EU-komiteer Norge kan delta i

Forsiden - Oversikt - EU-komiteer Norge kan delta i

Listen under angir EØS-relevante komitologikomiteer (C) og ekspertgrupper (E) som assisterer Kommisjonen ved utvikling av nytt regelverk.

Begrepet komitologi brukes om beslutningsprossessen hvor Europaparlamentet og Rådet har gitt Kommisjonen myndighet til å vedta gjennomføringsrettsakter etter å ha lagt saken fram for komiteer (komitologikomiter) bestående av representanter for EUs medlemsland. Norge, Island og Liechtenstein deltar i EØS -relevante komitologikomiteer, men har ikke stemmerett. Kommisjonens database over komitologikomiteer og -saker finner du her.

I henhold til Lisboa-traktaten er det etablert en egen prosedyre for såkalte delegerte kommisjonsrettsakter som inneholder utfyllende bestemmelser til basisrettsaktene. Også her konsulterer Kommisjonen komiteer (ekspertgrupper), men medlemmene av disse er utpekt av Kommisjonen og representerer derfor ikke nasjonalstatene. Kommisjonens database over ekspertgrupper finner du her.

Saksområde Komite (faktaark) Basisrettsakt
Arbeids- og sosialpolitikk
EaSI-programkomiteen (EU-programmet for sosial endring og innovasjon 2014-2020) (C42600)
Arbeids- og sosialpolitikk
Helse og sikkerhet på arbeidsplassen, Komiteen for tekniske tilpasninger til regelverket om (C03200)
Arbeids- og sosialpolitikk
Maskindirektivet, Komite for (C00200)
Arbeids- og sosialpolitikk
Minimumskrav til helse og sikkerhet for bedre medisinsk behandling om bord på fartøyer, Komite for tekniske endringer til regelverket om (C03300)
Energi
Biobrennstoffers og flytende biobrenslers bærekraftighet, Komite for (C37500)
Energi
Elektrisitet over landegrensene, Komite for (C08200)
Energi
Energieffektivitet i bygninger, Komite for (C09300)
Energi
Energieffektivitetsdirektivet, Ekspertgruppe for (E03228)
Energi
Energieffektivitetsdirektivet, Komite for (C41000)
Energi
Energimerking, Ekspertgruppe for (E02854)
Energi
Fornybare energikilder, Komite for (C37300)
Energi
Integritet og gjennomsiktighet i energimarkedet, Komite for gjennomføringbestemmelser til forordningen om (C04200)
Energi
Merking av dekk, Komite for (C38500)
Energi
Miljøvennlig utforming av energiforbrukende produkter (økodesigndirektivet), Komite for krav til (C07900)
Energi
Transport, distribusjon, forsyning og lagring av naturgass, Komite for gjennomføring av felles regler om (C08100)
Etableringsrett
Tjenestedirektivet, Komite for (C36800)
Finansielle tjenester
Bankspørmål, betaling og forsikring, Ekspertgruppen for (E02885)
Finansielle tjenester
Bankspørsmål, Den europeiske komite for (C16900)
Finansielle tjenester
Betalingstjenester, Komite for (C37200)
Finansielle tjenester
Finansielle konglomerater, Komite for direktivet om (C17100)
Finansielle tjenester
Forsikring og tjenestepensjoner, Den europeiske komite for (C17000)
Finansielle tjenester
Hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, Komite for forebygging av (C26800)
Finansielle tjenester
Verdipapirkomite, Den europeiske (C16900)
Finansielle tjenester
Verdipapirkomite, Ekspertgruppe for Den europeiske (E02553)
Forbrukersaker
Forbrukerkreditt, Komite for (C39600)
Forbrukersaker
Forbrukerprogrammet 2014-2020, Komite for (C45800)
Forbrukersaker
Forbrukervern, Komite for samarbeid om (C25900)
Forbrukersaker
Leketøy, Komite for sikkerhet av (C37700)
Forbrukersaker
On-line tvisteløsning, Komite for (C42700)
Forbrukersaker
Tekstilnavn- og merking, Ekspertgruppen for (E02773)
Forskning og utdanning
