EU-komiteer Norge kan delta i

Forsiden - Oversikt - EU-komiteer Norge kan delta i

Listen under angir EØS-relevante komitologikomiteer (C) og ekspertgrupper (E) som assisterer Kommisjonen ved utvikling av nytt regelverk.

Begrepet komitologi brukes om beslutningsprossessen hvor Europaparlamentet og Rådet har gitt Kommisjonen myndighet til å vedta gjennomføringsrettsakter etter å ha lagt saken fram for komiteer (komitologikomiter) bestående av representanter for EUs medlemsland. Norge, Island og Liechtenstein deltar i EØS -relevante komitologikomiteer, men har ikke stemmerett. Kommisjonens database over komitologikomiteer og -saker finner du her.

I henhold til Lisboa-traktaten er det etablert en egen prosedyre for såkalte delegerte kommisjonsrettsakter som inneholder utfyllende bestemmelser til basisrettsaktene. Også her konsulterer Kommisjonen komiteer (ekspertgrupper), men medlemmene av disse er utpekt av Kommisjonen og representerer derfor ikke nasjonalstatene. Kommisjonens database over ekspertgrupper finner du her.

Saksområde Komite (faktaark) Basisrettsakt
Arbeids- og sosialpolitikk
EaSI-programkomiteen (EU-programmet for sosial endring og innovasjon 2014-2020) (C42600)
Arbeids- og sosialpolitikk
Helse og sikkerhet på arbeidsplassen, Komiteen for tekniske tilpasninger til regelverket om (C03200)
Arbeids- og sosialpolitikk
Maskindirektivet, Komite for (C00200)
Arbeids- og sosialpolitikk
Minimumskrav til helse og sikkerhet for bedre medisinsk behandling om bord på fartøyer, Komite for tekniske endringer til regelverket om (C03300)
Energi
Biobrennstoffers og flytende biobrenslers bærekraftighet, Komite for (C37500)
Energi
Elektrisitet over landegrensene, Komite for (C08200)
Energi
Energieffektivitet i bygninger, Komite for (C09300)
Energi
Energieffektivitetsdirektivet, Ekspertgruppe for (E03228)
Energi
Energieffektivitetsdirektivet, Komite for (C41000)
Energi
Energimerking, Ekspertgruppe for (E02854)
Energi
Fornybare energikilder, Komite for (C37300)
Energi
Integritet og gjennomsiktighet i energimarkedet, Komite for gjennomføringbestemmelser til forordningen om (C04200)
Energi
Merking av dekk, Komite for (C38500)
Energi
Miljøvennlig utforming av energiforbrukende produkter (økodesigndirektivet), Komite for krav til (C07900)
Energi
Transport, distribusjon, forsyning og lagring av naturgass, Komite for gjennomføring av felles regler om (C08100)
Etableringsrett
Tjenestedirektivet, Komite for (C36800)
Finansielle tjenester
Bankspørmål, betaling og forsikring, Ekspertgruppen for (E02885)
Finansielle tjenester
Bankspørsmål, Den europeiske komite for (C16900)
Finansielle tjenester
Betalingstjenester, Komite for (C37200)
Finansielle tjenester
Finansielle konglomerater, Komite for direktivet om (C17100)
Finansielle tjenester
Forsikring og tjenestepensjoner, Den europeiske komite for (C17000)
Finansielle tjenester
Hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, Komite for forebygging av (C26800)
Finansielle tjenester
Verdipapirkomite, Den europeiske (C16900)
Finansielle tjenester
Verdipapirkomite, Ekspertgruppe for Den europeiske (E02553)
Forbrukersaker
Forbrukerkreditt, Komite for (C39600)
Forbrukersaker
Forbrukerprogrammet 2014-2020, Komite for (C45800)
Forbrukersaker
Forbrukervern, Komite for samarbeid om (C25900)
Forbrukersaker
Leketøy, Komite for sikkerhet av (C37700)
Forbrukersaker
On-line tvisteløsning, Komite for (C42700)
Forbrukersaker
Tekstilnavn- og merking, Ekspertgruppen for (E02773)
Forskning og utdanning
Copernicus-programmet (2014-2020), Programkomite for (C46700)
Forskning og utdanning
Copernicus-programmet, Ekspertgruppe for (X02584)
Forskning og utdanning
Erasmus+, Programkomiteen for (C44200)
Forskning og utdanning
Forskningsinfrastruktur (ERIC), Komite for juridisk rammeverk for (C37800)
Forskning og utdanning
GNSS-programmene (Galileo og Egnos), Komite for (C44000)
Forskning og utdanning
GNSS-sikkerhetsspørsmål, Ekspertgruppe for (E01108)
Forskning og utdanning
Horisont 2020 - Configuration 'Research infrastructures', Komite for (C42503)
Forskning og utdanning
Horisont 2020 - Configuration ‘', Komite for (C42509)
Forskning og utdanning
Horisont 2020 - Configuration ‘Climate action, environment, resource efficiency and raw materials', Komite for (C42512)
Forskning og utdanning
Horisont 2020 - Configuration ‘Europe in a changing world – Inclusive, innovative and reflective societies', Komite for (C42513)
Forskning og utdanning
Horisont 2020 - Configuration ‘European Research Council (ERC), Future and Emerging Technologies (FET) and Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)', Komite for (C42502)
Forskning og utdanning
Horisont 2020 - Configuration ‘Health, demographic change and well-being', Komite for (C42508)
Forskning og utdanning
Horisont 2020 - Configuration ‘Information and communication technologies (ICT)', Komite for (C42504)
Forskning og utdanning
Horisont 2020 - Configuration ‘Nanotechnologies, Advanced materials, Biotechnology, Advanced manufacturing and processing', Komite for (C42505)
Forskning og utdanning
Horisont 2020 - Configuration ‘Secure, clean and efficient energy', Komite for (C42510)
Forskning og utdanning
Horisont 2020 - Configuration ‘Smart, green and integrated transport', Komite for (C42511)
Forskning og utdanning
Horisont 2020 - Configuration ‘SMEs and Access to risk finance', Komite for (C42507)
Forskning og utdanning
Horisont 2020 - Configuration ‘Space', Komite for (C42506)
Forskning og utdanning
Horisont 2020 - Strategic configuration, Komite for (C42501)
Forskning og utdanning
Horisont 2020, Komite for særprogrammet som gjennomfører (C42500)

Sider