Europeisk befolkningsstatistikk

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1260/2013 av 20. november 2013 om europeisk demografisk statistikk

Regulation (EU) No 1260/2013 of the European Parliament and of the Council of 20 November 2013 on European demographic statistics

Siste nytt

Høring om initiativet gjennomgang og mulig revisjon igangsatt av Kommisjonen 30.9.2021 med frist 23.12.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforslaget, dansk utgave)

Formålet med dette forslag er at udarbejde en forordning om demografiske statistikker, som skal regulere harmoniseringen og leveringen af data om befolkningsforhold og om vitale hændelser.

Generel baggrund Som følge af de voksende og komplekse demografiske udfordringer er der på europæisk plan opstået et tydeligt behov for fælles lovgivning vedrørende demografiske statistikker. Europa- Kommissionen har behov for oplysninger af høj kvalitet om befolkningen og vitale hændelser i Unionen. På næsten alle de politikområder, hvor EU er aktiv, hvad enten det drejer sig om det økonomiske, sociale eller miljømæssige område, er det nødvendigt at råde over demografiske statistikker af høj kvalitet til opstilling af operationelle mål og evaluering af fremskridt, f.eks. for at kunne foretage relevante sammenligninger mellem medlemsstaterne. Dataene kan enten anvendes direkte eller til at udvikle forskellige former for indikatorer (demografiske indikatorer og indikatorer pr. indbygger).

Den demokratiske proces i Unionen kræver årlige befolkningsskøn af bedst mulig kvalitet. Hvert år anvendes medlemsstaternes data om den samlede befolkning, som indsamles og offentliggøres af Eurostat, i Unionens beslutningsproces (Rådet træffer afgørelser med kvalificeret flertal). I øjeblikket er et af kriterierne, at hvis en medlemsstat kræver det, skal det kvalificerede flertal bestå af medlemsstater, der udgør mindst 62 % af EU's befolkning opgjort efter befolkningstallene. Befolkningsvægte får endnu større betydning, når kvalificeret flertal i henhold til artikel 16, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Union fra den 1. november 2014 defineres som mindst 55 % af Rådets medlemmer, der omfatter mindst femten af disse og repræsenterer medlemsstater med tilsammen mindst 65 % af Unionens befolkning ("dobbelt flertal").

Den langsigtede vurdering af holdbarheden af de offentlige finanser i medlemsstaterne foretages blandt andet på grundlag af Eurostats befolkningsfremskrivninger. Disse kræver til gengæld aktuelle, præcise, pålidelige og ensartede tidsserier om befolkning, fødsler og dødsfald sammen med underbyggede antagelser vedrørende den fremtidige udvikling i fertilitet, forventet levetid og migrationsstrømme.

Overvågningen af EU's strategi for bæredygtig udvikling, der blev lanceret på Det Europæiske Råd i Gøteborg i 2001 og fornyet i 2006, vurderes ved hjælp af Eurostats overvågningsrapport, som anvender tidsserier om ældrebyrden, fertilitetsrater og forventet levetid i EU.

Overvågningen af, hvilke fremskridt der sker i EU med hensyn til at opnå økonomisk, social og territorial samhørighed vurderes ved hjælp af en rapport, der blandt andet bygger på Eurostats regionale demografiske data.

Gældende bestemmelser på det område, som forslaget vedrører Der er ingen gældende bestemmelser på det område, som forslaget vedrører.

Overensstemmelse med andre EU-politikker og -mål I henhold til EU-lovgivningen skal Eurostat tilvejebringe befolkningsdata af bedst mulig kvalitet. Herudover kræves der på mange politikområder, hvor EU er aktiv, oplysninger om vitale hændelser til opstilling af operationelle mål og evaluering af fremskridt. Dataene skal være aktuelle, præcise, fuldstændige, sammenhængende og sammenlignelige på EU-plan og efterspørges ofte på regionalt plan, med forskellige opdelinger og i en kvalitet, som kun kan sikres ved europæisk lovgivning om demografiske statistikker.

Den foreslåede forordning om europæiske demografiske statistikker overholder principperne i adfærdskodeksen for europæiske statistikker vedrørende kvalitet, god metodologi, omkostningseffektivitet, relevans, nøjagtighed og pålidelighed, sammenhæng og sammenlignelighed.

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1578/2007/EF af 11. december 2007 om Fællesskabets statistiske program 2008-2012 fastslår, at hovedformålet med befolkningsstatistikken vil være at tilvejebringe de fuldstændige data og analyser, der er nødvendige for at vurdere konsekvenserne af de demografiske ændringer i Europa. De data, der er omfattet af dette forslag, er allerede i en årrække blevet samlet ind på frivillig basis. Dette kan betyde, at der i medlemsstaterne bruges mange forskellige demografiske definitioner, begreber og metoder, og der opstår stor risiko for uensartethed, usammenlignelighed, inkonsistens og manglende aktualitet ved de pågældende data. I forlængelse af vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 862/2007 af 11. juli 2007 om EF-statistikker over migration og international beskyttelse og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 311/76 om udarbejdelse af statistik vedrørende udenlandske arbejdstagere og forordning (EF) nr. 763/2008 af 9. juli 2008 om folke- og boligtællinger3 har dette forslag endvidere til formål at fuldføre harmoniseringen på området for befolkningsdata.

Nøkkelinformasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 18, 7.3.2019, p. 452-456
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.03.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
16.05.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
17.05.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
17.05.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.12.2020
Anvendes fra i Norge
01.01.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R1260
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro