes til bruk i plantevernmidler
24.09.2021

25.09.2021

27.09.2021
Avslag på godkjenning av karbondioksid som basisstoff i plantevernmidler
24.09.2021

25.09.2021

27.09.2021
Godkjenning av løkekstrat av Allium cepa L. som basisstoff i plantevernmidler
24.09.2021

25.09.2021

27.09.2021
Avslag på godkjenning av topramezon som aktivt stoff i plantevernmidler
24.09.2021

25.09.2021

27.09.2021
Forlenget godkjenning av parafinolje som aktivt stoff i plantevernmidler
24.09.2021

25.09.2021

27.09.2021
Godkjenning av 24-epibrassinolid som et aktivt stoff med lav risiko i plantevernmidler
24.09.2021

25.09.2021

27.09.2021

Sider