Copernicus-programmet (2014-2020), Programkomite for (C46700)
Forskning og utdanning
Copernicus-programmet, Ekspertgruppe for (X02584)
Forskning og utdanning
Erasmus+, Programkomiteen for (C44200)
Forskning og utdanning
Forskningsinfrastruktur (ERIC), Komite for juridisk rammeverk for (C37800)
Forskning og utdanning
GNSS-programmene (Galileo og Egnos), Komite for (C44000)
Forskning og utdanning
GNSS-sikkerhetsspørsmål, Ekspertgruppe for (E01108)
Forskning og utdanning
Horisont 2020 - Configuration 'Research infrastructures', Komite for (C42503)
Forskning og utdanning
Horisont 2020 - Configuration ‘', Komite for (C42509)
Forskning og utdanning
Horisont 2020 - Configuration ‘Climate action, environment, resource efficiency and raw materials', Komite for (C42512)
Forskning og utdanning
Horisont 2020 - Configuration ‘Europe in a changing world – Inclusive, innovative and reflective societies', Komite for (C42513)
Forskning og utdanning
Horisont 2020 - Configuration ‘European Research Council (ERC), Future and Emerging Technologies (FET) and Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)', Komite for (C42502)
Forskning og utdanning
Horisont 2020 - Configuration ‘Health, demographic change and well-being', Komite for (C42508)
Forskning og utdanning
Horisont 2020 - Configuration ‘Information and communication technologies (ICT)', Komite for (C42504)
Forskning og utdanning
Horisont 2020 - Configuration ‘Nanotechnologies, Advanced materials, Biotechnology, Advanced manufacturing and processing', Komite for (C42505)
Forskning og utdanning
Horisont 2020 - Configuration ‘Secure, clean and efficient energy', Komite for (C42510)
Forskning og utdanning
Horisont 2020 - Configuration ‘Smart, green and integrated transport', Komite for (C42511)
Forskning og utdanning
Horisont 2020 - Configuration ‘SMEs and Access to risk finance', Komite for (C42507)
Forskning og utdanning
Horisont 2020 - Configuration ‘Space', Komite for (C42506)
Forskning og utdanning
Horisont 2020 - Strategic configuration, Komite for (C42501)
Forskning og utdanning
Horisont 2020, Komite for særprogrammet som gjennomfører (C42500)
Forskning og utdanning
Landbruksforskningen (SCAR), Faste komite for samordning av (C14400)
Forskning og utdanning
Yrkeskvalifikasjoner, Komite for godkjenning av (C26900)
Helse
Blod og blodkomponenter, Komite for bruk av (C19800)
Helse
EUs helseprogram 2014-2020, Programkomite for (C46600)
Helse
Helsetjenester over landegrensene, Ekspergruppe for (E02713)
Helse
Helsetjenester over landegrensene, Komite for (C40200)
Helse
Helsetrusler over landegrensene, Komite for (C42300)
Helse
Kosmetiske produkter, Faste komite for (C01400)
Helse
Legemidler for mennesker, Faste komite for (C02500)
Helse
Legemidler, Komite for bestemmelser om farging av (C01300)
Helse
Medisinsk utstyr, Komite for fjerning av handelshindringer for (C00300)
Helse
Organtransplantasjon, Komite for (C40600)
Helse
Stoffer av human opprinnelse, Ekspertgruppe for (E01718)
Helse
Tobakkpolitikk, Ekspertgruppe for (E03150)
Helse
Tobakksdirektivet, Komite for (C47900)
Helse
Vev og celler, Komiteen for humanmedisinsk bruk av (C26100)
IKT
eIDAS (eID for elektroniske transaksjoner), Ekspertgruppen for (E03032)
IKT
eIDAS-komiteen (eID for elektroniske transaksjoner) (C47300)
IKT
Elektroniske signaturer, Komite for (C15500)
IKT
Integrert europeisk infrastruktur (Connecting Europe Facility), Komite for (C43700)
IKT
ISA-programmet (2016-2020), Programkomite for (C48600)
IKT
Kommunikasjonskomiteen (COCOM) (C15400)
IKT
Offentlige nettsteders tilgjengelighet, Ekspertgruppe for (E03475)
IKT
Personvern i forbindelse med behandling av personopplysninger, Komite for (C49000)
IKT
Radiospektrumkomiteen (RSC) (C15600)
IKT
Rekonfigurerbare radiosystemer, Ekspertgruppe for (E03413)
IKT
Telekommunikasjonsmarkedet (TCAM), Komite for samsvarsvurdering og overvåkning av (C03000)
IKT-telekom-post
Posttjenester, Komite for (C16500)
Immaterialrett
Industriell immaterialrett, Ekspertgruppen for (E03434)
Justis- og innenrikssaker
Reisedokumenter, Komite for (C40500)
Justis- og innenrikssaker
Schengen- og visuminformasjonssystemene (SIS og VIS), Komite for (C34400)
Justis- og innenrikssaker
Schengen-grenseregler, Komite for (C35700)
Justis- og innenrikssaker
Schengen-tilsynskomite (C42400)
Justis- og innenrikssaker
Visum, Komite for standardformat for (C20800)
Justis- og innenrikssaker
Visumkomiteen (C37600)
Katastrofeberedskap
Krisehåndtering, programkomiteen for sivil (C43800)
Kultur, media, opphavsrett
Kreativt Europa, Programkomiteen for (C43900)
Mattrygghet
Avlsspørsmål, Faste komite for (C20500)
Mattrygghet
Dyresykdommer (kjæledyr), Ekspert gruppe for (E022591)
Mattrygghet
Forsøksdyrskomiteen (C40800)
Mattrygghet
Frø og formeringsmateriale, Ekspertgruppe for (E00929)
Mattrygghet
Frø og formeringsmateriale, Faste komite for (C20300)
Mattrygghet
Gjødsel, Komite for fjerning av tekniske handelshindringer (C00700)
Mattrygghet
Matinformasjon til forbrukere, Eskpertgruppe for (E02893)
Mattrygghet
Matkjeden og dyrehelse (SCFCAH), Fast komite for: Seksjon for biologisk trygghet (C20404)
Mattrygghet
Matkjeden og dyrehelse (SCFCAH), Fast komite for: Seksjon for toksikologisk trygghet (C20408)
Mattrygghet
Matkjeden og dyrehelse (SCFCAH), Faste komite for: Seksjon for dyrehelse (C20402)og dyrevelferd
Mattrygghet
Matkjeden og dyrehelse (SCFCAH), Faste komite for: Seksjon for fôrvarer (C20403)
Mattrygghet
Matkjeden og dyrehelse (SCFCAH), Faste komite for: Seksjon for generell matlovgivning (C20406)
Mattrygghet
Matkjeden og dyrehelse (SCFCAH), Faste komite for: Seksjon for genmodifisert mat og fôr og miljørisiko (C20409)
Mattrygghet
Matkjeden og dyrehelse (SCFCAH), Faste komite for: Seksjon for Importkontroll (C20405)
Mattrygghet
Matkjeden og dyrehelse (SCFCAH), Faste komite for: Seksjon for plantevernmiddelrester (C20401)
Mattrygghet
Matkjeden og dyrehelse (SCFCAH), Faste komite for: Seksjon for plantevernmidler (C20407)
Mattrygghet
Næringsmidler for spesielle grupper, Ekspertgruppe for (E02893)
Mattrygghet
Veterinærpreparater, Ekspertgruppe for (E02792)
Mattrygghet
Veterinærpreparater, Faste komite for (C02900)
Mattrygghet
Vetrinærimportkontroll, Ekspertgruppe for (E02699)
Mattrygghet
Økologisk produksjon, Komite for (C06500)
Miljø
Avfall, Ekspertgruppe for (E03343)
Miljø
Avfallsdirektivene, Komite for (C37000)
Miljø
Avfallsforbrenning, Komite for gjennomføring av direktivet om (C11500)
Miljø
Avløpsdirektivet, Komite for gjennomføring av (C11600)
Miljø
Biocidprodukter, Ekspertgruppe for
Miljø
Biocidprodukter, Faste komite for (C13900)
Miljø
CO2-utslippskrav til kjøretøyer, Ekspertgruppe for (E02795)
Miljø
Drikkevannsdirektivet, Komite for gjennomføring av (C11900)
Miljø
Drivstoffkvalitet, Ekspertgruppe for (E03424)
Miljø
Drivstoffkvalitet, Komite for (C37800)
Miljø
Drivstofføkonomi og CO2-utslipp for nye personbiler, Komite for forbrukerinformasjon om (C12700)
Miljø
Emballasje og emballsjeavfall, Komite for gjennomføring av direktivet om (C11100)
Miljø
Farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (RoHS-2), Arbeidsgruppe for (E02810)
Miljø
Farlige stoffer, Komite for gjennomføring av regelverket om (C12400)
Miljø
Fluorholdige klimagasser, Ekspertgruppe for (E03338)
Miljø
Fluorholdige klimagasser, Komite for (C47200)
Miljø
Flyktige organiske forbindelser (VOC) fra lagring og distribusjon av bensin, Komite for (C12500)
Miljø
Genmodifiserte mikroorganismer, Komite for gjennomføring av direktivet om innesluttet bruk av (C47500)
Miljø
Genmodifiserte organismer i miljøet, Komite for gjennomføring av direktivet om utsetting av (C12200)
Miljø
Gjennvinning av bensindamp ved fylling av bensin på personbiler, Komite for direktivet om (C42200)
Miljø
Industrielle utslipp, Ekspertgruppe for (E00373)
Miljø
Industrielle utslipp, Komite for (C40000)
Miljø
Inspire: Europeisk infrastruktur for geografisk informasjon, Komite for (C33600)
Miljø
Inspiredirektivet, Ekspertgruppe for (E02958)
Miljø
Kjemikalieforordningen REACH, Komite for (C34200)
Miljø
Klimaendring, Komite for regelverk om (C13600)
Miljø
Luftkvalitet, Ekspertgruppe for (E02790)
Miljø
Luftkvalitet, Komite for (C35500)
Miljø
Miljømerke, Komite for EUs (C38700)
Miljø
Miljørapporteringsdirektivet, Komite for (C13700)
Miljø
Miljøstyring og miljørevisjon (EMAS), Komite for fellesskapsordningen for (C38800)
Miljø
Nitratdirektivet, Komite for gjennomføringsbestemmelser til (C22400)
Miljø
Ozonlaget, Komiteen for tiltak mot nedbryting av (C13800)
Miljø
Renere og mer energieffektive kjøretøy til veitransport, Komite for fremme av (C39700)
Miljø
Sevesodirektivet, Arbeidsgruppe for (E02612)
Miljø
Sevesodirektivet, Komite for (C14000)
Miljø
Skipsopphugging, Komiteen for forordningen om (C48100)
Miljø
Strategisk koordinering for vann- og flomdirektivene, Ekspertgruppe for (E00371)
Miljø
Svovel i marint brennstoff, Komite for (C33500)
Miljø
Utendørsstøydirektivet, Komite for (C12900)
Miljø
Utslippsregisterforordningen, Komite for (C30200)
Miljø
Vann, Komite for fellesskapspolitikk for (C11300)
Miljø
Vaske- og regjøringsmidler, Komite for tekniske tilpasninger og fjerning av handelshindringer for (C00600)
Miljø
Vaske- og rengjøringsmidler, Ekspertgruppe for (E01321)
Offentlige innkjøp
Offentlige anskaffelser (ACPC), Rådgivende komite for (C16300)
Selskapsrett
Internasjonale regnskapsstandarder, Komite for bruk av (C16200)
Selskapsrett
Revisjonskomiteen (C26700)
Statistikk
Betalingsbalanse, Komite for statistikk om (C25800)
Statistikk
BNI-forordningen, Komite for (C25000)
Statistikk
BNP-direktivet, Komite for (C25100)
Statistikk
Europeisk statistikk, Komite for (C37100)
Statistikk
Gass- og elektrisitetspriser til industrien, Komite for åpenhet om (C06800)
Statistikk
Landbruks- og miljøstatistikk, Ekspertgruppe for (E01527)
Statistikk
Landbruksproduksjon, Ekspertgruppe for statistikk om (E01525)
Statistikk
Landbruksstatistikk, Faste komite for (C25300)
Transport
Adgang til jernbanemarkedet, Ekspertgruppe for (E03441)
Transport
Ankomst og avganstider ("slots") ved lufthavner, Komite for bestemmelser om (C39100)
Transport
Bompengesystemer, Komite for samvirkeevnen til elektroniske (C07400)
Transport
Europeisk Forum for bærekraftig skipsfart (ESSF), Arbeidsgruppen (E02869)
Transport
Farlig gods, Komiteen for transport av (C09600)
Transport
Fartøyer og havneanlegg, Komite for økt sikkerhet for (C08700)
Transport
Felles europeisk luftrom (Single Sky), Komite for (C10300)
Transport
Fritidsbåter, Komite for (C48200)
Transport
Førerkortdirektivet, Komite for (C09200)
Transport
Håndhevelse av trafikksikkerhetsbestemmelser, Ekspertgruppe for fremme av (E02805)
Transport
Integrert europeisk infrastruktur (Connecting Europe Facility), Ekspertgruppe for (E02938)
Transport
Intelligente transportsystemer (ITS), Den europeiske komite for (C39400)
Transport
Intelligente transportsystemer (ITS), Ekspertgruppen for (01941)
Transport
Jernbaneinfrastrukturforvaltere, Ekspertgruppe for (E02983)
Transport
Jernbanenettet, Komite for samvirkeevnen til det europeiske (C08000)
Transport
Jernbaner, Komite for utvikling av Europas (C41500)
Transport
Jord- og skogbrukskjøretøyer, Teknisk komite for (C45300)
Transport
Jord-og skogbrukstraktorer, Arbeidsgruppen for (E01297)
Transport
Kjøretøyer, Teknisk komite for (C35300)
Transport
Luftfart, Komite for harmonisering av tekniske krav og adm. prosedyrer i sivil (C08800)
Transport
Luftfart, Komite for sikkerhetsbestemmelser i sivil luftfart (C09100)
Transport
Luftfartssikkerhet (EASA-forordningen), Komite for (C10000)
Transport
Lufthavnrelaterte tjenester, Komite for adgang til (C08600)
Transport
Lufttransporttjenester, Komite for bestemmelser om (C06900)
Transport
Motorkjøretøyer og tilhengere, Komite for teknisk kontroll med (C10400)
Transport
Motorsykler, Ekspertgruppen for (E01296)
Transport
Nettverket av europeiske jernbanemyndigheter, Arbeidsgruppen for (E02872)
Transport
Opplæring av førere av buss og lastebiler, Komite for (C41800)
Transport
Passasjerrettigheter, Ekspertgruppe for (E02861)
Transport
Sikkerhetsbelter og sikringsutstyr for barn i kjøretøyer, Komite for (C38200)
Transport
Sjøsikkerhet og forurensning fra skip (COSS), Komite for (C09400)
Transport
Sjøtransport, Komite om illoyal priskonkurranse innen (C07200)
Transport
Skipsførersertifikat på indre vannveier, Komite for gjensidig godkjenning av (C08400)
Transport
Skipsutstyr, Ekspertgruppe for (E02653)
Transport
Tekniske spørsmål knyttet til fjerde jernbanepakke, Ekspertgruppe for (E03430)
Transport
Transeuropeiske transportnettverk, Ekspertgruppe for det (E02993)
Transport
Transeuropeiske transportnettverk, Komite for det (C44800)
Transport
Tunneller, Komite for sikkerhetskrav til (C07800)
Transport
Veginfrastruktur, Komite for (C38300)
Transport
Veiavgifter (Eurovignett), Komite for (C10600)
Transport
Veitransport, Komite for (C09500)
Varer
Aerosoler, Komite for fjerning av tekniske handelshindringer for (C00900)
Varer
Alkoholsterke drikker, komite for (C04200)
Varer
Byggevarer, Ekspertgruppe for (E01329)
Varer
Byggevarer, Komite for fjerning av tekniske handelshindringer for (C40100)
Varer
Eksplosive varer, Ekspertgruppe for (E01633)
Varer
Eksplosiver til sivilt bruk, Komite for fjerning av tekniske handelshindringer for (C02000)
Varer
Eksplosjonsfarlige områder, Komite for utstyrsbruk i (C02600)
Varer
Elektrisk utstyr, Komite for (C47700)
Varer
Elektromagnetisk kompatibilitet, Komite for (C48300)
Varer
Forsvarsutstyr, Komite for salg av (C37400)
Varer
Heiser, Komite for (C48000)
Varer
Informasjonssystenmet for det indre marked (IMI), Komite for (C41300)
Varer
Måleinstrumenter, Ekspertgruppe for (E01349)
Varer
Måleinstrumenter, Komite for (C27100)
Varer
Måletekniske kontrollmetoder, Komite for (C01100)
Varer
Produktsikkerhet, Komite for generell (C19500)
Varer
Pyrotekniske produkter, Komite for (C38600)
Varer
Sammenkobling av bedriftsregistre, Komite for (C47000)
Varer
Standradiseringskomiteen (C41300)
Varer
Taubaneanlegg, Komite for (C00400)
Varer
Trykkutstyr, Komite for fjerning av tekniske handelshindringer (C02700)
Varer
Varer, Komite for gjensidig godkjenning av (C36200)